Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(7)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(7)
Author
Głuchowski Jan
(3)
Kosikowski Cezary (1942- )
(3)
Szołno-Koguc Jolanta
(3)
Pomorska Alicja
(2)
Chojna-Duch Elżbieta
(1)
Rola Zygmunt
(1)
Ruśkowski Eugeniusz
(1)
Zubik Marek (1974- )
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Finanse publiczne
(8)
Prawo finansowe
(3)
Trybunał Konstytucyjny
(2)
Wydatki budżetowe
(2)
Budżet
(1)
Budżet państwowy
(1)
Budżety terenowe
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Dług państwowy
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Podatek
(1)
Polska
(1)
Pomorska, Alicja (1940- )
(1)
Prawo państwowe
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Sądownictwo konstytucyjne
(1)
Subject: time
1989-
(4)
Genre/Form
Podręczniki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
8 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-227-2477-2
1. Wydatki publiczne. 2. Ogólne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. 3. Narzędzia i metody racjonalizacji wydatków publicznych. 4. Problemy wydatkowania środków publicznych w świetle doświadczeń zagranicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7601-058-8
R.1 Ogólna ch-ka finansów publicznych; R.2 Publiczna polityka finansowa; R.3 Prawo finansowe jako dział pra wa; R.4 Międzynarodowe prawo finansowe; R.5 Nauka finansów publicznych i prawa finansowego; R.6 System administracji finansów publicznych; R.7 System pieniężny, dewizowy i bankowy; R.8 Zasady i problemy ogólne finansów publicznych; R.9 System budżetowy w państwie; R.10 System funduszy celowych i niektórych innych jednostek sektora finansów publicznych; R.11 System dochodów publicznych; R.12 System wydatków publicznych; R.13 System finansowy ubezpieczeń społecznych; R.14 System rachunkowości i sprawozdawczość publicznej oraz kontrola finansów publicznych; R.15 Dyscyplina finansów publicznych oraz odpowiedzialność za jej naruszenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7059-662-2
Wstęp; 1. Geneza i ewolucja oraz zakres i znaczenie regulowania finansów publicznych w konstytucjach; 2. Budżet państwa w Konstytucji RP; 3. Skarb Państwa w Konstytucji RP; 4. Podatki i ciężary publiczne w Konstytucji RP; 5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego w Konstytucji RP; 6. Ustrój pieniężny państwa oraz Narodowy Bank Polski w Konstytucji RP; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919761-0-6
Cz.I Kontrola wewnętrzna : 1.Wprowadzenie, 2,Środowisko kontroli, 3.Ustalenie celów, 4.Ryzyko kontroli, 5.Procedury (mechanizmy kontroli), 6.Monitoring, 7.Informacja i komunikacja. Cz.II Kontrola finansowa : 1.Wprowadzenie, 2.Wskaźniki wydajności, 3.Identyfikacja i ocena ryzyka, 4.Dochody, 5.Wstępna ocena celowości i gospodarności wydatków, 6.Zamówienia publiczne, 7.Wydatki i zaciąganie zobowiązań, 8.Zwrot środków publicznych, 9.Gospodarowanie mieniem, 10.Rachunkowość, 1.Wdrażanie systemu kontroli finansowej. Cz.III Audyt : 1.Definicje, 2.Cel powołania audytu (wewnętrznej jednostki kontroli), 3.Kontrola tradycyjna a audyt, 4.Standardy audytu, 5.Standardy wykonywania zawodu audytora, 6.Zarzadzania komórką audytu wewnętrznego, 7.Przeprowadzanie audytu wewnętrznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87515-41-8
1. Ewolucja ustrojowej roli i kompetencji polskiego Trybunału Konstytucyjnego, 2. Legitymizacja do występowania z wnioskami przed Trybunałem Konstytucyjnym, 3. Instytucja pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego, 4. Skarga konstytucyjna - problem do rozwiązania, 5. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, 6. Zadania odrębne w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, 7. Status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego, 8. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego jako inspiracja w pracach nad Konstytucją z dnia 2 kwietnia 1997 r., 9. Podstawowe problemy związane z interpretacją Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 10. Zasada demokratycznego państwa prawnego - kilka uwag, 11. Zasada proporcjonalności jako wyznacznik konstytucyjności norm, 12. Zasada równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 13. Konstytucyjna koncepcja prawa i jego źródeł w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 14. Prawo międzynarodowe i wspólnotowe jako wzorzec i przedmiot kontroli norm, 15. Promieniowanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na poszczególne gałęzie prawa, 16. Dylematy etyczne i światopoglądowe jako przedmiot kontroli konstytucyjnej, 17. Prawo do ochrony życia prywatnego i autonomia jednostki w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 18. Wolność gospodarcza jako zasada i wartość ustrojowa, 19. Niektóre problemy konstytucyjnej regulacji prawa własności, 20. Prawo do sądu i organizacja władzy sądowniczej, 21. Prawo do wynagrodzenia za szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie władzy publicznej, 22. Zasada określoności czynu zabronionego pod groźbą kary w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 23. Finanse publiczne w Konstytucji - podsumowanie dotychczasowego doświadczenia czy nowe otwarcie ku przyszłym zmianom?, 24. Konstytucyjne gwarancje opodatkowania, 25. Suwerenność, wybory, referendum. Kilka refleksji syntetyzujących, 26. Organizacja społeczeństwa obywatelskiego, 27. Samorząd terytorialny w konstytucyjnym ustroju państwa, 28. Zasady przyzwoitej legislacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 29 .Prawo parlamentarne i postępowanie ustawodawcze w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2828-4
I. Dorobek naukowy finansów publicznych i prawa finansowego: O szlacheckiej schizofrenii, czyli o trudnych początkach polskiego prawa finansowego ; Finanse publiczne jako nauka ekonomiczna ; Prawo finansowe jako dział prawa ; Audyt wewnętrzny w Polsce - kierunki ewolucji i znaczenie w jednostkach sektora publicznego po 1990 roku ; Dyscyplina finansów publicznych w Polsce ( ewolucja rozwiązań prawnych ) ; Źródła prawa finansowego, problemy legislacji finansowej ; Jurydyzacja opodatkowania ; Zarządzanie finansami publicznymi i ich administracja ; Pieniądz oraz rozwój systemu pieniężnego w Polsce ; Centralny bank państwa i jego funkcje ; Euro w polskim systemie pieniężnym ; Istota i modele prawa dewizowego oraz ich ewolucja w Polsce ; Rynek finansowy w Polsce ; Budżet państwa a zasady budżetowe ; Problem debudżetyzacji finansów państwa ; Programowanie budżetowe - stan teorii i praktyki - perspektywa polska ; Wydatki budżetowe w Polsce ( ewolucja i stan obecny ) ; Ustrojowe problemy tworzenia i kontroli budżetu państwa ; Charakter prawny ustawy budżetowej - nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania? ; Pozabudżetowe fundusze celowe w Polsce ( ewolucja problemu ) ; Równowaga budżetowa i jej brak ( deficyt budżetowy ) w Polsce ; Dług publiczny w Polsce ; Samodzielność finansowa organów lokalnych w Polsce ; Prawna i ekonomiczna charakterystyka budżetów jednostek samorządu terytorialnego ; Pojęcie podatku, rodzaje podatków ; Konstrukcja prawna instytucji podatku ; Ewolucja systemu i prawa podatkowego w Polsce ; Podatki dochodowe w Polsce ( ewolucja konstrukcji ) ; Problemy opodatkowania rolnictwa w Polsce ; Problemy odrębnego opodatkowania przedsiębiorców ( działalności gospodarczej ) ; Polskie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania - próba podsumowania dorobku polskiej doktryny ; Koncepcje opodatkowania niodpłatnego nabycia majątku ; Problem podatków lokalnych i dochodów budżetowych organów lokalnych ; Ustawa i uchwała daninowa ; Opłaty publiczne a inne formy władczych dochodów publicznych ; Dopłaty publiczne ; Cło i inne należności celne ( instrumenty reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą w świetle prawa celnego ) Rozwój instytucji ogólnego prawa podatkowego ; Odpowiedzialność podatkowa ; Postępowanie podatkowe w Polsce ; Kontrola skarbowa i jej funkcje ; Finanse Wspólnoty Europejskiej jako źródło finansowania wydatków publicznych i prywatnych w Polsce II. Wybrane aktualne problemy finansów publicznych i prawa finansowego : Obowiązek i zobowiązanie podatkowe - potrzeba stworzenia naukowej wartości dodanej ; Konsolidacja finansów publicznych . Utopia czy potrzeba? ; Nadzór nad rynkiem finansowym w Unii Europejskiej ; Walka o przetrwanie banków spółdzielczych ; Polityka pieniężna i jej instrumenty ; Programowanie i planowanie finansowe w Polsce ; Zasady kształtowania gospodarki finansowej regionów w Hiszpanii. Przesłanki dla Polski ; Regulacje bankowe Unii Europejskiej ; Rachunkowość i sprawozdawczośc finansowa w Polsce ; System subwencjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1990-2008.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego / Elżbieta Chojna-Duch. - Stan prawny na 1.05.2010 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2010. - 611, [1] s. : tab. ; 21 cm.
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-339-3
1. Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego; 2. Podstawy gospodarki budżetowej państwa; 3. Deficyt budżetowy, dług publiczny i źródła ich finansowania; 4. Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego; 5. Finanse publiczne Unii Europejskiej i finansowanie rozwoju regionalnego w Polsce; 6. System pieniężny i bankowość centralna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again