Form of Work
Książki
(6)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Status
only on-site
(5)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(5)
Author
Grygrowski Dariusz
(2)
Przybysz-Stawska Magdalena
(2)
Tobera Marek
(2)
Heska-Kwaśniewicz Krystyna
(1)
Jarosz Adam (1928- )
(1)
Kuźmina Dariusz
(1)
Pietruch-Reizes Diana
(1)
Walczak-Niewiadomska Agata
(1)
Zybert Elżbieta B
(1)
Zybert Elżbieta Barbara
(1)
Zyska Bronisław
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Bibliologia
(6)
Bibliotekarstwo
(3)
Bibliotekarze
(2)
Informacja naukowa
(2)
Książka
(2)
Bibliografia
(1)
Bibliotekoznawstwo
(1)
Edytorstwo
(1)
Papuzińska, Joanna (1939- )
(1)
Unia Europejska
(1)
Żmigrodzki, Zbigniew
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich)
ISBN: 83-89218-41-0
Wydawnictwa zwarte; Materiały konferencyjne; Czasopi sma; Publikacje na CD-Rom.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydyaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 76)
ISBN: 83-89316-36-6
1. Joanna Papuzińska-Beksiak. Autorka, popularyzatorka i dydaktyk w zakresie literatury dla dzieci i młodzieży, 2. Bibliologia dziś, 3. Książka dla dzieci i młodzieży jako przedmiot badań bibliologicznych, 4. Wartość semantyczna i słowotwórcza zapożyczeń, 5. Warianty rozwoju cyfrowych kolekcji, 6. Estetyka książki w dobie przekazu multimedialnego, 7. Piosenka naszej młodości (Adam Kowalski - Marynarka Wojenna), 8. Metody aktywizujące w pracy nauczyciela bibliotekarza, 9. Bibliotekarze w elicie zawodów społeczeństwa postindustrialnego - życzenie czy pewność?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 83-89316-36-6
Dariusz Grygowski - Pracownik Zakładu Bibliotekoznawstwa IINiSB UW, dr nauk humanistycznych w zakresie bibliologii. Działalność naukowa dotyczy opracowania rzeczowego dokumentów, prawa bibliotecznego i technologii informatycznych w edukacji. Plik pdf jest zamknięty w postaci rastrowej złożonej ze skanów.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
ISBN: 978-83-8088-531-8
W publikacji przedstawiono działalność pracowników i doktorantów Katedry Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2006–2015. Autorki omówiły dorobek badawczy i dydaktyczny kadry w podanym okresie, kreśląc również zarys dziejów bibliotekoznawstwa łódzkiego i przypominając zasługi jego najważniejszych przedstawicieli. W części drugiej zaprezentowały szczegółowy wykaz utworów wydanych w tym czasie. Monografii towarzyszą indeksy: przedmiotowy, tytułów oraz wydawców. Publikacja skierowana jest zarówno do pracowników pokrewnych naukowo ośrodków badawczych, jak i do innych osób, zainteresowanych bibliologią, bibliotekoznawstwem, informacją naukową, czytelnictwem, literaturą popularną i wiedzą o prasie.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7969-606-2
W książce zawarto bogatą literaturę przedmiotu z zakresu bibliologii, czytelnictwa, pra-soznawstwa, historii politycznej i innych dyscyplin, a także uwzględnia różne teksty pomocnicze, w tym akty prawne. Zawiera ona porównanie wybranych zainteresowań kulturalnych trzech rodzajów. Różnice między nimi są przecież ogromne. Autorka rozpatruje pewne zbieżności na dwóch płaszczyznach: statystycznej i jakościowej. Ustala pewne cechy wspólne w formach przekazu poświęconego książce. W książce znajduje się również obszerne zestawienie autorów, których dzieła recenzowano we wszystkich rodzajach omawianych pism. Może też być ona przydatna specjalistom z różnych dziedzin, jak np. bibliologia, prasoznawstwo, socjologia kultury, historia polityczna, historia literatury, wiedza o literaturze popularnej i współczesnej kulturze masowej. Może też zainteresować zarówno osoby zajmujące się marketingiem i zarządzaniem, reklamą dóbr kultury, promocją książki, jak i badaczy czytelnictwa. Jest zarówno napisana dobrą polszczyzną, przejrzystym stylem, z pewnym polotem i dowcipem, jak i sensownie zilustrowana. Może też dotrzeć do czytelników zainteresowanych kulturą współczesną – bez względu na rodzaj wykształcenia. Przedmiotem szczegółowej analizy stały się tygodniki opiniotwórcze, czasopisma kobie-ce oraz periodyki młodzieżowe. Podstawowym celem było zbadanie, czy na ich łamach znalazło się miejsce dla informacji związanych z książką, informacji niezwykle ważnych w czasach dla niej trudnych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
(Nauka, Dydyaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 81)
ISBN: 83-89316-60-9
Wprowadzenie, Bibliologia, Rękopis, Techiki druku, Papier, Format, Struktura książki, Oprawa, Układ typograficzny, Estetyka książki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 83-89316-60-9
Terminy "księgoznawstwo", "nauka o książce", "wiedza o książce" czy "bibliologia" bywają stosowane bardzo wymiennie, nie zawsze jednak w sposób uzasadniony. Antologia ma za zadanie zaprezentować różne stanowiska wobec tych pojęć, ukazać elementy wchodzące w skład badań nad tymi zagadnieniami w zależności od rodzaju prowadzonych badań oraz pozycji badawczej. Fragment Wstępu
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego; nr 1210)
ISBN: 83-226-0396-7
Zawiera: Cz. I : Informologia – nauka o informacji; Informacja naukowa i prawo a informatyka prawnicza. W stronę informacji prawa. Cz. II: Propaganda biblioteczna – ważna funkcja biblioteki współczesnej; Zawód bibliotekarski w oczach niemieckich bibliotekarzy pierwszej połowy XIX wieku; Z problematyki badań nad dziejami bibliotek w starożytnym Rzymie. Cz. III: Tytus Pomponiusz Attyk w świetle korespondencji Cycerona i biografii Neposa; Uwagi o listach Olbrychta Karmanowskiego; Z zagadnień edytorstwa korespondencji. Typy komentarza na przykładzie wybranych edycji listów; Jan Kochanowski i Sebastian Fabian Klonowic. Kilka refleksji w związku z nowym wydaniem „Żalów nagrobnych”; Literacka rama wydawnicza „Nowych Aten” Benedykta Chmielowskiego; O reklamie wydawniczej w przedmowach edytorów i drukarzy polskich doby oświecenia; Problemy drukarni jasnogórskiej z cenzurą (1692-1864); Inicjatywy literackie Wydziału Prasowego Komitetu Zjednoczenia Górnego Śląska z Rzeczypospolitą Polską w warszawie; Ruch wydawniczy w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1919-1939 (wybrane problemy); Perspektywy badań nad czasopiśmiennictwem dla dzieci i młodzieży; W starych książkach. Drukowane i rękopiśmienne sensacje rosyjskie z XIX wieku; Tragiczne obniżenie trwałości papieru drukowanego w książkach polskich z okresie 1800-1990. Zarys problematyki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego; Nr 1464)
ISBN: 83-226-0581-1
Zawiera: Cz. I: Władysław Chojnacki - badacz książki i bibliofil; „Ludzie nowi” w schyłkowo republikańskiej nobilitas a literatura; Liber amicorum Andrzeja Lubienieckiego w kręgu myśli i poezji ariańskiej; Problemy autorstwa dokumentów z kancelarii Radziwiłłów birmańskich w pierwszej połowie XVII wieku; Hołdowna Klio Krzysztofa Kaldenbacha, czyli o roli literackiej ramy wydawniczej w interpretacji tekstu; Adresaci listów dedykacyjnych Piotra skargi. Rekonesans; „Zygmunt zna historię”. W nurcie historiozofii romantycznej. Cz. II: Etyczne aspekty realizacji funkcji bibliotecznych; Czytelnictwo jako przedmiot działań dydaktycznych w latach 1918-1939. Cz. III: Problemy tworzenia faktograficznych systemów informacyjnych w naukach społecznych; Dokumentalista naukowy w RFN - problemy kształcenia i zawodu. Cz. IV: Ocena trwałości papieru w drukach cieszyńskich z okresu 1918-1910. Komunikat 4; Ocena trwałości papieru drukowego w Polskim słowniku biograficznym z okresu 1977-1993. Komunikat 5.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2188)
ISBN: 83-226-1305-9
Profesor Zbigniew Żmigrodzki; Bibliografia prac Prof. Zbigniewa Żmigrodzkiego. I. Informacja naukowa: Kreowanie kultury bibliotecznej i informacyjnej ludzi młodych w epoce multimediów; Odbiorcze transformacje w komunikacji; Hermeneutyka medialna; DIALOG. Nowe oblicze amerykańskiego serwisu informacyjnego online; Działalność informacyjna Centralnej Biblioteki Wojskowej. Historia i współczesność; Przemiany struktury organizacyjnej systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego; Przegląd publikacji na temat badań stosowanych w nauce o książce, bibliotece i informacji naukowej (w kontekście ostatniej książki Jerzego Ratajewskiego). II. Bibliografia: Książki elektroniczne jako przedmiot badań bibliologicznych; Warsztaty naukowe autorów polskich monografii bibliograficznych w okresie dwudziestolecia międzywojennego; Rozwój bibliografii regionalnej w Polsce; Problemy rejestracji bibliograficznej publikacji elektronicznych w Polsce. III. Etyka i zawód bibliotekarski: Magia nazwy. Czy trzeba zmieniać nazwę zawodu bibliotekarza, aby społeczeństwo odkryło na nowo walory tej profesji?; Akredytacja studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej: dylematy etyczne; Patologia biblioteczna w XIX wieku - studium przypadków niemieckich. IV. Z historii książek i bibliotek: Bibliografia pod presją ideologii: Augusta Mezieres i jej Słowarny ukazatiel po knigowiedieniju; O nieznanej edycji Passio Józefa Wereszczyńskiego; O "budowaniu" bibliotecznym w rezydencjach Radziwiłłów birżańskich i nieświeskich w XVII wieku; Książka w klasztorze radomskich benedyktynek (1627-1804); "fur die Jugend nicht geeignete - dla młodzieży niewłaściwe". O cenzurowaniu książek szkolnych w drugiej połowie XIX wieku na Śląsku austriackim; Księga Pamiątkowa I-go Państwowego Gimnazjum w Stanisławowie z 1929 roku jako druk zabytkowy oraz dokument; Introligatorstwo na Górnym Śląsku w okresie po II wojnie światowej. Kartki z dziejów; Słowo o kulturze. Przyczynek do dziejów niezależnej prasy na Śląsku w latach 80-tych XX wieku. V. VariaŁ Y problematyki badań nad kulturą intelektualną rzymskich konsulów w latach 146-43 przed Chrystusem.; Wiosna grecka Hanny Malewskiej - aktualna książka dla młodego czytelnika; Jana Józefa Szczepańskiego opowieść o kolegach ze Śląska; Zapiski więzienne Prymasa Stefana Wyszyńskiego jako "dziennik lektur".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 002 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again