Source
Książki
(7)
Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(7)
Author
Heropolitańska Izabela
(2)
Bodył Szymala Piotr
(1)
Capiga Mirosława
(1)
Kawaler Paweł
(1)
Kałużny Radosław
(1)
Kozioł Agnieszka
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Słomka-Gołębiowska Agnieszka
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Banki
(6)
Wierzytelność
(3)
Ryzyko bankowe
(2)
Ryzyko kredytowe
(2)
Zabezpieczenie wierzytelności
(2)
Banki hipoteczne
(1)
Gwarancje bankowe
(1)
Hipoteka
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Kredyt
(1)
Kredyt hipoteczny
(1)
Kryzys finansowy
(1)
Lichwa
(1)
Nadzór korporacyjny
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rachunek bankowy
(1)
Rezerwy (finanse)
(1)
Zdolność kredytowa
(1)
Subject: time
1989-
(1)
7 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-15-6
1. Podstawowe pojęcia związane z nadzorem wierzycielskim 2. Teoretyczne podstawy analizy nadzoru wierzycielskiego: nowa ekonomia instytucjonalna 3. Nadzór wierzycielski na przykładzie Niemiec i Japonii 4. Nadzór wierzycielski w badaniach empirycznych 5. Przemiany instytucjonalne a nadzór wierzycielski w wybranych krajach postsocjalistycznych 6. Nadzór wierzycielski w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-591-3
1.Monetarne instytucje finansowe, 2.Procedura kredytowania, 3.Źródła informacji wykorzystywanej przez bank do oceny kredytobiorcy, 4.Zdolność kredytowa, 5.Ryzyko kredytowe, 6.Zabezpieczenia kredytów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16053-1
1. Rodzaje ryzyka bankowego: Ryzyko i niepewność jako nieodłączne elementy prowadzenia działalności gospodarczej; Zarządzanie ryzykiem; Identyfikacja ryzyka związanego z działalnością banku komercyjnego; Metody pomiaru ryzyka niekredytowego w banku komercyjnym; Sposoby sterowania ryzykiem niekredytowym w banku komercyjnym. 2. Metody pomiaru ryzyka kredytowego: Metody pomiaru indywidualnego ryzyka kredytowego w banku komercyjnym; Metody pomiaru ryzyka kredytowego dla portfela kredytowego w banku komercyjnym; Sposoby sterowania ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym;. 3. Uregulowania dotyczące rezerw celowych i odpisów aktualizujących wierzytelności w banku komercyjnym: Istota rachunkowości finansowej w świetle prawa i literatury; Zasady i funkcje rachunkowości w podmiotach działających w gospodarce rynkowej; Zasady wyceny składników sprawozdań finansowych oraz sposób ustalania wyniku finansowego w polskim prawie; Rachunkowość banku komercyjnego; Przyczyny tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących wartość aktywów; Polskie uregulowania prawne dotyczące rezerw celowych w banku komercyjnym; Międzynarodowe uregulowania prawne dotyczące rezerw celowych. 4. Konsekwencje wyboru metody pomiaru ryzyka kredytowego: Sprawozdawczość bankowa; Obliczanie wartości rezerw celowych przy zastosowaniu różnych kryteriów pomiaru ryzyka kredytowego; Analiza wpływu metody stosowanej do obliczania rezerw celowych na wybrane wskaźniki służące do oceny działalności banków komercyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7205-227-1
1.Regulacja antylichwiarska w nowej regulacji, 2.O rachunku powierniczym, 3.Zmiany w majątkowym prawie rodzinnym z perspektywy banków, 4.Małoletni posiadaczem rachunku bankowego, 5.O rachunku bankowym przedsiębiorcy i firmach windykacyjnych, 6.O postępowaniu egzekucyjnym z perspektywy banku, 7.O prawie bankowym, czyli jak kantor kupował ponad 20 000 euro, 8.O zakazie wypłat z art. 189 par. 2 kodeksu spółek handlowych i bankach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Bankowca)
Cz.1 Przelew wierzytelności [cesja]: Zagadnienia ogólne; Pojęcie wierzytelności; Przedmiot przelewu; Możliwości przelewu poszczególnych rodzajów wierzytelność; Wniosek o skup wierzytelności; Umowa przelewu wierzytelności; Spłata przelanej wierzytelności; Dochodzenie przez bank roszczeń w przypadku niespłacenia w terminie wierzytelności.; Przelew wierzytelności, których dłużnikiem jest Skarb Państwa lub inne osoby prawne powołane do szczególnych celów. Cz.2 Factoring: Zagadnienia ogólne; Pojecie factoringu Rodzaje factoringu; Wniosek factoringowy; Faktura VAT; Rachunki uproszczone i rachunki; Umowa factoringu; Prawne zabezpieczenie wierzytelności skupionej przez faktora; Zapłata kwoty faktury; Dochodzenie roszczeń w przypadku niezapłacenia faktury handlowej przez dłużnika factoringowego. Cz.3 Forfaiting wierzytelności handlowych: Zagadnienia ogólne; Pojęcie forfaitingu; Wniosek forfaitingowy; Umowa forfaitingu; Prawne zabezpieczenie wierzytelności skupionej przez forfaitera; Zapłata kwoty faktury; Do chodzenie roszczeń w przypadku niezapłacenia za fakturę handlową przez dłużnika forfaitigowego. Cz.4 Skup wierzytelności leasingowych: Zagadnienia ogólne; Pojęcie skupu wierzytelności leasingowych; Rodzaje skupu wierzytelności leasingowych; Wniosek o skup wierzytelności leasingowej; Umowa skupu wierzytelności leasingo wych; Prawne zabezpieczenie wierzytelności skupionej przez bank; Zapłat rat leasingowych; Dochodzenie roszczeń w przypadku niezapłacenia raty leasingowej przez leasin gobiorcę. Cz.5 Forfaiting wierzytelności leasingowych: Pojęcie forfaitingu wierzytelności leasingowych; Wniosek forfaitingowy; Umowa forfaitingu wierzytelności leasingowych; Prawne zabezpieczenie wierzytelności skupionej przez forfaitera; Zapłata rat leasingowych; Dochodzenie roszczeń w przypadku niezapłacenia raty leasingowej przez leasin gobiorcę. Cz.6 Dyskonto weksli: Pojęcie dyskonta; Wniosek dyskontowy; Weksel; Koszty dyskonta; Formy dyskontowania weksli; Postępowanie banku dyskontującego ze zdyskontowanym wekslem; Redyskonto weksli. Cz.7 Forfaiting wekslowy: Pojęcie forfaitingu wekslowe go; Wniosek forfaitingowy; Weksel; Koszty forfaitingu; Postępowanie forfaitera ze zdyskontowanym a forfait wekslem. Cz.8 Sprzedaż przez banki wierzytelności: Uwagi ogólne; pojęcie sprzedaży wierzytelności; Wierzytelności, które nie mogą być przedmiotem sprzedaży; Zakres przelewu wierzytelności; Wierzytelności, które mogą być przedmiotem sprzedaży; Publiczna sprzedaż wierzytelności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zabezpieczenie wierzytelności banku / Izabela Heropolitańska. - Wyd.3 rozszerz.i zaktual. - Warszawa : TWIGGER, 1999. - 588,[4] s. ; 20 cm.
(Studia Finansowo-Bankowe / Szkoła Główna Handlowa)
Rodzaje prawnych zabezpieczeń wierzytelności banku; Zabezpieczenia wekslowe; Zabezpieczenia czekowe; Poręcze nie; Gwarancje; Umowa o świadczenie przez osobę trzecią; Umowa o zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia; Przystąpienie do długu; Przejęcie długu; Przelew wierzytelności (cesja) na zabezpieczenie; Zobowiązanie do przelewu wierzytelności; Przewłaszczenie na zabezpieczenie; Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej; Zastaw ogólny (zwykły) na rzeczach ruchomych; Zastaw na prawach; Zastaw rejestrowy; Przyrzeczenie ustanowienia zastawu (umowa przedstępna); Kaucja; Zabezpieczenie na rachunku bankowym; Zabezpieczenie na akredytowie; Zabezpieczenie na należnościach z tytułu sprzedaży; Zabezpieczenie na umowie ubezpieczenia; Zabezpieczenie na prawach z zakresu wynalazczości; Zabezpieczenie na jednostkach uczestnictwa w funduszach; Zabezpieczenie na bankowych papierach wartościowych; Zabezpieczenie na skarbowych papierach wartościowych; Zabezpieczenie na obligacjach; Zabezpieczenie na udziałach w spółce z o.o. oraz na akcjach nie będących przedmiotem obrotu na giełdzie; Zabezpieczenie na papierach wartościowych będących przedmiotem obrotu na giełdzie; Hipoteka; Roszczenie o ustanowienie hipoteki; Przeniesienie własności nieruchomości (przewłaszczenie nieruchomości); Hipoteka morska; Akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji; Zastaw ustawowy; Zastaw skarbowy; Hipoteka ustawowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again