Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(10)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(10)
Author
Adamaszek-Kapusta Agnieszka
(1)
Boczkowski Andrzej
(1)
Borodo Andrzej
(1)
Brzeziński Artur
(1)
Buchner-Jeziorska Anna
(1)
Chróścicki Andrzej
(1)
Chybalski Filip
(1)
Ciejpa-Znamirowski Krzysztof
(1)
Dąbrowska Katarzyna
(1)
Dąbrowski Tomasz
(1)
Feczko Janusz
(1)
Gruszczyński Marcin
(1)
Jackowska Beata
(1)
Kawiński Marcin
(1)
Kołosowska Bożena
(1)
Marska Natalia
(1)
Mączka Lucyna
(1)
Ostrowska Anna
(1)
Pomarański Sławomir
(1)
Rutkowska Małgorzata
(1)
Różański Marcin
(1)
Szaraniec Monika
(1)
Szymańska Joanna
(1)
Worach-Kardas Halina
(1)
Wąsowicz Jarosław
(1)
Węgrzyn Maria
(1)
Zieliński Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Fundusz emerytalny
(8)
Otwarte fundusze emerytalne
(5)
Ubezpieczenia
(4)
Emerytura
(3)
Rynek ubezpieczeniowy
(2)
Ubezpieczenia osobowe
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Administracja
(1)
Banki
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Inwestycje
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Służba zdrowia -- zarządzanie -- Polska
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Subject: time
1989-
(2)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
(Badania Naukowe / red. nacz. Janusz Feczko ISSN 1641-8557)
Demograficzne uwarunkowania funkcjonowania ubezpieczeń społecznych; Człowiek w procesie pracy XX i XXI w.; Trendy rozwojowe przedsiębiorstw sprywatyzowanych i ich ekonomiczno-finansowe uwarunkowania; Problem bezrobocia w Polsce na przykładzie powiatu żywieckiego w latach 2000-2001; Ranking państw OECD ze względu na poziom życia ludności; Jakość integracji Polski z UE: badania postaw, potrzeb i preferencji obywateli a zarządzanie; Perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń w procesie dostosowawczym do UE; Ubezpieczenia publiczne i prywatne jako problem skuteczności i efektywności w polityce społecznej; Ubezpieczenia zdrowotne stan aktualny i perspektywy; Prognozy rozwoju nowego systemu emerytalnego w Polsce; Trzeci filar systemu ubezpieczeń społecznych (emerytalnych) i jego wpływ na przyszłą emeryturę; Otwarte fundusze emerytalne a bezpieczeństwo emerytalne; Pracownicze programy emerytalne szansą przyszłych emerytur; Czasowe ubezpieczenie na życie szansą ochrony dla bezrobotnych; Zmniejszenie obciążeń FUS wydatkami na zasiłki chorobowe i inne świadczenia; Odpowiedzialność powszechnego towarzystwa emerytalnego; Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne jako przedmiot kształcenia podyplomowego w sektorze zdrowotnym; Zawieszanie prawa do emerytury.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7363-141-0
1.Charakterystyka rynku kapitałowego, 2.Podstawowe za grozenia ekonomiczne rozwoju GWP w Warszawie, 3.Sytuac ja indywidualnych inwestorów na polskim rynku kapitało wym, 4.Polski rynek kapitałowy w świetle integracji i globalizacji, 5.Zagrozenia wynikajace z nowych technol ogii, 6.Wybrane zagrożenia ekonomiczno-strukturalne, 7 7.Prawno-społeczne bariery rozwoju rynku kapitałowego, 8.Tendencje dotyczące zagrozeń na polskim rynku kapita łowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-13584-0
R.1 Wpływ kapitału zagranicznego na sektor bankowy; R.2 Kapitał zagraniczny w polskim sektorze ubezpie czeń; R.3 Udział kapitału zagranicznego w tworzeniu funduszy emerytalnych w Polsce; R.4 Zaangażowanie kapi tału zagranicznego w funduszach inwestycyjnych i powie rniczych w Polsce. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie, Prace Doktorskie / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; Nr 3)
ISBN: 83-7252-203-0
1. Nadzór w systemie administracji, 2. Funkcjonowanie jednolitego rynku ubezpieczeniowego w Unii Europejskiej, 3. Ogólna charakterystyka nadzoru ubezpieczeniowego, 4. Organizacja nadzoru ubezpieczeniowego, 5. Regulacja prawna pośrednictwa ubezpieczeniowego w ustawie o działalności ubezpieczeniowej, 6. Uprawnienia nadzorcze komisji nadzoru ubezpieczeń i funduszy emerytalnych nadzór nad zakładami ubezpieczeń
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; T. 560)
ISBN: 83-7241-451-3
1. Istota i organizacja kapitałowych funduszy emerytalnych, 2. Reformy systemów emerytalnych na świecie w latach 1990-2000, 3. Struktura systemów emerytalnych w wybranych krajach, 4. Transformacja polskiego systemu emerytalnego, 5. Przyszłość polskiego systemu emerytalnego w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
(Finanse / C.H.Beck. Rynki finansowe)
ISBN: 978-83-255-0738-1
1.Fundusz emerytalny jako element systemu emerytalnego; 2. Miary charakteryzujące działalność OFE; 2. Analiza portfeli inwestycyjnych OFE; 4. Analiza efektywności działalności inwestycyjnej OFE; 5. Finanse OFE i PTE; 6. Analiza decyzji wyboru OFE przez Polaków. Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-231-1670-9
Wstęp; R.1 Przesłanki, cele i założenia reformy systemu ubezpieczeń emerytalnych w Polsce; R.2 Skutki finansowe wprowadzenia reformy emerytalnej z punktu widzenia zakładu ubezpieczeń społecznych i funduszu ubezpieczeń społecznych; R.3 Skutki finansowe wdrażania reformy z punktu widzenia ubezpieczonych; R.4 Skutki finansowe wprowadzenia nowego systemu emerytalnego z punktu widzenia pracodawców; R.5 Finansowe skutki wprowadzenia reformy emerytalnej z punktu widzenia pośredników występujących w systemie emerytalnym; R.6 Sytuacja finansowa otwartych funduszy emerytalnych w latach 1999-2002; R.7 Ocena efektywności wdrażania reformy emerytalnej ze szczególnym uwzględnieniem otwartych funduszy emerytalnych w latach 1999-2002; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi ; Nr 1 (30) 2003)
1. Rola i znaczenie parametru rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w zakładach ubezpieczeń majątkowo-osobowych; 2. System emerytalny w Polsce na tle przemian demograficznych, 3. Ubezpieczenia na życie w perspektywie przy stąpienia Polski do Unii Europejskiej, 4. Społeczno-demograficzne uwarunkowania przyczyn niezawierania umów ubezpieczenia na życie, 5. Ocena ryzyka w ubezpieczeniach na życie (underwriting), 6. Ubezpieczenia grupowe na życie - istota, geneza, funkcje, 7. Kapitał początkowy jako nowy element w ubezpieczeniach społecznych, 8. Ryzyko socjalne i formy jego ochrony prawnej, 9. Kontraktowanie świadczeń medycznych jako element polityki zdrowotnej Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych, 10. Realizacja obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, 11. Zarządzanie finansami w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej w systemie ubezpieczeń zdrowotnych, 12. Wydatki na ochronę zdrowia a uwarunkowania społeczno-ekonomiczne na przykładzie Niemiec, 13. Rynek ubezpieczeń rolnych w Polsce i perspektywy jego rozwoju, 14. Estymacja rezerw IBNR techniką chain-ladder w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
(Poradnik klienta usług finansowych)
ISBN: 978-83-930260-4-3
1. Członkostwo w OFE; 2. Zmiana OFE czyli wypłata transferowa; 3. Pozostałe zagadnienia członkostwa w OFE.
Zagadnienia ogólne; Członkowstwo w OFE; Zmiana OFE czyli wypłata transferowa; Pozostałe zagadnienia członkowstwa w OFE>
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-187-5
Wstęp; Prawno-budżetowe płaszczyzny polskiego systemu emerytalnego; Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skierowane przeciwko instytucji ubezpieczenia emerytalnego - wybrane zagadnienia; Niemiecki system ubezpieczeń emerytalnych w obliczu niekorzystnych zmian demograficznych; Finansowanie świadczeń emerytalno - rentowych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (w latach 1990-2002); Składki na ubezpieczenia społeczne i ich wpływ na gospodarkę finansowa przedsiębiorców; Charakter i status prawny otwartych funduszy emerytalnych; Otwarte fundusze emerytalne a akcesja Polski do UE; Funkcjonowanie lokat otwartych funduszy emerytalnych na przykładzie Otwartego Funduszu Emerytalnego "Bankowy"; Analiza polityki inwestycyjnej i wyników otwartych funduszy emerytalnych; Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. na polski rynku kapitałowym - wybrane zagadnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again