Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(10)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(10)
Author
Altkorn Jerzy
(1)
Janiszewska Karolina
(1)
Krawiec Franciszek
(1)
Mruk Henryk
(1)
Olczak Artur
(1)
Rojek Roman
(1)
Szocki Józef
(1)
Szulce Halina
(1)
Urbanek Grzegorz
(1)
Urbaniak Maciej
(1)
Witek-Hajduk Marzanna K
(1)
Zawadzka Anna Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Firma (nazwa)
(10)
Znaki towarowe
(6)
Marketing
(5)
Public relations
(3)
Zarządzanie
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Ceny
(1)
Handel
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Marketing partnerski
(1)
Obsługa klienta
(1)
Promocja handlowa
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rynek
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
(Ekonomia i Zarządzanie)
ISBN: 978-83-60083-10-9
Cz.I Wartość i siła marki. Kształtowanie sie preferencji nabywczych: R.1 Obraz marki w umyśle nabywcy. Skojarzenia składające się na wartość marki; R.2 Wyznaczniki wartości marki. Konstrukcja metod pomiarowych; R.3 Procesy poznawcze stanowiące o sile marki. Cz.II Przywiązywanie do marki produktu i wyznaczniki przywiązania: R.4 Pojęcie przywiązania do marki produktu; R.5 Psychologiczne wyznaczniki przywiązania do marki produktu. Przegląd badań; R.6 Wyznaczniki przywiązania do marki i typ kategorii produktu. Teoretyczne podstawy modelu. Cz.III Wyznaczniki przywiązania, typ kategorii i przywiązanie nabywcy do marki. Analizy empiryczne: R.7 Poszukiwanie wartości i przywiązanie do marki - badanie 6; R.8 Typ kategorii, poszukiwanie wartości i przywiązanie do marki - badanie 7; R.9 Wartości symboliczne produktu i przywiązanie do marki - badanie 8; R.10 Wartości społeczne produktu i przywiązanie do marki - badanie 9; Podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-979-5
1. Koncepcja i podstawowe poglądy na reputację firmy, 2. Tworzenie wizerunku i reputacji firmy, 3. Zarządzanie reputacją firmy, 4. Marketing reputacji firmy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7252-119-0
R.1 Tożsamość i wizerunek- koncepcja i znaczenie: Poję cie tożsamości i wizerunek; Różnice między tożsamo ścią a wizerunek firmy; Wizerunek firmy a autowizeru nek konsumenta; Znaczenie dobrego wizerunku firmy. R.2 Adresaci wizerunku firmy: Wewnętrzni adresaci wize runku; Zewnętrzni adresaci wizerunku. R.3 Wyróżniki tożsamości przedsiębiortswa: Znaczenie wyróżników tożsamości; Ogólne kryteria wyboru wyróżni ków; Trwałość i zmienność wyróżnkiów; Przykładowe roz wiązania. R.4 Tożsamość i wizerunek firmy a startegie marketin gowe. R.5 Zarządzanie wizerunkiem firmy w czasie: Etapy roz woju wizerunku; Etapy zmian i dylematy z tym związane. R.6 Badanie wizerunku firmy: Ogólne zasady i cele ba dań; Wybór kryteriów pomiaru; Dynamika pozycji i konku rencyjnej a częstotliwość pomiaru wizerunku; Źródła pozyskiwania informacji o kryteriach pomiaru wizerunku firmy; Obiekty odniesienia; Metody i techniki badań wi zerunku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7489-107-3
1. Czas transformacji - u wrót globalnie zintegrowanej gospodarki, 2. Pojęcie i istota marki narodowej, 3. Budowanie marki Atlas (studium przypadku)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338.139 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338.139 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Marketing B2B w praktyce gospodarczej / Artur Olczak, Maciej Urbaniak. - Warszawa : Difin, 2006. - 302 s., tabl. : il. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-595-9
1. Relacje partnerskie na rynku B2B. 2. Decyzje zakupu i sprzedaży na rynku B2B. 3. Działania promocyjne na rynku B2B. 4. Zarządzanie produktem na rynku B2B. 5. Marka na rynku B2B. 6. Zarządzanie dystrybucją na rynku B2B. 7. Zarządzanie polityką cenową na rynku B2B. 8. Studia przypadków - przykłady działań marketingowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
Wizerunek firmy w mediach / Józef Szocki. - Poznań, Wrocław : PASSAT - Paweł Pietrzyk, 2008. - 181, [1] s. ; 21 cm.
(Podręczniki)
ISBN: 978-83-61053-05-7
1. Wizerunek firmy- pojęcia i miejsce w ej strategii marketingowej: Kultura organizacyjna i tożsamość firmy oraz istota i wartość jej wizerunku; Wyróżniki tożsamości firmy jako wyróżniki jej wizerunku; Pojęcie wizerunku marki. Relacje między wizerunkiem firmy a wizerunkiem marki; Znaczenie wizerunku firmy. Procesy globalizacyjne; Wizerunek firmy w jej strategii marketingowej i systemie wynikających z niej celów; 2. Wizerunek firmy w teorii zachowań: Adresaci wizerunku firmy; Oddziaływanie wizerunku firmy na zachowania nabywców; Kształtowanie postawy klienta; Adresaci wizerunku firmy jako odbiorcy mediów; 3. Zarządzanie wizerunkiem firmy: Ważniejsze teorie zarządzania; Zarządzanie firmą i jej wizerunkiem; Oddziaływanie procedur zarządzania firmą i marketingiem na jej wizerunek; 4. Działania public relations za pomocą mediów (media relations): Charakterystyka public relations; Public relations a inne formy promocji firmy; Public relations jako działanie. Pojęcie metody public relations; Perswazyjny charakter gatunków dziennikarskich; Język mediów i jego rola perswazyjna; Sugestia, manipulacja i działanie na podświadomość człowieka jako metody public relations; Typowe działania public relations; Wykorzystanie siły mediów w działaniu public relationsl Mediatyzacja polityki jako public relations aktorów politycznych; 5. Prasa w procesie wizualizacji firmy: Prasa: pojęcie i podmiot nauki; Pojęcia i typologia gazet i czasopism; Redakcja, redaktor i redagowanie; Agencje prasowe; Kolportaż prasy i jej czytelnictwo; Rynek prasowy jako rynkowy wizerunek firmy; Zalety prasy z punktu widzenia reklamy; Reklama prasowa; Wizualizacja firmy jako efekt reklamy prasowej; 6. Radio w procesie fonetyzacji firmy: Radio i jego dzieje; Radio jako sztuka; Rynek radiowy; Reklama radiowa; Fonetyzacja firmy przez radio; 7. Wykorzystanie telewizji i filmu do unaoczniania i nagłaśniania firmy: Charakterystyka telewizji; charakterystyka filmu; Telewizja i film jako sztuki; Rynek telewizyjny; Reklama telewizyjna i kinowa; Audiowizualizacja firmy przez reklamę telewizyjna i kinową; 8. Internet i multimedia w procesie zapisywania i przesyłania tekstów, obrazów i dźwięków dotyczących firmy: Charakterystyka Internetu; Multimedia i ich funkcjonowanie. Konwergencja mediów. Rynek multimediów; Konstrukcja przekazu w Internecie i multimediach; Reklama firm w Internecie i multimediach; Zapisywanie i przesyłanie tekstów, obrazów i dźwięków dotyczących firm
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie marką / Grzegorz Urbanek. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - 248 s. : rys., tabl. ; 20 cm.
ISBN: 83-208-1999-9
R.1 Marka a przewaga konkurencyjna: Pojęcie marki; Kapitał marki; Udział składników kapitału marki w two rzeniu wartości; Udział marki w tworzeniu przewagi kon kurencyjnej. R.2 Budowa kapitału marki: Elementy składowe procesu budowy kapitału marki; Rola reklamy w budowie kapitału marki; Wybór idnetyfikatorów marki; Zwiększenie postrzeganej jakości; Tworzenie skojarzeń pożądanych dla marki; Pozyskiwanie i utrzymywanie lojalnych klien tów. R.3 Finansowe i marketingowe miary kapitału marki: Wycena marki; Marketingowe miary składników kapitału marki. R.4 Strategie zarządzania markami: Zmiany w otoczeniu wpływające na sposób zarządzania markami; Strategia od mładzania marki; Strategie wyjścia marki z rynku; Stra tegia rozszerzania marki; Strategie zarządzania marka mi na rynkach międzynarodowych; Strategie licencjonowa nia i franchisingu marki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88544-96-9
1.Marka i jej miejsce w marketingu, 2.Uwarunkowania zarządzania markę, 3.Marka pośrednia, 4.Marka na różnych rynkach, 5.Metody wyceny marki, 6.Skuteczność promowania marki w Internecie w swietle badań
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7417-187-8
1.Pojęcie,istota i funkcje marki. 2.Wizerunek i tożsamość marki. 3.Wartość, siła i kapiał marki. 4.Pozycjonowanie marki. 5.Strategie zarządzania marką. 6.Zastosowanie koncepcji zarządzania marką
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-1333-9
1. Pojęcie i atrybuty silnej marki; 2. Prawne aspekty zarządzania marką; 3. Charakterystyka podstawowych decyzji z zakresu zarządzania marką; 4. Produkt, cena i dystrybucja jako narzędzia kształtowania silnej marki; 5. Promocja jako narzędzie kreowania siły marki; 6. Zastosowanie Internetu w kreowaniu silnej marki; 7. Programy lojalnościowe jako narzędzie kreowania marki; 8. Marka w świecie znaków. Semiotyczne i antropologiczne aspekty kreowania marki; 9. Zarys marketingu Marek luksusowych; 10. Zarządzenie marką na rynku instytucjonalnym oraz marką pośrednika; 11. Zarządzanie marką na rynku międzynarodowym; 12. Zarządzanie marką w sytuacji kryzysowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again