Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(7)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(7)
Author
Ruśkowski Eugeniusz
(2)
Salachna Joanna
(2)
Godlewski Andrzej
(1)
Kotowski Jarosław
(1)
Kurcz Bartłomiej
(1)
Ofiarski Zbigniew
(1)
Postuła Igor
(1)
Rotkiewicz Marek
(1)
Szoszkiewicz Andrzej
(1)
Werner Aleksander
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Dotacja
(8)
Budżety terenowe
(4)
Pomoc publiczna
(3)
Samorząd terytorialny
(2)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Koszty pracy
(1)
Programy UE -- Polska -- poradnik
(1)
Programy pomocowe UE -- Polska
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- prawo -- Polska
(1)
Unia Europejska -- finanse -- polityka
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Genre/Form
Poradnik
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
Dotacje na działalność pożytku publicznego / Jarosław Kotowski. - Stan wydania listopad 2014 r. - Warszawa : C.H.Beck , 2014. - XVI, 290 s. : tab. ; 24 cm.
(Beck Info Biznes)
(Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN: 978-83-255-7046-0
Zawiera: R. I. Status prawno-finansowy dotacji udzielanych z budżetu JST organizacjom pozarządowym: Budżet JST jako plan finansowy; Ch-ka zadań JST; Wydatki budżetu JST - klasyfikacja, realizacja i przeznaczenie; Dotacja jako instrument finansowy. R. II. Status prawno-finansowy dotacji udzielanej z budżetu JST organizacjom pozarządowym na gruncie ustawy o finansach publicznych. R. III. Finansowanie zadań publicznych przez JST na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Definicja i pojęcie organizacji pozarządowych; Definicja działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Organizacja pozarządowa na gruncie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ograniczenia w dotowaniu podmiotów spoza sektora finansów publicznych; Sfera zadań publicznych wynikających z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Zasady współpracy i ich praktyczna realizacja; Przygotowanie i uchwalenie rocznego albo wieloletniego programu współpracy; Procedura ubiegania się o środki budżetowe, w tym środki pochodzące z dotacji; Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego a kwestia dotowania zadań publicznych przekazywanych organizacjom pozarządowym; Konkursy ofert na podstawie art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Terminy obowiązujące w konkursie ofert; Ogłoszenie otwartego konkursu ofert; Szczególny rodzaj ogłoszenia konkursu ofert na podstawie projektu uchwały budżetowej JST; Procedura wyboru ofert - komisje konkursowe i ich zadania; Wybór ofert najkorzystniejszych; Unieważnienie otwartego konkursu ofert i jego konsekwencje; Publikacje wyników konkursu; Przekazanie dotacji; Wykorzystanie dotacji przez beneficjenta na gruncie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Kontrola dotacji; Sprawozdania z realizacji zadań i rozliczanie dotacji. R. IV. Tryb odrębne zalecania zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Tryb uproszczony - art. 19a PożPubWolonU; Tryb bezkonkursowy - art. 11a PożPubWolonU; Inicjatywa lokalna; Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Zakup usług od organizacji pozarządowych a udzielenie dotacji na podstawie ustawy i działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. R. V. Zlecanie zadań publicznych i udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym w trybach odrębnych w praktyce: Zagadnienia ogólne na gruncie ustawy o finansach publicznych a odrębne tryby zlecenia zadań publicznych organizacjom pozarządowym na gruncie ustawy - Prawo wodne; Dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na podstawie art. 81 ustawy o ochronie zabytków; Dotacje przekazywane szkołom i placówkom niepublicznym na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty; Dotacje dla organizacji pozarządowych na gruncie ustawy o zatrudnieniu socjalnym; Dotacja na podstawie art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej; Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych; Wnioski. R. VI. Odpowiedzialność prawna wynikająca z faktu udzielenia, przekazania bądź otrzymania dotacji: Odpowiedzialność karna skarbowa - regulacje; Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. R. VII. Odpowiedzi na pytania: Możliwość wykluczenia kandydata na beneficjenta dotacji z prawa ubiegania się o środki publiczne w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert; Dopuszczalność przyjęcia rocznego programu współpracy przez organ wykonawczy gminy; Spółka akcyjna organizacja pożytku publicznego; Status prawny uchwał konsultacyjnych z art. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Projekt uchwały budżetowej jako przedmiot konsultacji w trybie art. 5 PożPubWolonU; Możliwość poddawania konsultacjom uchwał podatkowych; Możliwość określania form współpracy w czasie trwania roku budżetowego (w trakcie realizacji programu współpracy); Możliwość określania zasady reprezentacji organizacji pozarządowych konsultujących program współpracy; Nakładanie dodatkowych obowiązków na beneficjentów dotacji w programie współpracy; Konsultacje społeczne - czy przy częściowych zmianach programu współpracy muszą obejmować cały program?; Charakter prawny rocznego programu współpracy; Dobór składu komisji w dokumencie innym niż program współpracy; Zamieszczanie w kryteriach wyboru ofert sformułowania „w szczególności” i konsekwencje takiego działania; Możliwość udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowych; Zadania komisji konkursowych dotyczące ofert niekompletnych oraz złożonych po terminie wynikającym z ogłoszenia na ich składanie; Stosowanie KPA w działalności komisji konkursowej - zakres i ograniczenia; Udzielenie dotacji celowej organizacji pozarządowej na modernizację (inwestycję) w budynku znajdującym się w jej użytkowaniu; Udzielenie z budżetu gminy dotacji celowej dla stowarzyszenia wykonującego funkcje inkasenta opłaty targowej; Termin zawarcia umowy i przekazania dotacji przy wyborze oferty zakładającej realizację zadania publicznego rozpoczynającą się w późniejszym okresie; Możliwość udzielenia dotacji na 2 lata; Warunek na przekazanie transzy dotacji; Uzyskanie środków finansowych z innych źródeł publicznych w niepełnej kwocie a możliwość odstąpienia od umowy; Kary umowne w powierzaniu i zlecaniu realizacji zadań publicznych; Odstąpienie od umowy w sprawie wsparcia lub powierzenia realizacji zadania publicznego przez zleceniobiorcę; Odmowa wniesienia zabezpieczenia umowy o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego; Dotacje z JST dla stowarzyszenia bez przeprowadzenia otwartego konkursu ofert; Rozliczenie dotacji celowej fakturą wystawioną przed zawarciem umowy o dotację; Udzielenie dotacji z budżetu JST przez inna niż „urząd” jednostkę budżetową; Dopuszczalność udzielania dotacji z budżetu samorządu w sytuacji braku programu współpracy z organizacjami pozarządowymi; Rozliczenie dotacji udzielonej organizacji pozarządowej. R. VIII. Orzecznictwo: Spółka prawa handlowego jako organizacja pożytku publicznego; Definiowanie i wykładnia pojęcia „działalność pożytku publicznego’; Akty wewnętrznego kierownictwa w relacji do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi; Działalność organizacji pozarządowej a realizacja zadań wynikających z art. 4 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie; Ograniczenie kręgu organizacji uprawnionych do brania udziału w konsultacjach; Nakładanie nowych obowiązków na organizacje pozarządowe w programie współpracy; Brak upoważnienia do podejmowania własnych aktów regulujących zasady współpracy przez organy wykonawcze JST; Ograniczenie przez organ stanowiący JST kręgu podmiotów uprawnionych do realizacji programu współpracy; Program współpracy a określenie składu liczbowego i osobowego komisji konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert; Możliwość dopisywania zasad współpracy w trakcie jego realizacji; Nakładanie w programie współpracy zobowiązań na organizacje pozarządowe; Kwoty pożyczek dla organizacji pozarządowych w uchwale budżetowej a zasady ich udzielania; Zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego a znaczenie pojęcia „organizacja pozarządowa”; Zakaz reagowania przez radę gminy dodatkowych wymagań i obowiązków wobec członków gminnej rady pożytku publicznego; Przedmiotem konsultacji są tylko projekty aktów prawa miejscowego obejmujące statutową działalność organizacji pozarządowych; Brak kompetencji do zmiany znaczenia pojęć ustawowych dla organu stanowiącego i wykonawczego JST; Wolontariat nie może służyć legalizowaniu pracy „na czarno”; Promocja JST przez sport to nie upowszechnianie kultury fizycznej; Możliwość decydowania przez organ wykonawczy o zasadach współpracy z organizacjami pozarządowymi i formach realizacji; Możliwość wprowadzenia w ogłoszeniu o konkursie wymogów, które wykluczają z udziału w konkursie ofert; Określanie kryteriów oceny i wyboru ofert; Program współpracy powinien zawierać wszystkie elementy wskazane w art. 5 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie; Uchwalenie programu współpracy po 30 listopada roku poprzedzającego rok jego obowiązywania; Konieczność jasnego określenia form konsultacji z organizacjami pozarządowymi; Działalność nieodpłatna pożytku publicznego a działalność bezkosztowa; Stosowanie KPA w postępowaniu konkursowym; Ograniczenie w ogłoszeniu o konkursie kręgu podmiotów, do których kierowana jest dotacja, a zasada równego dostępu do środków publicznych; Niezłożenie oferty na obowiązujących wzorze zamieszczonym w rozporządzeniu - konsekwencje; Zawężenie podmiotowe w ogłoszeniu jako element zawężający zasadę uczciwej konkurencji wyrażony w art. 5 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie; Rada Gminy nie może wprowadzić własnych zasad dotowania w miejsce ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie; Zasady tworzenia programu współpracy i jego konsultacji to obligatoryjne elementy programu; Obsługowa księgowa organizacji pozarządowych a zadania własne gminy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-913021-6-4
1.Europa dla odważnych, 2.Zarób na Europie, czyli unijne dotacje dla przedsiębiorców, 3.Przygotuj wniosek, 4.Finansowanie Twojej inwestycji, 5.Zrealizuj swój pomysł, 6.Jak dobrze rozliczyć projekt, 7.Złote zasady, czyli jak sobie pomóc, aby zdobyc fundusze UE
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarys Prawa / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-0580-6
1. Między ustami a brzegiem pucharuů gdzie jest pomoc państwa? Definicja pomocy państwa w świetle orzecznictwa ETS-u; 2. Małe(i średnie) jest piękneů O stosowaniu komisyjnej definicji małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinie pomocy państwa; 3. Przywilej nielicznych? Pomoc regionalna na wspieranie rozwoju gospodarczego niektórych regionów UE; 4. Na jednym jadą wozieů? Relacja pomiędzy pomocą państwa a polityką spójności; 5. Jak astronomowi teleskop? Pomoc państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną; 6. Jak trwoga to doů państwa po pieniądze. Komu pomaga pomoc państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstwa?; 7. Zanieczyszczającemu dziękujemy. Pomoc państwa na finansowanie energii o niskiej CO?; 8. Schyłek węgla, niech żyje węgiel. Pomoc państwa dla górnictwa węgla kamiennego; 9. Poproszę biletů na koszt państwa. Pomoc państwa a rekompensata na zasługi o charakterze powszechnym w transporcie drogowym; 10. Co ma pływać dzięki państwu nie utonieů? O pomocy państwa w transporcie morskim; 11. Telewizja bez granic? Finansowanie misji publicznej radia i telewizji w prawie wspólnotowym; 132. Co cesarskie cesarzowi? Zwrot pomocy państwa;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-576-0
Cz. I Pojęcie pomocy publicznej: 1. Pojęcie pomocy publicznej i zakaz jej przyznawania, 2. System źródeł wspólnotowego prawa pomocy publicznej, 3. System udzielania pomocy publicznej na poziomie państw członkowskich. Cz. II Reglamentacja udzielania pomocy publicznej: 1. Dopuszczalność udzielania pomocy publicznej, 2. Nadzór nad przyznawaniem pomocy publicznej. Cz. III Polityka subwencyjna: 1. Pomoc publiczna jako instrument polityki gospodarczej, 2. Finansowanie pomocy publicznej, 3. Tworzenie prawa gospodarczego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-264-7
Systematyka dochodów jednostek samorządu terytorialne go w Polsce; Subwencje i dotacje - istota oraz gwarancje konstytucyjne i ustawowe; Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin; Część wyrównawcza subwencji ogólnej; Część drogowa subwencji ogólnej; Część oświatowa subwencji ogólnej; Dotacje celowe; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7284-848-3
Wprowadzenie; Dział I. Przepisy ogólne; Dział II. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego; Dział III. Zasady gromadzenia dochodów; Dział IV. Zasady ustalania subwencji ogólnych; Dział V. Zasady i tryb ustalania subwencji ogólnych i udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłat dal nowych jednostek samorządu terytorialnego; Dział VI. Zasady i tryb przekazywania subwencji ogólnych; Dział VII. Zasady i tryb przekazywania dotacji; Dział VIII. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe. Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o dochodach jedno stek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz.U. Nr 150, poz.983 z późn. zm.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zmniejszenie kosztów zatrudnienia z wykorzystaniem środków publicznych / Marek Rotkiewicz. - Stan prawny kwiecień 2009 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 76, [6] s. : tab. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-255-0841-8
1. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych; 2. Zatrudnianie bezrobotnych; 3. Zatrudnianie wolontariuszy; 4. Zatrudnianie młodocianych; 5. Zatrudnianie uczniów i studentów; 6. Korzystanie z pracy pracowników tymczasowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Authority data
Dotacja - prawo - Polska - od 1989 r (hasło przedmiotowe)
Authority data
Dotacja - prawo - Polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again