Form of Work
Książki
(12)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(10)
available
(5)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(11)
Author
Anusz Jan
(1)
Butowski Leszek
(1)
Filipek Agnieszka
(1)
Grosse Tomasz G
(1)
Helbig Filip
(1)
Jankowska Agnieszka
(1)
Kierzkowski Tomasz
(1)
Kisiel Piotr Włodzimierz
(1)
Klimowicz Monika
(1)
Knopik Robert
(1)
Kwasowski Marcin
(1)
Magryś Witold
(1)
Piaszczyk Artur
(1)
Rokicki Bartłomiej
(1)
Ryba Jacek
(1)
Skrzypek Jerzy
(1)
Sulgostowska Alina
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Wtorek Jakub
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Fundusz Spójności UE
(12)
Fundusze strukturalne UE
(8)
Unia Europejska
(8)
Polityka regionalna UE
(4)
Polityka strukturalna UE
(4)
Programy pomocowe UE
(4)
Przedsiębiorstwo
(2)
Inwestycje
(1)
Kontrola finansowa
(1)
PHARE
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Programy UE
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Turystyka
(1)
Wnioski i podania
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
19 results Filter
No cover
Book
In basket
Audyt funduszy unijnych / Piotr Włodzimierz Kisiel. - Warszawa : InfoAudit Sp. z o.o., 2005. - 219 s. : tab. ; 24 cm.
(Biblioteka Audytora / InfoAudit ; T.4)
ISBN: 83-920507-7-0
I.System środków unijnych w Polsce oraz podstwy ich audytowania : 1.fundusze strukturalne i Fundusz Spójności, 2.Cele polityki regionalnej Unii Europejskiej, 3.Zarys systemu absorpcji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, 4.Inicjatywy wspólnootwe, 5.Mechanizmy finansowe - EOG i norweski, 6.Główni partnerzy oraz organy uczestniczące w audycie funduszy strukturalnych.II.Przeprowadzanie audytów wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności : 1.Czynności poprzedzające przeprowadzenie badania audytowego, 2.Czynności dokonywane w trakcie wizyty inspekcyjnej, 3.Czynności dokonywane po zakończeniu wizyty inspekcyjnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1711-5
1. Audyt środków unijanych z funduszy strukturalnych, 2. Audyt środków unijnych z funduszy spójności, 3. Audy finansowy środków unijnych w szóstym programie ramowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-920281-2-0
1. Polityka spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej, 2. Przygotowanie Polski do korzystania z funduszy Unii Europejskiej, 3. Turystyka w Narodowym Planie Rozwoju, 4. Projekty turystyczne finansowane ze środków Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-66199-93-4
Zmiany dotyczące zasad gospodarowania odpadami rozciągnięto w czasie. Z e-booka dowiesz się, jakie obecnie masz obowiązki związane z odpadami i jakie obowiązki będą na ciebie nałożone od 2020 roku, jaką dokumentację musisz prowadzić, co musisz sprawozdać w zakresie ochrony środowiska, jak przygotować raport do KOBiZE.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
ISBN: 83-89964-10-4
1. Region jako podmiot polityki regionalnej, 2. Pojęcie, geneza, ewolucja europejskiej polityki regionalnej, 3. Instrumenty polityki spójności UE, 4. Polska w polityce strukturalnej Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-355-9
1. Spójność społeczno-gospodarcza jako istotny czynnik integrujący; 2. Polityka regionalna Unii Europejskiej; 3. Członkowie wielkiej akcesji; 4. Nowi beneficjenci funduszy strukturalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
No cover
Book
In basket
(Unia Europejska / C.H.BECK)
ISBN: 978-83-255-0676-6
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. 1. Cele ogólne i zasady pomocy. 2. Strategiczne podejście do spójności. 3. Programowanie. 4. Skuteczność. 5. Wkład finansowy funduszy. 6. Zarządzanie, monitorowanie i kontrola. 7. Zarządzanie finansowe. 8. Komitety. 9. Przepisy końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (3 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7488-145-6
1. Cele i ogólne zasady pomocy; 2. Strategiczne podejście do spójności; 3. Programowanie; 4. Skuteczność; 5. Wkład finansowy funduszy; 6. Zarządzanie, monitorowanie i kontrola; 7. Zarządzanie finansowe; 8. Komitety
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Samorządowe ; Nr 8)
ISBN: 83-9125783-4-7
1. Polityka strukturalna Unii Europejskiej w okresie 2007-2013, 2. Instrumenty finansowania rozowju lokalnego w ramach poszczególnych polityk w latach 2007-2013, 3. Inne zewnętrzne źródła finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego, 4. wybrane instytucje wspierające rozwój lokalny, 5. Kształt polityki strukturalnej województwa śląskiego w latach 2007-2013
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88904-51-5
1.Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy unijnych : Rodzaje funduszy unijnych, Beneficjenci, Przeznaczenie programów operacyjnych. 2.Przedsięwzięcia i projekty : Elementy wniosku o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, Przedsięwzięcie i projekt - podstawowe definicje, Typy projektów, Procedura składania wniosków, Zarządzanie projektami, Zasady konstrukcji biznesplanu (studium wykonalności), Plan finansowy jako istotny element biznesplanu (studium wykonalności), Ocena efektywności projektów inwestycyjnych, Dostosowanie wzorcowego biznesplanu do wymogów SPO
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-902008-1-3
1.Karty Programów, 2.Rodzaje, procedury i tryb pozyskiwania funduszy pomocowych, Załączniki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88594-78-8
Wprowadzenie. Cz.I Debata o nowej polityce spójności UE: -Stanowisko Polski w sprawie polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2007-2013; -Uzasadnienie do stanowiska Polski w sprawie polityki spójności Unii Eurropejskiej w latach 2007-2013; -Przyszłość polityki spójności UE. Komentarz do polskiego stanowiska; -Uwagi do stanowiska Polski w sprawie nowej polityki spójności UE; -Stanowisko rządu Wielkiej Brytanii wobec nowej polity ki spójności UE; -Reforma polityki spójności UE - punkt widzenia Francji; -Stanowisko Hiszpanii wobec nowej polityki spójności UE; -Przyszłość polityki spójności w UE - punkt widzenia Komisji Europejskiej; -Organizacja terytorialna i system polityki regional nej w wybranych państwach członkowskich UE; -Polityka spójności wobec wyzwań procesów globaliza cyjnych. Refleksje dyskusyjne. Cz.II Debata o przyszłości polityki regionalnej w Polsce po roku 2006: -Ocena możliwych skutków gospodarczych udziału Polski w polityce strukturalnej UE; -Makroekonomiczne konsekwencje instrumentów nowej poli tyki spójności dla Polski w latach 2007-2013; -Ocena systemu polityki regionalnej w Polsce. Wyzwania i zagrożenia dla uczestnictwa w nowej polityce spójno ści w teorii i praktyce; -Polska polityka regionalna - cele, uwarunkowania, instytucje, instrumenty; -Warunki programowania i realizacji rozwoju regionalne go przez wojwewództwa samorządowe po roku 2006; -Ocena systemu wdrażania europejskiej polityki regio nalnej w Polsce. Rekomendacje dla przebudowy systemu wdrażania po roku 2006; -Czy system finansów publicznych jest przygotowany do udziału w projektach strukturalnych UE. Polska wobec nowej polityki spójności. Rekomendacje dot. polityki regionalnej w polsce po roku 2006.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89972-88-3
1. Charakterystyka polityki spójności UE; 2. Teoria ekonomii a założenia i realizacja działań prowadzonych w ramach polityki spójności Unii Europejskiej. Proponowane kierunki przyszłych reform; 3. Pozaekonomiczna wartość dodana polityki spójności Unii Europejskiej; 4. Wstępne szacunki wielkości budżetu polityki spójności Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Authority data
Fundusz Spójności UE (hasło przedmiotowe)
Authority data
Fundusz Spójności UE - kontrola (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
Fundusz Spójności UE - źródła (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again