Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(7)
Author
Strzelecki Zbigniew
(3)
Sadowska-Snarska Cecylia
(2)
Kowaleski Jerzy T
(1)
Ochocki Andrzej
(1)
Okólski Marek
(1)
Szukalski Piotr
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Demografia
(6)
Starzenie się społeczeństwa
(2)
Agencja Nieruchomości Rolnych
(1)
Bezrobocie
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Europa Środowo-Wschodnia
(1)
Gospodarka
(1)
Informacja naukowa
(1)
Kształcenie
(1)
Polityka ludnościowa
(1)
Polska
(1)
Regionalizacja
(1)
Regionalizm
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rodzina
(1)
Rynak pracy a demografia
(1)
Rynek pracy
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Subject: time
1989-
(2)
Subject: place
Europa
(2)
Polska
(2)
7 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7383-048-0
Procesy demograficzne na świcie na przełomie XX i XXI w. w kontekście zmiany społecznej. 1. Świat i Europa: Cywilizacje przypływu, cywilizacja odpływu interpretacja demografia; Demograficzno - instytucjonalne antynimie współczesności; Ku dłuższemu życiu i lepszemu zdrowiu - przełomowe dla zachodu lata 80 XX w.; Współczesne europejskie migracje międzynarodowe a integracja cudzoziemców; Umieralność w "starej" i "nowej" Europie w przededniu upadku porządku komunistycznego. 2. Polska: Przemiany ludnościowe w Polsce w perspektywie minionego stulecia; Kryzys zdrowotny w okresie PRL; Mobilność przestrzenna z perspektywy koncepcji migracj niepełnej; Migracje zagraniczne na progu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej; Ludność obszarów wiejskich; Procesy demograficzne przed transformacją i w jej trakcie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87427-58-6
1. Przemówienia członków Komitetu Honorowego; 2. Wystąpienia gości oficjalnych: Społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństwa; Polityka prorodzinna wobec wyzwań demograficznych; Statystyka demograficzna w Polsce; Działalność UNDO w Polsce; 3. Referaty: Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku; Ludność i gospodarka; Sytuacja zdrowotna a rozwój demograficzny; Rodzina i społeczeństwo; Etyczne aspekty polityki demograficznej; 4. Prezentacje problemowe; 5. Lista uczestników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1512-6
Cz.1 Stan i perspektywy demograficzne. Europa - Polska - stan i perspektywy demograficzne (1980-2050); Narodowy Spisz Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 - synteza wyników Cz.2 Teoria i p raktyka demografii. Podstawy metodologiczne nowoczesnej analizy demograficznej; Teorie niskiej płodności; Zmiany procesu zastępowalności pokoleń i ich uwarunkowania Cz.3 Demografia ekonomiczna. Rozwój ludności, a rynek pracy - Polska i Europa; Polska starość - 30 lat później Cz.4 Demografia społeczna. Proces starzenia się ludności a sprawiedliwość i równość międzypokoleniowa; Samorząd terytorialny wobec problemów osób starszych; Niepełnosprawność a rynek - wymiary marginalizacji osób niepełnosprawnych. Cz.5 Demografia rodziny. Problematyka rodziny wielkiego miasta; Zmiany stanu i struktury rodzin w kontekście przemian procesów demograficznych w Polsce w latach 1988-2002 Cz.6 De mografia medyczna. Zdrowie, umieralność a polityka ludnościowa - Polska - Europa; Onkologia polska - osiągnięcia, problemy i propozycje rozwiązań systemowych; Ochrona zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce - aktualne problemy i propozycje rozwiązań systemowych Cz.7 Demografia regionalna. Zróżnicowanie regionalne sytuacji demograficznejw Polsce; Rozwój demograficzny ludności województwa śląskiego Cz.8 Po lityka ludnościowa. Polityka ludnościowa i społeczna - doświadczenia międzynarodowe; Etyczne aspekty polityki demograficznej; Zadania samorządów terytorialnych w rozwoju demograficznym i polityce ludnosciowej. Deklaracja I Kongresu Demografi cznego w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88529-16-1
1. Starzenie się ludności- aspekt teoretyczny: Proces starzenia się ludności a sprawiedliwość i równość międzypokoleniowa; Starość jako wyzwanie- aspekt demograficzny i ubezpieczeniowy; Polityka społeczna wobec ludzi starych- pozycja wskaźników oceny; 2. Starzenie się ludności w wybranych krajach sąsiadujących w Polska: Starzenie się ludności Zachodniej Ukrainy; Problemy starzenia się społeczeństwa Ukrainy; Problemy starzenia się wybranych grup ludności polskiej na Litwie; 3. Ujęcie przestrzenne procesu starzenie się ludności- Polska: Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności w Polsce na tle Europy ze szczególnym uwzględnieniem państw Unii Europejskiej; Przestrzenne zróżnicowanie starzenie się ludności w Polsce w ułudzie miast i gmin w okresie 1988-1998; Przestrzenne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności na Dolnym Śląsku; Proces starzenia się ludności b. województwa płockiego. Stan obecny i perspektywy; Ludność w starszym wieku w rolniczych gospodarstwach rodzinnych; 4. Partycypacja osób w starszym wieku w procesie pracy- aspekt ekonomiczny i medyczny: Starzenie się ludności w wieku produkcyjnym w Polsce. Czynniki starzenie się ogółu ludności. Liczba i struktura ludności w wieku produkcyjnym- mobilnym i niemobilnym; Wiek jako determinant zdolności do pracy ze szczególnym uwzględnieniem wysiłku fizycznego; Zmiany w sprawności funkcji psychologicznych spowodowane starzeniem się a niezawodność starszych pracowników; Czynniki różnicujące poziom świadczeń emerytalnych; Przesłanki powrotu do czynnego życia zawodowego na emeryturze; 5. Determinanty umieralności w starszych grupach wieku: Pozamedyczne predykatory umieralności w późnej starości. Badanie krakowskie; Zmiany natężenia zgonów osób starszych a długość życia mieszkańców Polski w latach dziewięćdziesiątych; Województwa o krańcowych wartościach przeciętnego trwania życia; Wybrane aspekty sytuacji epidemiologicznej chorób nowotworowych w populacji ludzi starych województwa łódzkiego; 6. Jakość życia i uwarunkowania sytuacji zdrowotnej osób w starszym wieku: Jakość życia starszych mieszkańców Łodzi; Sytuacja mieszkaniowa gospodarstw domowych emerytów; Przestrzenne i materialne zróżnicowanie sytuacji starszych, samotnych osób korzystających z pomocy mieszkający; Miejsce zamieszkania a samoocena aktywności osób starszych; Od opieki do samopomocy seniorów- próba przeglądu form wsparcia; Status socjoekonomiczny a stan zdrowia wśród starszych wiekiem mieszkańców Krakowa; Wykorzystanie danych demograficzno-epidemiologicznych w zabezpieczeniu opieki zdrowotnej dla populacji subregionu, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych; Zachowania dotyczące inhalowania dymu tytoniowego osób w wieku poprodukcyjnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87427-68-3
Cz. I Główne problemy demograficzne Polski: Europa-Polska. Stan i perspektywy demograficzne (1980-2050); Proces starzenia się ludności wyzwaniem XXI wieku; Zdrowie, umieralność a polityka ludnościowe. Polska-Europa; Narodowy Spis powszechny 2002 - wyzwaniem dla społeczeństwa; Cz. II Przesłania specjalne do uczestników Kongresu: Prezesa Rady Ministrów Leszka Millera, Prymasa Polski Ks. Kardynała Józefa Glempa, Stałego Koordynatora Systemu ONZ w Polsce; Cz. III Płodność, rodzina, Polska - Europa: Przemiany płodności i rodziny w Polsce i Europie. Oceny - Interpretacje - Teorie - Polityka rodzinna; Antyrodzinne ideologie jako zagrożenia dla rodziny; Problematyka rodziny wielkiego miasta; Kryzys rodziny i obiektywne zagrożenia młodego pokolenia na przykładzie województwa świętokrzyskiego; Przemiany w sferze małżeństwa i rodziny w ponowoczesnym świecie; Wpływ zmian rodności i umieralności na przyrost rzeczywisty ludności w Polsce i w krajach Unii Europejskiej; Rola kobiet a uwarunkowania przemian demograficznych; Czy są podstawy do optymizmu wobec współczesnych zachowań prokreacyjnych?; Co wyrosło z naszych dzieci, czyli kilka refleksji dot. młodzieży; Cz. IV Rynek pracy - migracje. Polska - Europa: Rozwój ludności a rynek pracy. Polska a Europa; Regionalne aspekty rynku pracy w Polsce; Regionalne aspekty rynku pracy w Polsce; Aktywizacja zawodowa poprzez niestandardowe formy zatrudnienia; Migracje wewnętrzne w Polsce na przełomie XX i XXI w.; Uwagi o migracjach międzynarodowych w Polsce; Pracujący - wybrane typowe i nietypowe formy zatrudnienia w Polsce i krajach UE w 2001 r.; Problemy wiejskiego rynku pracy; Cz. V Procesy demograficzne - polityka społeczna. Polska - Europa: Procesy demograficzne a polityka społeczna. Polska - Europa; Polityka społeczna wobec współczesnych procesów ludnościowych; Procesy demograficzne a polityka rodzinna w Polsce; Społeczne problemy osób niepełnosprawnych; Problemy społeczno-demograficzne regionów; Rozwój demograficzny a niepełnosprawność dzieci i młodzieży w społeczności lokalnej; Kilka refleksji demograficznych w perspektywie członkostwa w UE; Zagadnienia społeczne i demograficzne w ujęciu przestrzennym; Czy młodzi wykształceni Polacy będą emigrować?; Cz. VI Starzenie się ludności. Polska - Europa: O ochronę prawną i społeczną starzejącej się ludności kraju; Kwestie metodologiczne w badaniu procesu starzenia się ludności; Zdrowie ludzi starych; Samorząd terytorialny wobec problemów osób starszych; O miejsce dla godnej starości; Warunki życia ludzi starszych w środowisku zamieszkania; Proces starzenia się ludności Śląska Opolskiego w świetle prognozy demograficznej do 2030 r.; Cz. VII Zdrowie, umieralność, polityka ludnościowa. Polska - Europa: Ochrona zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce - aktualne problemy i propozycje rozwiązań systemowych; Kształtowanie się sytuacji zdrowotnej ludności Polski - uwarunkowania, zagrożenia i problemy; Zachorowalność i postęp w lecznictwie problemów profilaktyki, wczesnego wykrywania i leczenia raka ginekologicznego; Opieka okołoporodowa a procesy demograficzne; Zdrowie prokreacyjne w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju; Podstawy legislacyjne ochrony zdrowia dzieci w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
/ red. zeszytu Cecylia Sadowska-Snarska. - Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 2002. - 167 s. : wykr., tab. ; 24 cm.
(Studia Regionalne / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ; Nr 1-2(5) 2002)
1.Współczesne wyzwania polityki społecznej, 2.Aktualna sytuacja demograficzna w strefie przygranicznej w euroregionach położonych we wschodniej Polsce, 3.Społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju w skali lokalnej (na przykładzie gminy Krynki), 4.Uwarunkowania rynku pracy w regionie podlaskim, 5.Znaczenie agroturystyki w rozwoju przygranicznych obszarów wiejskich województwa podlaskiego, 6.Dzierżawa jako forma zagospodarowania gruntów rolnych Skarbu Państwa w Polsce, 7.Problemy wzrostu liczby ludności we współczesnym świecie, 8.Zintegrowane planowanie energetyczne jako instrument wdrażania zasad ekorozowju w miejskiej gospodarce energetycznej - zarys problemu, 9.Popyt na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w warunkach polskich, 10.Bony skarbowe w zarządzaniu długiem skarbu Państwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
/ red. zeszytu Cecylia Sadowska-Snarska. - Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 2004. - 130 s. : mapy, tab., wykr. ; 24 cm.
(Studia Regionalne / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ; Nr 1-2(8) 2004)
1.Demograficzne wyzwania dla gospodarki, 2.Model miękki finansowania rozwoju regionalnego w Polsce w warunkach integracji europejskiej, 3.Rola Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w ograniczaniu bezrobocia popegeerowskiego, 4.Kapitał ludzki a konkurencyjność regionu (na przykładzie województwa podlaskiego), 5.Nowy wymiar ekonomiczny wschodniej granicy Polskie dla przepływu towarów. Wybrane problemy, 6.Delimitacja granicy białorusko-polskiej (1945-1950) w materiałach archiwalnych Polski i Białorusi, 7.Polityka innowacyjna w Polsce na tle Unii Europejskiej, 8.Modernizacja oferty kształcenia zawodowego na tle potrzeb podlaskiego rynku pracy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again