Form of Work
Książki
(30)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Status
only on-site
(23)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(23)
Author
Czapliński Władysław
(2)
Iglicka Krystyna
(2)
Kaczmarczyk Paweł
(2)
Okólski Marek
(2)
Arendt Łukasz
(1)
Barabasz Adam
(1)
Cywińska Małgorzata
(1)
Denek Kazimierz
(1)
Duszczyk Maciej
(1)
Dąbrowska Anna (pedagog)
(1)
Finckenstein Iris von
(1)
Friszke Andrzej
(1)
Grabowska-Lusińska Izabela
(1)
Habielski Rafał
(1)
Jończy Romuald
(1)
Kamińska Aleksandra
(1)
Kawczyńska-Butrym Zofia
(1)
Kisztelińska-Węgrzyńska Agnieszka
(1)
Knopek Jacek
(1)
Kolarska-Bobińska Lena
(1)
Korczyńska Joanna
(1)
Kryńska Elżbieta
(1)
Kuczyński Krzysztof A
(1)
Kukulak-Dolata Iwona
(1)
Kępińska Ewa
(1)
Ligocka Roma
(1)
Machcewicz Paweł
(1)
Magierek Dariusz
(1)
Murdoch Anna
(1)
Nadolski Marek
(1)
Oleśniewicz Piotr
(1)
Patek Artur
(1)
Pietrzak Jacek
(1)
Plewko Jadwiga
(1)
Przybylski Henryk
(1)
Rybczyński Witold
(1)
Sikora-Gaca Małgorzata
(1)
Szmidt Jadwiga
(1)
Zimmerer Katarzyna
(1)
Zubik Marek
(1)
Łukowski Wojciech
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(5)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(33)
Subject
Emigracja zarobkowa
(15)
Emigracja
(12)
Polska
(11)
Zatrudnienie za granicą
(6)
Migracje
(5)
Zatrudnienie cudzoziemców
(4)
Młodzież
(3)
Cudzoziemcy
(2)
Demografia
(2)
Dziecko
(2)
Mniejszości narodowe
(2)
Polityka
(2)
Pracownicy wysoko kwalifikowani
(2)
Reemigracja
(2)
Rodzina
(2)
Ruchliwość społeczna
(2)
Rynek pracy
(2)
Swobodny przepływ osób
(2)
Żydzi
(2)
Aspiracje
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Chrześcijańska demokracja
(1)
Duszpasterstwo polonijne
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Emerytura
(1)
Emigracja sezonowa
(1)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Kadry
(1)
Korfanty, Wojciech (1873-1939)
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Lekarze
(1)
Listy polskie
(1)
Ludzie starzy
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Pamiętniki niemieckie
(1)
Patriotyzm
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Polacy za granicą
(1)
Popiel, Karol (1887-1977)
(1)
Praca
(1)
Płynność kadr
(1)
Repatriacja
(1)
Siła robocza
(1)
Stany nadzwyczajne
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Sądownictwo
(1)
Uchodźcy
(1)
Układ z Schengen (1985)
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Unia Europejska
(1)
Wizy
(1)
Wspólnota Europejska
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zawód
(1)
Subject: time
2001-0
(4)
1901-
(2)
1989-
(2)
1801-
(1)
1939-
(1)
1945-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Opolskie, województwo (od 1999)
(1)
Polska
(1)
60 results Filter
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7969-536-2
Kontekst polski tematu „Austria” był i jest naturalnym zagadnieniem licznych prac. Tematem tym ze strony polskiej zajmowali się m.in.: Henryk Batowski, Józef Buszko, Stefan H. Kaszyński, Jerzy Kozeński, Władysław Stanisław Kucharski, Roman Taborski, Henryk Wereszycki. Są to ludzie nauki z różnych dziedzin: historycy, germaniści i poloniści. Patrząc kompleksowo na dorobek strony polskiej odnośnie do badań nad historią i kulturą Austrii, odbiorca w naszym kraju ma dobre możliwości zapoznania się z tematyką naddunajskiego państwa. Intensywna współpraca polsko-austriacka w XX wieku, która zwielokrotniła się jeszcze zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach, niezwykle ciekawe zjawiska w kulturze austriackiej minionego stulecia i działalność wielkich postaci polsko-austriackiego „pogranicza” w dziedzinie polityki, gospodarki czy literatury, zachęcają do kolejnych badań bądź niejako je „wymuszają”. Niniejsza publikacja zawiera najnowsze badania charakteryzujące stosunki polsko-austriackie. Wielu autorów z polskich i zagranicznych ośrodków badawczych omawia kluczowe problemy związane z relacjami obu państw w ciągu ostatnich stu lat. Czytelnik znajdzie wśród nich kwestie literaturoznawcze, polonijne, dyplomatyczne, demograficzne, integracyjne, jak i dotyczące bezpieczeństwa energetycznego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
ISBN: 83-87629-06-5
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
(Biblioteka WIĘZI ; T. 113)
ISBN: 83-88032-02-X
Życie polityczne emigracji polskiej 1945 - 1990 : 1. Rząd i pastwo 1939 - 1945, 2. Emigracja czy naród na wygnaniu, 3. Emigracja a kraj, 4. Kryzys czerwcowy, 5. Stronnictwa i ich przywódcy, 6. Rząd generała Bora i akcje Mikołajczyka, 7. Państwo polskie na obczyźnie, 8. Rada Polityczna, 9. Sprawa Bergu, 10. Wokół idei zjednoczenia, 11. Misja generała Sosnkowskiego, 12. Zjednoczenie i rozłam, 13. Dwa ośrodki państwowe, 14. Komitet Mikołajczyka, 15. Bitwa o repatriację, 16. Rok 1956 z emigracyjnej perspektywy, 17. Popaździernikowe spory, 18. Zjazd Polaków i wybory, 19. .Zjednoczenie bez opozycji, 20. Federacja ruchów demokratycznych, 21. Zjazd Polski walczącej, 22. Ruchy tektoniczne (1967-1970), 23. Legalistyczne scalenie, 24. Nowy Zamek i okolice, 25. Między krajem a Polonią, 26. W epoce "solidarności", 27. Krajowa "odwilż" i emigracyjny legalizm, 28. Wobec samowyzwolenia kraju, 29. Czy to już wolna Polska ?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka WIĘZI ; T. 113)
ISBN: 83-88032-02-X
1. W cieniu Jałty: 1945 - 1948, 2. "Zimna wojna": 1949 - 1954, 3. Od Genewy do polskiego i węgierskiego Października, 4. Od Października'56 do Praskiej Wiosny, 5. Od detente do upadku komunizmu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka WIĘZI ; T. 113)
ISBN: 83-88032-02-X
1.Wracać czy nie wracać?, 2.Likwidacja Polskich Sił Zbrojnych. Utworzenie PKPR, 3.Polityka osiedleńcza. Migracje powojenne, 4.Opieka społeczna i samopomoc, 5.Organizacje społeczne. Życie zbiorowe, 6.Kościół i życie religijne, 7.Prasa, radio, publicystyka, dziennikarze, 8.Pisarze, książki, czytelnicy i wydawcy, 9.Oświata i życie naukowe, 10.Socjologia emigracji: rekonesans, 11.Podstawy i style myślenia (lata czterdzieste i pięćdziesiąte), 12.Podstawy i style myślenia (lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte), 13.Formy życia zbirowego, postawy (lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte),
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 83-87890-25-1
R.I Polityka gospodarcza : 1.Wprowadzenie, 2.Polityka gospodarcza we Wspólnotach Europejskich, 3.Doświadczenia Hiszpanii, Irlandii, Grecji i Portugalii, 4.Wnioski
dla Polski. R.II Polityka rynku pracy : 1.wprowadzenie, 2.Polityka
rynku pracy we Wspólnotach Europejskich, 3.Polityka r ynku pracy w Polsce, 4.Aktywne programy polityki rynku
pracy w Polsce i w krajach Unii europejskiej.Analiza porównawcza, 5.Miejsce i kształt polityki rynku pracy w Polsce w przyszłości. R.III Zmiany strukturalne w gospodarce i polityka stru kturalna : 1.Wprowadzenie, 2.Zmiany struktury przedmio towej (rodzajowej), 3.Zmiany struktury własnościowej, 4.Wnioski dla politki strukturalnej. R.IV wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia i or ganizacji pracy : 1.Wprowadzenie, 2.Interpretacja po jęć kluczowych, 3.Elastyczne formy zatrudnienia i orga nizacji pracy w Polsce i w krajach Unii, 4.Konsekwencj e rozwoju elastycznych form zatrudnienia i organizacji
pracy. R.V Procesy konkurencyjne na rynku pracy : 1.wprowadze nie, 2.konkurencja na podażowej stronie rynku pracy, 3 .Konkurencja na popytowej stronie rynku pracy. R.VI Emigracja zarobkowa : 1.Wprowadzenie, 2.Przyczyny
i skutki emigracji zarobkowej, 3.Emigracja stała Pola ków, 4.Okresowa emigracja zarobkowa Polaków, 5.Emigra cja zarobkowa Polaków po akcesji-próba produkcji. Sytuacja na rynku pracy w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 82 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-61991-91-5
1. Jakość kształcenia, a wartości wynikające z idei uniwersytetu: Parametryzacja szkoły wyższej a efekty kształcenia; Niektóre problemy jakości kształcenia w edukacji jutra; Miejsce dydaktyki ogólnej w przygotowaniu pedagogicznym nauczycieli akademickich; 2. Opinie studentów o edukacji w aspekcie kreacji ich przyszłości: Wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji w odbiorze studentów; Reformowanie szkolnictwa wyższego w opinii studentów studiów doktoranckich; Osobowość nauczycieli akademickich wobec wyzwań cywilizacyjnych; Wizje kariery zawodowej studentów kończących studia magisterskie a ich poziom optymizmu; Sylwetka absolwenta Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie jako przejaw kultury organizacyjnej; 3. Kształcenie zawodowe przyszłych nauczycieli: Kształcenie nauczycieli w nowej rzeczywistości edukacyjnej- oczekiwania i realia; Zmiany w kształceniu pedagogicznym- świadomość ich założeń i możliwych rezultatów; Potrzeba wartości a program kształcenia pedagogów w uczelni niepublicznej; 4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i nauczycieli akademickich: Kierunki zmian w doskonaleniu zawodowym nauczycieli; Aktywizacja edukacyjna współczesnego nauczyciela; Problem samooceny nauczycieli akademickich; 5. Kapitał ludzki a edukacja jutra. Aktualne i perspektywiczne problemy edukacji pro zawodowej i zawodowej: Droga satysfakcji "na własną rękę"; Edukacja do sukcesu narzędziem rozwoju kapitału ludzkiego; Niewydolność poradnictwa zawodowego i jego skutki. Zapomniane doświadczenia z okresu Polski Ludowej; Poziom wiedzy studentów fizjoterapii na temat ergonomii pracy; 6. Emigracja zarobkowa młodych Polaków i jej skutki: Plany emigracji zarobkowej młodzieży kończącej studia wyższe a ich nadzieja na sukces; Młodzi emigranci polscy o swoim zadowoleniu z życia; 7. Oświata w obliczu problemów osób starszych: Wpływ andragogiki Europy Zachodniej i Ameryki Północnej na rozwój teorii i praktyki kształcenia dorosłych w Galicji na przełomie XIX i XX wieku; Postawy osób starszych wobec własnej starości; Seniorzy w Polsce jako użytkownicy technologii informacyjno-komunikacyjnych; Edukacyjne oddziaływanie osób starszych na dzieci w wieku przedszkolnym- możliwości, zadania, formy działania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Emigracja lekarzy z Polski / Anna Murdoch. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie , 2011. - 384 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 577)
ISBN: 978-83-7378-606-6
Cz. I.: Migracja: 1. Migracja - definicje. Wielkość migracji na świecie i w Polsce; 2. Emigracja kadr wykwalifikowanych; 3. Migracja kadr medycznych. Emigracja lekarzy z Polski w liczbach; Cz. II.: Determinanty migracji kapitału ludzkiego: 4. Przegląd teorii migracji; 5. Odpływ specjalistów w świetle teorii; 6. Migracja kapitału ludzkiego jako strategia maksymalizująca inwestycję w wykształcenie; 7. Analiza czynników podejmowania decyzji o emigracji; Cz. III.: Emigracja lekarzy z Polski - analiza: 8. Medyczny (lekarski) kapitał ludzki na świecie (kraje OECD), czyli podaż na rynku usług medycznych; 9. Lekarski kapitał ludzki w Polsce, czyli podaż lekarzy w Polsce; 10. Emigracja jako racjonalny wybór, służący maksymalizowaniu kapitału ludzkiego lekarza z Polski. Analiza i weryfikacja hipotez.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-280-0
1. Podstawy koncepcyjne: Od europejskiej emigracji do imigracji; Przesłanki emigracji ostatniej w Polsce; 2. Migracje przedakcesyjne: Krótkotrwałość i niepełność migracji w dobie transformacji systemowej; 3. Wpływ wstąpienia Polski do Unii Europejskiej na wielkość i kierunki migracji oraz cechy migrantów: Ile osób odpłynęło z Polski po 1 maja 2004 roku?; Kierunki geograficzne oraz dynamika migracji przed akcesją i po niej; Cechy osób migrujących przed akcesją i po niej; Regiony pochodzenia (zamieszkania) osób migrujących przed akcesją i po niej; Cechy migrujących - próba interpretacji; 4. Migracje poakcesyjne a potencjał migracyjny: Selektywność odpływu - ku wygaszaniu rezerw migracji; 5. Strategie migracyjne: racjonalność migrantów poakcesyjnych; Zasoby migrantów na rynkach pracy krajów przyjmujących - diagnoza; Kapitalizowanie i dekapitalizowanie indywidualnych zasobów migrantów poakcesyjnych; Migracyjny kapitał społeczny; Transfer kapitałów migrantów poakcesyjnych; Strategie powrotów migrantów poakcesyjnych; Synteza poakcesyjnych strategii migracyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań / Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 978-83-89817-66-2
1. Emigrować i wracać - rekomendacje dla instytucji publicznych, 2. Migracje zarobkow Polaków po 1 maja 2004 roku, 3. Druga fala Wielkiej Emigracji. Raport z badań ilościowych, 4. Najnowasz fala emigracji z Polski., Analiza treści dyskusji internetowych, 5. Dlaczego wyjechali, czy wrócą? Wyniki sondażu internetowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-318-0
1. Transatlantycki wymiar polityk migracyjnych USA-UE, 2. Programy zatrudniania i wizy jako instrument stymulowania migracji cyrkulacyjnych w Europie i USA, 3. Wpływ integracji z Unią europejską na polski rynek pracy oraz międzynarodową migrację, 4. Czy upadek Mitu Ameryki? Badanie nad legalnymi migracjami zarobkowymi z Polski do Stanów Zjednoczonych po 1 maja 2004 roku, 5. Czy naprawdę Anglia to raj? Badanie nad legalnymi migracjami zarobkowymi z Polski do Wielkiej Brytanii po 1 maja 2004 roku, 6. Wnioski i rekomendacje dla polityki migracyjnej Polski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-3061-4
1. Ogólna problematyka migracji; 2. Problemy wywołane migracją zarobkową; 3. Polacy na emigracji; 4. Cudzoziemcy w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88594-12-5
Wprowadzenie; Migracje powrotne w świetle najnowszych ujęć teoretycznych. Źródła informacji i podejścia badawcze; Struktura i metoda badania; Społeczno-demograficzna ch-ka zbiorowości migrantów powrotnych; Reemigranci jako aktorzy zmiany społecznej; Reemigracje z USA do Polski w okresie transformacji ustrojowej; Reemigracje z Wielkiej Brytanii - poszukiwanie "nowego" czy kontynuacja "starego"?; "W pół drogi" - migracje powrotne z Niemiec.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Migracyjne / [rada programowa] Marek Kupiszewski, Sławomir Łodziński, Wojciech Łukowski, Dorota Praszałowicz)
ISBN: 978-83-235-0419-1
1. Podstawowe pojęcia i wybrane koncepcje teoretyczne. 2. Definicja migracji sezonowych, pytania i hipotezy oraz metodologia badań. 3. Tło historyczne, kontekst instytucjonalny oraz skala, geografia i dynamika zjawiska. 4. Cechy społeczno-demograficzne współczesnych migrantów sezonowych i ich sytuacja na rynku pracy w Polsce. 5. Nieformalna procedura rekrutacyjna a współczesne migracje sezonowe. 6. Gospodarstwa domowe i rodziny współczesnych emigrantów sezonowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Europejska ; 36)
ISBN: 83-89972-80-8
1.Mobilność międzynarodowa ludności, 2.Międzynarodowa mobilność kapitału ludzkiego, 3.Przepływ kapitału ludzkiego w najnowszych migracjach ludności Polski, 4.Migracje pracowników wysoko wykwalifikowanych w kontekście integracji Polski z Unią Europejską
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-62105-30-4
1. Problem i obszar badań oraz dotychczasowy dorobek badawczy; 2. Teoretyczne tło badań; 3. Metodyka przeprowadzonych badań; 4. Rzeczywista sytuacja demograficzna w badanej populacji w świetle wyników badań. Stan i zmiany w okresie 1977-2007; 5. Formy zatrudnienia badanych w kraju i za granicą; 6. Przyczyny i determinanty migracji zarobkowych oraz wybór kierunków migracji w świetle wyników przeprowadzonych badań kwestionariuszowych; 7. Transfer dochodów migrantów i jego wpływ na wybrane wielkości ekonomiczne w wymiarze lokalnym i regionalnym; 8. Wpływ dostępności pracy za granicą na sytuację w zakresie zatrudnienia i pozostawania bez pracy w wymiarze lokalnym i regionalnym; 9. Tendencje zmian w charakterze migracji po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Perspektywy, szanse, zagrożenia; 10. Warunki powrotu migrantów z zagranicy. Wybrane zagadnienia; 11. Możliwości oddziaływania na zjawisko migracji w kontakcie problemy wyludniania wsi, rozwoju obszarów wiejskich i zrównoważonego rozwoju regionalnego; 12. Wnioski w sferze teoretycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Europejska ; 31)
ISBN: 83-89218-29-1
1.Migracje zarobkowe polskiej młodzieży. Założenia, wnioski, rekomendacje, 2.Zasady przemieszczania się obywateli polskich po 1 maja 2004 r., 3.Aspiracje i cele życiowe młodzieży średnich szkół zawodowych w kontekście integracji z Unią Europejską, 4.Gotowość migracyjna studentów państwowych szkół wyższych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-914500-1-5
1. Początki współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Najważniejsze etapy rozwoju, 2. Układy z Schengen i ich wpływ na współpracę w zakresie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, 3. Prawo instytucjonalne UE/WE, 4. Współpraca sądowa w sprawach karnych, 5. Współpraca policyjna. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej, 6. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, 7. Prawo azylowe i wizowe oraz polityka imigracyjna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again