Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(7)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(7)
Author
Pochmara Witold
(2)
Zapała Artur
(2)
Antkiewicz Sławomir
(1)
Bojańczyk Mirosław
(1)
Buczek Sebastian
(1)
Dąbrowska Katarzyna
(1)
Gabryelczyk Katarzyna
(1)
Gruszczyński Marcin
(1)
Grygiel Anna
(1)
Krupa Dorota
(1)
Ziarko-Siwek Urszula
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Fundusz powierniczy
(9)
Rynek kapitałowy
(4)
Papiery wartościowe
(3)
Banki
(2)
Depozyt papierów wartościowych
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Akcje (ekon.)
(1)
Budżet
(1)
Cło
(1)
Dewizy
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Inwestycje
(1)
Lokata
(1)
Nieruchomości
(1)
Obligacje
(1)
Papiery dłużne
(1)
Rachunkowość
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek finansowy
(1)
Sekurytyzacja
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Subject: time
1989-
(2)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
Inwestycje finansowe / red. Katarzyna Gabryelczyk, Urszula Ziarko-Siwek. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 244 s. : rys., tab., wykr. ; 24 c,.
ISBN: 978-83-60089-59-0
1. Fundusze inwestycyjne z ochroną kapitału. 2. Zagraniczne fundusze inwestycyjne. 3. Fundusze hedgingowe. 4. Produkty strukturyzowane. 5. Islamskie fundusze inwestycyjne jako przykład wpływu zasad religii na usługę finansową. 6. Fundusze nieruchomości. 7. Sekurytyzacja. 8. Procentowe instrumenty pochodne na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. 9. Wpływ dnia wygaśnięcia indeksowych kontraktów terminowych i opcji na rynek kasowy GPW w Warszawie SA. 10. Wykorzystanie strategii Portfolio Insurance w celu zabezpieczenia portfela przed ryzykiem walutowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-13584-0
R.1 Wpływ kapitału zagranicznego na sektor bankowy; R.2 Kapitał zagraniczny w polskim sektorze ubezpie czeń; R.3 Udział kapitału zagranicznego w tworzeniu funduszy emerytalnych w Polsce; R.4 Zaangażowanie kapi tału zagranicznego w funduszach inwestycyjnych i powie rniczych w Polsce. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86897-65-1
R.1 Czym są fundusze inwestycyjne i jak do nich przy stąpić?; R.2 Statut jako podstawowy dokument regulujący prawa i obowiązki uczestnika funduszu inwestycyjne go; R.3 Ch-ka jednostek uczestnictwa i związanych z ni mi uprawnień; R.4 Ch-ka certyfikatów inwestycyjnych i związanych z nimi uprawnień; R.5 Odpowiedzialność towa rzystwa funduszy inwstycyjnych wobec uczestników; R.6 Rola depozytariusza; R.7 Niektóe przykłady dziaąłń na szkodę uczestników funduszy inwestycyjnych. Rola nadzoru wewnętrznego; R.8 Rola Komisji Papierów Wartościo wych i Giełd w procesie ochrony praw inwestorów - zasa dy nadzoru komisji nad funduszami inwestycyjnymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
R.1 Czym są fundusze inwestycyjne i jak do nich przy stąpić?; R.2 Statut jako podstawowy dokument regulujący prawa i obowiązki uczestnika funduszu inwestycyjne go; R.3 Ch-ka jednostek uczestnictwa i związanych z ni mi uprawnień; R.4 Ch-ka certyfikatów inwestycyjnych i związanych z nimi uprawnień; R.5 Odpowiedzialność towa rzystwa funduszy inwstycyjnych wobec uczestników; R.6 Rola depozytariusza; R.7 Niektóe przykłady dziaąłń na szkodę uczestników funduszy inwestycyjnych. Rola nadzoru wewnętrznego; R.8 Rola Komisji Papierów Wartościo wych i Giełd w procesie ochrony praw inwestorów - zasa dy nadzoru komisji nad funduszami inwestycyjnymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 546)
1. Wzrost znaczenia przepływów kapitałowych w gospodarce światowej, 2. Rozwój funduszy inwestycyjnych, 3. Konsekwencje rozowju funduszy inwestycyjnych dla funkcjonowanie przedsiębiorstw, 4. Efektywność rynku kapitałowego a działalność funduszy inwestycyjnych, 5. Rozwój rynku pieniężno-kapitałowego i funduszy inwestycyjnych w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7326-373-X
1. Istota instrumentów dłużnych. 2. Infrastruktura organizacyjna prawna polskiego rynku. 3. Charakterystyka obligacji klasycznych. 4. Charakterystyka obligacji zamiennych na akcje. 5. Polskie regulacje prawne w zakresie emisji obligacji klasycznych. 6. Polskie regulacje prawne w odniesieniu do emisji obligacji zamiennych na akcje. 7. Finansowanie przedsiębiorstw obligacjami w świetle teorii. 8. Rozwój rynku obligacji przedsiębiorstw w Polsce. 9. Krótkoterminowe papiery dłużne. 10. Obligacje samorządowe. 11. Skarbowe papiery wartościowe. 12. Bankowe instrumenty dłużne. 13. Pozostałe rodzaje instrumentów dłużnych. 14. Sekurytyzacja aktywów. 15. Instrumenty pochodne bazujące na dłużnych papierach wartościowych. 16. Fundusze inwestycyjne lokujące w instrumenty dłużne. 17. Zarządzanie portfelem papierów dłużnych. 18. Analiza porównawcza wierzycielskich form finansowania polskich przedsiębiorców.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-230-3
1.Podstawy funkcjonowania rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce, 2.Polski rynek funduszy przed przystąpieniem do Unii europejskiej, 3.Zagraniczne fundusze inwestycyjne, 4.Zagraniczne fundusze inwestycyjne, 5.Stan polskiego rynku funduszy na koniec 2005 roku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Zamknięte fundusze inwestycyjne / Dorota Krupa. - Warszawa : CeDeWu, 2008. - 251 s.; tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7556-027-5
1. Fundusz inwestycyjny jako podmiot rynku finansowego, 2. Rodzaje i konstrukcje funduszy inwestycyjnych, 3. Istota i charakterystyka zamknietego funduszu inwestycyjnego, 4. Zamkniete fundusze inwestycyjne na międzynarowoym rynku finansowym, 5. Zamknięte fundusze inwestycyjne w procesie rozowju rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zeszyt Nr 1(1) rok 2000. - Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 2000. - 162, [2] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie / Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie ; Zeszyt Nr 1(1) rok 2000)
ISBN: 83-88048-41-4
Budżeta państwa w świetle strategii gospodarczych okresu transformacji w laach 1989-1997; Gdzie się podzialy pieniądze?; Lokaty bankowe a otwarte fundusze inwestycyjne; Polityka celna Polski przed akcesją ze strukturami Unii Europejskiej; Nowelizacja regulacji rachunkowości w kontekście międzynarodowych standardó rachunkowości; Mała firma w procesie integracji europejskiej; Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej; Polskie prawo dewizowe w okresie przygotowania Polski do wejścia do Unii Europejskiej; Analiza ilości i wielkości depozytów terminowych zrywanych przed terminem, prolongowanych na kolejne okresy; Wstęp do interpretacji bloków informacji marketingowej; Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i na świecie - dynamika zjawiska; Kapitały własne polskiego sektora bankowego - ich znaczenie i ocena; Zwolnienia podatkowe w specjalnych strefach ekonomicznych instrumentem wpływającym na decyzje o lokalizacji inwestycji - symulacja przedsięwzięcia gospodarczego; Kierunki rozwoju systemu bankowego Stanów Zjednoczonych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again