Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(12)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(12)
Author
Cieślak Rafał
(2)
Kornberger-Sokołowska Elżbieta
(2)
Owsiak Stanisław
(2)
Zdanukiewicz Julia
(2)
Brzozowska Krystyna
(1)
Famulska Teresa
(1)
Guziejewska Beata
(1)
Karpiński Andrzej
(1)
Kleer Jerzy
(1)
Kocot Maria
(1)
Kupich Andrzej
(1)
Lasota Sonia
(1)
Mamoń Agnieszka
(1)
Misiąg Franciszek
(1)
Niżnik Joanna
(1)
Nowakowski Jerzy
(1)
Piskrzyńska Katarzyna
(1)
Pomorska Alicja
(1)
Pudło Anna
(1)
Półtorak Magdalena
(1)
Rodak Lidia
(1)
Romanyuk Nataliya
(1)
Schuilenburg K.A
(1)
Walczuk Konrad
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Łacny Justyna
(1)
Świeca Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Finanse publiczne
(10)
Budżety terenowe
(5)
Fundusze strukturalne UE
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Budżet
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Podatek
(2)
Programy pomocowe UE
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Służba zdrowia
(2)
Banki
(1)
Budżet państwowy
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Fundusze celowe
(1)
Giełda Papierów Wartościowych
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Inwestycje
(1)
Kryzys finansowy 2007 r.
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(1)
Polityka spójności UE
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Samorząd terytorialny -- prawo -- Polska -- stan na 2010 r
(1)
Sektor prywatny
(1)
Sektor publiczny
(1)
Unia Europejska
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
18 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-654-5
Część I: Finanse publiczne, sektor publiczny, finanse publiczne ponadnarodowe. 1. Fundusze jako forma dywersyfikacji środków publicznych. 2. Dostosowanie fiskalne w krajach przystępujących do strefy euro. 3. Miary deficytu budżetowego w kontekście fiskalnych kryteriów konwergencji. 4. Samorząd terytorialny jako główny kreator rozwoju lokalnego i regionalnego. 5. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej w zakresie harmonizacji podatków pośrednich. 6. Redystrybucyjna funkcja systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej. 7. Znaczenie podatków w dochodach budżetu federacji w Niemczech i budżetu państwa w Polsce. 8. Systemy finansowania ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej. 9. New public management w sektorze publicznym - idea czy rzeczywistość? 10. Wdrażanie środków funduszy strukturalnych w Polsce na tle innych nowo przyjętych członków Unii Europejskiej. 11. Gospodarka finansowa w wybranych regionach Unii Europejskiej. 12. Budżet Unii Europejskiej - kierunki reformy. Część II: System bankowy, instytucje i instrumenty rynku finansowego, finanse podmiotów gospodarczych. 13. System gwarantowania depozytów w krajach Unii Europejskiej - uwarunkowania działalności i propozycje zmian dla systemu polskiego. 14. Wdrażanie postaniowień Nowej Umowy Kapitałowej w Unii Europejskiej. 15. Międzynarodowy Rynek Private Banking. 16. Ewolucja systemu bankowego w Niemczech - wniosek dla Polski 17. Komparatystyka systemów finansowych. 18. Inwestycje zagraniczne na polskim rynku giełdowym w latach 2003-2005. Wpływ inwestycji private equity na rozwój gospodarczy. 20. Wybrane formy finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. 21. Zaangażowanie europejskich instytucji finansowych w finansowanie rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 22. Rola afiliacji Banku Światowego a Polska. 23. Nowa międzynarodowa architektura finansowa z perspektywy Unii Europejskiej. 24. Rynki ubezpeiczeniowe wybranych krajów Unii Europejskiej - analiza porównawcza.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2559-0
R.I Ogólne problemy finansów publicznych we współczesnych doktrynach, R.II Wybrane zagadnienia budżetu państwa i systemu podatkowego, R.III Wydatkowanie środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej, R.IV Finanse jednostek samorządu terytorialnego, terytorialnego. V Finanse międzynarodowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji / Gdańska Akademia Bankowa, Uniwersytet Gdański.Katedra Finansów. Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw ; Tom 4)
ISBN: 83-87885-42-8
1. Zarządzanie długami publicznymi w Unii Europejskiej. 2. Skuteczność kontroli podatkowej a działalność urzędów skarbowych w Polsce. 3. Ekologiczna reforma podatkowa w krajach OECD. 4. Skutki zmiany ulgi budowlano-mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób fizycznych u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej. 5. Własne źródła dochodów budżetowych Wspólnot Europejskich. 6. Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w regionach zacofanych w latach 1994-1999. 7. Usługi społeczne w działalności samorządu terytorialnego. 8. Wpływ ograniczenia w odliczeniu podatku VAT na działalność polskich przedsiębiorstw. 9. Kontrola a audyt w jednostkach samorządu terytorialnego - przesłanki i ograniczenia. 10. Wpływ procesów globalizacji gospodarki na finanse samorządu terytorialnego. 11. Dylemat wyboru systemu finansowania gminnych inwestycji. 12. Współczesna rola międzynarodowych instytucji finansowych w rozwiązywaniu problemu globalnego zadłużenia na przykładzie krajów najuboższych. 13. Kryteria obiektywizacji subwencji dla samorządu terytorialnego na przykładzie Standard Spending Assessments w Wielkiej Brytanii. 14. Podatki pośrednie a gospodarka elektroniczna. 15. Rynek agentów emisji obligacji gminnych w Polsce w latach 1996-2001. 16. Prywatyzacja podmiotów komunalnych jako źródło pozyskiwania dodatkowych środków finansowych w polskich gminach. 17. Kondycja finansowa miast n a prawach powiatu. 18. Ograniczenia świadczenia usług z zakresu użyteczności publicznej w gminie. 19. Ograniczenie bezrobocia osób niepełnosprawnych z wykorzystanie m środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 1999-2000 (na przykładzie Łomży). 20. Dochody z majątku komunalnego i wydatki z nim związane w Poznaniu w latach 1999-2000. 21. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 22 . Tendencje w dochodach i wydatkach sektora publicznego w latach 1995-2001 a tempo wzrostu PKB. 23.Źródła dochodów wspólnot autonomicznych w Hiszpanii. 24. Dług publiczny jako nieodłączny element współczesnej gospodarki. 25. Obligacje komunalne jako instrument finansowani a działalności jednostek samorządu terytorialnego. 26. Zasady finansowania samorządu regionalnego. 27. System dotacji zasilających podmioty działające w sferze kultury w gminie w Polsce w latach 1991-2002. 28. Współczesne tendencje zmian poziomu wydatków publicznych. 29. Cechy przedmiotowego mechanizmu finansowania szpitala. 30. Propozycje zmian i zmiany w polskim systemie podatkowym na tle tendencji światowych. 31. Aktywny system kreowania zasobów finansowych na poziomie jednostek samorządu terytorialnego warunkiem podnoszenia konkurencyjności regionów. 32. Koncepcje wykorzystania instrumentów finansowych dla ratowania zadłużonej służby zdrowia w Polsce. 33. Pomoc publiczna w krajach Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji / Beata Guziejewska. - Warszawa : PLACET, [b.r.]. - 198, [2] s. : rys.; tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7561-059-8
1. Globalizacja i jej konsekwencje dla systemu finansów publicznych; 2. Wpływ globalizacji na dochody i wydatki publiczne (wybrane aspekty); 3. Decentralizacja finansów publicznych w dobie globalizacji; 4. Sterowność systemu finansów publicznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0152-7
Cz.I System finansów jednostek samorządu terytorialnego: 1. Kwestie ogólne systemu jednostek samorządu terytorialnego, 2. Budżet jednosteki samorządu terytorialnego, 3. Procedura budzetowa, 4. Dochody i wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego, 5. Deficyt budzetowy i dług jednsotek samorządu terytorialnego. Cz.II Mechanizmy realizacji polityk unijnych: 6. Ogólne pojecia, zasady i podstawy prawne polityk unijnych, 7. Fundusze i inicjatywy wspólnotowe, 8. Dokumenty programowe, 9. System instytucjonalny - założenia ogólne. Cz.III Pozyskiwanie środków europejskich przez polskie samorządy: 13. Procedura związana z ubieganiem się o dofinansowanie, 14. Projekty partnerskie jednostek samorządu terytorialnego a środki europejskie, 15. Dotychczasowe doswiadzenia w wykorzystaniu funduszy unijnych przez polskie samorządy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-0790-1
I. System finansów jednostek samorządu terytorialnego: 1. Kwestie ogólne systemu finansów jednostke samorządu terytorialnego; 2. Budżet jednostki samorządu terytorialnego; 3. Procedura budżetowa; 4. Dochody i wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego; 5. Deficyt budżetowy i dług jednostek samorządu terytorialnego; II. Mechanizmy realizacji polityk unijnych: 6. Ogólne pojęcia, zasady i podstawy prawne polityk unijnych; 7. Fundusze i inicjatywy unijne; 8. Dokumenty programowe; 9. System instytucjonalny- założenia ogólne; III. Środki Unii Europejskiej w polskim systemie finansów publicznych: 10. Status prawny środków europejskich; Tryb dokonywania płatności i rozliczeń środków przeznaczonych na realizację narodowej strategii spójności w latach 2007-2013; 12. Gospodarowanie środkami europejskimi a dyscyplina finansów publicznych; IV. Pozyskiwanie środków europejskich przez polskie samorządy: Procedura związana z ubieganiem się o dofinansowanie; Projekty partnerskie jednostek samorządu terytorialnego a środki europejskie; 15. Partnerstwo publiczno-prywatne z wykorzystaniem środków europejskich (projekty hybrydowe); 16. Dotychczasowe doświadczenia w wykorzystywaniu funduszy unijnych oraz ogólne założenia polityki spójności na lata 2014-2020.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1944-1
Cz.1 Finanse publiczne w warunkach kryzysu: Zasady budżetowe w warunkach kryzysu finansów publicznych; Stabilność systemu zasilania finansowego a nowatorskie zarządzanie podmiotami publicznymi w warunkach kryzysu; Trudności Francji i Polski w równoważeniu finansów publicznych; Polityka podatkowa jako jeden z elementów zarządzania finansami publicznymi; VAT jako instrument polityki fiskalnej w warunkach kryzysu gospodarczego; Pomoc publiczna a inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych - koncepcja zmian; Pomoc publiczna w dobie kryzysu finansów publicznych - perspektywa Unii Europejskiej; Prywatyzacja jako narzędzie oddziaływania na sytuację fiskalną państwa; Rola przedsiębiorców w zasilaniu budżetu państwa; Racjonalizacja wydatków budżetowych z wykorzystaniem metodologii ZWRE; Istota i zakres reorganizacji sektora finansów publicznych w świetle nowej regulacji ustawowej; Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej; Koncepcja reformy ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych. Cz.2 Zarządzanie finansami publicznymi: Paradygmat zarządzania finansami publicznymi; Doskonalenie i rozwój budżetu zadaniowego w Polsce jako narzędzia efektywnego zarządzania finansami publicznymi; Wieloletnie planowanie budżetowe a jakość finansów publicznych; Budżet zadaniowy jako instrument zarządzania finansami sądów powszechnych i edukacji ekonomicznej; Pomiar sprawności realizacji zadań publicznych na przykładzie powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury; Finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych w świetle nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi; Odpowiedzialność za szkody spowodowane decyzjami w sektorze finansów publicznych; O potrzebie poprawy efektywności wydatków na budowlane zamówienia publiczne; Partnerstwo publiczno-prywatne a nowe finanse publiczne; Rachunkowość zadaniowa jako narzędzie wspomagające budżetowanie wydatków w ujęciu zadaniowym; Problemy implementacji budżetu zadaniowego w powiatach; Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej jako instrument zarządzania finansami publicznymi w warunkach kryzysu. Cz.3 Finanse samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu: Filozofia nowego zarządzania publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego a praktyczne implikacje; System prawno-finansowy samorządu terytorialnego a kryzys finansów lokalnych - uwagi teoretyczne i polskie doświadczenia; Uwarunkowania racjonalizacji wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego; Sytuacja finansowa JST w Polsce w warunkach kryzysu sektora finansów publicznych; Elastyczność zarządzania finansami samorządowymi w warunkach wahań koniunkturalnych; Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu; Zmienność dochodów podatkowych gmin a możliwość oddziaływania na gospodarkę lokalną w warunkach kryzysu; Wpływ kryzysu finansowego na dochody wyrównawcze jednostek samorządu terytorialnego; Zarządzanie długiem jednostki samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu; Ocena procedur zaciąganie długu przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle utrzymania płynności finansowej; Ocena przydatności wskaźnika dochodów podatkowych do wyznaczania kwot subwencji wyrównawczej dla gmin (na przykładzie gmin powiatu siedleckiego); Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej jako źródła zagrożenia sytuacji finansowej samorządów powiatowych i wojewódzkiego na Dolnym Śląsku; Analiza zależności pomiędzy saldami bieżącymi, majątkowymi i ogólnymi budżetów gmin w latach 2004-2008; Podatki i opłaty ekologiczne w Polsce w świetle definicji i klasyfikacji Eurostatu; Współfinansowanie przez wykonawców budowy obiektów administracji samorządowej wobec limitów zadłużenia JST; Efektywność usług publicznych w świetle badań nad powiatami dolnośląskimi; Zewnętrzne źródła finansowania samorządu gminnego w Niemczech - wybrane aspekty.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0222-7
1. Podstawy prawne ochrony interesów finansowych; 2. Podstawy prawne funkcjonowania polityki spójności; 3. Czyny naruszające interesy finansowe Unii; 4. Obowiązki państw członkowskich w zakresie ochrony interesów finansowych Unii w dziedzinie polityki spójności; 5. Obowiązki instytucji Unii w zakresie ochrony interesów finansowych Unii w dziedzinie polityki spójności; 6. Karnoprawne obowiązki ochrony interesów finansowych Unii; Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-24-8
1. Historyczna ewolucja finansowania inwestycji publicznych. 2. Partnerstwo publiczno-prywatne. 3. Strony uczestniczące w projektach partnerstwa publiczno - prywatnego. 4. Specyfika publicznych inwestycji infrastrukturalnych. Identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym. 6. Uwarunkowania polityczne i społeczne rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. 7. Uwarunkowania prawne rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. 8. Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. 9. Zabezpieczenia projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. 10. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego. 11. Partnerstwo publiczno-prywatne w regulacjach Unii Europejskiej. 12. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce 13. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. 14. Przykłady zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1610-6
1. Mechanizm oddziaływania pomocy publicznej na warunki funkcjonowania sektora MSP, 2. Pomoc publiczna dla sektora MSP w Europie Zachodniej, 3. Sektor MSP w Polsce, 4. Pomoc publiczna oraz inne formy wspierania sektora MSP, 5. Postrzeganie pomocy publicznej przez sektor MSP, 6. Przyszłość pomocy publicznej dla sektora MSP
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-922032-6-7
1.Po co nam sektor publiczny? Dylematy przyszłości, 2.Sektor publiczny w krajach Unii Europejskiej i w Polsce - dylematy i spory, 3.O potrzebie modernizacji sektora publicznego, 4.Próba syntezy - wnioski na przyszłość
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89073-77-3
1. Koncepcja zdrowia i ochrony zdrowia, 2. Rola państwa w systemie ochrony zdrowia, 3. Systemy finansowania ochrony zdrowia w krajach Unii Europejskiej, 4. Próba weryfikacji racjonalności systemu ochrony zdrowia na podstawie doświadczeń Unii Europejskiej, 5. Doświadczenia Unii Europejskiej a poszukiwanie systemu finansowania zdrowia w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again