Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(5)
available
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(5)
Author
Chróścielewski Wojciech
(1)
Hauser Roman (1949- )
(1)
Leoński Zbigniew (1929-2006)
(1)
Merchel Zbigniew
(1)
Osman Anna
(1)
Portalska-Brzózka Anna
(1)
Portalski Roman
(1)
Sikorski Grzegorz
(1)
Skoczylas Andrzej
(1)
Tarno Jan Paweł
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Egzekucja sądowa
(4)
Egzekucja administracyjna
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Postępowanie sądowe
(2)
Administracja
(1)
Banki
(1)
Dług
(1)
Kontrola
(1)
Korespondencja urzędowa
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo pracy
(1)
Procesy sądowe
(1)
Rachunek bankowy
(1)
Ruchomości
(1)
Samorząd gospodarczy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Samorząd zawodowy
(1)
Windykacja
(1)
Zabezpieczenie wierzytelności
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
(Egzekucja sądowa. Egzekucja świadczeń pieniężnych)
ISBN: 83-88326-89-9
1. Rachunek bankowy w systemie instrumentów finansowych. 2. Pojęcie rachunku bankowego. 3. Umowa rachunku bankowego. 4. Rodzaje rachunków bankowych. 5. Obowiązek posiadania rachunku bankowego. 6. Tajemnica bankowa. 7. Odpowiedzialność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za zobowiązania banków z tytułu prowadzenia rachunków bankowych. 8. Postępowanie egzekucyjne w ogólności. 9. Egzekucja z rachunku bankowego. 10. Przebieg egzekucji z rachunku bankowego11. Szczególne zasady prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego, do którego wystawiono dowód imienny lub na okaziciela. 12. Obowiązki banku w toku egzekucji z rachunku bankowego. 13. Obowiązek prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego. 14. Możliwość prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego, na którym ustanowiono zabezpieczenie. 15. Administracyjna egzekucja z rachunku bankowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-600-7
Wstęp; Cz. I. Postępowanie administracyjne. 1. Zagadnienia ogólne. 2. Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego. 3. Podmioty postępowania administracyjnego. 4. Przepisy porządkowe i środki oddziałujące na przebieg postępowania. 5. Postępowanie przed organem I instancji. 6. Akty kończące postępowanie. 7. Postępowanie przed organem II instancji. 7. Weryfikacja ostatecznych decyzji administracyjnych i postanowień. 9. Odpowiedzialność organu administracji za szkody wynikające z decyzji administracyjnej. 10. Opłaty i koszty postępowania. Cz. II. Postępowanie podatkowe. 11. Stosunek przepisów ordynacji podatkowej do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. 12. Podmioty postępowania podatkowego. 13. Postępowanie przed organem podatkowym I instancji. 14. Postępowanie mające na celu weryfikację podjętych rozstrzygnięć. 15. Odpowiedzialność organu podatkowego za szkody wynikłe z decyzji podatkowej. Cz. III. Administracyjne postępowanie uproszczone. 16. Postępowanie w sprawach sporów o własność. 17. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń. 18. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków. Cz. IV. Postępowanie egzekucyjne w administracji. 19. Przedmiot postępowania egzekucyjnego. 20. Podmioty postępowania egzekucyjnego. 21. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego. 22. Przebieg postępowania egzekucyjnego. 23. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym. 24. Środki egzekucyjne. 25. Postępowanie zabezpieczające. 26. Koszty egzekucyjne. Cz. V. Postępowanie sądowoadministracyjne. 27. Przedmiot i zasady postępowania sądowoadministracyjnego. 28. Zakres działania sądów administracyjnych. 29. Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego. 30. Czynności postępowania. 31. Postępowanie przed sądem I instancji. 32. Szczególne tryby postępowania. 33. Orzeczenia sądowe. 34. Zaskarżanie orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych. 35. Szczególne uprawnienia orzecznicze Naczelnego Sądu Administracyjnego. 36. Wznowienie postępowania. 37. Skutki orzeczeń sądów administracyjnych. 38. Koszty sądowe. 39. Środki dyscyplinujące oddziaływania na funkcjonowanie administracji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wzory Pism Becka)
ISBN: 978-83-7483-275-5
I. Wiadomości ogólne o postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy i stosowanych w nim pismach procesowych. R.I. Sądy pracy i ubezpieczeń społecznych. R.II. Sprawy sądowe z zakresu prawa pracy. R.III. Pisma procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy. R.IV. Postępowanie procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy. R.V. Wzory psim w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą. R.VI. Pisma wnoszone przed wszczęciem procesu. R.VII. Wzory pozwów. R.VIII. Pisma procesowe wnoszone w toku procesu. R.IX. Postępowanie zabezpieczające. X. Postępowanie egzekucyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88326-69-4
I. Przedmiot egzekucji z ruchomości 1. Ruchomość jako przedmiot egzekucji 2. Części składowe ruchomości 3. Przynależności rzeczy ruchomej II. Uczestnicy postępowania 1. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego 2. Udział prokuratora i Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu egzekucyjnym 3. Udział organizacji społecznych w postępowaniu organizacyjnym 4. Przedstawiciele i pełnomocnicy stron w postępowaniu egzekucyjnym 5. Kurator w postępowaniu egzekucyjnym III. Wstrzymanie się z dokonywaniem czynności, zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego 1. Wstrzymanie się z dokonaniem czynności 2. Zawieszenie postępowania 3. Umorzenie postępowania egzekucyjnego IV. Ograniczenia w egzekucji ruchomości 1. Ogranizcenia podmiotowe egzekucji 2. Ograniczenia przedmiotowe egzekucji V. Podstawa egzekucji 1. Rodzaje tytułów egzekucyjnych mogących stanowić podstawę wszczęcia egzekucji 2. Własciwość sądu w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności 3. Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko osobie władajacej ruchomością, nieruchomością, statkiem lub pomieszczeniem bez podstawy prawnej 4. Wydanie dalszego tytułu wykonawczego 5. Ponowne wydanie tytułu wykonawczego 6. Tytuły zabezpieczające VI. Własciwośc organów egzekucyjnych 1. Komornik jako organ egzekucyjny w egzekucji z nieruchomości 2. Własciwość rzeczowa w egzekucji z ruchomości 3. Własciwość miejscowa komornika w egzekucji z ruchomości VII. Wniosek o przeprowadzenie egzekucji 1. Podstawa wszczęcia egzekucji z ruchomości 2 Forma i treść wniosku 3. Wezwanie do uzupełnienia braku wniosku 4. Dalsze czynności wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym 5. Wszczęcie egzekucji z urzędu VIII. Zajęcie 1. Uwagi wstępne. Zasady doręczeń 2. Protokół zajęcia 3. Protokół tzw. bezskutecznej egzekucji 4. Przerwanie zajęcia 5. Ujawnienie zajęcia 6. Zajęcie a prawa osób do ruchomosci 7. Zajęcie szczególnych kategorii ruchomości 8. Ponowne zajęcie 9. Zasady obowiązujace przy zajęciu 10. Skutki zajęcia 11. Opis i oszacowanie 12. Dozór nad zajętymi ruchomościami. Prawa i obowiązki dozorcy IX. Sprzedaż zajętych ruchomości 1. Sprzedaż z wolnej ręki 2. Sprzedaż przedsiębiorstwu handlowemu 3. Sprzedaż komisowa 4. Sprzedaż licytacyjna X. Podział sumy uzyskanej z egzekucji 1. Warunki i tryb sprządzania planu podziału 2. Podmioty uczestniczące w planie podziału 3. Zasady rządzące podziałem sumy w planie podziału 4. Zaskarżanie planu podziału 5. Wykonanie planu podziału XI. Zabieg egzekucji 1. Zabieg egzekucji sądowej i administracyjnej skierowanych do tych samych ruchomości 2. Zabieg egzekucji administracyjnej z sądowym postępowaniem zabezpieczającymi zabieg zabezpieczenia administracyjnego z egzekucją sądową 3. Zabieg egzekucji sądowych 4. Zabieg egzekucji o wydanie ruchomości z egzekucją z ruchomości XII. Egzekucja swiadczeń o wydanie ruchomości 1. Przedmiot egzekucji o wydanie ruchomości 2. Własciwość organów 3. Przebieg postępowania o wydanie ruchomości 4. Utrata przedmiotu egzekucji 5. Postepowanie o wyjawienie ruchomości lub dokumentu XIII. Szczególne sposoby egzekucji z ruchomości 1. Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa 2. Egzekucja z udziałem przedsiębiorców 3. Egzekucja należności sądowych wg kodeksu karnego wykonawczego XIV. Koszty postępowania egzekucyjnego 1. Zagadnienia ogólne 2. Koszty egzekucji komorniczej 3. Charakter kosztów komorniczych 4. Zwolnienie od kosztów postępowania egzekucyjnego 5. Zasada odpowiedzialności dłużnika za koszty postępowania egzekucyjnego 6. Zasada zwrotu niezbędnych kosztów 7. Zasada ściągania kosztów wraz z egzekwowanym roszczeniem 8. Wydatki w toku egzekucji 9. Opłaty egzekucyjne 10. Obniżenie opłaty 11. Rozkładanie na raty i zwalnianie z opłat 12. Opłaty w sprawach o egzekucję świadczeń powtarzających się 13. Zwrot opłaty 14. Opłaty stałe 15. Opłaty za czynności komorników niebędace czynnościami egzekucyjnymi 16. Opłaty przy wykonywaniu zabezpieczenia 16. Postanowienie o ustaleniu i w przedmiocie kosztów postępowania egzekucyjnego XV. Wzory pism
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Windykacja. T.2. Prawne aspekty windykacji / Anna Osman. - Stan prawny na 2.03.2006 r. - Gliwce : Helion, 2006. - 206 s. ; 22 cm.
ISBN: 83-246-0436-7
1. Ogólna charakterystyka sytuacji prawnej wierzyciela i dłużnika. 2. Zabezpieczenie windykacji należności na drodze prawnej. 3. Dłużnik upadły - postępowanie upadłościowe i naprawcze. 4. Przedsiębiorcy i zakres ich odpowiedzialności. 5. Przedawnienie roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 6. Wierzytelności nieścigalne. 7. Rejestr dłużników. 8. Dłużnik a sprawa karna. 9. Inne sposoby na odzyskanie pieniędzy z wierzytelności. 10. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Zakończenie; Słownik pojęć związanych z windykacją należności; Wzory pism.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-627-9
Cz. I Zagadnienia ogólne: Administracja publiczna i prawo administracyjne; Stosunek administracyjno-prawny; Konstytucyjne podstawy (zasady) działania administracji publicznej. Cz. II Ustrojowe prawo administracyjne: Pojęcie ustrojowego prawa administracyjnego i zasady budowy organów administracji; Organy i podmioty realizujące zadania administracji publicznej; Centralne organy administracji; Podział terytorialny; Terenowe organy administracji rządowej; Samorząd terytorialny; Samorząd zawodowy i gospodarczy; Status prawny pracowników administracji publicznej; Kontrola administracji. Cz. III Formy prawne działania administracji publicznej Istota i rodzaje form prawnych działania administracji Akty generalne (normatywne) organów administracji publicznej; Indywidualne akty administracyjne (decyzje administracyjne); Inne prawne formy działania administracji; Postępowanie administracyjne ogólne; Sądownictwo administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne; Postępowanie egzekucyjne w administracji; Sankcje typu karnego a wykonanie aktu administracyjnego (wykonanie obowiązków publicznoprawnych). Cz. IV Wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego: Istota i ch-ka materialnego prawa administracyjnego; Pomoc społeczna i jej formy; Reglamentacja administracyjno-prawna działalności gospodarczej; Działanie administracji publicznej w stanach zagrożenia (stanach nadzwyczajnych). Policja administracyjna; Podstawowe instytucje prawa budowlanego; Wywłaszczenie nieruchomości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again