Form of Work
Książki
(29)
Status
only on-site
(24)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(24)
Author
Bauman Zygmunt
(3)
Bilska Ewa
(2)
Appiah K. Anthony Appiah
(1)
Balcerowicz Leszek
(1)
Beck Ulrich (1944-2015)
(1)
Beyer Peter
(1)
Boniecki Adam
(1)
Borowiec Piotr
(1)
Chłopecki Jerzy
(1)
Czarny Elżbieta
(1)
Dawid Łucja
(1)
Dowbor Władysław
(1)
Jałowiecki Bohdan
(1)
Jóźwik Bartosz
(1)
Kaczurba Janusz
(1)
Karnowska Danuta
(1)
Klekot Ewa
(1)
Kojs Wojciech
(1)
Kowalewski Zbigniew M
(1)
Kowalik Tadeusz
(1)
Krauz-Mozer Barbara
(1)
Krzemiński Ireneusz
(1)
Kubińska Olga
(1)
Kubiński Wojciech
(1)
Kubok Dariusz
(1)
Kunz Tomasz
(1)
Lisiecki Marek
(1)
Mathews Gordon
(1)
Małecki Witold
(1)
Mojsiewicz Czesław
(1)
Muchacka Bożena
(1)
Okoń-Horodyńska Ewa
(1)
Orłowski Witold M
(1)
Paszczyński Stanisław
(1)
Pomianek Tadeusz
(1)
Ponikowski Henryk
(1)
Rakowski Mieczysław F
(1)
Rapaczyńska Wanda
(1)
Sassen Saskia
(1)
Stemplowski Ryszard
(1)
Szatlach Maria Ewa
(1)
Tegnerowicz Joanna
(1)
Wallas Tadeusz
(1)
Winiecki Jan
(1)
Zacher Lech W
(1)
Zacłona Zdzisława
(1)
Łoziński Jerzy
(1)
Żygulski Kaizmierz
(1)
Year
2000 - 2009
(29)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(29)
Subject
Globalizacja
(28)
Gospodarka
(6)
Socjologia
(6)
Polityka międzynarodowa
(5)
Kultura
(3)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(3)
Społeczeństwo
(3)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Terroryzm
(2)
Świadomość narodowa
(2)
Bank centralny
(1)
Bauman, Zygmunt
(1)
Demografia
(1)
Ekonomia
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Feminizm
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Hnadel
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Iran
(1)
Japonia
(1)
Kobieta
(1)
Kosmopolityzm
(1)
Ludność
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Metropolie (urban.)
(1)
Miasta
(1)
Migracje
(1)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Oświata
(1)
Państwo
(1)
Polityka
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Polityka społeczna
(1)
Porządek społeczny
(1)
Public relations
(1)
Publicystyka angielska
(1)
Religia
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Spozycie
(1)
Spożycie
(1)
Sprawiedliwość
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Ubóstwo
(1)
Usługi
(1)
Wojna
(1)
Wychowanie
(1)
Wysiedlanie
(1)
Władza
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1945-
(1)
Subject: place
Arabskie, kraje
(1)
Chiny
(1)
29 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7151-797-6
1. Bariery i możliwości w rozoju Europy XXI wieku w obliczu postępującej globalizacji świata, 2. Globalizacja a integracja europejska, 3. Przyszłość Europy w świecie zglobalizowanym, 4. Próba adaptacji Unii europejskiej do procesów globalizacji na przykładzie strategii poprawy konkurencyjności gospodarczej, 5. Geopolityczny obraz Europy w myśli politycznej wychodźstwa polskiego (1939-1945), 6. Koncepcje nowej instytucjonalizacji polityki innowacyjnej Unii europejskiej, 7. Przezywciężanie barier w realizacji jednolitego rynku wewnętrznego usług Unii Europejskiej, 8. Czy możliwe jest współdziałanie? Unia Europejska i stany Zjednoczone wobec: konfliktu izraelsko-palestyńskiego, demokracji i broni masowego rażenia na Bliskim Wschodzie, 9. Turcja w Unii Europejskiej. Utopia czy realna perspektywa. Na kanwie dyskusji o granicach politycznych Europy, 10. Panstwa europejskie wobec działalności międzynarodowych trybunałów karnych, 11. E-Europa, szansa czy zagrożenie?, 12. Problemy społeczeństwa informacyjnego w dobie globalizacji, 13. "Antyglobaliści" jako konstelacja nowych ruchów społecznych, 14. Dumping i postępowanie antydumpingowe w świetle uregulowań międzynarodowych, 15. Spory i konflikty międzynarodowe - z perspektywy rozważan klasyfikacyjnych, 16. Główne problemy negocjacyjne nowej ryndy rokowań hadnowych w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO), 17. Terroryzm międzynarodowy w dobie globalizacji, 18. Wybrane aspekty przemysłowych stosunków pracy (Industrial and Labor Relations) w systemie polityczno-prawnym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ; 31)
ISBN: 978-83-60822-29-6
Wyzwania edukacyjne globalizacji: Wyzwania edukacyjne na początku XXI wieku - refleksje humanisty; Edukacja wobec procesów globalizacji; Globalna kultura i jej wyzwania dla edukacji; Edukacja wobec globalizacji i glokalizacji; Globalization, global and regional education; The attiude of existential and cognitive opennes in the age of globalisation; Globalizacja w aspekcie kulturowym i religijnym; Realizacja zadań globalnej edukacji w praktyce: The innovation development in theories of management of social systems; The levels of innovation process management in a system of general secondary education; Cognitive strategies of an individual and dynamic characteristics of learning acticity in solving mathematical problems; Functional systems of control in the groups of people studying the process of task solving; Edukacja plastyczna w dobie globalizacji w zjednoczonej Europie; Problematyka wychowania w globalnym świecie: Perspektywa ignacjańskiego modelu wychowania w procesie globalizacji; Wychowanie dzieci i młodzieży jako członków społeczeństwa multikulturowego; Learner and teacher in a menaningul context; The peculiarities og management of eductaional changes in the context of globalization; Development of metacognition - imperative educational requirement in the time of globalization.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88410-07-5
1. Idea nowego humanizmu jako wyzwanie edukacyjne w dobie globalizacji, 2. Tryptyk wątków koniecznych, 3. Dojrzałość uczuciowa i moralna człowieka jako problem u wyzwanie XXi wieku, 4. Nauki pedagogiczne a sytuacja szkoły w dobie globalizacji, 5. Szkoła w procesie globalizacji, 6. Kulturalizacja a globalizacja. Między potrzebą zakorzenienia a groźbą wydziedziczenia, 7. Globalziacja wyzwaniem do kreowania tożsamości w procesie edukacji, 8. Tożsamość narodowa a tożsamość europejska wdobie globalizacji, 9. Wychowanie dziecka a wielokulturowość - edukacyjne konteksty kultury regionalnej i globalnej, 10. Procesy globalizacji a szanse i zagrożenia dla młodego pokolenia, 11. Edukacja podmiotowa czy edukacja globalna - nowe wyzwanie dla szkoły XXI wieku, 12. Wychowanie obywatelskie w dobie globalizacji, czyli o roli szkoły w kształtowaniu postaw obywatelskich, 13. Dylematy uczelni wyższych w dobie globalizacji, 14. W kierunku gloablizacji opartej na wiedzy, 15. Globalizacja jako wyzwanie dla edukacji a problem unifikacji wymagań dydaktycznych nauczycieli, 16. Globalna kultura a wzory osobowości, 17. System edukacji wobec polskich i globalnych wyzwań cywilizacyjnych, 18. Przygotowanie współczesnego nauczyciela do podjęcia wyzwań globalizacyjnych w opinii studentów kierunków pedagogicznych (komunikat z badań), 19. Innowacyjne organizacje edukacyjne w dobie globalizacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2630-4
Globalizacja, globalizm, globalność- wprowadzenie; 1. Teoretyczne aspekty globalizacji: Teorie globalizacji jako przykład braku jednoznaczności współczesnych procesów zmiany; Nowe teorie modernizacji: próby konceptualizacji globalnych procesów zmiany; Globalizacja- metodologiczny problem politologii; 2. Ekonomiczna płaszczyzna globalizacji: Ekonomiczny aspekt globalizacji; Korporacje transnarodowe. Identyfikacja- modele- społeczna odpowiedzialność; Problem ubóstwa i nierówności gospodarczo-społecznych w dobie globalizacji; Modyfikacja współczesnej polityki rozwojowej w kontekście procesów globalizacyjnych i przemian ustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej; 3. Polityczna płaszczyzna globalizacji: Globalizacja a proces integracji europejskiej; Globalizacja a przyszłość demokracji; Współczesne teorie władzy wobec fenomenu globalizacji; Państwa narodowe i nacjonalizmy wobec globalizacji; Wymuszona dekonstrukcja- Lewiatan w uścisku procesu globalizacji; Wpływ procesów globalizacji na partie polityczne; 4. Kulturowa płaszczyzna globalizacji: Globalizacja a różnice kulturowe. Przyczynek do metodologii badań międzykulturowych; Globalizacja- feminizm wielokulturowy- uniwersalne prawa kobiet; Potęga osamotnienia? Globalizacja a tożsamość jednostki; Globalizacja prawa, czyli proces ujednolicania norm prawnych i jego wpływ na życie społeczne; Islam a globalizacja; 5. Społeczna płaszczyzna globalizacji: Społeczeństwo obywatelskie a globalizacja; Światowe trendy migracyjne. Globalizowanie migracji i co z tego wynika; Przejawy globalizacji w języku, dyskursie, funkcjonowaniu nauki oraz w kulturze; Uczelnie wobec globalizacji; Rzeczywistość życia rodzinnego w dobie globalizacji; Szukanie ratunku? Ruchy antyglobalizacyjne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-744-527-9
1.Globalna przestrzeń demokracji, 2.Idea wspólnego dobra w procesie globalizacji, 2.Technokratyczne spłaszczenie dyskursu o sporawidliwości społecznej w sieci globalnej, 3.Wpływ procesów globalizacji na rozwój gospodarek nieoficjalnych. Czynniki kształtujące gospodarkę nieoficjalną, 4.Rynki pracy wobec wyzwań globalnych, 5.Generacje praw człowieka w dobie globalizacji, 6.Diaspora polska w Niemczech jako przykład globalnego procesu migracji, 7.Globalny system medialny a kwestia wolności słowa na świecie, 8.Globalne zagrozenia militarne współczesnego świata - pojęcie, instrumenty, przeciwdziałania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-644-6
Część I: Globalizacja. Alterglobalizm kontrowersje wokół globalizacji; Globalizacja ekonomiczna w myśli Josepha Schumpetera; Społeczne konsekwencje procesów globalizacji i ich wpływ na rozmiary światowego ubóstwa; Organizacje międzynarodowe wobec światowego ubóstwa; Polityka gospodarcza w dobie globalizacji przykład Wielkiej Brytanii; Azjatycke korporacje międzynarodowe we współczesnym systemie gospodarki światowej; Zjawisko offshoiringu w gospodarce światowej; Społeczna odpowiedzialność korporacji międzynarodowych w procesie globalizacji gospodarki światowej. Część II: Integracja europejska. Wpływ Światowej Organizacji Handlu GATT/WTO na handel rolno/spożywczy Unii Europejskiej; Europejska bankowość centralna i polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego; Kierunki zmian współczesnych systemów emerytalnych w obliczu zagrożeń ekonomiczno-demograficznych na świecie; Unifikacja konsumpcji w Unii Europejskiej w latach 1990-2004 (jako przykład analizy procesów zachodzących w ugrupowaniu integracyjnym); Ograniczanie prawa własności w kontekście swobody działalności gospodarczej w Europie; Rynek państwo, własność prywatna własność państwowa, potrzeba nowego paradygmatu w polskiej dyskusji publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Globalizacja od A do Z. / koordynacja nauk. Elżbieta Czarny. - Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2004. - 284 s. : wykr., tab. ; 23 cm.
1. Globalizacja w perspektywie historycznej; 2. Globalizacja - mit czy rzeczywistość; 3. Międzynarodowe stosunki gospodarcze wobec wyzwań globalizacji; 4. Globalizacja na rozdrożu; 5. Gospodarka otwarta; 6. Dlaczego kraje handlują ze sobą? 7. Globalizacja rynków finansowych; 8. Mechanizm przepływów kapitałowych w epoce globalizacji; 9. Migracje a globalizacja; 10. Firmy wielonarodowe w gospodarce; 11. Lokalizacja działalności gospodarczej w warunkach globalizacji (ujęcie teoretyczne)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60283-93-6
Globalizacja finansowa a wzrost gospodarczy nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej; Integracja i rozwój rynków kapitałowych a wzrost gospodarczy. Przykład Polski; Banki centralne a globalizacja; Ewolucja zadłużenia zagranicznego Polski w okresie transformacji w perspektywie globalizacji finansów międzynarodowych; Globalizacja rynków finansowych a polityka kursu walutowego w Polsce; Wpływ globalizacji na politykę fiskalną krajów Unii Europejskiej. Szkic zależności; Międzynarodowy Fundusz Walutowy a globalizacja rynków finansowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Cultura)
ISBN: 978-83-233-2382-2
1. Ludzie w drodze, 2. Kobiety pod obstrzałem, 3. Kłopoty z usługami, 4. Poza przestrzenią
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-254-1
Miasto-aglomeracja-metropolia, Ryzyko globalizacji, Stare odpowiedzi na nowe wyzwania, Czy europejska Europa przetrwa do 2050 roku?, Globalizacja, lokalność, tożsamość, Wielokulturowość z koktajlami Młotowa w tle, Ryzyko w gospodarce przestrzennej, Od miasta do metropolii, Przestrzeń ludyczna-nowe obszary metropolii, Zmiany społeczne a zagospodarowanie przestrzenne, Polskie miasta w procesie metropolizacji, Nowe przestrzenie klasy metropolitalnej, Czy Warszawa staje sie miastem trzeciego Świata?, Bazar Różyckiego, Berlin Postdamer Plato. Integracja i dezintegracja metropolii, Ambiwalentni wobec miasta, Planowanie przestrzenne a więź społeczna. Stanisława Ossowskiego przygoda z socjologią miasta, Miasto jako przedmiot badań semiologii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Jagielloński. Instytut Ekonomii i Zarządzania)
ISBN: 978-83-233-2370-9
Wpływ globalizacji na układ sił politycznych i gospodarczych na świecie; Procesy demokratyzacji w kształtowaniu globalnego porządku; Globalizacja a określanie przyszłości rozwoju gospodarki narodowej; Problem realizacji interesów ekonomicznych w warunkach otwierania się gospodarek; Zmiany systemów wartości i zachowań człowieka jako efekt globalizacji (wybrane zagadnienia); Społeczeństwo informacyjne w globalnej przestrzeni; Transfer technologii a kapitał ludzki w dobie przedsiębiorczości; Globalizacja gospodarki światowej a rozwój przedsiębiorczości; wpływ procesu globalizacji na otoczenie instytucjonalne działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Od "gold standard" do płynnych kursów walutowych - przemiany w międzynarodowym systemie walutowym; Instytucjonalne determinanty kształtowania poczucia stabilności i bezpieczeństwa uczestników obrotu giełdowego w warunkach procesów globalnych (na przykładzie Polski i Unii Europejskiej); Globalizacja rynku bankowego - konsekwencje makroekonomiczne; wpływ procesów globalizacji na nadzór sektora bankowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ; 32)
ISBN: 978-83-60822-30-2
Cz.I Nauczyciel wobec ptoblemów globalizacji - wybrane problemy: Między globalizacją a lokalizacją. Rola nauczyciela w nowej rzeczywistości edukacyjnej; Učitiel - zamieranie jeho práce a "paradoxy globalizácie"; Edukacja nauczycieli - problemy i wyzwania; Nauczycielska świadomość wyzwań i zgarożeń cywilizacyjnych w dobie globalizacji; Vplyv globalizácie na práce materských škôl; Młodzież wobec wyzwań cywilizacji przełomu - wybrane problemy; Nauczyciel wobec "globalnych bestsellerów"; Pedagogical comptetence fo a teacher in the XXI centry; Międzyludzka komunikacja w dobie globalizacji; Nauczyciel jako obywatel komunikujący się; Hierarchia wartości i poziom kompetencji społęcznych jako wskaźnik predyspozycji zawodowych studentów nauczania początkowego; Cz.II Praca nauczyciela w środowisku lokalnym w dobie globalnych przemian: Nauczyciele klas początkowych o własnej edukacji i pracy; The teacher of vocal education - the specific of work in conditions at universities; Postawy nauczycieli wobec funkcjonowania samorządu uczniowskiego; Kształcenie umiejętności badawczych studentów; Preferencje współczesnej młodzieży w korzystaniu z narzędzi IT; Zadania i wyzwania stojęce przed nauczycielami w sazkołach polonijnych na Bałkanach na przykładzie Szkoły Polonijnej w Belgradzie; Środowiskowe inicjatywy i podnoszenie przyrodniczych kompetencji zawodowych nauczycieli w regionie częstochowskim; Możliwości wykorzystania metod aktywizująych w kształceniu tożsamości regionalnej uczniów klas I - III szkoły podstawowej; Działania nauczyciela prowadzące do pobudzenia motywacji uczniów do nauki; Wychowanek w obliczu życia gospodarczego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / red. Krzysztof Ciejpa-Znamirowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Nauk Społecznych ; Tom 6)
ISBN: 83-7363-376-6
Racje bytu człowieka w procesie zmian globalno-lokalnych. Międzynarodowe sieci regionalne jako przejaw globalizacji rozwoju lokalnego i regionalnego. O możliwościach sieci neuronowych w modelowaniu relacji między globalnością zmian a lokalnością rozwoju. Czynniki globalizacji gospodarki światowej. Polska gospodarka na tle procesów globalizacyjnych. Nowa polityka spójności Unii Europejskiej. Region w integracji w aspekcie wyzwań Strategii Lizbońskiej. Narodowy Plan Rozwoju dla krajów Unii Europejskiej po szczycie w Brukesli na lata 2007-2013. Ramy prawne zewnętrznych stosunków gospodarczych UE z państwami Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś i Mołdawia). Pomarańczowa Rewolucja. Euroregionalizacja a zmiana aktywności regionów. Tendencje rozwoju eurologistyki w dobie globalizacji. Korporacje transnarodowe siłą napędową procesu globalizacji. Regionalna polityka proinnowacyjna podstawą w teorii wzrostu endrogenicznego. Innowacyjność przedsiębiorstw podstawą rozwoju regionu w gospodarce globalnej. Wspólnotowe zasady prawa subwencyjnego (Kilka uwag na tle wykorzystania zjawiska pomocy publicznej dla rozwoju przedsiębiorczości). Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju regionów. Ekonomiczne i społeczno-kulturowe aspekty rewitalizacji obszarów miejskich. Rola brandingu narodowego w podnoszeniu konkurencyjności regionu. Wpływ zmian gospodarczych na strukturę konsumpcji w Irlandii w latach 1990-2003. Sytuacja gospodarcza Republiki Kazachstanu w sytuacji zmian globalnych. Planowanie strategiczne a zarządzanie zmianami na Ukrainie. Podejście projektowe w budowaniu społeczeństwa informacyjnego w rozwoju społecznym. Zarządzanie zmianami na przykładzie systemów społecznych. Rola antyglobalistów w przekształcaniu polskich społeczności lokalnych. Wpływ korporacji tansnarodowych na rozwój przemysłu piwowarskiego w Polsce. Wpływ polityki wspierania małych i średnich przedsiębiorstw na ich rozwój w kontekście integracji europejskiej. Zasobowe uwarunkowania realizacji strategii rozwoju w mikroprzedsiębiorstwach. Zastosowanie modeli mikro-marko do oceny wpływu czynników makroekonomicznych na nastroje gospodarcze konsumentów województwa lubelskiego. Globalizacja a wymiar polityczny dynamiki zmian w regionach samorządowych (na przykładzie województwa pomorskiego). Wpływ procesów globalizacji na dynamikę rynku pracy w Wielkopolsce. Tendencje zmian w rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego. Region peryferyjny w procesie zmian. Implementacja nowych trendów w zarządzaniu przez samorządy polskie. Miejsce audytu wewnętrznego w systemie kontroli działalności gminy. Publiczne emisje obligacji komunalnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
PiM ISM 32 / red. nauk. Ewa Bilska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005. - 118, [1] s. : wykr. ; 23 cm.
(Prace i Materiały ISM / Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Studiów Międzynarodowych ; ISSN 0137-5601 ; 32)
1. Kultura: zawody i profesje, 2. Formy regulacji mediów elektronicznych w nowej gospodarce, 3. Firmy globalne na rynkach lokalnych: przykład rywalizacji na rynku napojów gazowanych w Polsce, 4. Kraje arabskie wobec wyzwań "nowej gospodarki", 5. Globalizacja i "nowa gospodarka" Znaczenie interakcji procesów dla Polski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
PiM ISM 37 / red. nauk. Ewa Bilska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2009. - 228 s. : rys.; tab. ; 24 cm.
(Prace i Materiały ISM / Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Studiów Międzynarodowych ; ISSN 0137-5601 ; 37)
1. Przedsiębiorstwa i ich działalność w dobie globalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem firm typu born globals; 2. Globalizacja w sektorze przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych; 3. W stronę mobilności. Nowe tendencje w konsumpcji muzyki na świecie i w Polsce; 4. Proces umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w sektorze stalowym; 5. Klastry gospodarcze i ich wykorzystanie w rozwoju branż i regionów; 6. Międzynarodowa konkurencyjność regionów i znaczenie czynników instytucjonalnych dla jej podnoszenia; 7. Paradyplomacja regionów polskich w warunkach globalizacji- przykład województwa dolnośląskiego i miasta Wrocławia; 8. Gospodarka kraju peryferyjnego i problem pokonywania peryferyjności; 9. Nierównowagi między finansami a gospodarką w okresie globalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Stanów Zjednoczonych Ameryki; 10. Transformacja zarządzania gospodarką światową: od politycznej dwubiegunowości do finansowego dualizmu; 11. Edukacja wobec wyzwań i następstw globalizacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86169-51-6
Moja droga naukowa, Problem przesiedleńców świetle niemieckiej socjologii, Niemiecki "Prawo do Ojczyzny" a społeczna rzeczywistość, Problemy współczesnej kultury, Epigoni obrazoburstwa, Problemy rozwoju demokracji kulturalnej, Uniwersalna i narodowa funkcja kultury w Polsce Niepodległej, Środki masowego przekazu i wartość kultury, Kultura jako czynnik tożsamości narodowej. Przemiany kultury klasy robotniczej w warunkach kryzysu społeczno-gospodarczego, Zagadnienia teoretyczne, Globalne problemy współczesnego świata a zadania edukacji, Doświadczenia UNESCO w upowszechnianiu wiedzy i nauki, Spór o wartości w świecie współczesnym, Problemy globalne i ich naukowe badanie, Widmo przyszłości: nowa fala okrucieństwa, Badania czasu u schyłku stulecia, Badania naukowe współczesnego stanu średniego, Europa: bilans XX wieku i perspektywy XXI wieku, Globalne i regionalne perspektywy kultury współczesnej, Planetarny wymiar kultury i jej różnorodność, Uwagi o ekstremalnych zjawiskach w kulturze współczesnej, Czytając tajne polskie teczki J.Stalina, Spojrzenie na edukację kulturalną z perspektywy współczesnych dylematów aksjologicznych i społeczno-kulturalnych, Zagrożenia kultury w perspektywie globalnej, Granice kultur świata w XXI wieku, Etos edukacji w XXI wieku. Uwagi socjologa, Genealogia teraźniejszości, Ten świat-uwagi socjologa, Paradygmat edukacji w XXI wieku i jego konsekwencje dla kształcenia dorosłych, Myśliciel i bieg stuleci, Problemy sprawiedliwości na Sejmie Czteroletnim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88508-85-7
Wprowadzenie. Religia w społeczeństwie globalnym. Cz. I Teoria i pojęcia. 1. Cztery spojrzenia na globalizację. 2. Społeczno-kulturowy partykularyzm w społeczeństwie globalnym. 3. Religie systemowe w społeczeństwie globalnym. 4. Religia i ruchy społeczne w społeczeństwie globalnym. Cz. II Analiza przypadków. Religia w społeczeństwie globalnym: pięć współczesnych przypadków. 5. Nowa Chrześcijańska Prawica w Stanach Zjednoczonych. 6. Ruch teologii wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej. 7. Rewolucja islamska w Iranie. 8. Nowy religijny syjonizm w Izraelu. 9. Religijny ruch ekologiczny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89899-05-1
Część I: Mozaiki przeszłości. Początki. Studia. Czas walki. Polska. Kurs na Południe. Powrót. Nikaragua, Nicaraguita. Pokolenia. Władza lokalna. Doba globalizacji. Nauka, doświadczenia życiowe, sumienie. Część II: Mozaika przyszłości. Nowe dynamiki, inne pojęcia. Od wielkiego zegara do społeczeństwa złożonego. Od wielkiej wizji do realistycznych alternatyw. Powiązanie celów gospodarczych, społecznych i ekologicznych. Powiązanie państwa, przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego. Cele społeczne i prawa demokratyczne: od zasiłku do uczestnictwa. Kontrola przedsiębiorców: od władzy rozproszonej do władzy zhierarchizowanej. Osłabienie państwa. Przeciwwaga społeczeństwa obywatelskiego. Od trójnogu państwowego do trójnogu społecznego. Od społeczeństwa manipulowanego do społeczeństwa poinformowanego. Od filozofii piramidy do filozofii sieci. Różnorodność rozwiązań instytucjonalnych. Urbanizacja i przestrzenny wymiar celów społecznych. Odpośredniczanie państwa. Od klas-zbawicieli do wizji aktorów społecznych i kondycji obywatelskiej. "My" i "oni": nowe znaczenie profilu etycznego. Od profilu etycznego do kultury władzy. Projekt polityczny i mechanizmy gospodarcze. Między kapitalizmem globalnym a wewnętrzną prawowitością władzy. od wyzysku pracy do nędzy globalnej. Od nieograniczonego wzrostu do ograniczonych zasobów. Od stosunków produkcji do treści produkcji. Od jakości totalnej do hierarchizacji pracy. Od fabryki do produkcji towarów nieuchwytnych. Od produkcji fabrycznej do służby społecznych. Od przemysłu do gospodarki poznawczej. Od przestrzeni globalnej do przestrzeni lokalnych. Władza przedsiębiorcy i władza obywatela. Nowy wymiar czasu społecznego. Ogniskowa działania: włączenie wykluczonych. Część III: Mozaika zrekonstruowana. Zinstytucjonalizowana schizofrenia. Tożsamości. USA: pociąg do władzy. Corporate governance, czyli nadzór korporacyjny. Tożsamość i kultura. Wiatry zmiany.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7383-060-X
1. Socjologiczne przemiany współczesnego świata, 2. Polskie doświadczenia totalitaryzmu, 3. Dlaczego Dawid Hume nie miał racji?, 4. Nowa Trzecia Droga -więcej złudzeń niż nadziei, 5. Dziedziczenie i wybór, 6. Rzecznictwo interesów w Unii Europejskiej, 7. Oblicza globalizacji - konceptualizacja pojęcia, 8. System światowy jako nowa płaszczyzna teoretyczna i analityczna w naukach społecznych, 9. O rozmywaniu granic w świecie porno-surferów. Moralność w dobie późnonowoczesnej, 10. Feminizm na rozstajach : między polityką, kulturą a nauką, 11. Problem społecznej (nie)obecności lesbijek i gejów w Polsce z perspektywy socjologicznych studiów querr
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again