Form of Work
Książki
(24)
Status
only on-site
(21)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(21)
Author
Gabryelczyk Katarzyna
(3)
Bojańczyk Mirosław
(2)
Pochmara Witold
(2)
Zapała Artur
(2)
Antkiewicz Sławomir
(1)
Blicharz Rafał
(1)
Borowski Grzegorz
(1)
Buczek Sebastian
(1)
Dawidowicz Dawid
(1)
Dobosiewicz Zbigniew
(1)
Dąbrowska Katarzyna
(1)
Gruszczyński Marcin
(1)
Grygiel Anna
(1)
Jadwosiuk Barbara
(1)
Kleinowski Marcin
(1)
Kropiwnicki Jarosław
(1)
Krupa Dorota
(1)
Perez Katarzyna
(1)
Piechowicz Michał
(1)
Rogala Maciej
(1)
Rożko Krzysztof
(1)
Siemińska Ewa
(1)
Sikora-Gaca Małgorzata
(1)
Tkaczyk Tadeusz Paweł
(1)
Zawadzka Patrycja
(1)
Ziarko-Siwek Urszula
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(19)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Subject
Fundusz powierniczy
(24)
Rynek kapitałowy
(8)
Rynek finansowy
(5)
Inwestycje
(4)
Papiery wartościowe
(4)
Banki
(3)
Unia Europejska
(3)
Depozyt papierów wartościowych
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Nieruchomości
(2)
Papiery dłużne
(2)
Akcje (ekon.)
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Budżet
(1)
Cło
(1)
Dewizy
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Fundusze hedgingowe
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Indywidualne konta emerytalne
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Inwestorzy indywidualni
(1)
Konkurencja
(1)
Lokata
(1)
Obligacje
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Otwarte Fundusze Inwestycyjne*
(1)
Otwarte fundusze emerytalne
(1)
Polska
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rachunkowość
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Sekurytyzacja
(1)
Swobodny przepływ kapitału
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Subject: time
1989-
(2)
2001-0
(1)
43 results Filter
No cover
Book
In basket
(Poradnik inwestora)
ISBN: 978-83-930260-9-8
1. Istota i charakterystyka funduszu inwestycyjnego; 2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych; 3. Korzyści z oszczędzania w funduszach inwestycyjnych; 4. Czynniki mające wpływ na wybór funduszu inwestycyjnego; 5. Wyjaśnienie zasad przystępowania do funduszu inwestycyjnego; 6. Zmiany, które mogą wystąpić w czasie funkcjonowania funduszy inwestycyjnych; 7. Możliwości inwestycyjne związane z dystrybucją w Polsce tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych; 8. Rola Komisji Nadzoru Finansowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-0515-8
1. Rynek finansowy; 2. Instytucje rynku kapitałowego; 3. Inwestorzy instytucjonalni; 4. Fundusz inwestycyjny jako instytucja zbiorowego inwestowania; 5. Idea powiernictwa w działalności funduszy inwestycyjnych; 6. Rodzaje funduszy inwestycyjnych; 7. Nadzór publiczny nad funduszami inwestycyjnymi; Zakończenie i wnioski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Fundusze hedge : istota, strategia, potencjał rynku / Katarzyna Perez. - Warszawa : C.H.Beck , 2011. - 415, [1] s. : rys., tab. ; 25 cm.
(Finanse / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-3071-6
1. Istota funduszy hedge. 1.1. Fundusze hedge w strukturze funduszy inwestycyjnych. 1.2. Definicja funduszy hedge. 1.3. Cechy charakterystyczne funduszy hedge. 1.4. Struktura operacyjna funduszy hedge. 1.5. Fundusze hedge a inne rodzaje funduszy inwestycyjnych. 2. Narzędzia, struktury i strategie inwestycyjne funduszy hedge. 2.1. Narzędzia funduszy hedge. 2.2. Struktury inwestycyjne funduszy hedge. 2.3. Strategie inwestycyjne funduszy hedge. 2.4. Ryzyko a strategie funduszy hedge. 3. Rynek funduszy hedge na świecie. 3.1. Geneza rynku funduszy hedge na świecie. 3.2. Otoczenie prawne funduszy hedge na świecie. 3.3. Struktura rynku funduszy hedge na świecie. 3.4. Wyniki inwestycyjne funduszy hedge na świecie. 4. Czynniki rozwoju rynku funduszy hedge. 4.1. Klasyfikacja czynników rozwoju rynku funduszy hedge. 4.2. Czynniki rozwoju rynku funduszy hedge w świetle badań literaturowych. 4.3. Perspektywy rozwoju rynku funduszy hedge w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Fundusze inwestycyjne / Zbigniew Dobosiewicz. - Warszawa : TWIGGER, 2008. - 170, [1] s. : tab., wykr. ; 21 cm.
(Prawo i Ekonomia)
ISBN: 978-83-88904-98-1
I. Czym jest fundusz inwestycyjny?, II. Zyski funduszy i ich klientów, III. Typy funduszy inwestycyjnych, IV. Fundusze papierów dłużnych, V. Fundusze pośrednie, VI. Fundusze akcji, VII. Tworzenie portfeli inwestycyjnych klientów,VIII. Fundusze inwestycyjne za granicą, IX. Zarządzanie przez fundusze aktywami na zlecenie klientów, X. Samodzielne inwestycje giełdowe jako alternatywa dla funduszy inwestycyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-075-6
1. Fundusze inwestycyjne na polskim rynku finansowym: Istota funduszy inwestycyjnych; Typologia fi; Ewolucja fi; 2. Determinanty efektywności funduszy inwestycyjnych: Efektywność fi; Ryzyko inwestycyjne fi i ich uczestników; Źródła ryzyka fi; Wzorce odniesienia w ocenie efektywności fi; 3. Sposób pomiaru efektywności funduszy inwestycyjnych: Metody oceny efektywności fi; Miary skorygowane o ryzyko inwestycyjne; 4. Badanie efektywności funduszy inwestycyjnych: Przegląd badań nad efektywnością fi; Założenia do empirycznej analizy efektywności; Efektywność fi w zależności od typu fi; 5. Wpływ wybranych czynników na efektywność fi- wyniki badań: Porównanie wyników poszczególnych typów fi; Efektywność fi w zależności od przyjętego wzorca odniesienia; Efektywność fi w zależności od koniunktury na Giełdzie Papierów Wartościowych; Efektywność fi w zależności od wartości aktywów netto
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7484-003-X
1. Charakterystyka funduszy inwestycyjnych. Idea wspólnego inwestowania; Zalety i wady funduszy inwestycyjnych; Koszty związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne; Rodzaje funduszy inwestycyjnych; Rola funduszy inwestycyjnych na rynku finansowym i w gospodarce. 2. Fundusze inwestycyjne na rynkach rozwiniętych. Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych; Fundusze inwestycyjne w Stanach Zjednoczonych; Fundusze wspólnego inwestowania w Unii Europejskiej. 3. Fundusze inwestycyjne w Polsce. Podstawy prawne działalności funduszy inwestycyjnych w Polsce; Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych w Polsce; Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1992-2004. 4. Czynniki rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych. Klasyfikacja czynników rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych; Czynniki mikroekonomiczne; Czynniki makroekonomiczne; Czynniki prawno-podatkowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7378-120-X
1.Rynek pieniężno-kapitałowy, 2.Fundusze inwestycyjne, 3.Właściele otwartych funduszy, 4.Polityka inwestycyjna funduszu, 5.Koszty funduszu, 6.Dochody funduszu, 7."Kreatywna księgowość", 8.Rola ratingu w procesie pozyskiwania kapitału, 9.Fundusze venture capital, 10.Bankowość inwestycyjna, 11.Zarządzanie aktywani, 12.Rynek pieniężno-kapitałowy w Polsce, 13.Program Naroodwych Funduszy Inwestycyjnych, 14.Analiza papierów wartościowych, 15.Wycena akcji, 16.Analiza finansowa, 17.Aktywa funduszy emerytalnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-170-2
1.Ogólna charakterystyka funduszu inwestycyjnego: Geneza instytucji zbiorowego inwestowania; Pojęcie funduszu inwestycyjnego; Podstawowe modele i typy funduszy inwestycyjnych; Konstrukcja prawna zarządzania funduszem inwestycyjnym; Znaczenie funduszy inwestycyjnych jako inwestorów instytucjonalnych; Źródła regulacji prawnej. 2. Pozycja prawna uczestnika funduszu inwestycyjnego: Pojęcie uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym; Nabycie statusu uczestnika funduszu; Ograniczenie kręgu uczestników funduszu; Prawne tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym; Prawa i obowiązki uczestnika. 3. Prawne instrumenty ograniczania ryzyka inwestorów: Wprowadzenie; Prawne ramy działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych; Prawne ramy polityki inwestycyjnej funduszu; Statutowe ograniczenia dopuszczalności lokat; Konsekwencje naruszenia zasad polityki inwestycyjnej. 4. Instytucjonalne gwarancje bezpieczeństwa powierzonych środków: Wprowadzenie; Rada inwestorów; Zgromadzenie inwestorów; Depozytariusz; Kontrola i nadzór Komisji Nadzoru Finansowa nad działalnością funduszy i towarzystw. 5. Zabezpieczenie uprawnień uczestnika w razie zmian organizacyjnych po stronie towarzystwa lub w funduszu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Inwestowanie na rynku nieruchomości : praca zbiorowa / pod red. Ewy Siemińskiej. - Warszawa : Poltext , 2011. - 190 , [2] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Nieruchomości / Poltext)
ISBN: 978-83-7561-172-4
1. Rynek nieruchomości jako miejsce lokowania kapitału; 2. Formalnoprawne warunki inwestowania w nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce; 3. Fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości; 4. Uwarunkowania planistyczne wartość nieruchomości na rynku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Inwestycje finansowe / red. Katarzyna Gabryelczyk, Urszula Ziarko-Siwek. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 244 s. : rys., tab., wykr. ; 24 c,.
ISBN: 978-83-60089-59-0
1. Fundusze inwestycyjne z ochroną kapitału. 2. Zagraniczne fundusze inwestycyjne. 3. Fundusze hedgingowe. 4. Produkty strukturyzowane. 5. Islamskie fundusze inwestycyjne jako przykład wpływu zasad religii na usługę finansową. 6. Fundusze nieruchomości. 7. Sekurytyzacja. 8. Procentowe instrumenty pochodne na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. 9. Wpływ dnia wygaśnięcia indeksowych kontraktów terminowych i opcji na rynek kasowy GPW w Warszawie SA. 10. Wykorzystanie strategii Portfolio Insurance w celu zabezpieczenia portfela przed ryzykiem walutowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-13584-0
R.1 Wpływ kapitału zagranicznego na sektor bankowy; R.2 Kapitał zagraniczny w polskim sektorze ubezpie czeń; R.3 Udział kapitału zagranicznego w tworzeniu funduszy emerytalnych w Polsce; R.4 Zaangażowanie kapi tału zagranicznego w funduszach inwestycyjnych i powie rniczych w Polsce. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Nowe usługi finansowe / red. Katarzyna Gabryelczyk. - Warszawa : CeDeWu, 2006. - 171 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-60089-16-3
1. Fundusze sekurytyzacyjne jako forma refinansowania. 2. Fundusze parasolowe jako forma dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. 3. Fundusze hedgingowe i perspektywy rozwoju ich rynku Polsce. 4. Fundusze funduszy jako nowa forma alokacji kapitału na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. 5. Fundusze luksemburskie jako nowi konurenci na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. 6. Fundusze venture capital w Polsce - uwarunkowania rozwoju. 7. Finansowanie rozwoju spółki informatycznej z ventura capital - studium przypadku. 8. Spreadtrading - nowa usługa dla klientów indywidualnych. 9. Usługi private banking w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Otwarte fundusze inwestycyjne / Maciej Rogala. - Gliwice : Helion, 2006. - 381 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-246-0386-7
Cz.I Zasaday działania funduszy: 1.Czym jest otwarty fundusz inwestycyjny, 2.Jak fundusz pomnaża nasze pieniądze, 3.Otwartość funduszu i jej konsekwencje, 4.Ile i w jaki sposób zapłacimy za pomnażanie naszych pieniędzy, 5.O czym powinnyśmy jeszcze wiedzieć, 6.Fundusze mogą stosować bardzo różnorodne rozwiązania, 7.Pamiętajmy o bezpieczeństwie, nie zapominajmy o ryzyku. Cz.II Zasady uczestnictwa: 8.Gdy uczestniczymy w funduszach na warunkach standardowych, 9.Gdy uczestnicznymy w funduszach na warunkach specjalnych. Cz.III Zasady (sztuka) inwestowania: 10.Zacznijmy od rzeczy podstawowych, 11.Dobór opcji inwestycyjnych w najprostszym przypadku, 12.Dobór opcji inwestycyjnych w najtrudniejszym przypadku, 13.Jak wykonać plan, jak realizować strategię
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89275-97-X
1.Ochrona interesów uczestników na etapie tworzenia funduszu inwestycyjnego, 2.Przystępowanie do funduszu inwestycyjnego, 3.Uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym, 4.Wpływ podmiotów związanych z działlaności funduszu inwestycyjnego na pozycję prawną uczestnika
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86897-65-1
R.1 Czym są fundusze inwestycyjne i jak do nich przy stąpić?; R.2 Statut jako podstawowy dokument regulujący prawa i obowiązki uczestnika funduszu inwestycyjne go; R.3 Ch-ka jednostek uczestnictwa i związanych z ni mi uprawnień; R.4 Ch-ka certyfikatów inwestycyjnych i związanych z nimi uprawnień; R.5 Odpowiedzialność towa rzystwa funduszy inwstycyjnych wobec uczestników; R.6 Rola depozytariusza; R.7 Niektóe przykłady dziaąłń na szkodę uczestników funduszy inwestycyjnych. Rola nadzoru wewnętrznego; R.8 Rola Komisji Papierów Wartościo wych i Giełd w procesie ochrony praw inwestorów - zasa dy nadzoru komisji nad funduszami inwestycyjnymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
R.1 Czym są fundusze inwestycyjne i jak do nich przy stąpić?; R.2 Statut jako podstawowy dokument regulujący prawa i obowiązki uczestnika funduszu inwestycyjne go; R.3 Ch-ka jednostek uczestnictwa i związanych z ni mi uprawnień; R.4 Ch-ka certyfikatów inwestycyjnych i związanych z nimi uprawnień; R.5 Odpowiedzialność towa rzystwa funduszy inwstycyjnych wobec uczestników; R.6 Rola depozytariusza; R.7 Niektóe przykłady dziaąłń na szkodę uczestników funduszy inwestycyjnych. Rola nadzoru wewnętrznego; R.8 Rola Komisji Papierów Wartościo wych i Giełd w procesie ochrony praw inwestorów - zasa dy nadzoru komisji nad funduszami inwestycyjnymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-146-3
1.Teoria firmy a zmiany wynikające z procesu globalizacji i integracji, 2.Rola przedsiębiorstw w dostosowywaniu się gospodarki do warunków globalizacji i integracji, 3.Dostosowanie instytucjonalnych uwarunkowań konkurencji na polskim rynku do wyzwań integracji, 4.Wpływ globalizacji na finansowanie przedsiębiorstw. Konkurencyjność przedsiębiorstw, 5.Wpływ funduszy inwestycyjnych na zarządzanie polskich przedsiębiorstw i ich możliwość dostosowywanie się do standardów Unii Europejskiej, 6.Dostosowanie polskich przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska do wymogów Unii europejskiej, 7.Niezbędne zmiany polskiego rynku rolno-spożywaczego w procesie dostosowywania się do integracji z Unią Europejską
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 546)
1. Wzrost znaczenia przepływów kapitałowych w gospodarce światowej, 2. Rozwój funduszy inwestycyjnych, 3. Konsekwencje rozowju funduszy inwestycyjnych dla funkcjonowanie przedsiębiorstw, 4. Efektywność rynku kapitałowego a działalność funduszy inwestycyjnych, 5. Rozwój rynku pieniężno-kapitałowego i funduszy inwestycyjnych w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7326-373-X
1. Istota instrumentów dłużnych. 2. Infrastruktura organizacyjna prawna polskiego rynku. 3. Charakterystyka obligacji klasycznych. 4. Charakterystyka obligacji zamiennych na akcje. 5. Polskie regulacje prawne w zakresie emisji obligacji klasycznych. 6. Polskie regulacje prawne w odniesieniu do emisji obligacji zamiennych na akcje. 7. Finansowanie przedsiębiorstw obligacjami w świetle teorii. 8. Rozwój rynku obligacji przedsiębiorstw w Polsce. 9. Krótkoterminowe papiery dłużne. 10. Obligacje samorządowe. 11. Skarbowe papiery wartościowe. 12. Bankowe instrumenty dłużne. 13. Pozostałe rodzaje instrumentów dłużnych. 14. Sekurytyzacja aktywów. 15. Instrumenty pochodne bazujące na dłużnych papierach wartościowych. 16. Fundusze inwestycyjne lokujące w instrumenty dłużne. 17. Zarządzanie portfelem papierów dłużnych. 18. Analiza porównawcza wierzycielskich form finansowania polskich przedsiębiorców.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej / Grzegorz Borowski. - Warszawa : CeDeWu, 2011. - 347, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-837556-343-6
1.Istota i klasyfikacja instytucji wspólnego inwestowania; 2. Charakterystyka prawnych i podatkowych determinant rozwoju krajowych rynków funduszy inwestycyjnych; 3. Analiza otoczenia prawnego i podatkowego determinującego rozwój wybranych rynków funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej w latach 1992-2007; 4. Charakterystyka makroekonomicznych determinant rozwoju krajowych rynków funduszy inwestycyjnych; 5. Analiza czynników makroekonomicznych determinujących rozwój wybranych rynków funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej; 6. Charakterystyka mikroekonomicznych determinant rozwoju krajowych rynków funduszy inwestycyjnych; 7. Fundusze inwestycyjne w latach kryzysu. Perspektywy na lata 2011-2020.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again