Form of Work
Książki
(5)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Author
Babczuk Arkadiusz (1973- )
(1)
Bojkowski Tomasz
(1)
Gryska Piotr
(1)
Przybylska Joanna
(1)
Robaczyński Tomasz
(1)
Salachna Joanna
(1)
Sołtyk Piotr
(1)
Stelmaszczyk Klaudia (1972-2021)
(1)
Wernik Andrzej
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Dyscyplina finansów publicznych
(4)
Finanse publiczne
(3)
Sektor publiczny
(2)
Budżet państwowy
(1)
Budżety terenowe
(1)
Dyscyplina pracy
(1)
Dług państwowy
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Unia Europejska
(1)
Wydatki budżetowe
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Poradnik
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
5 results Filter
Book
In basket
Dyscyplina finansów publicznych : aktualne problemy w systemie odpowiedzialności / red. nauk. Joanna M. Salachna, Klaudia Stelmaszczyk, Arkadiusz Babczuk. - Stan prawny na 1.05.2020 r. z uwzględnieniem zmian wynikających ze specustawy o COVID-19 oraz wprowadzonych do niej nowelizacji. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2020. - 334 s. : tab. ; 21 cm.
(Monografie)
ISBN: 978-83-8187-741-1
Wykaz skrótów. Przedmowa. Rozdział 1. Definicje legalne w regulacjach finansów publicznych – zagadnienia wprowadzające. 1.1. Uwagi ogólne. 1.2. Wybór obszaru podlegającego definiowaniu w regulacji finansów publicznych. 1.3. Determinanty wprowadzania definicji legalnych dla ograniczenia obszaru nieostrości w regulacji finansów publicznych. 1.4. Podsumowanie. Rozdział 2. Zwroty niedookreślone (nieostre) w tekście aktu prawnego na przykładzie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – analiza wybranych zagadnień. 2.1. Uwagi ogólne. 2.2. Zwroty niedookreślone i nieostre w tekście aktu prawnego. 2.3. Zwroty niedookreślone w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na przykładzie „szkodliwości czynu dla finansów publicznych”. 2.4. Aspekty praktyczne badanej problematyki. 2.4.1. Wykładnia przepisów o charakterze sankcyjnym. 2.4.2. Odtworzenie toku rozumowania komisji orzekającej. 2.4.3. Szkoda dla finansów publicznych. Stopień szkodliwości czynu dla finansów publicznych (znikomy, nieznaczny, znaczny, rażący). Rozdział 3. Dostęp do informacji publicznej w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 3.1. Uwagi ogólne. 3.2. Jawność na gruncie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 3.3. Dostęp do niektórych informacji. 3.4. Podsumowanie. Rozdział 4. Wina jako przesłanka odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 4.1. Uwagi ogólne. 4.2. Pojęcie winy jako przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 4.3. Przesłanki przypisania winy. 4.4. Funkcje winy. 4.4.1. Funkcja legitymizująca winy. 4.4.2. Funkcja winy w procesie wymiaru kary. 4.5. Dodatek praktyczny – wybór tez z orzecznictwa. Rozdział 5. Adekwatność kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – wybrane zagadnienia. 5.1. Uwagi ogólne. 5.2. Czyny powodujące stratę finansową dla sektora finansów publicznych. 5.3. Czyny niepowodujące straty finansowej dla sektora finansów publicznych. 5.4. Katalog kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 5.5. Koszty postępowania. 5.6. Podsumowanie. Rozdział 6. Rola obrońcy w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 6.1. Uwagi ogólne. 6.2. Umocowanie obrońcy. 6.3. Tajemnica. 6.4. Relacja pomiędzy obwinionym a obrońcą. Kolizja interesów. 6.5. Podsumowanie. Rozdział 7. Prawidłowość ugody w przedmiocie należności cywilnoprawnej jako warunek wyłączający bezprawność gospodarowania środkami publicznymi. 7.1. Uwagi ogólne. 7.2. Obowiązujące unormowania. Podstawowe warunki zawarcia ugody i ich systemowa analiza. 7.3. Ocena skutków zawarcia ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej – zasady. 7.4. Schemat oceny skutków zawarcia ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej. 7.5. Zawieranie ugód a wymogi kontroli zarządczej. Zmodyfikowany schemat oceny skutków ugody. 7.6. Formuła zawarcia ugody. 7.7. Względna dobrowolność zawarcia ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych (okoliczności wskazujące na obligatoryjność ugodzenia się). 7.8. Podsumowanie. Rozdział 8. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych a udzielanie ulg w spłacie należności jednostek sektora finansów publicznych. 8.1. Uwagi ogólne. 8.2. Zakres regulacji prawnych. 8.3. Pojęcie należności jednostek sektora finansów publicznych. 8.4. Pojęcie niezgodnego z przepisami udzielania ulg. 8.5. Podsumowanie. Rozdział 9. Upoważnienie jako podstawa do nabycia zdolności dyscyplinarnej za czyny naruszające dyscyplinę finansów publicznych. 9.1. Uwagi ogólne. 9.2. Kierownik jednostki sektora finansów publicznych jako podmiot potencjalnie odpowiedzialny za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 9.3. Powierzenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych określonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej. 9.4. Powierzenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych określonych obowiązków głównemu księgowemu. 9.5. Upoważnienie a pełnomocnictwo. 9.6. Prawidłowy rozdział zadań pomiędzy pracowników a nienależyte wykonywanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej. 9.7. Podsumowanie. Rozdział 10. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z dokonywaniem wydatków i zaciąganiem zobowiązań – próba systematyzacji i oceny. 10.1. Uwagi ogólne. 10.2. Dokonanie wydatku bez upoważnienia lub z przekroczeniem zakresu upoważnienia. 10.3. Dokonanie wydatku z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków. 10.4. Zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących zaciągania zobowiązań. 10.5. Podsumowanie. Rozdział 11. Konstrukcja prawna odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych związana z dokonywaniem wydatków publicznych w formie dotacji na realizację zadań publicznych. 11.1. Uwagi ogólne. 11.2. Wadliwe udzielenie lub przekazanie dotacji – art. 8 pkt 1 u.o.n.d.f.p. 11.3. Niezatwierdzenie w terminie przedstawionego rozliczenia dotacji – art. 8 pkt 2 u.o.n.d.f.p. 11.4. Nieustalenie kwoty do zwrotu – art. 8 pkt 3 u.o.n.d.f.p. 11.5. Podsumowanie. Rozdział 12. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z nierozliczeniem w terminie otrzymanej dotacji. 12.1. Uwagi ogólne. 12.2. Obowiązek rozliczenia jako signum specificum dotacji. 12.3. Konstrukcja prawna wybranych rodzajów dotacji a odpowiedzialność na podstawie art. 9 pkt 2 u.o.n.d.f.p. 12.4. Podsumowanie. Rozdział 13. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie wydatkowania subwencji przez publiczne uczelnie akademickie. 13.1. Uwagi ogólne. 13.2. Geneza i charakterystyka przepisu art. 9a u.o.n.d.f.p. 13.3. Charakter prawny subwencji dla publicznej uczelni akademickiej. 13.4. Dysponowanie subwencją przez publiczne uczelnie akademickie a znamiona czynu z art. 9a pkt 2 u.o.n.d.f.p. 13.5. Pierwsza interpretacja (szeroka). 13.6. Druga interpretacja (wąska). 13.7. Problemy praktyczne. Rozdział 14. O konieczności nowelizacji art. 14 u.o.n.d.f.p. 14.1. Uwagi ogólne. 14.2. Delikt finansowy z art. 14 pkt 1 u.o.n.d.f.p. 14.3. Artykuł 14 pkt 1 a art. 16 ust. 1 u.o.n.d.f.p. 14.4. Ład finansów ubezpieczeń społecznych a ZUS. 14.5. Aspekty praktyczne – wybrane orzecznictwo. Rozdział 15. Nowe Prawo zamówień publicznych – wyzwania dla orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 15.1. Uwagi ogólne. 15.2. Znaczenie nowych unormowań zamówień publicznych. 15.3. Zmiany przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych dotyczących naruszeń w obszarze zamówień publicznych. 15.4. Podsumowanie. Rozdział 16. Dylematy zamówień podprogowych z perspektywy odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 16.1. Uwagi ogólne. 16.2. Zamówienia podprogowe – definicja i ich rodzaje. 16.3. Zasady udzielania zamówień do progu 30 000 euro. 16.4. Konsekwencje naruszenia zasad wydatkowania środków publicznych. 16.5. Podsumowanie. Rozdział 17. Delikt określenia kryteriów oceny ofert w sposób niezgodny z przepisami o zamówieniach publicznych. 17.1. Uwagi ogólne. 17.2. Pojęcie kryteriów oceny ofert w zamówieniach publicznych. 17.3. Pojęcie określenia kryteriów oceny ofert. 17.4. Pojęcie niezgodności z przepisami o zamówieniach publicznych jako kwalifikacji określenia kryteriów oceny ofert. 17.5. Naruszenia przepisów dotyczące doboru poszczególnych rodzajów kryteriów oceny ofert. 17.5.1. Naruszenie zasady określającej konieczność określania kryteriów oceny ofert związanych z przedmiotem zamówienia. 17.5.2. Naruszenie zasady ograniczonego zastosowania jedynego lub dominującego kryterium cenowego. 17.6. Naruszenia dotyczące sposobu (metody) formułowania dobranych kryteriów oceny ofert. 17.7. Podsumowanie. Rozdział 18. Naruszanie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej. Aspekty prawne i ekonomiczne. 18.1. Uwagi ogólne. 18.2. Znaczenie i funkcje sprawozdawczości w systemie finansów publicznych. 18.3. Zasady zapewniające jakość prezentowanych danych. 18.4. Zakres i podstawy prawne sprawozdawczości w sektorze publicznym. 18.5. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości. 18.6. Wykazanie danych niezgodnych z danymi z ewidencji księgowej. 18.7. Sporządzenie sprawozdania na podstawie błędnej ewidencji. 18.8. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej a uszczerbek dla finansów publicznych. Sankcje za nieprawidłowości w sprawozdawczości. 18.9. Podsumowanie. Rozdział 19. Zmiana umowy o zamówienie publiczne a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w czasie epidemii. 19.1. Uwagi ogólne. 19.2. Zmiana umowy na gruncie Prawa zamówień publicznych a dopuszczalna zmiana umowy na podstawie przepisów specustawy o COVID-19. 19.3. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych jako następstwo zmiany umowy o zamówienie publiczne w trybie przepisów specustawy o COVID-19. 19.4. Podsumowanie. Wykaz aktów prawnych. Bibliografia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Book
In basket
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-989-7
A. Tekst ustawy: Ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2005 r., nr 14, poz 114). B. Komentarz. Dział I: Przepisy ogólne. Dział II: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dział III: Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dział IV: Postępowanie w srawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dział V: Przepisy porządkowe. Dział VI: Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-457-0
1. Charakter prawny odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 2. Odpowiedzialność kierownika jednostki za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 3. Odpowiedzialność subdyscyplin arna kierownika jednostki sektora finansów publicznych; 4. Odpowiedzialność głównego księgowego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie gospodarowania środkami unijnymi lub zagranicznymi; 6. Zaniechanie dochodzenia należności jako czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych; 7. Nieprawidłowości dotyczące dotacji stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 8. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie podmiotowym i przedmiotowym odnoszącym się do gospodarowania środkami unijnymi lub zagranicznych w świetle znowelizowanych przepisów; 9. Ubezpieczenia grupowe w zamówieniach publicznych a naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 10. Analiza porównawcza katalogu kar z kodeksu karnego skarbowego i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 11. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych; 12. Problemy proceduralne związane z udziałem w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych Najwyższej Izby Kontroli przed uchyleniem art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Andrzej Wernik. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - 279, [1] s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-2167-3
1. Finanse publiczne- zagadnienia ogólne; 2. Wydatki publiczne; 3. Dochody publiczne; 4. Równowaga budżetowa i deficyt; 5. Ekonomiczne przyczyny i konsekwencje deficytów budżetowych; 6. Dług publiczny; 7. Europejskie regulacje dotyczące finansów publicznych; 8. Polityka fiskalna; 9. Budżet i procedury budżetowe; 10. Niektóre szczególne zagadnienia polityki fiskalnej; 11. Finanse Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse samorządowe : teoria i praktyka / Piotr Sołtyk. - Wyd. 2. - Warszawa : Difin SA , 2020. - 415, [3] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-8085-978-4
1. Uwarunkowania prawne oraz zasady działania samorządu terytorialnego w Polsce; 2. Budżet jednostki samorządu terytorialnego; 3. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego; 4. Formy organizacyjno-prawne realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego; 5. Wybrane zagadnienia przekazywania dotacji z budżetu samorządowego; 6. Sprawozdawczość budżetowa oraz nadzór i kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego; 7. Problematyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego; 8. Absolutorium samorządowe jako instrument oceny wykonania budżetu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again