Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(4)
Author
Hrycaj Anna
(1)
Jasinkiewicz Barbara
(1)
Jokiel Ewelina Marta
(1)
Koźma Zbigniew
(1)
Merchel Zbigniew
(1)
Ożóg Mirosław
(1)
Portalska-Brzózka Anna
(1)
Portalski Roman
(1)
Skrzycka-Pilch Barbara
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Egzekucja sądowa
(3)
Postępowanie zabezpieczające
(2)
Banki
(1)
Dług
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Hipoteka
(1)
Korespondencja urzędowa
(1)
Poręczenie
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Procesy sądowe
(1)
Ruchomości
(1)
Sekurytyzacja
(1)
Wierzytelność
(1)
Windykacja
(1)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88018-42-8
Cz.I Postępowanie zabezpieczające: 1. Uwagi wstępne, 2. Dopuszczalność postępowania zabezpieczającego, 3. Podstawy zabezpieczenia, 4. Właściwość i skład sądu, 5. Przebieg postępowania zabezpieczającego, 6. Sposoby zabezpieczenia, 7. Wykonanie postanowień o udzieleniu zabezpieczenia, 8. Koszty postępowania zabezpieczającego, 9. Środki zaskarżenia i inne sposoby zmiany postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia, 10. Odpowiedzialność wierzyciela względem dłużnika, 11. Ochrona praw osób trzecich, 12. Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym jako tytuł zabezpieczenia, 13. Odrębność postępowania zabezpieczającego uregulowanego w przepisach pozakodeksowych. Cz.II Postępowanie egzekucyjne: Dz.I Zagadnienia ogólne postępowania egzekucyjnego: 1. Uwagi wstępne, 2. Podmioty egzekucji, 3. Ogólne uwagi o czynnościach egzekucyjnych. Dz.II Podstawy egzekucji: 1. Co to jest tytuł wykonawczy?, 2. Co to jest tytuł egzekucyjny i rodzaje tytułów egzekucyjnych, 3. Tytuły egzekucyjne - sytuacje szczególne, 4. Europejski tytuł egzekucyjny, 5. Co to jest klauzula wykonalności?, 6. Postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności - sytuacje szczególne, 7. Postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, 8. Koszty postępowania zabezpieczającego, 9. Środki zaskarżenia i inne sposoby zmiany postanowienie w przedmiocie zabezpieczeń, 10. Odpowiedzialność wierzyciela względem dłużnika, 11. Ochrona praw osób trzecich, 12. Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym jako tytuł zabezpieczenia, 13. Odrębność postępowania zabezpieczajacego uregulowanego w przepisach pozakodeksowych. Cz.II Postepowanie egzekucyjne: Dz. I Zagadnienia ogólne postępowania egzekucyjnego: 1. Uwagi wstępne, 2. Podmioty egzekucji, 3. Ogólne uwagi o czynnościach egzekucyjnych. Dz.II Podstawy egzekucji: 1. Co to jest tytuł wykonawczy?, 2. Co to jest tytuł egzekucyjny i rodzaje tytułów egzekucyjnych, 3. Tytuły egzekucyjne - sytuacje szczególne, 6. Europejski tytuł egzekucyjny, 7. Postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności - sytuacje szczególne, 8. Dalszy tytuł wykonawczy, 9. Ponowany tytuł wykonawczy zamiast utraconwgo, 10. Zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności. Dz.III Ogólne uwagi o wszczęciu i przebiegu postępowania egzekucyjnego: 1. Wszczęście postępowania egzekucyjnego, 2. Zbieg egzekucji, 3. Ograniczenie egzekucji, 4. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym, 5. Środki merytorycznej obrony dłużnika i osób trzecich przed egzekucją, 6. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego, 7. Zakończenie egzekucji, 8. Koszty egzekucji. Dz.IV Egzekucja świadczeń pieniężnych: 1. Egzekucja z ruchomości, 2. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę, 3. Egzekucja z rachunków bankowych, 4. Egzekucja z innych wierzytelności, 5. Egzekucja z praw majątkowych, 6. Egzekucja z nieruchomości, 7. Uproszczona egzekucja z nieruchomości, 8. Egzekucja ze statków morskich, 9. Podział sumy uzyskanej z egzekucji, 10. Wyjawnienie majątku. Dz.V Egzekucja świadczeń niepieniężnych: 1. Egzekucja w celu wydania ruchomości, 2. Egzekucja w celu wydania nieruchomości lub statku, albo opóźnienia pomieszczenia, 3. Egzekucja obowiazku złożenia oświadczenia woli, , 4. Egzekucja czynności zastępowalnych, 5. Egzekucja czynności niezastępowalnych, 6. Egzekucja obowiązku dłużnika zaniechania pewnej czynności lub nieprzeszkadzania czynności wierzyciela, 7. Środki przymusu stosowane wobec dłużnika. Dz. IV : 1. Egzekucja z udziałem Skabru Państwa, 2. Egzekucja przeciwko Narodowemu Bankowi Polskiemu, 3. Egzekucja przeciwko dłużnikom prowadzącemu działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, 4. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych, 5. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej, 6. Egzekucja grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania. Cz.III Wzory pism procesowych w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wzory Pism Becka)
ISBN: 978-83-7483-275-5
I. Wiadomości ogólne o postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy i stosowanych w nim pismach procesowych. R.I. Sądy pracy i ubezpieczeń społecznych. R.II. Sprawy sądowe z zakresu prawa pracy. R.III. Pisma procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy. R.IV. Postępowanie procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy. R.V. Wzory psim w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą. R.VI. Pisma wnoszone przed wszczęciem procesu. R.VII. Wzory pozwów. R.VIII. Pisma procesowe wnoszone w toku procesu. R.IX. Postępowanie zabezpieczające. X. Postępowanie egzekucyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88326-69-4
I. Przedmiot egzekucji z ruchomości 1. Ruchomość jako przedmiot egzekucji 2. Części składowe ruchomości 3. Przynależności rzeczy ruchomej II. Uczestnicy postępowania 1. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego 2. Udział prokuratora i Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu egzekucyjnym 3. Udział organizacji społecznych w postępowaniu organizacyjnym 4. Przedstawiciele i pełnomocnicy stron w postępowaniu egzekucyjnym 5. Kurator w postępowaniu egzekucyjnym III. Wstrzymanie się z dokonywaniem czynności, zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego 1. Wstrzymanie się z dokonaniem czynności 2. Zawieszenie postępowania 3. Umorzenie postępowania egzekucyjnego IV. Ograniczenia w egzekucji ruchomości 1. Ogranizcenia podmiotowe egzekucji 2. Ograniczenia przedmiotowe egzekucji V. Podstawa egzekucji 1. Rodzaje tytułów egzekucyjnych mogących stanowić podstawę wszczęcia egzekucji 2. Własciwość sądu w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności 3. Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko osobie władajacej ruchomością, nieruchomością, statkiem lub pomieszczeniem bez podstawy prawnej 4. Wydanie dalszego tytułu wykonawczego 5. Ponowne wydanie tytułu wykonawczego 6. Tytuły zabezpieczające VI. Własciwośc organów egzekucyjnych 1. Komornik jako organ egzekucyjny w egzekucji z nieruchomości 2. Własciwość rzeczowa w egzekucji z ruchomości 3. Własciwość miejscowa komornika w egzekucji z ruchomości VII. Wniosek o przeprowadzenie egzekucji 1. Podstawa wszczęcia egzekucji z ruchomości 2 Forma i treść wniosku 3. Wezwanie do uzupełnienia braku wniosku 4. Dalsze czynności wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym 5. Wszczęcie egzekucji z urzędu VIII. Zajęcie 1. Uwagi wstępne. Zasady doręczeń 2. Protokół zajęcia 3. Protokół tzw. bezskutecznej egzekucji 4. Przerwanie zajęcia 5. Ujawnienie zajęcia 6. Zajęcie a prawa osób do ruchomosci 7. Zajęcie szczególnych kategorii ruchomości 8. Ponowne zajęcie 9. Zasady obowiązujace przy zajęciu 10. Skutki zajęcia 11. Opis i oszacowanie 12. Dozór nad zajętymi ruchomościami. Prawa i obowiązki dozorcy IX. Sprzedaż zajętych ruchomości 1. Sprzedaż z wolnej ręki 2. Sprzedaż przedsiębiorstwu handlowemu 3. Sprzedaż komisowa 4. Sprzedaż licytacyjna X. Podział sumy uzyskanej z egzekucji 1. Warunki i tryb sprządzania planu podziału 2. Podmioty uczestniczące w planie podziału 3. Zasady rządzące podziałem sumy w planie podziału 4. Zaskarżanie planu podziału 5. Wykonanie planu podziału XI. Zabieg egzekucji 1. Zabieg egzekucji sądowej i administracyjnej skierowanych do tych samych ruchomości 2. Zabieg egzekucji administracyjnej z sądowym postępowaniem zabezpieczającymi zabieg zabezpieczenia administracyjnego z egzekucją sądową 3. Zabieg egzekucji sądowych 4. Zabieg egzekucji o wydanie ruchomości z egzekucją z ruchomości XII. Egzekucja swiadczeń o wydanie ruchomości 1. Przedmiot egzekucji o wydanie ruchomości 2. Własciwość organów 3. Przebieg postępowania o wydanie ruchomości 4. Utrata przedmiotu egzekucji 5. Postepowanie o wyjawienie ruchomości lub dokumentu XIII. Szczególne sposoby egzekucji z ruchomości 1. Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa 2. Egzekucja z udziałem przedsiębiorców 3. Egzekucja należności sądowych wg kodeksu karnego wykonawczego XIV. Koszty postępowania egzekucyjnego 1. Zagadnienia ogólne 2. Koszty egzekucji komorniczej 3. Charakter kosztów komorniczych 4. Zwolnienie od kosztów postępowania egzekucyjnego 5. Zasada odpowiedzialności dłużnika za koszty postępowania egzekucyjnego 6. Zasada zwrotu niezbędnych kosztów 7. Zasada ściągania kosztów wraz z egzekwowanym roszczeniem 8. Wydatki w toku egzekucji 9. Opłaty egzekucyjne 10. Obniżenie opłaty 11. Rozkładanie na raty i zwalnianie z opłat 12. Opłaty w sprawach o egzekucję świadczeń powtarzających się 13. Zwrot opłaty 14. Opłaty stałe 15. Opłaty za czynności komorników niebędace czynnościami egzekucyjnymi 16. Opłaty przy wykonywaniu zabezpieczenia 16. Postanowienie o ustaleniu i w przedmiocie kosztów postępowania egzekucyjnego XV. Wzory pism
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-71872-37-2
R.I Powstanie wierzytelności; 1. Ogólna charakterystyk a stosunków obligacyjnych oraz źródeł zobowiązań, 2. Zobowiązania pieniężne, 3.Zobowiązania niepieniężne,4. Zabezpieczania wierzytelności przy zaciąganiu zobowiązań. R.II Windykacja wierzytelności w postępowaniu sądowym i pozasądowym; 1. Podstawowe zasady wykonania zobowiązań, 2. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu, 3. Odsetki i kary umowne, 4. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależnego wykonania zobowiązania, 5. Dopuszczalność drogi sądowej, 6. Sprawa cywilna a spraw a gospodarcza, 7. Postępowanie przed sądem cywilnym, 8. Postępowanie przed sądem gospodarczym, 9. Postępowanie zabezpieczające, 10. Postępowanie nakazowe i upominawcze, 11. Postępowanie uproszczone, 12. Powództwo wzajemne, 13. Zaskarżenie czynności prawnej dłużnika uniemożliwiającej zaspokojenie roszczeń wierzyciela, 14. Za skarżenia czynności prawnej dłużnika dokonanej z po krzywdzeniem wierzyciela, 15. Zaskarżenie odrzucenia spadku dokonanego przez dłużnika, 16. Zaskarżenia czynności prawnych małżonków dokonanych z pokrzywdzeniem wierzyciela, 17. Sąd polubowny, 18. Modyfikacja zobowiązań orzeczeniami sądowymi, 19. Sekurytyzacja wierzytelności
pieniężnych (przekształcenie w papiery wartościowe), 20.Ochrona praw wierzyciela w postępowaniu układowym, 21.Dochodzenie wierzytelności wobec upadłego dłużnika. R.III Windykacja wierzytelności przez banki : 1.Zabez pieczenie rzeczowe wierzytelności bankowych, 2.Zabez piezenie osobiste wierzytelności bankowych, 3.Dochodze nie wierzytelności przez banki w postępowaniu sądowym i pozasądowym. R.IV Postępowanie egzekucyjne : 1.Zagadnienia ogólne, 2.Tytuł wykonawczy, 3.Sposoby egzekucji, 4.Egzekucja świadczeń niepieniężnych, 5.Egzekucja przeciwko Skarbo wi Państwa, 6.Egzekucja przeciwko przedsiębiorcy, 7.Eg zekucja świadczeń pieniężnych, 8.Wynajem majątku, 9.Po dział sumy uzyskanej z egzekucji, 10.Koszty egzekucji,
11.Powództwa przeciwegzekucyjne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again