Form of Work
Książki
(7)
Status
available
(6)
only on-site
(4)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(5)
Author
Barcz Jan
(1)
Doliwa-Klepacka Anna
(1)
Doliwa-Klepacki Zbigniew M
(1)
Maliszewska-Nienartowicz Justyna
(1)
Papaj Jacek
(1)
Przybylska-Maszner Beata
(1)
Rewizorski Marek
(1)
Ross Cathryn
(1)
Wierzchowska Anna
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Europejski Trybunał Obrachunkowy
(7)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(7)
Parlament Europejski
(7)
Europejski Bank Centralny
(6)
Unia Europejska
(6)
Instytucje europejskie
(5)
Komisja Europejska
(4)
Rada Unii Europejskiej
(4)
Komitet Regionów
(3)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Rada Europy
(2)
Rzecznik praw obywatelskich
(2)
Energetyka
(1)
Europejski System Banków Centralnych
(1)
Integracja europejska
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Rada Europejska
(1)
Swobodny przepływ kapitału
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Swobodny przepływ usług
(1)
Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich
(1)
Traktat lizboński (2007)
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
(Samorząd lokalny wobec integracji europejskiej ; z. 1)
ISBN: 83-7151-380-1
1. Komisja Europejska; 2. Rada Unii Europejskiej; 3. Rada Europejska; 4. Parlament Europejski; 5. Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji; 6. Inne instytucje; 7. Procedury formułowania i wdrażania polityk wspólnotowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60201-23-4
Tom I - Zagadnienia systemowe : 1. Prawne aspekty procesu integracji europejskiej - rys historyczny , 2. Charakter prawny i struktura Unii Europejskiej. Pojęcie prawa UE , 3. I filar Unii Europejskiej - Wspólnoty Europejskie , 4. II filar Unii Europejskiej - Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa , 5. Przestrzeń Wolności , Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej , 6. Unia Gospodarcza i Pieniężna , 7. System instytucjonalny Unii Europejskiej , 8. Źródła prawa Unii Europejskiej , 9. Tworzenie prawa Unii Europejskiej , 10. Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich , 11. System ochrony prawnej , 12. Państwa członkowskie a Unia Europejska , 13. Współpraca sądów państw członkowskich z ETS w ramach procedury pytań prejudycjalnych , 14. Jednostka w Unii Europejskiej , 15. Prawne aspekty finansowania Unii Europejskiej , 16. Prawne aspekty stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej , 17. Prawne aspekty procesu rozszerzenia Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny , 18. Konstytucja RP z 1997 r. a członkowstwo Polski w Unii Europejskiej , 19. Droga Polski do Unii Europejskiej , 20. Prawne aspekty debaty nad przyszłym ustrojem Unii ; Tom II - Prawo materialne i polityki : Część I: Swobody : 1. Pojęcie wspólnego rynku i rynku wewnętrznego a swobody wspólnotowe , 2. Swoboda przepływu towarów , 3. Swoboda przepływu osób (obywateli Unii) , 4. Swoboda przedsiębiorczości , 5. Swoboda świadczenia usług , 6. Swoboda przepływu kapitału i płatności ; Część II: Szczegółowe regulacje rynku wewnętrznego : 1. Wspólnotowe regulacje w dziedzinie rynku finansowego , 2. Harmonizacja prawa podatkowego , 3. Prawo spółek , 4. Rynek wewnętrzny a własność intelektualna , 5. Zamówienia publiczne ; Część III. : Reguły konkurencji : 1. Podstawy i zakres wspólnotowego prawa konkurencji , 2. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję, 3. Przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji , 4. Państwa członkowskie a państwowe monopole handlowe i przedsiębiorstwa publiczne , 5. Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa ; Część IV. : Aspekty prawne polityk i innych zadań WE : 1. Wspólna Polityka Handlowa , 2. Polityka ekonomiczna i monetarna w ramach Unii Gospodarczej i Pieniężnej , 3. Wspólna Polityka Rolna , 4. Wspólna Polityka Transportowa , 5. Polityka społeczna , zatrudnienie , edukacja , szkolenie , młodzież , 6. Kultura , 7. Ochrona zdrowia , 8. Ochrona konsumentów , 9. Sieci transeuropejskie , 10. Polityka przemysłowa , 11. Spójność gospodarcza i społeczna , 12. Badania i rozwój technologiczny , 13. Ochrona środowiska , 14. Energetyka , 15. Usługi audiowizualne , 16. Polityka telekomunikacyjna ; Część V.: Prawo stanowione w ramach Wspólne Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości: A.: Wybrane regulacje w dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa , B.: Wybrane regulacje w dziedzinie Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości , 1. Polityka azylowa, wizowa , imigracyjna , przekraczanie granic zewnętrznych UE , 2. Współpraca sadowa w sprawach cywilnych , 3. Współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych ; Część IV.: Traktat dotyczący akcesji Polski do UE : 1. Regulacje Traktatu akcesyjnego odnoszącego się do prawa materialnego i polityk UE oraz niektóre problemy prawne i polityczne związane z akcesem Polski do UE , 2. Aneks: Bilans negocjacji akcesyjnych. Finalny pakiet negocjacyjny w Kopenhadze (posiedzenie Rady Europejskiej 12-13.12.2002).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89620-67-5
Wstęp: Specyfika organów UE; Nazwy elementów tworzących strukturę organizacyjną UE; Problem przynależności podstawowych organów (instytucji) do filarów UE; Hierarchia organów międzynarodowych; Zasady działania instytucji i organów UE; Języki oficjalne (urzędowe) i robocze organów UE. 1. Organy główne Unii Europejskiej: Rada Europejska; Rada; Komisja; Parlament Europejski; Trybunał Sprawiedliwości; Trybunał Obrachunkowy, ECA; Europejski Bank Centralny, ECB. 2. Organy pomocnicze Unii Europejskiej: Ograny pomocnicze wspólne dla kilku głównych organów UE; Ograny pomocnicze Rady; Organy pomocnicze Komisji; Ograny pomocnicze Parlamentu Europejskiego; Ograny pomocnicze Trybunału Sprawiedliwości. 3. Ograny Autonomiczne: Organy o kompetencjach rozciągających się na wybrane problemy w całej UE; Organy funkcjonujące w ramach filaru I; Organy funkcjonujące w ramach filaru II; Organy funkcjonujące w ramach filaru III
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-564-0
1. Ogólna charakterystyka Unii Europejskiej: charakter prawny Unii Europejskiej; Osobowość prawna Unii Europejskiej; Struktura Unii Europejskiej; Cele Unii Europejskiej; wartości Unii Europejskiej; Zasady demokratyczne Unii. Wzmocnienie legitymacji demokratycznej Unii. 2. System instytucjonalny Unii Europejskiej: Pojęcie i zasady instytucjonalnego Unii Europejskiej; Rada Europejska; Parlament Europejski. Rzecznik Praw Obywatelskich; Rada Unii Europejskiej. Komitet Stałych Przedstawicieli; Komisja Europejska. Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa; Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej; Trybunał Obrachunkowy; Europejski Bank Centralny; Organy doradcze. 3. System prany Unii Europejskiej: Pojęcie i zakres obowiązywania prawa Unii Europejskiej; Podstawowe zasady prawa Unii Europejskiej; Źródła prawa Unii Europejskiej; Tworzenie prawa Unii Europejskiej; Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich; Kontrola przestrzegania prawa UE przez sądy krajowe i unijne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
Book
In basket
ISBN: 83-89964-15-5
1.Instytucje w systemie politycznym Unii Europejskiej, 2.Zasady jednolitych ram instytucjonalnych, lojalnej współpracy międzyinstytucjonlanej i subsydiarności w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, 3.Zasdy równowagi instytucjonalnej, 4.Komitologia, 5.Rada Europejska, 6.Rada Unii Europejskiej, 7.Komisja Europejska, 8.Parlament Europejski, 9.Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej, 10.Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji, 11.Europejski Trybunał Obrachunkowy, 12.Komitet Ekonomiczno-Społeczny, 13.Komitet Regionów, 14.Europejski Bank Centralny i Europejski Bank Inwestycyjny, 15.I filar Unii Europejskiej - wybrane aspekty instytucjonalne, 16. II filar Unii Europejskiej - wybrane aspekty instytucjonalne, 17. III filar Unii Europejskiej - wybrnae aspekty instytucjonalne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia europejskie. Podręcznik akademicki / przewodniczący rady nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk)
ISBN: 978-83-60807-09-5
1. System polityczny Unii Europejskiej - wymiar instytucjonalny. 2. Rada Europejska. 3. Rada Unii Europejskiej. 4. Komisja Europejska. 5. Parlament Europejski. 6. Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji. 7. Trybunał Obrachunkowy. 8. Europejski Bank Centralny i Europejski Bank Inwestycyjny. 9. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. 10. Komitet Regionów. 11. Instytucje specyficzne dla I filara Unii Europejskiej. 12. Instytucje specyficzne dla II filara Unii Europejskiej. 13. Instytucje specyficzne dla III filara Unii Europejskiej. 14. Perspektywy zmian instytucjonalnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-752-3
1. System instytucjonalny Unii Europejskiej- definicja, klasyfikacja, zasady; 2. Parlament Europejski jako centrum demokratyczne Unii Europejskiej; 3. Rada Europejska jako zinstytucjonalizowane centrum polityczne Unii Europejskiej; 4. Rada jako centrum decyzyjne Unii europejskiej; 5. Komisja jako biurokratyczne centrum egzekutywy Unii Europejskiej; 6. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako centrum sądownicze; 7. Europejski Bank Centralny jako centrum stabilizacji gospodarczo-walutowej Unii Europejskiej; 8. Trybunał Obrachunkowy jako centrum kontroli zewnętrznej finansów Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Authority data
Europejski Trybunał Obrachunkowy (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Europejski Trybunał Obrachunkowy (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again