Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(6)
Author
Chróścicki Andrzej
(2)
Adamaszek-Kapusta Agnieszka
(1)
Boczkowski Andrzej
(1)
Brzeziński Artur
(1)
Buchner-Jeziorska Anna
(1)
Ciejpa-Znamirowski Krzysztof
(1)
Feczko Janusz
(1)
Florek Ludwik (1946- )
(1)
Garczarczyk Józef
(1)
Jackowska Beata
(1)
Kawiński Marcin
(1)
Mączka Lucyna
(1)
Ostrowska Anna
(1)
Pisarczyk Łukasz
(1)
Rutkowska Małgorzata
(1)
Różański Marcin
(1)
Szaraniec Monika
(1)
Szymańska Joanna
(1)
Wąsowicz Jarosław
(1)
Węgrzyn Maria
(1)
Zieliński Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Fundusz emerytalny
(4)
Otwarte fundusze emerytalne
(4)
Ubezpieczenia
(2)
Administracja
(1)
Banki
(1)
Emerytura
(1)
Jakość produktu
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Stosunek pracy na podstawie mianowania
(1)
Stosunek pracy na podstawie powołania
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Ubezpieczenia osobowe
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
(Badania Naukowe / red. nacz. Janusz Feczko ISSN 1641-8557)
Demograficzne uwarunkowania funkcjonowania ubezpieczeń społecznych; Człowiek w procesie pracy XX i XXI w.; Trendy rozwojowe przedsiębiorstw sprywatyzowanych i ich ekonomiczno-finansowe uwarunkowania; Problem bezrobocia w Polsce na przykładzie powiatu żywieckiego w latach 2000-2001; Ranking państw OECD ze względu na poziom życia ludności; Jakość integracji Polski z UE: badania postaw, potrzeb i preferencji obywateli a zarządzanie; Perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń w procesie dostosowawczym do UE; Ubezpieczenia publiczne i prywatne jako problem skuteczności i efektywności w polityce społecznej; Ubezpieczenia zdrowotne stan aktualny i perspektywy; Prognozy rozwoju nowego systemu emerytalnego w Polsce; Trzeci filar systemu ubezpieczeń społecznych (emerytalnych) i jego wpływ na przyszłą emeryturę; Otwarte fundusze emerytalne a bezpieczeństwo emerytalne; Pracownicze programy emerytalne szansą przyszłych emerytur; Czasowe ubezpieczenie na życie szansą ochrony dla bezrobotnych; Zmniejszenie obciążeń FUS wydatkami na zasiłki chorobowe i inne świadczenia; Odpowiedzialność powszechnego towarzystwa emerytalnego; Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne jako przedmiot kształcenia podyplomowego w sektorze zdrowotnym; Zawieszanie prawa do emerytury.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7363-141-0
1.Charakterystyka rynku kapitałowego, 2.Podstawowe za grozenia ekonomiczne rozwoju GWP w Warszawie, 3.Sytuac ja indywidualnych inwestorów na polskim rynku kapitało wym, 4.Polski rynek kapitałowy w świetle integracji i globalizacji, 5.Zagrozenia wynikajace z nowych technol ogii, 6.Wybrane zagrożenia ekonomiczno-strukturalne, 7 7.Prawno-społeczne bariery rozwoju rynku kapitałowego, 8.Tendencje dotyczące zagrozeń na polskim rynku kapita łowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie, Prace Doktorskie / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; Nr 3)
ISBN: 83-7252-203-0
1. Nadzór w systemie administracji, 2. Funkcjonowanie jednolitego rynku ubezpieczeniowego w Unii Europejskiej, 3. Ogólna charakterystyka nadzoru ubezpieczeniowego, 4. Organizacja nadzoru ubezpieczeniowego, 5. Regulacja prawna pośrednictwa ubezpieczeniowego w ustawie o działalności ubezpieczeniowej, 6. Uprawnienia nadzorcze komisji nadzoru ubezpieczeń i funduszy emerytalnych nadzór nad zakładami ubezpieczeń
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Praktyczne Komentarze)
ISBN: 978-83-7601-808-9
1. Przepisy ogólne; 2. Fundusze emerytalne; Utworzenie i charakter prawny funduszu emerytalnego; 3. Towarzystwa emerytalne; Utworzenie powszechnego towarzystwa emerytalnego; 4. Warunki podejmowania działalności przez towarzystwa emerytalne; 5. Przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym, łączenie się towarzystw emerytalnych i likwidacja funduszu emerytalnego; 7. Członkostwo w funduszu emerytalnym; 8. Działalność akwizycyjna otwartych funduszy emerytalnych; 9. Rachunki i przeliczenia składek; Rachunki członkowskie w funduszu i przeliczanie składek; 10. Rachunki ilościowe; 11. Wpłata środków zgromadzonych na rachunku; Wpłaty i podział środków zgromadzonych na rachunku członka funduszu; 12. Podział środków w razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa; 13. Podział środków w razie śmierci członka funduszu emerytalnego; 14. Finansowanie działalności funduszu emerytalnego; 15. Działalność lokacyjna funduszy emerytalnych; Polityka i działalność inwestycyjna funduszu; 16. Depozytariusz; 17. Wycena aktywów i obliczanie stopy zwrotu funduszy emerytalnych; 18. Niedobór; 19. Fundusz gwarancyjny; 20. Obowiązki informacyjne funduszy emerytalnych; 21. Nadzór nad działalnością funduszy emerytalnych; 22. Przepisy karne; 23. Zmiany w przepisach obowiązujących; 24. Przepisy przejściowe i końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-644-8
Temat I: Stosunek pracy i jego przemiany: Stosunek pracy i jego przemiany; Przemiany stosunku pracy w III RP; Przedmiot stosunku pracy. Rozważania de lege lata i de lege ferenda; Uwagi na temat ewolucji stosunku pracy; Przemiany pojęcia "stosunek pracy" - wpływ orzecznictwa czy prawa sędziowskiego?; Wpływ globalizacji i ogólnoświatowego kryzysu na podstawy i warunki zatrudniania. Wyzwania dla polskiego prawa pracy; Przemiany stosunków pracy z mianowania; Przyszłość stosunku pracy z powołania; O "szczególnych właściwościach" prawa pracy - refleksje o stanie rozważań nad podstawowym pojęciem agregatywnym prawa pracy; W sprawie podporządkowania pracownika; Podporządkowanie pracownicze jako zmieniająca się cecha stosunku pracy; O podporządkowaniu autonomicznym -krytycznie; Podporządkowanie pracownika pracodawcy jako cecha stosunku pracy; Wybrane problemy pracowniczego podporządkowania jako konstytucyjnej cechy stosunku pracy; Podporządkowanie jako kryterium ustalania stosunku pracy w prawie polskim i brytyjskim na przykładzie członków zarządu spółek i pracowników tymczasowych; Zobowiązania pracownicze a element rezultatu pracy; Odcinkowa zdolność prawna pracodawcy w stosunkach pracy; Zatrudnienie (się) we własnym zakładzie pracy w świetle ustrojowych podstaw prawa pracy; Funkcjonalna elastyczność zatrudnienia a ustalanie rodzaju pracy w umowie o pracę; Wpływ koncepcji flexicurity na przemiany stosunku pracy; Przemiany stosunku pracy związane z rodzicielstwem; Refleksje na temat współczesnego kształtu ryzyka osobowego pracodawcy oraz prawnie dozwolonych form jego ograniczenia; Kilka uwag w zakresie zagadnienia stosunku pracy i jego przemian; Funkcje prawnej regulacji podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników i zakres ich realizacji w Polsce; Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - prawo czy obowiązek pracownika; Stosunek zatrudnienia rodzica zastępczego jako nietypowy stosunek pracy; Zmiany w zakresie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych; Temat II: Otwarte fundusze emerytalne jako część ubezpieczenia emerytalnego: Otwarte fundusze emerytalne jako element konstrukcyjny systemu emerytalnego; Kapitałowy segment zreformowanego systemu emerytalnego; Konstytucyjne aspekty funkcjonowania drugiego filaru ubezpieczenia emerytalnego; Elementy publiczno- i prywatnoprawne OFE. Potrzeba rekonstrukcji; OFE - ubezpieczenie versus oszczędzanie; Charakter prawny środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym; Charakter prawny okresowej emerytury kapitałowej a zarządzanie środkami w otwartym funduszu emerytalnym; Tytuł prawny do składki w OFE; Podział środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym po rozwodzie współmałżonków; Kilka uwag na marginesie reformy ubezpieczenia emerytalnego; Propozycje reformy funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych; Temat III: Czynniki wpływające na naukę prawa pracy: Czynniki wpływające na naukę prawa pracy; Uwarunkowania i zadania nauki prawa pracy; O zakresie przedmiotowym nauki prawa pracy na tle niepracowniczych stosunków zatrudnienia; Regulacja statusu prawnego nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach publicznych a rozwój nauki (wybrane zagadnienia).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 54)
ISBN: 83-7417-063-8
1.Kierunki doskonalenia jakości w bankach, 2.Zarządzanie jakością w zakładzie ubezpieczeń, 3.Przygotowanie i realizacja systemu zarządzania jakością w bankach i zakładach ubezpieczeń, 4.Nieparametryczne metody mierzenia wpływu jakości usług na efektywność - doświadczenia światowe w sektorze bankowym, 5.Zmiany poziomu jakości usług ubezpieczeniowych w Polsce w latach 1999-2003 w opinii menedżerów i klientów zakładów ubezpieczeń, 6.Informacja o kliencie - główny czynnik kształtownia jakości usług ubezpieczeniowych, 7.Jakość usług ubezpieczeniowych w świetle skarg skierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych, 8.Ocena poziomu jakości usług w firmach ubezpieczeniowych na życie w Polce, 9.Zarządzanie jakością usług na rynku otwartych funduszy emerytalnych, 10.Jakość usług funduszy inwestycyjnych w Polsce, 11.Wybrane metodyczne aspekty oceny jakości usług (na przykłądzie usług telekomunikacyjnych)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again