Form of Work
Książki
(25)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(23)
available
(16)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(23)
Author
Bolesta-Kukułka Krystyna
(2)
Yip George S
(2)
Awdziej Marcin
(1)
Bartosik-Purgat Małgorzata
(1)
Berbeka Jadwiga
(1)
Biela Adam
(1)
Bogusławska Katarzyna
(1)
Czernecka Julita
(1)
Drucker Peter F
(1)
Gajda Jan B
(1)
Garbarski Lechosław
(1)
Gaspars Helena
(1)
Gawrońska-Nowak Bogna
(1)
Gotwald-Feja Beata
(1)
Gregor Bogdan (1943- )
(1)
Grzega Urszula
(1)
Gąsiorowska Elżbieta
(1)
Jankowiak-Kaczmarek Agnieszka
(1)
Kieżel Ewa
(1)
Kowalczyk Jacek
(1)
Krupski Rafał
(1)
Kuczowiec Jacek
(1)
Kuczowiec Karina
(1)
Kusak Aleksander
(1)
Linkiewicz Agata
(1)
Malewska Kamila
(1)
Marks Stephen G
(1)
Mazur Jolanta
(1)
Mruk Henryk (1948- )
(1)
Niemczyk Agata
(1)
Olejniczuk-Merta Anna
(1)
Panasiuk Andrzej
(1)
Penc Józef
(1)
Pluciński Eugeniusz M
(1)
Rapacki Ryszard
(1)
Samuelson William F
(1)
Sojkin Bogdan
(1)
Sznajder Andrzej
(1)
Tkaczyk Jolanta
(1)
Tyszka Tadeusz
(1)
Walerysiak Grzegorz
(1)
Wendel Stephen
(1)
Wersty Bolesław
(1)
Wilczek Michał T
(1)
Wysocka Katarzyna
(1)
Zalega Tomasz
(1)
Zaleśkiewicz Tomasz
(1)
Łaszkiewicz Anna
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Subject
Decyzje
(24)
Zarządzanie
(8)
Przedsiębiorstwo
(6)
Marketing
(5)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(3)
Badania operacyjne
(2)
Gospodarka
(2)
Informacja dla zarządzania
(2)
Inwestycje
(2)
Konkurencja
(2)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(2)
Administracja
(1)
Benchmarking
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekonomia behawioralna
(1)
Etyka
(1)
Finanse
(1)
Globalizacja
(1)
Ideologia
(1)
Intuicja
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Kapitał
(1)
Komunikacja elektroniczna
(1)
Komunikacja marketingowa
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Konsumenci (ekonomia)
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Matematyka
(1)
Menedżerowie
(1)
Migracje
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Nauki polityczne
(1)
Nawyki konsumenckie
(1)
Nowy produkt
(1)
Opinia publiczna
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Outsourcing
(1)
Polska
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prawa człowieka
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rentowność
(1)
Rynek
(1)
Ryzyko
(1)
Ryzyko gospodarcze
(1)
Sieci neuronowe
(1)
Skalowanie wielowymiarowe
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Symulacja
(1)
Systemy informacyjne
(1)
Umowa
(1)
Unia Europejska
(1)
Zachowanie
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Łańcuch dostaw
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Materiały pomocnicze
(1)
Poradnik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Zarządzanie i marketing
(2)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Psychologia
(1)
25 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-208-1557-6
1.Modelowanie zależności ekonomicznych, 2.Rynek jako źródło informacji, 3.Decyzje podmiotów gospodarczych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Academia Oeconomica)
ISBN: 83-7483-167-7
1. Wskaźniki finansowe jako narzędzie wspomagania decyzji, 2. Strefy tworzące zysk, 3. Związek płynności i rentowności, 4. Wykorzystanie progu rentowności, 5. Zarządzanie gotówką, 6. Sterowanie kapitałem obrotowym, 7. Zarządzanie kredytem kupieckim, 8. Mechanizmy dźwigni w ocenie ryzyka, 9. Projekcja potrzeb kapitałowych, 10. Inwestycje rzeczowe, 11. Wartość przedsiębiorstwa, 12. Inwestycje finansowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręcznik. Materiały dydaktyczne)
ISBN: 83-7246-812-5
1. Wprowadzenie - zarys procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych, 2. Zmiana wartości pieniądza w czasie kapitalizacji, dyskonto, czyli kilka niezbędnych pojęć na początek, 3. Przydatne narzędzie - oś czasu i formuły procentu składowego, 4. Zrozumieć przepływy pieniężne, 5. Ile kosztuje kapitał?, 6. Zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną - finansowa ocena projektów, 7. Kiedy szybko rosną ceny - inflacja a efektywność projektu, 8. Kilka uwag o wycenie papierów wartościowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie / red. Jolanta Mazur. - Warszawa : Difin, 2002. - 351 s. : tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-250-7
R.1 Koncepcja orientacji przedsiębiorstwa. Orientacja marketingowa: Pojecie i rodzaje orientacji przedsiębio rstwa; Atrybuty przedsiębiorstwa o orientacji market tingowej; Zakres stosowania orientacji marketingowej; Nawiązywanie trawłych relacji pomiędzy uczestnikami wymiany; Orientacja marketingowa a konkurencyjność przedsiębiorstwa. R.2 Strategie przedsiębiorstwa a strategie marketingo we: Pojęcie strategii, decyzje strategiczne w przedsię biorstwie; Klasyfikacje strategii, relacje: strategia przedsiębiorstwa a strategie marketingowe; Proces form ułowania strategii marketingowej; Strategiczna analiza otoczenia oraz analiza wewnętrzna przedsiębiorstwa; Strategiczne decyzje marketingowe. R.3 Decyzje marketingowe dot. produktu i asrotymentu: Pojęcie produktu, kształtowanie produktu i asortymentu Ustalenie wymaganej przez odbiorców jakości produktu; Dobór cech materialnych produktu; Kształtowanie opako wania; Ustalenie zakresu gwarancji i usług przy- i posprzedażnych; Kształtowanie marki; Ustalenie ilości produktu; Innowacje w produkcie- aspekty marketingowe; Kształtowanie struktury asortymentu. R.4 Decyzje marketingowe dot. ceny: Pojęcie ceny; Czyn niki mające wpływ na kształtowanie cen przez przedsię biorstwo; Etapy procesu podejmowania decyzji cenowych; Cele polityki cenowej; Szacowanie popytu; Ustalanie podstawowego poziomu cen; Metody ustalania cen; Dosto sowywanie podstawowego poziomu cen do warunków rynko wych; Decyzje dot. zmiany podstawowego poziomu cen; Cena a inne elementy marketingu; Kształtowanie cen na rynkach formalnych. R.5 Decyzje marketingowe dot. dystrybucji: Wpływ decy zji w zakresie dystrybucji na atrakcyjnoąść oferty przedsiębiorstwa; Zakres decyzji o dystrybucji; Poję cie kanału dystrybucji; Rodzaje ogniw handlowych two rzących kanały dystrybucji; Integracja ogniw w kana łach dystrybucji; Kryteria wyboru kanału dustrybucji; Nazdorowanie funkcjonowania kanałów dystrybucji; Prze miany w handlu towarami konsumpcyjnymi. R.6 Decyzje marketingowe dot. promocji: Ogólna ch-ka promocji i przydatność różnych jej form w marketingu; reklama; Akwizycja; Public relations; Promocja sprze daży (promocja uzupełniająca); Sponsoring; Targi jako kompleksowe przedsięwzięcia promocyjne; Zastosowanie Internetu w promocji. R.7 Marketing zakupów: Fazy rozwoju funkcji zakupów; Pojęcie marketingu zakupu; Badania rynku zakupu; Kształtowanie instrumentów marketingu zakupu; Kształto wanie relacji z dostawcami. R.8 Strategie marketingowe w ramach cyklu życia produ ktu (ewolucji rynku): Koncepcje cyklu życia produktu i ewolucji rynku; Analiza uwarunkowań działania i strate gii marketingowej w cyklu życia produktu; Koncepcja międzynarodowego cyklu życia produktu. R.9 System informacji marketingowych: Pojecie systemu informacji marketingowych; Struktura systemu informa cji marketingowych; Korzyści wynikające ze stosowania systemu informacji marketingowych; Tworzenie syst. informacji marketingowych; Ewolucja syst. informacji marketingowych. R.10 Plan marketingowy: Podstawowe funkcje oraz miej sce palnu marketingowego w procesie planowania; Budowa planu marketingowego. R.11 Organizacja służby marketingowej: Determinanty organizacji służby marketingowej; Ewolucja i formy organizacji służby marketingowej; Relacje między słu żbą marketingową i pozostałymi służbami organizacyjny mi; Sposoby organizacji służby marketingowej (pionu marketingu) w przedsiębiorstwie; Rola personelu w mark ketingu. R.12 Audyt marketingowy: Pojecie i zakres audytu marke tingowego; Cele i wykonawcy audytu; Przygotowanie audy tu; Audyt marketingowy w procesie planownia i jako narzędzie kontroli marketingowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
Decyzje menedżerskie - o sztuce zarządzania / Józef Penc. - Warszawa : C.H.Beck, 2001. - 295 s. : tab., wykr. ; 23 cm.
(Drogi do Biznesu)
ISBN: 83-7110-746-3
Wyzwania stawiane współczesnemu zarządzaniu; Role menedżera w zarządzaniu; Procesy decyzyjne w zarządzaniu; Warunki racjonalnego i sprawnego decydowania; Ograniczenia racjonalności decydowania; Sposoby podwyższania racjonalności decydowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
Decyzje zakupowe na rynku małych przedsiębiorstw / Elżbieta Gąsiorowska. - Warszawa : Difin, 2007. - 228 s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-719-7
1. Cechy wyróżniające rynek business to business na tle dokonywanych transakcji zakupu 1.1 Specyfika rynku instytucjonalnego i jej wpływ na odmienność zachowań nabywczych przedsiębiorstw 1.2 Produkty i usługi będące przedmiotem wymiany na rynku business to business 1.3 Uczestnicy rynku instytucjonalnego stronami dokonujących się transakcji 1.4. Wpływ nowoczesnych technologii na zachowania zakupowe przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku instytucjonalnym 1.5 Małe przedsiębiorstwa jako nabywcy na rynku B2B i ich decyzje w dziedzinie zakupu 2. Czynniki wpływające na decyzje zakupowe w małych przedsiębiorstwach na rynku instytucjonalnym 2.1. Rodzaje sytuacji zakupowych na rynku business to business 2.2 Siły wywierające wpływ na zakup na rynku instytucjonalnym 2.3 Orientacje zakupowe przedsiębiorstw w sferze zaopatrzenia na rynku B2B 2.4 Typy transakcji na rynku dóbr kapitałowo-zaopatrzeniowych 3. Przebieg procesu zakupu w małym przedsiębiorstwie na rynku instytucjonalnym 3.1 Analiza rynków jako podstawowe źródło uzyskania informacji 3.2 Planowanie zakupów celem zapewnienia płynności działania 3.3 Fazy procesu zakupu jako okres między zainicjowaniem a zakończeniem transakcji 3.4 Strategie zakupowe przedsiębiorstw na rynku B2B 4. Preferencje zachowań małych banywców na rynku business to business 4.1 Ekonomiczne preferencje zachowań nabywców na rynku przedsiębiorstw 4.2 Personalne preferencje zachowań nabywców na rynku B2B 5. Działania zakupowe małych przedsiębiorstw na rynku instytucjonalnym w świetle wyników badań empirycznych 5.1 Przyczyny podejmowania decyzji o wyborze dostawcy w małych przedsiębiorstwach na rynku business to business 5.2 Umiejscowienie funckji zakupów w małych firmach na rynku B2B 5.3 Czynniki wpływające na decyzje zakupowe w małych przedsiębiorstwach 5.4 Działania przedsiebiorstw związane z procesem zakupu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7151-664-9
Cz.I Wprowadzenie do ekonomii gospodarki otwartej : 1.Ekonomia a racjonalne wybory, 2.Racjonalne wybory w gospodarce otwartej (ujęcie modelowe), 3.Podsumowanie. Cz. II Makroekonomia gospodarki otwartej : aspekt monetarny : 1.Rachunke dochodu narodowego w gospodarce otwartej, 2.Bilans płatniczy, rynek walutowy i równowaga globalna, 3.Wstrząsy zewnętrzne a procesy dostosowawcze w ujęciu modelu IS-LM-BP, 4.Polityka fiskalna i polityka pieniężna a procesy dostosowawcze, 5.Podsumowanie. Cz. III Makroekonomia gospodarki otwartej : polityka handlowa a racjonalne wybory : 1.Polityka handlowa a zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna, 2.Instrumenty polityki handlowej, 3.Ekonomiczne aspekty cła w imporcie i subwencji w eksporcie, 4.Rola GATT i WTO w liberalizacji handlu międzynarodowego, 5.Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej, 6.Podsumowanie. Cz. IV Polska w Unii Europejskiej : aspekty realnej integracji gospodarczej : 1.Formalne i realne aspekty dostosowania polskiej gospodarki do rynku UE, 2.Wewnątrzgałęziowy podział pracy jako dodatkowe kryterium realnej integracji polskiej gospodarki z rynkiem UE, 3.Miejsce Niemiec w procesie realnych dostosowań Polski do rynku UE, 4.Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1776-8
Wprowadzenie do problematyki podejmowania decyzji gospodarczych; Cz.I Decyzje przedsiębiorstwa; Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analizy marginalnej; Analiza popytu i optymalna polityka cenowa; Ocena popytu; prognozowanie; produkcja; Analiza kosztów; Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności; Konkurencja na różnych rynkach; Wartość informacji. Cz.II Konkurencja na różnych rynkach: Konkurencja doskonała; Monopol; Opigopol; Teoria gier a strategia konkurencji Regulacja, dobra publiczne oraz analiza kosztów i korzyści; Cz.III Zastosowania reguł i narzędzi decyzyjnych: Asymetria informacji a struktura organizacji; Negocjacje; Aukcje i przetargi; Programowanie liniowe; Planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1799-7
1. System informacyjny w zarządzaniu przedsiębiorstwem: Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Pojęcie, cele i funkcje systemu informacyjnego; Struktury systemu informacyjnego; Zasoby i potrzeby informacyjne w systemie informacyjnym; 2. Potrzeby informacyjne jako przesłanka budowy systemu informacyjnego przedsiębiorstwa: Pojęcie i rodzaj potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa; Wyznaczniki potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa; Potrzeby informacyjne przedsiębiorstwa w zakresie marketingu; 3. System informacji marketingowej w przedsiębiorstwie: Elementy systemu informacji marketingowej; Pierwotne i wtórne źródła informacji w systemie informacji marketingowej; Monitoring rynku i wywiad marketingowy jako źródła zasilania informacyjnego; Badania marketingowe jako element systemu informacji marketingowej; 4. Bazy danych w marketingu: Pojęcie, elementy i rodzaje baz danych; Hurtownia danych jako centralna baza danych; Bazy danych w systemie informacji marketingowej; Wykorzystanie baz danych w marketingu; 5. Technologie informacyjne w systemie informacyjnym marketingu firmy Żabka Polska SA: Rozwiązania technologiczne w zintegrowanym systemie zarządzania; Wykorzystanie narzędzi technologii informacyjnej w zarządzaniu firmą; Hurtownie danych w systemie informacyjnym firmy Żabka Polska SA
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7417-974-4
Zawiera: Wprowadzenie. Rozdział 1. Ewolucja podejść do procesów podejmowania decyzji: 1.1. Istota decyzji i procesu podejmowania decyzji; 1.2. Klasyczne i współczesne modele procesów podejmowania decyzji; 1.3. Sposoby doskonalenia procesów decyzyjnych w organizacji; 1.4. Współczesne nurty w procesach podejmowania decyzji. Rozdział 2. Intuicja w procesach zarządzania współczesnymi organizacjami: 2.1. Istota intuicji; 2.2. Czynniki wzmacniające i ograniczające potencjał intuicyjny; 2.3. Profil intuicyjnego menedżera; 2.4. Metody i narzędzia pomiaru intuicji; 2.5. Przegląd badań empirycznych dotyczących intuicji w obszarze zarządzania. Rozdział 3. Intuicja w procesach podejmowania decyzji: 3.1. Charakterystyka racjonalnego procesu decyzyjnego; 3.2. Charakterystyka intuicyjnego procesu decyzyjnego; 3.3. Determinanty wykorzystania intuicji w procesach podejmowania decyzji; 3.4. Konceptualny model procesu podejmowania decyzji integrujący intuicję i racjonalną analizę. Rozdział 4. Wykorzystanie intuicji w procesach podejmowania decyzji: 4.1. Metodyka badań własnych; 4.2. Badania pilotażowe - walidacja narzędzia badawczego; 4.3. Charakterystyka próby badawczej - badania właściwe; 4.4. Ocena poziomu wykorzystania intuicji w procesach podejmowania decyzji; 4.5. Profil menedżera wykorzystującego intuicję w procesach podejmowania decyzji. Rozdział 5. Zastosowanie modelu procesu podejmowania decyzji integrującego intuicję i racjonalną analizę: 5.1. Identyfikacja i ocena znaczenia determinant wykorzystania intuicji w procesach podejmowania decyzji; 5.2. Empiryczny model procesu podejmowania decyzji integrujący intuicję i racjonalną analizę; 5.3. Perspektywy wykorzystania intuicji w procesach podejmowania decyzji kierowniczych. Zakończenie. Załącznik nr 1. Załącznik nr 2. Bibliografia. Spis rysunków. Spis tabel.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-283-7429-4
Zawiera: Przedmowa; CZĘŚĆ I. JAK DZIAŁA UMYSŁ: 1. Decyzja i podjęcie działania: Zmiana zachowania...; ...i nauki o zachowaniu; Wstęp do nauk behawioralnych: jak działa umysł; Co może pójść nie tak; Mapa procesu podejmowania decyzji; Krótkie podsumowanie pojęć; 2. Tworzenie działania: Od problemów do rozwiązań; Prosty model tego, kiedy i dlaczego działamy; Model działania CREATE; Krótkie podsumowanie pojęć; 3. Powstrzymywanie chybionych działań: Wykorzystywanie modelu CREATE do tworzenia przeszkód w działaniu; Zmiana istniejących nawyków; Pochopne decyzje i godne pożałowania działania; Krótkie podsumowanie pojęć; 4. Etyka zmiany zachowania: Szczególnie narzędzia cyfrowe manipulują użytkownikami; Co poszło nie tak: cztery typy zmiany zachowania; Behawioryzm etyki; Idziemy za pieniędzmi; Dalsze kroki: samodzielne korzystanie z nauk o zachowaniu; Dlaczego projektowanie zmiany zachowania to temat szczególnie drażliwy; Krótkie podsumowanie pojęć; CZĘŚĆ II. PLAN ZMIANY ZACHOWANIA: 5. Podsumowanie procesu: Zrozumienie nie wystarczy - potrzebujemy procesu; Proces jest powszechny; Szczegóły mają znaczenie; Skoro też jesteśmy ludźmi: praktyczne wskazówki i arkusze robocze; Trochę praktyki; 6. Definiowanie problemu: Gdy zespoły produktowe nie zdefiniują jasno problemu; Rozpocznij od wizji produktu; Sprecyzuj oczekiwany rezultat; Kto podejmuje działanie?; Spisz swój początkowy pomysł działania; Hipoteza zmiany zachowania; Przykłady z różnych dziedzin; Przypomnienie: działanie != rezultat; Trochę praktyki; 7. Badanie kontekstu: Co wiesz o swoich użytkownikach?; Mapa behawioralna: jakie mikrozachowania prowadzą do działania?; Czy jest lepsze działanie?; Diagnozowanie problemu przy użyciu modelu CREATE; Trochę praktyki; 8. Zrozumienie naszej pracy: krótka historia o rybce: Zrób to za nich, gdy możesz; Kiedy nie możesz działać za nich, używaj modelu CREATE; Trochę praktyki; 9. Tworzenie ingerencji: wskazówka, reakcja i ocena: Wskazówki do działania; Reakcja intuicyjna; Świadoma ocena; Kilka uwag na temat podejmowania decyzji; Trochę praktyki; 10. Tworzenie ingerencji: zdolność, czas, doświadczenie: Zdolność użytkownika do działania; Właściwy czas; Zarządzanie wcześniejszym doświadczeniem; Trochę praktyki; 11. Tworzenie ingerencji: tematy zaawansowane: Ingerencje wieloetapowe; Kształtowanie nawyków; Utrudnianie działania; Trochę praktyki; 12. Implementacja w produkcie: Dokonaj oceny etycznej; Zostaw miejsce na kreatywność; Twórz wskaźniki behawioralne od pierwszego dnia; Trochę praktyki; 13. Określanie wpływu za pomocą testów A/B i eksperymentów: Testy: jak i dlaczego; Projektowanie eksperymentalne w szczegółach; Analizowanie rezultatów eksperymentów; Rodzaje eksperymentów; Trochę praktyki; 14. Określanie wpływu, gdy nie można przeprowadzić testów A/B: Inne sposoby określenia wpływu; Co, jeśli rezultatu nie można zmierzyć w produkcie?; Trochę praktyki; 15. Ocena kolejnych kroków: Określ, jakie zmiany zaimplementować; Mierz wpływ każdej dużej zmiany; Kiedy jest "wystarczająco dobrze"?; Trochę praktyki; CZĘŚĆ III. ZBUDUJ SWÓJ ZESPÓŁ I ODNIEŚ Z NIM SUKCES; 16. Obecny stan wiedzy: Co zrobiliśmy: światowe badania zespołów behawioralnych; Kogo tam mamy?; Co nas interesuje; Szeroki zakres zastosowań; Wyzwania; Trochę praktyki; 17. Czego będziesz potrzebował dla swojego zespołu: Od tego, co zrobiono, do tego, co Ty zrobisz; Udowodnienie swojej wartości; Umiejętności i ludzie, których potrzebujesz; Trochę praktyki; 18. Wnioski: Jak podejmujemy decyzje i działania; Kształtowanie zachowania przez produkt: model CREATE; Model DECIDE i budowanie ingerencji behawioralnej; Inne tematy; Często zadawane pytania; Spojrzenie w przód; Słowniczek pojęć; Bibliografia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-735-X
1.Treść i uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej, 2.Funcje zarządzania marketingiem, 3.Klasyczne metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej, 4.Współczesne metody zarządzania przedsiębiorstem w przestrzeni marketingowej, 5.Wybrne problemy zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej. Metody współpracy z klientami
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7417-990-4
Zawiera: Wstęp. Rozdział 1. Specyfika problemów decyzyjnych obarczonych niepewnością: 1.1. Wprowadzenie; 1.2. Istotne pojęcia; 1.2.1. Niepewność a ryzyko; 1.2.2. Prawdopodobieństwo; 1.3. Opis problemu decyzyjnego; 1.3.1. Gry z naturą i gry z drugim graczem; 1.3.2. Macierz wypłat i planowanie scenariuszowe; 1.3.3. Strategie czyste i mieszane; 1.3.4. Decyzje realizowane jedno- i wielokrotnie; 1.3.5. Problemy jedno- i wielokryterialne; 1.3.6. Nastawienie dycydenta do problemu decyzyjnego; 1.3.7. Indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji; 1.4. Przyjęte założenia i zakres tematyczny pracy. Rozdział 2. Jednokryterialne podejmowanie decyzji ekonomicznych: 2.1. Wprowadzenie; 2.2. Przegląd i ocena istniejących jednokryterialnych reguł decyzyjnych; 2.2.1. Klasyczne reguły decyzyjne; 2.2.2. Pozostałe reguły decyzyjne; 2.3. Asymetryczne rozkłady wypłat; 2.3.1. Reguła H+B; 2.3.2. Reguła APO; Reguła SAPO; 2.3.4. Konkluzje; 2.4. „Personalizacja” natury i „problem pojedynczego zdarzenia”; 2.4.1. Reguła SF+AS(p); Reguła SF+AS(m); 2.4.3. Konkluzje; 2.5. Wrażliwość rankingów na strukturę macierzy wypłat; 2.5.1. Reguła CMJ; 2.5.2. Hybrydy uwzględniające regułę CMJ i współczynnik pesymizmu; 2.5.3. Hybrydy uwzględniające normalizację wypłat i współczynnik pesymizmu; 2.5.4. Hybrydy uwzględniające punkty referencyjne i współczynnik pesymizmu; 2.5.5. Konkluzje; 2.6. Zróżnicowane rozstępy wypłat i zerowe wartości ekstremalne; 2.7. Użyteczność; 2.8. Podsumowanie. Rozdział 3. Wielokryterialne podejmowanie decyzji ekonomicznych: 3.1. Wprowadzenie; 3.2. Przegląd i ocena istniejących wielokryterialnych reguł decyzyjnych; 3.3. Modele jedno- i dwuetapowe a zależne i niezależne macierze wypłat; 3.3.1. Reguła SAPO(CS); 3.3.2. Reguła SAPO(SC); 3.3.3. Reguła MM(SF+AS)/1; 3.3.4. Reguła MM(SF+AS)/2(CS); 3.4. Podsumowanie. Rozdział 4. Zastosowania ekonomiczne proponowanych reguł decyzyjnych: 4.1. Wprowadzenie; 4.2. Ocena efektywności projektów innowacyjnych na podstawie wskaźnika Omega(H+B); 4.3. Ocena rentowności projektów innowacyjnych na podstawie wskaźnika NPV (H+B); 4.4. Optymalizacja wielkości zamówienia produktów innowacyjnych; 4.5. Optymalizacja składu portfela papierów wartościowych; 4.6. Optymalizacja czasowo-zasobowa przedsięwzięć przy wielotrybowości czynności; 4.7. Dwukryterialna ocena projektów inwestycyjnych; 4.8. Podsumowanie. Zakończenie. Wykaz skrótów. Bibliografia. Spis tabel. Spis rysunków. Decision making under uncertainty – scenario planning, decision rules and selected economic applicayions (Summary).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu)
ISBN: 83-87708-01-1
R.1 Istota i przedmiot analizy decyzyjnej; R.2 Zasady selekcji wskaźników ekonomicznych; R.3 Standardy porów nań; R.4 Informacje analityczne dla naczelnego kierownictwa; R.5 Ogólna analiza decyzyjna działalności przedsiębiorstwa; R.6 Analiza decyzyjna zarządzania marketingiem; R.7 Analiza decyzyjna w zarządzaniu zaopatrzeniem; R.8 Analiza decyzyjna zarządzania finansami przedsiębiorstwa; R.9 Analiza decyzyjna zarządzania produkcją; R.10 Analiza funkcji zarządzania zasobami ludzkimi; R.11 Analiza decyzyjna w zarządzaniu organizacjami nieprodukcyjnymi; R.12 Zintegrowana analiza decyzyjna w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Praktyka zarządzania / Peter F. Drucker. - Wyd. 2. - Warszawa : Czytelnik, 1998. - 431 s. ; 21 cm.
(Biblioteka Nowoczesności)
Natura zarządzania; Zarządzanie biznesem; Zarządzanie menedżerami; Struktura zarządzania; Zarządzanie pracownikiem i pracą; Co to znaczy być menedżerem; Sfery odpowiedzialności w zarządzaniu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89073-98-6
1. Cele zamówień publicznych w Polsce, ewolucja systemu, 2. Efektywność prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 3. Władcza ingerencja administracji publicznej w proces kontraktowania zamówień publicznych, jej cele i skutki, 4. Finalna postać umowy jako przejaw zamówienia publicznego, 5. Dokumentacja przetargowa jako element dyskryminujący wykonawców, mogących wpływać na ograniczenie swobody kontraktowania, 6. Rozwiązania prawne zmierzające o preferencyjnego traktowania wybranych kategorii wykonawców i ich wpływ na proces udzielania zamówienia publicznego, 7. Proceduralne bariery swobody kontraktowania, 8. Czynnik ludzki wpływający na ograniczenie swobody kontraktowania, 9. Aspekty ekologiczno-społeczne zamówień publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
Book
In basket
Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze / Jan B. Gajda. - Warszawa : C.H.Beck, 2001. - 282 s. : wykr. ; 21 cm.
(Academia Oeconomica)
ISBN: 83-7110-852-4
R.1 Symulacja, R.2 Symulacja zdarzeń dyskretnych, R.3 Symulacja modeli ciągłych, R.4 Prognozowanie - podsta wowe pojęcia, R.5 Prognozowanie z modeli strukturalnyc h, R.6 Prognozowanie przy wykorzystaniu modeli niestru kturalnych, R.7 Sztuczne sieci neuronowe w prognozowa niu, R.8 Przegląd najważniejszych rozkładów, R.9 Pods tawy technik opracowania wyników symulacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
R.4, Nr 4 (2004). - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2004. - 171 s. : tab. ; 24 cm.
(Państwo i Społeczeństwo / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ; red. nacz. Andrzej Kapiszewski ; R.4, Nr 4 (2004))
ISBN: 83-7188-797-3
1. Nauki polityczne. Być Polakiem i Europejczykiem. Badania tożsamości młodzieży szkolnej; Powojenne migracje oraz ich wpływa na wzrost znaczenia obcokrajowców w strukturze demograficznej państw Unii Europejskiej; Zachodnioniemieckie tygodniki "Die Zeit" i "Rheinisher Merkur" jako przykłady prasy opiniotwórczej; Wpływ organizacji samorządu gospodarczego na rozwój regionów w krajach zachodnich Unii Europejskiej. 2. Historia, historia idei. O życiu i karierze politycznej, naukowej i zawodowej Stanisława Madeyskiego 1841-1919; Jana N. Horaina, Prawidła policyjne; Wolność człowieka w ujęciu Ojca Świętego Jana Pawła II; Czas a moralność - czas na moralność. 3. Nauki ekonomiczne. Reguły podejmowania skutecznych decyzji w zarządzaniu organizacjami; Problem warunkowości pomocy krajom rozwijającym się. Model równoległy Nasha; System controllingu w ochronie zdrowia. 4. Varia. Międzynarodowy system ochrony i gwarancji praw jednostki. Zarys problematyki; Andrzej Frycz Modrzewski - ortograficzna wątpliwość usunięta; Bartosz Smolik, "Myśl polityczna Wojciecha Wasiutyńskiego"; Jacek Krall, "Reklama".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1351-4
Jak menedżerowie radzą sobie z ryzykiem?: Sytuacje menedżerskiego ryzyka; Sformułowanie sytuacji decyzyjnej- wyniki pewnego badania; Niewystarczalność zaleceń ogólnych; Podsumowanie. Racjonalne podejście do ryzyka: Niepewność i ryzyko; Pomiar ryzyka; Skąd się bierze prawdopodobieństwo?; Kiedy podejmować ryzyko- zasada maksymalizacji oczekiwanej wartości; Kwestia gustu i kwestia logiki- zasada maksymalizacji oczekiwanej użyteczności; Kiedy badać swój stosunek do ryzyka?; Elementarne błędy przy podejmowaniu ryzykownych decyzji; Podsumowanie. Racjonalne sformułowanie problemu decyzyjnego: Efekty sformułowania problemu; Teoria perspektywy; Kontrolowanie perspektywy własnej i innych; Podsumowanie. Racjonalne sposoby wyboru: Nie ma idealnych rozwiązań; Lepszy wróbel w garści czy gołąb na dachu?; Drzewa decyzyjne; "I kapitał stracił, i karę zapłacił" - pod trzymywanie nieudanych decyzji; Konflikt wartości; Podsumowanie. Szacowanie prawdopodobieństwa: Konieczność oszacowania prawdopodobieństwa w postaci ilościowej; Błędy popełniane przy szacowaniu prawdopodobieństwa; Metody szacowania prawdopodobieństwa; Podstawowe reguły rachunku prawdopodobieństwa; Podsumowanie. Błędy w ocenie niepewność i ryzyka- wyolbrzymianie i niedocenianie szans: Zasada reprezentatywności; Zasada zakotwiczenia; Zasada dostępności psychicznej; Nadmierna pewność siebie; Podsumowanie. Ryzykowne decyzje w warunkach stresu i presji czasowej Trudne sytuacje decyzyjne; Podejmowanie decyzji w warunkach stresu; Jak trafnie podejmować decyzje w warunkach stresu- trzy pożyteczne zasady; Podejmowanie decyzji w warunkach presji czasowej; Podsumowanie. Podejmowanie ryzykownych decyzji w grupie: Czy korzystnie jest podejmować decyzje w grupie?; Techniki agregowania indywidualnych ocen; Behawioralne techniki grupowego podejmowania decyzji; Podsumowanie. Różnice w stosunku do ryzyka- ryzykanci i asekuranci: Czy są ludzie bardziej i mniej skłonni do podejmowania ryzyk?; Ryzyko zależne jest od zdolności i zależne od losu; Przekonania na temat kontroli i stosunek do ryzyka; Motywacja osiągnięć a stosunek do ryzyka; Czy podejmowanie ryzyka zależy od temperamentu- poszukiwacze wrażeń; Podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1474-X
Rozumienie strategii globalnej; Analizowanie potencjału globalizacyjnego sektora; Budowanie uczestnictwa w rynku globalnym; Projektowanie globalnych produktów i usług; Lokalizowanie globalnej działalności; Tworzenie marketingu globalnego; Globalne posunięcia konkurencyjne; Budowanie organizacji globalnej; Strategia regionalna; Pomiar czynników globalizacji sektora i instrumentów strategii globalnej; Globalna analiza strategiczna. Aneks: Formularze do oceny strategii bazowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again