Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(6)
Author
Patrzałek Leszek
(4)
Dolata Stanisław
(1)
Pomorska Alicja
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Budżety terenowe
(6)
Samorząd terytorialny
(4)
Finanse publiczne
(2)
Budżet państwowy
(1)
Podatek
(1)
Subject: time
1989-
(1)
6 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-227-2559-0
R.I Ogólne problemy finansów publicznych we współczesnych doktrynach, R.II Wybrane zagadnienia budżetu państwa i systemu podatkowego, R.III Wydatkowanie środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej, R.IV Finanse jednostek samorządu terytorialnego, terytorialnego. V Finanse międzynarodowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7205-214-X
Procesowe zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym 0 finansowe implikacje dla jednostek samorządu terytorialnego; Wybrane problemy finansów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce; Rezerwa jako element konstrukcyjny subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego; Rola budżetów samorządów województw we współfinansowaniu regionalnych programów operacyjnych; Badanie wiarygodności finansowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących limitów zadłużenia; Obsługa bankowa jednostek samorządu terytorialnego; Zaciąganie zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego - granice prawne a praktyka ich funkcjonowania; Funkcjonowanie sektora samorządowego w systemie finansów publicznych; Ocena efektywności finansowania rozwoju lokalnego; System zasilania jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa w Polsce w świetle zmian obowiązujących ode 1 stycznia 2004 r.; Ocena kosztów i korzyści realizacji zadań w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie metody CBA; Wpływ refinansowania na kształtowanie się budżetu jednostki samorządu terytorialnego; Wynik finansowy działalności organów samorządowych Poznania w l. 1991-2004; Władztwo podatkowe gminy - wybrane zagadnienia finansowoprawne; Realizacja zobowiązań podatkowych przez gminy jako przedmiot kontroli regionalnych izb obrachunkowych - ch-ka ogólna; Perspektywy harmonizacji podatków bezpośrednich stanowiących dochody samorządów terytorialnych; Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na rozwój infrastruktury w jednostkach samorządu terytorialnego; Przejmowanie majątku wojska przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa śląskiego; Gmina jako beneficjent funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; Wpływ organów gminy na zakres samodzielności finansowej szkół samorządowych w Polsce; Zarządzanie długiem podmiotów Federacji Rosyjskiej - przypadek Moskwy; Finanse samorządowe w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki; Obligacje komunalne a kredyt jako źródło finansowania inwestycji infrastrukturalnych; Finanse jednostek samorządu terytorialnego a współfinansowanie projektów w ramach regionalnego programu operacyjnego; Perspektywy finansowania przedsięwzięć samorządu terytorialnego - Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013; Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego; Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego we Francji; Innowacje produktów bankowych dla jednostek samorządu terytorialnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88796-77-1
Finanse samorządowe - rozwój lokalny - nowe wyzwania; Miejsce dotacji i subwencji w dochodach gmin; Polityka równoważenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego; Mechanizm wyrównawczy w systemie zasilania finansowego budżetów województw; Subwencja wyrównawcza jako niezbędna forma równoważenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego; Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania własne wykonywane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych; Dotacje na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego; Polityka finansowa jednostek samorządu terytorialnego; Funkcja kontrolna regionalnych izb obrachunkowych - zakres formy realizacji, rezultaty; Znaczenie i mierniki autonomii finansów lokalnych; Samodzielność wydatkowa gminy z zakresu oświaty przedszkolnej w latach 1998-2001 (na przykładzie Tczewa); Gospodarka finansowa polskich gmin w latach 1991-2000 a ich samodzielność; Finanse gmin w warunkach reformy samorządu terytorialnego; Zróżnicowanie dochodów budżetów powiatów województwa dolnośląskiego; Zobowiązania finansowe samorządu terytorialnego w Polsce; Mienie komunalne jako źródło zasilania budżetu na przykładzie Jeleniej Góry; Obligacje przychodowe jako nowe źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego - możliwości i zagrożenia; Rynek euroobligacji jako źródło kapitału pożyczkowego; Obligacje mieszkaniowe; Doradztwo finansowe dla jednostek terytorialnego w kwestii emisji obligacji komunalnych; Ryzyko w kredytowaniu gmin; warunki obiegania się o kredyty bankowe przez jednostki samorządy terytorialnego. Wybrane zagadnienia; Kredyty w gospodarce finansowej gmin w świetle badań; Lokalne fundusze poręczeń kredytowych w spektrum narzędzi wspierania małych i średnich przedsiębiorstw; Pozyskiwanie kapitałów obcych na finansowanie rozwoju gmin na przykładzie współpracy Oddziału Terenowego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Szczecinie z gminami województwa zachodniopomorskiego; Ekologiczne fundusze celowe jako źródła zasilania jednostek samorządu terytorialnego; Finansowanie inwestycji proekologicznych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; Organizacja i gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Hiszpanii; Charakterystyka instytucji katastru oraz podatku katastralnego krajów członkowskich Unii Europejskiej na wybranym przykładzie; Przesłanki reformy systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351,72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7205-251-3
Wstęp, I. Funkcjonowanie podsektora samorządowego w reformowanym sektorze finansów publicznych, Partnerstwo i konkurencja w strategiach działania sektora publicznego i sektora prywatnego, Budżet państwa a budżety jednostek samorządu terytorialnego, Determinanty stabilizacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w warunkach Polski, Problemy decentralizacji i nierównowagi fiskalnej w badaniach OECD, Regulacje upadłościowe w samorządzie terytorialnym-wybrane problemy, Nowe wyzwania samorządu terytorialnego w Polsce, Instytucja naprawy samorządu terytorialnego, Partnerstwo publiczno-prywatne jako innowacyjna forma realizacji zadań w sektorze publicznym, Rating jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Zakres uprawnień partnerów w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, Budżet zadaniowy-wyzwania dla państwa i samorządu terytorialnego, II. Dochody i przychody budżetów jednostek samorządu terytorialnego, W sprawie klasyfikacji dochodów jednostek samorządu terytorialnego, Zasady refundacji dochodów gmin utraconych z tytułu ustawowych ulg w podatkach i opłatach lokalnych-wybrane aspekty prawne, Podatek liniowy a dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Udzialy w podatkach państwowych w budżecie dużego miasta, Zróżnicowanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 1999-2005, Problem pomiaru wpływu subwencji ogolnej na rozwój regionalny, Pozyczki dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane w ramach postepowań naprawczych lub ostrożnościowych, Znaczenie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla systemu finansów samorządu terytorialnego w Polsce, Zorganizowany rynek kapitałowy jako miejsce pozyskiwania kapitału przez samorząd, Instrumenty stymulowania lokalnego rozwoju gospodarczego w obszarze gminnej polityki dochodowej, III. Wybrane zagadnienia polityki wydatkowej jednostek samorządu terytorialnego, Wydatki publiczne w krajach Unii Europejskiej w latach 2000-2005, Dotowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizacji zadań przez inne jednostki samorządu terytorialnego, Decyzje w sprawie zwrotu dotacji-watpliwości na tle art.190 ustawy o finansach publicznych, Rola i zanczenie polityki inwestycyjnej gmin w procesie rozwoju lokalnego, Zmiany skłonności do inwestowania i zasobności dochodowej gmin wielkomiejskich woj.śląskiego w latach 1999-2005, Doświadczenia samorządowe we wdrażaniu ZPORR jako narzędzia wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w wydatkach budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego w 2004 i 2005 roku, Problematyka dopuszczalności inicjatywy radnych dla zgloszania poprawek do projektu uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, Działalność kontrolna regionalnych izb obrachunkowych w zakresie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2005.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7205-272-7
Zasady systemu finansów samorządu terytorialnego; Wybrane aspekty władztwa podatkowego a możliwości prowadzenia lokalnej polityki podatkowej przez samorząd terytorialny; Finanse samorządów województwa a polityka intraregionalna; Dochody jednostek samorządu terytorialnego de lege lata i de lege ferenda; Funkcja redystrybucyjna finansów publicznych a proces decentralizacji systemów finansów publicznych w Polsce; Znaczenie dochodów własnych w budżetach wybranych gmin województwa śląskiego; Decentralizacja finansów publicznych a niezależność finansowa samorządu terytorialnego w teorii i praktyce; Proces decentralizacji a samodzielność finansowa gmin w zakresie pozyskiwania dochodów; Decentralizacja a polityka finansowa gmin, powiatów i województw; Karta podatkowa jako dochód własny budżetów gmin w latach 1992-2000; Wpływ reform w usługach społecznych na zakres sektora nonprofit; Finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych w warunkach decentralizacji systemu finansów publicznych; Dług samorządowy jako element polskiego długu publicznego; Regionalna izba obrachunkowa jako organ kontroli nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej; Kilka uwag o stosowaniu ustawy o zamówieniach publicznych; Instrumenty finansowania wspólnot autonomicznych w Hiszpanii (aspekty formalnoprawne).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7205-273-5
Deficyt budżetowy i dług komunalny w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Torunia; Utwardzanie ograniczenia budżetowego jednostek samorządu terytorialnego - przypadek Republiki Południowej Afryki; Koncentracja wydatków majątkowych i źródeł ich finansowania na przykładzie samorządu terytorialnego województwa śląskiego (2004-2006); Ocena skutków zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; Obszary metropolitalne w Polsce - znaczenie, zarządzanie przez samorząd, finansowanie zadań metropolitalnych; Zasady działania i gospodarki finansowej związku metropolitalnego (na przykładzie GZM z siedzibą w Katowicach); Efektywność gospodarowania jednostek samorządu terytorialnego i jej warunki; sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2006; Podatek od nieruchomości - główne problemy; Wybrane problemy zasad opodatkowania linii telekomunikacyjnych podatkiem od nieruchomości; wybrane problemy opodatkowania podatkiem od nieruchomości zakładu pracy chronionej oraz zakładu aktywności zawodowej; Dotacje rozwojowe jako źródło finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego programów z udziałem środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych; Ocena zmian w konstrukcji podatków i opłat stanowiących źródła dochodów własnych gmin; Warunki rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce; Formy ograniczania zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego a działalność regionalnych izb obrachunkowych; Zmiany zasad finansowania gmin, powiatów i województw Polsce w świetle nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 7 września 2007 roku; Mierzenie samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego; Problemy interpretacyjne pojęcia zobowiązania finansowego jednostki samorządu terytorialnego świetle regulacji normy prawnej art. 85 ustawy o finansach publicznych; Wpływ interpretacji urzędowej ministra finansów na orzecznictwo samorządowych organów podatkowych; Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej przez miasta wojewódzkie w Polsce na przykładzie Szczecina
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again