Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(9)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(9)
Author
Rutkowski Andrzej
(3)
Doyle David P
(1)
Drabikowska Katarzyna
(1)
Helin Andre
(1)
Juja Tadeusz
(1)
Lament Marzenna
(1)
Mikołajczyk Bożena
(1)
Ochman Jacek
(1)
Piątek Jan
(1)
Stępień Konrad
(1)
Sztuczyńska Hanna
(1)
Ćwiąkała-Małys Anna
(1)
Year
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Finanse
(9)
Przedsiębiorstwo
(9)
Leasing
(3)
Wartość ekonomiczna
(3)
Rachunkowość
(2)
Biegli rewidenci
(1)
Factoring
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Gospodarka
(1)
Kalkulacja kosztów
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Koszty
(1)
Multimedia
(1)
Outsourcing
(1)
Podatek
(1)
Prawo finansowe
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Public relations
(1)
Rentowność
(1)
Ryzyko
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Upadłość
(1)
Wynik finansowy
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
ISBN: 978-83-88544-44-6
1. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie bilansów, 2. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie rachunków wyników, 3. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie rachunków przepływów pieniężnych, 4. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa metodą wskaźnikową, 5. Kompleksowa analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, 4. Identyfiakcja syptomów zagrozenia upadłością przedsiębiorstwa, 7. Różnice między wynikiem finansowym a wynikiem podatkowym i podstawą opodatkowania oraz ich konsekwencje dla przedsiębiorstwa, 8. Koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej w Niemczech, 9. Poziom fiskalizmu i pozapodatkowe obciążenia przedsiębiorców w Polsce, 10. Opodatkwoanie przedsiębiorców w powiecie wrzesińskim ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-229-1767-8
Rachunkowość jako podstawowy system informacyjny w za rządzaniu podmiotem gospodarczym; Inwentaryzacja akty wów i pasywów oraz inne czynności zapewniające real ność sprawozdania finansowego; Sprawozdawczość finanso wa w świetle obowiązujących przepisów prawnofinanso wych; Charakterystyka sprawozdań składających się na roczne sprawozdanie finansowe; Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych; Wykaz kont syntetycznych w za kadowym planie kont.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-682-0
1. Instrumenty finansowe ograniczające ryzyko przepływów pieniężnych. 2. Istota zarządzania i finansowania proekologicznego w przedsiębiorstwie. 3. Kredyty obrotowe a formy skupu wierzytelności małych i średnich przedsiębiorstw. 4. Możliwości zastosowania metod budżetowania w małych firmach. 5. Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w aspekcie lokalnych i regionalnych uwarunkowań współpracy oraz partnerstwa lokalnego. 6. Wpływ pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw na wzrost ich konkurencyjności. 7. Dodatek inwestycyjny i podwyższone stawki amortyzacji jako instrumenty stymulowania inwestycji przedsiębiorstw w Niemczech. 8. Polityka w zakresie wypłaty dywidend polskich spółek giełdowych. 9. Nadzór właścicielski a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa na przykładzie spółek giełdowych. 10. Wprowadzenie na giełdę (going public) jako efektywny sposób dezinwestycji funduszu venture capital. 11. Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce francuskiej. 12. Wyzwania business angels w finansowaniu przedsiębiorstw. 13. Wykorzystanie oferty kredytowej BRE Banku Hipotecznego SA w podniesieniu konkurencyjności podmiotów gospodarczych. 14. Wokół przedsiębiorczości i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. 15. Centra zaawansowanych technologii źródłem innowacyjności MSP. 16. Specjalne Strefy Ekonomiczne - próba oszacowania ich efektywności. Model "enklaw". 17. Struktura majątkowo-kapitałowa a wielkość przedsiębiorstw na przykładzie wybranych spółek giełdowych. 18. Finansowanie działalności gospodarczej pożyczką od udziałowca a podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych. 19. Analiza czynników wpływających na ocenę inwestycji zagranicznych. 20. Public Relations jako instrument konkurencyjności przedsiębiorstwa. 21. Koncepcja zaangażowania państwa w program wsparcia MSP z wykorzystaniem Private Equity/Venture Capital w Polsce. Formy organizacyjno-prawne oraz prognozowane skutki działalności. 22. Finansowe uwarunkowania zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach. 23. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o kapitale własnym przedsiębiorstwa. 24. Świadomość ekologiczna a ograniczanie kosztów u przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych. 25. Oferta ubezpieczeń majątkowo-osobowych jako stymulator rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 26. Zasady sporządzania dokumentacji w podatku dochodowym przez MSP stosujące ceny transferowe. 27. Korzyści i uwarunkowania faktoringu dla MSP. 28. Finansowe uwarunkowania rozwoju małych przedsiębiorstw. 29. Austriacki system podatkowy a wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. 30. Problematyka wykorzystania zewnętrznego kapitału własnego w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7484-010-2
1.Jak dostosowć się do ciągłych zmian, 2.Sporządzanie budżetu w przedsiębiorstwie - jak wyjść poza metodę przyrostową, 3.Outsourcing zadań niezwiązanych z działalnością podstawową4.Wydajność czy skuteczność - rola zarządzania przez efekty, 5.Ustalanie realnych kosztów działalnoci organizacji - rachunek kosztów działań, 6.Analiza kosztów ogólnych, 7.Odpowiedzialność za koszty i kształtowanie świadomości kosztów, 8.Koszty a wartość technologii informacyjnej, 9.Ocena strategiczna - końcowe zadanie kontroli kosztów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" ; Nr 9)
ISBN: 83-87708-11-9
Cz.1 Nowoczesne technologie informatyczne w działalności przedsiębiorstwa: Multimedia w zarządzaniu; Możliwości zastosowania rozległych sieci komputerowych w obiektach gospodarczych; Wybór właściwego narzędzia do projektowania sieciowego. Cz.2 Wybrane problemy informatyzacji rachunkowości jako głównego źródła informacji do oceny działalności przedsiębiorstwa: Ryzyko informatyzacji rachunkowości; Rewizja finansowa wspomagana komputerem; Ryzyko użytkownika systemów informatycznych rachunkowości w aspekcie rewizji finansowej. Cz.3 Metody badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw: Ryzyko w badaniu sprawozdań finansowych; Badanie ksiąg rachunkowych w środowisku informatycznym; Ocena majątkowo-kapitałowa przedsiębiorstwa na podstawie mierników efektywności. Cz.4 Zasady formułowania oceny działalności przedsiębiorstwa: Opinia i raport biegłego rewidenta; Ocena działalności przez biegłego rewidenta.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7426-142-0
Cz.I Instrumenty finansowe : 1.Istota instrumentów finansowych według obowiązujących definicji, 2.Rodzaje instrumentów finansowych według ustawy o rachunkowości, 3.Regulacje Rozporządzeniaoraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w zakresie klasyfikacji instrumentów finansowych, 4.Wycena instrumentów finansowych, 5.Charakterystyka i metody wyceny instrumentów zabezpieczających, 6.Prezentacja instrumentów finansowych w sp rawozdaniu finansowym, 7.Ujmowanie w księgach pochodny ch instrumentów finansowych, 8.Zastosowanie pochodnyc h instrumentów finansowych, 11.Charakterystyka rozwoju
rynku instrumentów finansowych w Polsce i na świecie, Cz.II Instrumenty pochodne w przykładach : 1.Podstawowe zasady dotyczące rachunkowości zabezpieczeń-przepisy i komentarz, 2.Przykłady liczbowe dotyczące podstawowych typów kontraktów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-172-5
Cz.I Ogólna charakterystyka działalności ubezpieczeniowej i zasady prowadzenia rahunkowości ubezpieczeniowej : 1. charkaterystyka działalności ubezpieczeniowej, 2. Finansowe aspekty ubezpieczeń, 3. Zasady ewidencji w systemie informacji ekonomicznej zakładu ubezpieczeń i reasekuracji, 4. Ujmowanie przychodów i kosztów za okres sprawozdawczy, 5. Ewidencja przychodów i kosztów w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich, 6. Ewidencja aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie reasekuracji, 7. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych w zakłądzie ubezpieczeń, 8. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego oraz jego zakres, 9. Ocena sytuacji finansowej zakłądu ubezpieczeń
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw / Konrad Stępień. - Warszawa : Difin, 2008. - 176 s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-831-6
1. Teoretyczne podstawy oceny wyników działalności podmiotów gospodarczych, 2. Rola rachunkowości w badaniu rentowności oraz wypłącalności przedsiębiorstw, 3. Analiza finansowa narzędziem badania rentowności i wypłacalności przedsiębiorstw, 4. Metody pomiaru i analizy rentowności podmiotów gospodarczych, 5. Metody pomiaru i analizy wypłacalności jednostek gospodarczych, 6. Model pomiaru i oceny stopnia realizacji nadrzędnych celów działalności przedsiębiorstwa, 7. Metody przewidywania upadłości przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie finansami / Andrzej Rutkowski. - Wyd.2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - 508 s. : tab., rys., wzory ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1278-X
Wprowadzenie do finansów firmy; Analiza strukturalna sprawozdań finansowych; Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych; Analiza progu rentowności; Dźwignia operacyjna, finansowa i całkowita; Wartość pieniądza w czasie; Decyzje inwestycyjne; Długoterminowe źródła finansowania; Koszt kapitału; Leasing; Planowanie przepływów pieniężnych; Planowanie zapotrzebowania na środki finansowe; Zarządzanie zapasami; Zarządzanie kredytem kupieckim; Zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi; Plan finansowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie finansami / Andrzej Rutkowski. - Wyd.3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 527 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1278-X
Wprowadzenie do finansów firmy; Analiza strukturalna sprawozdań finansowych; Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych; Analiza progu rentowności; Dźwignia operacyjna, finansowa i całkowita; Wartość pieniądza w czasie; Decyzje inwestycyjne; Długoterminowe źródła finansowania; Koszt kapitału; Leasing; Planowanie przepływów pieniężnych; Planowanie zapotrzebowania na środki finansowe; Zarządzanie zapasami; Zarządzanie kredytem kupieckim; Zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi; Plan finansowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie finansami / Andrzej Rutkowski. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000. - 479 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1278-X
Wprowadzenie do finansów firmy; Analiza strukturalna sprawozdań finansowych; Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych; Analiza progu rentowności; Dźwignia operacyjna, finansowa i całkowita; Wartość pieniądza w czasie; Decyzje inwestycyjne; Długoterminowe źródła finansowania; Koszt kapitału; Leasing; Planowanie przepływów pieniężnych; Planowanie zapotrzebowania na środki finansowe; Zarządzanie zapasami; Zarządzanie kredytem kupieckim; Zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi; Plan finansowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again