Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(5)
Author
Godlewski Tadeusz
(1)
Jurkiewicz Wojciech
(1)
Kaute Wojciech
(1)
Kieżun Witold
(1)
Kubin Jerzy
(1)
Kuć-Czajkowska Katarzyna
(1)
Mich Włodzimierz
(1)
Michałowski Stanisław
(1)
Pokrzycka Lidia
(1)
Świercz Piotr
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Demokracja
(4)
Społeczeństwo obywatelskie
(3)
Państwo
(2)
Polska
(2)
Administracja publiczna
(1)
Burmistrz
(1)
Demokracja uczestnicząca
(1)
Dziennikarze
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Kultura
(1)
Liberalizm
(1)
Liderzy lokalni
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Polityka
(1)
Prezydent miasta
(1)
Prywatyzacja
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Transport
(1)
Wolność słowa
(1)
Wójt
(1)
Zatrudnienie
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1989-
(2)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88278-42-8
Cz.I Między autorytaryzmem a demokracją: Autorytarna ocena i krytyka demokracji przez piłsudczyków; Komuniści wobec prób odbudowy demokracji w Polsce po 1944 roku; Demokratyzjacja w PRL lat 80-tych; Okrągły Stół w Polsce: koncepcja demokratyzacji ustroju społecznopolitycznego; Demokratyzacja społeczeństwa polskiego a demokracja polityczna; Proces kształtowania demokra tycznych standardów w okresie przejściowym; Elity polityczne w procesie demokratyzacji. Cz.II Przemiany społeczne a demokracja: Profil kształcenia jako determinanta postaw wobec demokracji; Polityka społeczna wobec demokracji; Polityczne aspekty zawodowej roli pracownika socjalnego; Liberałów polskich sen o klasie średniej; Wpływy społeczne partii politycznych - przykład socjaldemokracji (SdRP i SLD); Przemiany w Kościele katolickim w warunkach społeczeństwa otwartego i demokratycznego. Cz.III Trudna droga ku społeczeństwu obywatelskiemu: Psychologiczne przystosowania do gospodarki rynkowej (na podstawie badań mentalności rynkowej przedsiębior ców i bezrobotnych z województwa warmińsko-mazurskiego Rządzący i rządzeni w III RP - transformacja czy inercja sposobó komunikowania; Erozja legitymacji elit politycznych jako zagrożeniet procesu tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce; Rola prasy w procesie budowania demokracji lokalnej; Nadawca regionalny w dobie społeczeństwa informacyjnego; Rola konstytucyjnych środków ochrony praw i wolności w umacnianiu zasady demokratycznego państwa prawa i sprawiedliwości społecznej; Czynniki kształtujące obywatelskie społeczności lokalne; Rola mniejszości narodowych w stosunkach Polski z państwami sąsiedzkimi (wybrane problemy); Elementy kultury politycznej współczesnej emigracji polskiej. Cz.IV Jaka demokracja? Nowe wyzwania: Media w komunikowaniu politycznym. Wybrane aspekty teoretyczne; Społeczeństwo informacyjne i złudzenia demokratycznego dostępu do informacji; O potrzebie ideologii w okresie transformacji społecznej; Demokracja i populizm w procesie modernizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2235)
ISBN: 83-226-1361-X
1.Tradycja kultury europejskiej a doktryna demokracji, liberalizmu i społeczeństwa obywatelskiego, 2.Doktryna i myśl polityczna demokracji w czasie globalizacji, 3.Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie a kultura polska i współczesne przeobrażenia w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-20-1
Cz.I Dobre państwo - kryteria, oczekiwania i problemy projektowania: Referaty: Dobre państwo - spojrzenie prawnika; Struktury i kierunki zarządzania państwem; Sprawność cywilnej służby publicznej jako instrumentu rządzenia państwem; Państwo opiekuńcze i jego przyszłość; Dobre państwo. Doświadczenia i oczekiwania Polaków; Założenia i problemy projektowania dobrego państwa. Komunikaty i dyskusja: Dobre państwo - niektóre powinności; Państwo i organizacja - paralelizm koncepcji; Syndrom niedomyślności w działaniach społecznych; Kondycja polskiej demokracji; Władzom publicznym brakuje "nawigatorów"; Państwo jako "trzecia strona" w dialogu między sektorem biznesu a społeczeństwem obywatelskim; Dobre państwo - dobra legislacja; Polityka ekorozwojowa w III Rzeczypospolitej; Dostosowanie prawa polskiego w zakresie własności przemysłowej do standardów UE; Dobre państwo - skuteczne państwo (na przykładzie drobnej przedsiębiorczości); Ideał państwa i jego realizacja w oczach młodzieży; Istota "dobrego ustroju" w ujęciu przedstawicieli wybranych kategorii mieszkańców Rzeszowa; Pożądane kierunki i sfery działań rządu w opiniach przedstawicieli samorządów lokalnych Polski południowo- wschodniej. Cz.II Diagnoza i wnioski: Referaty: Administracja publiczna: instytucje obywatelskiej partycypacji; Demokracja pod presją neoliberalnej doktryny; Polityka innowacyjna a budowa dobrego państwa; Państwo sprzyjające gospodarce opartej na wiedzy; Chore państwo i jego lekarze; Dostęp do informacji w sprawach publicznych; Sprzeciw obywatelski w demokratycznym państwie; Deregulacja oraz ograniczenie roli państwa; Dobra ordynacja warunkiem dobrego państwa. Komunikaty i dyskusja: Wpływ persupozycji na sprawność diagnozowania i usprawniania organizacji zarządzania w państwie XXXI wieku; Prywatyzacyjne przesłanki dysfunkcji państwa; Dobry transport i jego infrastruktura; Infrastruktura drogowa Polski jako kraju Unii Europejskiej; Percepcja funkcjonowania urzędu wojewódzkiego i marszałkowskiego; W poszukiwaniu modelu polskiego lobbingu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2663-1
1. Technologiczne i polityczne uwarunkowania funkcjonowania mediów, Media jako współczesna agora: szanse i zagrożenia, Misja, " czwarta władza" czy biznes? O potrójnej naturze mediów, Między demolatrią a pragmatyką masowego komunikowania. demokracja jako wypadkowa norm ustrojowych, języka polityków i kultury mediów, Nowe media = nowa jakość? Demokracja u progu ery mediów cyfrowych, Wolność słowa w Internecie- szanse i ograniczenia, Media publiczne- strażnik niezależności dziennikarskiej czy tuba propagandowa władzy, Polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym a partycypacja obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość a mass media, Media, ich wpływ i obecność w działalności, strukturze i programach polskiej lewicy, Media jako część " układu". Wizja środków masowego przekazu w wypowiedziach Jarosława Kaczyńskiego, Media katolickie w III RP i ich wkład w budowę polskiej demokracji, Konserwatyzm czy liberalizm? Obraz demokracji lansowany w Radiu Maryja i " Tygodniku Powszechnym", 2. Uwarunkowania prawne, Granice wolności mediów, Między rynkiem a wolnością dziennikarską, rejestracja dzienników i czasopism jako ograniczenie wolności polskiej prasy, Ochrona małoletnich w wolność prasy, Kryptoreklama a praktyka dziennikarska, Prawne granice wolności słowa, Wolność prasy a dobra osobiste, Niezależność dziennikarska: system i praktyka, Niezależny dziennikarz- rzeczywistość czy fikcja? 3. Realia ekonomiczne i zawodowe współczesnego dziennikarstwa, Konsolidacja na rynku prasy lokalnej - szansa czy zagrożenie?, Otoczenie polityczne a kształtowanie strategii przedsiębiorstw medialnych, Kapitał zagraniczny w regionalnej prasie- szanse i zagrożenia dla dziennikarzy (analiza na przykładzie Lubelszczyzny), Kształtowanie zespołów redakcyjnych oraz pozycja dziennikarzy prasy regionalnej w sytuacji rozwoju rynku i zmian własności mediów po 1989 roku (przykład Szczecina), Zagrożenie wolności słowa ze strony reklamodawców, Public Relations w służbie polskiej demokracji, Obiektywizm i samokontrola w wypowiedziach estońskiej prasy codziennej na początku XXI wieku, Dziennikarstwo śledcze w Niemczech. przykład kontrolnej funkcji mediów w demokratycznym społeczeństwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 948-83-277-2806-2
I. Polityczno-prawny wymiar przywództwa: Kryteria wyłaniania lokalnych liderów przywódczych; Uwarunkowania pożenienia ról przywódczych w samorządzie terytorialnym; Ekskluzja zamiast partycypacji. Kandydaci pokonani w wyborach samorządowych; Samorząd powiatowy jako kreator lokalnej elity politycznej. Rola powiatu w zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej; Rola burmistrza w funkcjonowaniu gminy miejsko-wiejskiej na przykładzie Sokółki; Przywództwa lokalne w świetle nowelizacji ustawodawstwa wyborczego Ukrainy; Władze samorządowe Holandii; Ewolucja instytucji przywództwa w samorządzie brytyjskim; Modele przywództwa w miastach amerykańskich; Problem przywództwa w polskim samorządzie gospodarczym. II. Liderzy w środowisku lokalnym: Rola liderów lokalnych w rozwoju gmin w Polsce; Wpływ liderów lokalnych na rozwój kultury niezależnej w Lublinie; Aleksander Bałasz - lekarz i lider społeczności lokalnej; społeczne aspekty bezpośrednich wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta; Kreowanie wzoru lidera w społecznościach lokalnych; Jak skutecznie kreować wizerunek lokalnego lidera - na przykładzie prezydenta Katowic Piotra Uszoka; Wizerunek przywódcy lokalnego - na przykładzie kandydata Lewicy i Demokratów na prezydenta Szczecina Jacka Piechoty; Liderzy lokalni. Kampania Rafała Dutkiewicza w wyborach samorządowych w 2006 roku; Wizerunki kandydatów na prezydenta Lublina w wyborach 2006 roku; Przywództwo partyjne na poziomie lokalnym. Przybliżenia relacji interpersonalnych; Przywództwo partyjne na poziomie lokalnym. Przybliżenie relacji interpersonalnych; Przywódca lokalny versus media - działania kreacyjne; Rola mediów w kształtowaniu wizerunku lokalnych przywódców; Władza lokalna w warunkach dysfunkcjonalności systemu komunikowania politycznego Ruda Śląska - studiu przypadku; Bezimienni liderzy kampanii obywatelskiej PORA w miastach Ukrainy podczas "pomarańczowej rewolucji". III. Przywódcy a społeczeństwo uczestniczące: E-demokracja Demokracja przywództwo lokalne; Przez negację do partycypacji. Ewolucja referendów w sprawie odwołania organów w polskim rządzie; Konsultacje z mieszkańcami gminy jako instytucja demokracji bezpośredniej; Samorząd lokalny i organizacje pozarządowe - partnerzy czy konkurenci?; Lokalne organizacje pozarządowe a lokalni liderzy polityczni - wybrane przykłady z województwa małopolskiego; Relacje zachodzące pomiędzy elitami władzy lokalnej a organizacjami III sektora; Cechy i rola liderów organizacji pozarządowych w aktywizowaniu społeczności lokalnej w opiniach działaczy pozarządowych z terenu Warmii i Mazur; Lublinianie - społeczeństwo obywatelskie? Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Naukowe Studenckie Koło Samorządowców; Społeczeństwo obywatelskie w polsko-niemieckim mieście podzielonym. Rola lokalnych organizacji pozarządowych w kreowaniu transgranicznych zachowań partycypacyjnych; Partycypacja obywateli w procesach decyzyjnych w powiecie Sjest w Nadrenii-Westfalii (na podstawie przykładów); Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Wietnamie na tle doświadczeń Azji Wschodniej; Kształtowanie demokracji partycypacyjnej na przykładzie kantonów i gmin w Szwajcarii; Referendum lokalne w państwach Europy Środkowej. IV. Przywódca lokalny - polityk czy menedżer?: "Od kapralstwa do partnerstwa". Nowoczesne zarządzanie partycypacyjne w sektorze publicznym; Nowe koncepcje zarządzania i polityki miejskiej w świadomości liderów lokalnych w Polsce; Wójt, burmistrz, prezydent - lokalni liderzy polityczni czy menedżerowie?; Od administrowania po zarządzie i przedsiębiorczość. Możliwość dynamizacji rozwoju Warszawy; Marketing w instytucjach administracji publicznej a marketing komunalny. Zarys podstawowych różnic; Realizacja zasady społecznej odpowiedzialności biznesu w społeczeństwie lokalnym; Rola animatorów oraz sieci innowacyjnej współpracy w aktywizowaniu regionalnych działań innowacyjnych; Mechanizmy kreowania liderów na przykładzie Lokalnych Grup Działania w województwie podkarpackim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again