Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(6)
Author
Chlebny Jacek
(1)
Garlicki Leszek
(1)
Kastelik-Smaza Agnieszka
(1)
Lityński Adam
(1)
Machowicz Kinga
(1)
Szmyt Andrzej
(1)
Wilk Agnieszka
(1)
Wróbel Andrzej
(1)
Żak Aneta
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Prawa człowieka
(5)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(4)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Trybunał Konstytucyjny
(2)
Unia Europejska
(2)
Cudzoziemcy
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
Polska
(1)
Prawo do sądu
(1)
Prawo krajowe a prawo międzynarodowe
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Prokuratura
(1)
Pytanie prawne
(1)
Rzecznik Praw Dziecka
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Senat
(1)
Szwecja
(1)
Sąd Najwyższy RP
(1)
Sądownictwo
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
(Orzecznictwo sądów administracyjnych)
ISBN: 978-83-7334-765-6
1. Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r Nr 234, poz. 1694 ze zm.). 2. Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 234 poz. 1695 ze zm.). 3. Ustawa z 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 28 poz. 353 ze zm.). 4. Ustawa z 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 53 poz. 532 ze zm.). 5 Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Czlowieka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-24-4
1. Czy Szwecja nadal należy do wspólnej Europy; 2. Prokuratura a polityka w początkach Polski Ludowej, 3. Ograniczenia związane z wykonywaniem funkcji publicznych w samorządzie terytorialnym, 4. Zmiany stosunków gospodarczych a ewolucja zabezpieczeń wierzytelności w prawie polskim, 5. Aspekty prawno-ustrojowe unii troistej. Z dziejów federalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w epoce nowożytnej, 6. Ochrona życia prywatnego, rodzinnego i korespondencji w orzeczeniach Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich, 7. Miejsce rady Ministrów Republiki Włoskiej w systemie organów państwa, 8. Co czynić ze starym prawem? Problem ciągłości prawa sądowego w początkach Polski Ludowej, 9. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary - novum w prawie karnym, 10. Prawo Rosji i ZSRR (1917-1991) (Szkic na potrzeby dydaktyki)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7059-637-1
Przystąpienie Polski do UE a funkcjonowanie parlamentu - kilka uwag wstępnych; Konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju; Zasada równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego; Zagadnienie powszechnie obowiązującej wykładni ustaw ustalonej przez Trybunał Konstytucyjny w pracach nad Konstytucją RP z 1997 r.; Konstytucyjne postanowienia programowe czy normy o celach państwa?; Funkcje Senatu RP (uwagi na tle unormowań Konstytucji RP z 23 kwietnia 1935 r.); Konstytucja RP a zaniechanie ustawodawcze; O zjawisku feteszyzmu w prawie konstytucyjnym; Unia Europejska a Europejska Konwencja Praw Człowieka (aktualny stan dyskusji); Rzecznik Praw Dziecka; Konstrukcja reprezentacji w ustroju samorządu terytorialnego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej; Zagadnienie granic prawa; Prezydent w systemie konstytucyjnym Bułgarii; konstytucyjne uprawnienia jednostki w sferze informacyjnej; Konstytucyjne przesłanki dopuszczalności ograniczeń prawa własności; Agnostycyzm konstytucyjny, wrażliwość konstytucyjna czy "gra konstytucją"? (z doświadczeń badania konstytucyjności ustaw w fazie ich tworzenia); Konstytucyjna ochrona wolności sumienia i religii; Podmiot władzy w państwie; Reguła równości wobec prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego; Publikacje umów międzynarodowych; Status politycznoustrojowy rządu koalicyjnego w systemie rządów parlamentarnych (podstawowe zagadnienia prawa i praktyki konstytucyjnej); O dwóch przypadkach interpretacji konstytucji w świetle praktyki parlamentarnej; Konwent o roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej; Dookoła Wojtek. Jeszcze o bezpośrednim stosowaniu Konstytucji RP; Rola proceduralnych wartości tworzenia prawa (uwagi na marginesie sporu o treść senackich poprawek do ustaw); Normy programowe w konstytucji i odpowiadające im wolności obywatelskie; Problematyka zarządzania powszechnych wyborów w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.; Ustawodawstwo delegowane w polskim prawie konstytucyjnym; Jeszcze w sprawie trybu pilnego; Nowa interpretacja podziału władz w Konstytucji RP z 1997 r.; Konstytucyjne prawo do zdrowia na tle art. 35 karty Podstawowych Praw Unii Europejskiej; Kilka uwag na temat inicjatywy ustawodawczej; Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej a konstytucyjny katalog praw człowieka; Instytucje stanów nadzwyczajnych w porządku prawnym Federacji Rosyjskiej (na tle genezy Konstytucji z 1993 r. i w świetle ustawodawstwa okresu 2001-2002); O niektórych nowych określeniach i wyrażeniach w tekście Konstytucji RP; Prokuratura w konstytucjach wybranych państw europejskich a dekonstytucjonalizacja polskiej prokuratury; Bibliografia prac Kazimierza Działochy od 1997 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Sądowa)
ISBN: 978-83-264-1389-6
Cz. I.: Zapewnienie efektywności orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w polskim porządku prawnym: Zapewnienie skuteczności orzeczeniom sądów międzynarodowych; Prawo międzynarodowe w sądowej wykładni operatywnej - teoretycznoprawne aspekty wpływu na przebieg i wyniki wykładni; Skuteczność Konwencji czy skuteczność wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka?; Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w polskim systemie prawnym; Wpływ orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie von Hannover przeciwko Niemcom na zakres ochrony prywatności osób powszechnie znanym w prawie prywatnym; Instytucjonalne aspekty wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sferze stanowienia prawa; Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na ustawodawstwo w państwach członkowskich Rady Europy ze szczególnym uwzględnieniem Polski; Wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie obowiązków pozytywnych - analiza na tle spraw polskich; Cz. II.: Zapewnienie efektywności orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskim porządku prawnym; Skutki wyroków prejudycjalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w postępowaniu przed sądami krajowymi w świetle orzecznictwa Trybunału i prawa Unii Europejskiej; Sytuacja polskich sądów w odniesieniu do pytania prejudycjalnego w dziedzinie współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej; Skuteczność orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a skuteczność orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w świetle zasady równoważności i efektywności ochrony; Orzekanie z udziałem zasad ogólnych jako droga do zapewniania aksjologicznej skuteczności stosowania prawa unijnego - uwagi teoretycznoprawne na tle wyroku Kucukdevici; Skuteczna, proporcjonalna i odstraszająca sankcja za naruszenie prawa unijnego; Wykładnia prawa krajowego zgodnie z dyrektywami jako środek zapewnienia skuteczności orzeczeniom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (pojętym w trybie art. 267 TFUE) w polskim porządku prawnym; Prounijna wykładnia przepisów prawa spółek; Zapewnienie skuteczności wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach własności przemysłowej poprzez prounijną wykładnię ustawy - Prawo własności przemysłowej w orzecznictwie sądów administracyjnych; Zapewnienie skuteczności orzeczeniom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej procedurze cywilnej; Zapewnienie skuteczności orzeczeniom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej procedurze karnej; Wykonywanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez sądy administracyjne; Zapewnienie skuteczności wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej poprzez odmowę zastosowania przepisu prawa krajowego sprzecznego z prawem unijnym; Odmowa zastosowania przepisu ustawy karnej przez sąd z uwagi na niezgodność z przepisami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej statuującymi swobody rynku wewnętrznego; Zapewnienie skuteczności wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez polskie sądy poprzez odmowę zastosowania przepisu prawa krajowego niezgodnego z prawem unijnym; Wykonywanie w Polsce aktów instytucji i orzeczeń sądów Unii Europejskie nakładających zobowiązania pieniężne na podmioty prywatne; Skuteczne wykonywanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących wprowadzenia w życie zakazu dyskryminacji ze względu na wiek w zatrudnieniu - perspektywa osiągnięcia celu dyrektywy ramowej 2000/78; Wpływ orzeczeń Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej na status krajowych ostatecznych decyzji administracyjnych i prawomocnych wyroków sądowych - uwagi na tle procedury administracyjnych i prawomocnych wyroków sądowych - uwagi na tle procedury administracyjnej i administracyjno-sądowej; Kompetencje sądów powszechnych do stosowania z urzędu prawa Unii Europejskiej w polskim procesie cywilnym; Zapewnienie skuteczności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym- wykonywanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zarządzających wobec Polski środki tymczasowe; Zapewnienie skuteczności orzeczeniom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapadłym w trybie skargi na uchybienie zobowiązaniom traktatowym; Cz. III.: Zapewnienie skuteczności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym: Zapewnienie skuteczności orzeczeń Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w prawie krajowym; Uwagi na temat uznawania i wykonywania orzeczeń wydanych w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym nakładających na państwo obowiązki o charakterze niepieniężnym; Zapewnienie skuteczności wyroków trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych; Dochodzenie przez podmioty prywatne odszkodowania od Skarbu Państwa w przypadku niewykonania przez Polskę rekomendacji Światowej Organizacji Handlu jako instrument zapewnienia ich skuteczności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again