Form of Work
Książki
(6)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
only on-site
(6)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(6)
Author
Kramer Matthias
(2)
Buzek Ludgarda
(1)
Caekelbergh Aime F
(1)
Chochowski Jan
(1)
Jabłoński Władysław
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Krawiec Franciszek (Frank)
(1)
Kryński Andrzej
(1)
Kwiatkowski Mieczysław
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Strebel Heinz
(1)
Urbaniec Maria
(1)
Wnuk Jan
(1)
Zbiorowa Praca
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Odnawialne źródła energii
(4)
Elektroenergetyka
(2)
Energetyka odnawialna
(2)
Energetyka słoneczna
(2)
Energetyka wiatrowa
(2)
Energia
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Biomasa
(1)
Biopaliwa
(1)
Budownictwo ekologiczne
(1)
Controlling
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Ekorozwój
(1)
Elektoenergetyka
(1)
Energetyka
(1)
Energetyka wodna
(1)
Energia elektryczna
(1)
Fotowoltaika
(1)
Geoenergetyka
(1)
Geotermika
(1)
Globalizacja
(1)
Integracja europejska
(1)
Kadry
(1)
Karty płatnicze
(1)
Koszty
(1)
Logistyka
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Markieting
(1)
Odpady
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polska
(1)
Produkty ekologiczne
(1)
Rynek
(1)
Rynek pracy
(1)
Układ z Schengen (1985)
(1)
Woda
(1)
Wodór
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Ścieki przemysłowe
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Środowisko człowieka
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-680-4
1.Operacyjne zarządzanie środowiskiem w aspekcie międzynarodowym i interdyscyplinarnym, 2.Proekologiczne ukierunkowanie w obszarach funkcyjnych przedsiębiorstwa: Ekologiczne projektowanie produktu, Proekologiczne zaopatrzenie i logistyka, Proekologiczne zarządzanie produkcją i gospodarka cyrkulacyjna 3.Technicze aspekty ochrony środowiska w przedsiębiorstwie: Stan techniki i potencjały innowacji na przykładzie Niemiec, Polski i Republiki Czeskiej, Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie, Podstawy ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami w przedsiębiorstwie, Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie, Zarządzanie strumieniem materiałów i odpadami w przedsiębiorstwie, Wykorzystanie gleby i terenów. 4.Proekologicznie ukierunkowanie w obszarach przekrojowych przedsiębiorstwa : Ekobilansowanie, Rachunek kosztów środowiskowych, Controlling ekologiczny i systemy wskaźników środowiskowych, Organizacja ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, Proekologiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Marketing ekologiczny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-250-1
Liberalizacja sektora elektroenergetycznego w skali globalnej i krajowej. Model przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną (POEE). Model strategii rozwoju przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną. Planowanie strategiczne rozwoju przedsiębiorstwa obrotu energia elektryczną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 5)
1. Przemówienie rektora WSEiA, dr Andrzeja Juszczyka, z okazji pięciolecia Uczelni 2. Rynek pracy w Polsce. Szanse i zagrożenia (wykład inauguracyjny, wygłoszony w dniu 5 października 2002 r.). 3. Polska droga do Unii (za i przeciw integracji). 4. Unia Europejska, a korzyści w skali lokalnej - doświadczenia szwedzkie na przykładzie powiatu Ostersund w prowincji Jamtland. 5. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej. 6. Polityka regionalna Unii Europejskiej. 7. Układ z Schengen a wybrane aspekty polityki wewnętrznej państw Unii Europejskiej. 8. Regulacja u ochrona konkurencji w dziedzinie środków masowego przekazu w europejskim prawie wspólnotowym. 9. Integracja z Unią Europejską jako czynnik globalizacji zarządzania w polskich przedsiębiorstwach. 10. Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej. 11. System kart płatniczych i instrumentów pieniądza elektronicznego wobec wymagań Unii Europejskiej. 12. Polska na tle państw Unii Europejskiej w świetle syntetycznych miar potęgi. 13. Badanie za pomocą metod analizy wielowymiarowej regionalnego zróżnicowania pod względem potencjału demograficznego Unii Europejskiej i krajów z nią stowarzyszonych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
E-book
In basket
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 978-83-89275-40-0
1. Polityka energetyczna Polski w dziedzinie odnawialnych źródeł energii; 2. Sytuacja energetyczna świata i Polski u progu XXI wieku; 3. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii jako konieczność wynikająca z wyczerpywania się konwencjonalnych zasobów energii i z ochrony środowiska; 4. Polityka energetyczna Unii Europejskiej; 5. Energetyka ze źródeł odnawialnych w Polsce w porównaniu z innymi krajami; 6. Energia wiatrowa; 7. Energetyka solarna; 8. Energia geotermalna; 9. Biopaliwa stałe i gazowe; 10. Biopaliwa płynne; 11. Wodór - paliwo przyszłości; 12. Ekonomiczno-prawne aspekty zarządzania energią odnawialną w Polsce; 13. Przykładowe studium projektu inwestycyjnego budowy elektrowni wiatrowej; 14. Efektywność ekonomiczna wykorzystania różnych źródeł energii odnawialnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-859-0
Cz.I Wybrane problemy zarządzania w energetyce: 1. Liberalizacja rynku energii elektrycznej, 2. Stan i kierunki postępującej transformacji poslkiego sektora elektroenergetycznego, 3. Prognozowanie zapotrzebowania na energię, 4. Koncepcja i metody planowania rozwoju elektroenergetyki, 5. Problemy poslkiego ciepłownictwa - stan obecny i kierunki zmian. Cz.II Odnawialne źródła energii: 6. Mała energetyka wodna, 7. Energetyka wiatrowa, 8. Enegetyka słoneczna, 9. Energia geotermiczna, 10. Biomasa w energetyce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
E-book
In basket
W prezentowanych artykułach przedstawiono wciąż jeszcze słabo rozpoznane i nie najlepiej praktycznie rozwiązywane problemy funkcjonowania przedsiębiorstw ery postindustrialnej. Autorzy przyjęli założenie, że rozwój gospodarki postindustrialnej (w obszarze społecznym określanej jako społeczeństwo informacyjne) wnosi znaczące zmiany niemal w każdym wymiarze zarządzania i organizacji pracy. Powszechne staje się wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych, automatyzacji i robotyzacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Wymaga to zastosowania nowych zasad i metod zarządzania oraz aplikacji analizy technicznej, zarządzania przez innowacje, zarządzania projektami innowacyjnymi, współtworzenia wartości z organizacjami zewnętrznymi w zakresie logistyki, wiedzy, wspólnych usług. Jeszcze większe zmiany obserwuje się w obszarze organizacji pracy. Relację człowiek–materia zastępuje relacja człowiek–informacja lub człowiek–człowiek w sektorze usług. Informacja i wiedza stają się zasadniczym czynnikiem wytwórczym i produktem zarazem. Dematerializacja pracy powoduje, że można ją wykonać w różnych miejscach i w różnym czasie. Zmieniające się stosunki i warunki pracy, a w szczególności formy zatrudnienia i czasu pracy, systemy wynagradzania, charakter pracy, wymagają kreatywności, innowacyjności, zaangażowania, stałego uczenia się. Problematyka artykułów składających się na ten Zeszyt koncentruje się wokół kwestii metodycznych, a więc wyceny i prezentacji wartości nieruchomości gruntowych, planowania i wykorzystania nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach, korzystania z ulg podatkowych przez przedsiębiorców, koncepcji zarządzania energią w przedsiębiorstwie, oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa na podstawie rachunku przepływów pieniężnych, koncepcji doskonalenia i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie, analizy wpływu fizycznych czynników środowiska pracy na obciążenia pracą pracownika czy sposobu wykorzystania środowiska przyrodniczego przy projektowaniu wnętrz biurowych. Warto podkreślić, że w artykułach uwzględniono rezultaty empirycznych badań własnych Autorów. Z tego powodu mogą stanowić interesującą i pożyteczną pozycję zarówno dla teoretyków, jak i studentów czy praktyków.(...)
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-3811-0
1. Podstawy nauk o środowisku; 2. Zrównoważony rozwój; 3. Znaczenie interesariuszy strategicznych; 4. Podstawy i etapy wdrażania polityki ekonomicznej; 5. Prawo ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy; 6. Systemy zarządzania środowiskowego według ISO 14001 i EMAS; 7. Instrumenty wspomagające zarządzanie środowiskiem; 8. Ochrona środowiska w przedsiębiorstwach; 9. Rola innowacji ekologicznych; 10. Wybrane aspekty technik ochrony środowiska; 11. Alternatywne metody wytwarzania i wykorzystania energii; 12. Wybrane przykłady z nauk o systemach ochrony środowiska oraz biotechnologii; 13. Studia przypadków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again