Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(18)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(18)
Author
Alińska Agnieszka
(1)
Ambukita Eric
(1)
Baka Władysław
(1)
Chrabonszczewska Elżbieta
(1)
Cukrowski Jacek
(1)
Gliniecka Jolanta
(1)
Hoc Stanisław
(1)
Janc Alfred
(1)
Jóźwik Bartosz
(1)
Kanigowski Krzysztof
(1)
Karolak Stefan J
(1)
Koppen Joachim von
(1)
Masewicz Walery
(1)
Małecki Andrzej
(1)
Modrzyński Paweł
(1)
Munyama Killon
(1)
Pawłowicz Leszek
(1)
Prusak Feliks
(1)
Wasilkowski Andrzej
(1)
Wielomski Adam
(1)
Wierzba Ryszard
(1)
Wojtczak-Szyszkowski Jerzy Andrzej
(1)
Węcławski Jerzy
(1)
Świecka Beata
(1)
Year
2000 - 2009
(17)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Banki
(12)
Bank centralny
(4)
Finanse
(3)
Banki spółdzielcze
(2)
Europejski Bank Centralny
(2)
Kredyt
(2)
Bank Centralny
(1)
Banki hipoteczne
(1)
Banki internetowe
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europa
(1)
Europejski System Banków Centralnych
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Hnadel
(1)
Inflacja
(1)
Instytucje finansowe międzynarodowe
(1)
Integracja europejska
(1)
Internet
(1)
Język łaciński
(1)
Karty płatnicze
(1)
Konstytucja
(1)
Kredyt hipoteczny
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
(1)
Międzynarodowy Trybunał Karny
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Narodowy Bank Polski. Rada Polityki Pieniężnej
(1)
Nieruchomości
(1)
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(1)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Pieniądz
(1)
Pieniądz elektroniczny
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo
(1)
Prawo rzymskie
(1)
Renta emisyjna
(1)
Rynek finansowy
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Spozycie
(1)
Tajemnica służbowa
(1)
Towarzystwa kredytowe miejskie
(1)
Transformacja systemu społeczno gospodarczego
(1)
UNDP
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Ubóstwo
(1)
Unia Europejska
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Związki zawodowe
(1)
Subject: time
1989-
(2)
27 results Filter
No cover
Book
In basket
Bank hipoteczny a rynek nieruchomości / Krzysztof Kanigowski. - Warszawa : TWIGGER, 2001. - 259 s. : tab., wykr. ; 21 cm.
(Biblioteka Bankowca / TWIGGER)
ISBN: 83-85946-89-6
Towarzystwa kredytowe, Likwidacja instytucji kredytu długoterminowego w Polsce, Specjalistyczny bank hipoteczny, Ryzyko rynku nieruchomości, Wartość nieruchomości a kredyt hipoteczny, Ocena ryzyka zabezpieczenia hipotecznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Bankowca / TWIGGER)
ISBN: 83-88904-41-8
Wstęp; 1. Miejsce i znaczenie posrednictwa finansowego we współczesnej gospodarce; 2. Model współczesnego banku; 3. System bankowy i jego elementy; 4. System bankowy a procesy integracyjne; 5. Bankowość w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie przedakcesyj nym; 6. Przyszłość procesów integracyjnych w sektorze bankowym - próba prognozowania; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Bankowość / red. nauk. Jerzy Węcławski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - 445 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-227-2560-4
1. Wpływ ustawodawstwa na kształtowanie nowoczesnego sektora bankowego 2. Sektor bankowy w okresie transformacji 3. Stabilność sektora bankowego 4. Nowe regulacje dotyczące wymagań kapitałowych wobec banków 5. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju sektora bankowego w Polsce 6. Polski sektor bankowy na tle sektorów bankowych państw Unii Europejskiej - analiza porównawcza (wybrane zagadnienia)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Bankowość elektroniczna / Beata Świecka. - Warszawa : CeDeWu, 2004. - 136 s. : wykr., tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-87885-56-8
1.Istota bankowości elektronicznej, 2.Wybrane narzędzia, usługi bankowości elektronicznej, 3.Bankowość internetowa i wirtualna, 4.Elektroniczne instrumenty płatnicze, 5.Karty płatnicze na świecie i w Polsce, 6.Elektroniczne płatności, 7.Bankowść elektroniczna naświecie i w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Bankowość europejska / Władysław Baka. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2005. - 318, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14527-7
Cz. I Proces formowania się bankowości europejskiej : 1.Główny nurt integracyjny, 2.Etapy budowy nowego ładu monetarnego, 3.Kształtowanie się uwarunkowań regulacyjnych bankowości europejskiej. Cz. II Eurosystem - bankowość centralna Unii Gospodarczej i Walutowej : 4.Europejski System Banków Centralnych - organizacja i funkcje. Cz. III Systemy bankowe unii Europejskiej : 6.Systemy bankowe w państwach należących do strefy euro, 7.Systemy bankowe w państwach Unii Europejskiej pozostających poza strefą euro. Cz. IV Zarys przemian bankowości europejskiej w latach 1985-2003 : 8.Tendencje rozwojowe sektora bankowego w okresie 1985-1997, 9.Kierunki oddziaływania integracji monetarnej na przemiany sektora bankowego w UE
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Bankowca / TWIGGER)
ISBN: 83-88904-07-8
Wprowadzenie; 1. Uwarunkowania rozwoju i potencjał ekonomiczny struktur bankowość spółdzielczej w Europie; 2. Charakterystyka organizacyjne banków spółdzielczych w Europie; 3. Charakterystyka podmiotów tworzących struktury organizacyjne bankowość spółdzielczej; 4. Stosunki własnościowe i organa zarządzające bankami wewnątrz struktur organizacyjnych bańkowość spółdzielczej; 5. Procesy konsolidacyjne w sektorze bankowość spółdzielczej; 6. Podstawowe zasady i uwarunkowania współpracy wewnątrz europejskich struktur organizacyjnych; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji / Gdańska Akademia Bankowa, Uniwersytet Gdański.Katedra Finansów. Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw ; Tom 1)
ISBN: 83-87885-40-1
1. Fundusze poręczeń kredytowych dla małych i średnich
firm-zalety i wady. 2.Rola banków w finansowej obsłu dze funduszy unijnych. 3. Narodowy Bank Polski wobec integracji monetarnej. 4.Znaczenie banków w finansowan iu małych i średnich przedsiębiorstw-doświadczenia bry tyjskie. 5.Emisja bankowych papierów wartościowych w aspekcie zmian struktury depozytów banków komercyjnych . 6.Celowość stosowania ubezpieczenia kredytu w ban kach. 7.Globalizacja i glokalizacja we współczesnym se ktorze bankowo-finansowym-beneficjenci i poszkodowani. 8.Rozwój systemów bankowych w krajach kandydujących do
Unii Europejskiej-analiza porównawcza wybranych krajó w. 9.Produkty i usługi bankowości elektronicznej w kon tekście globalizacji rynków finansowych. 10.Zarządza nie strategiczne w sektorze banków spółdzielczych w Po lsce a proces globalizacji. 11.Problemy oceny ryzyka k redytowego w kontekście nowej bazylejskiej umowy kapi tałowej. 12. Swapy finansowe w zarządzaniu ryzykiem zmiany stopy procentowej w bankach komercyjnych. 13.so vereign rating (rating kredytowy kraju) jako czynnik międzynarodowej pozycji inwestycyjnej np. krajów Afry ki i Europy wschodniej w latach 1990-2003. 14.Czynniki
wpływające na strategie konkurencyjne banków w obsza rze bankowości detalicznej w krajach Unii Europejskiej . 15. Wpływ Nowej Umowy Kapitałowej na bezpieczeństwo sektora bankowego. 16.Procesy globalizacyjne a zarzą dzanie ryzykiem w banku uniwesalnym na przykładzie ry zyka związanego z relaizacją płatności. 17.Bank jako miejsce pracy-próba rekapitulacji skutków transforma cji. 18.Czy banki spóldzielcze przetrwają? 19.Konsek wencje prowadzenia sprawzdawczości zgodnej z Międzynar odowymi Standartami Sprawozdawczości Finansowej w ban kach komercyjnych. 20.Relacje bank-klient w warunkach globalnej konkurencji. 21.wiarygodność władzy monetarn ej jako podstawowy warunek skuteczności polityki pieni ężnej w ramach strategii bezpośredniego celu inflacyj nego. 22.Jakosciowe aspekty polityki gospodarczej jako
przesłanak koordynacji działań władz monetarnych i fi skalnych. 23.Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa wyrazem globalizacji bankowości. 24.Bankowość mobilna w Polsce
i w Europie-aspekt rynkowy. 25.Audyt wewnetrzny a za rządzanie ryzykiem operacyjnym w banku. 26.Globlaliza cja a controlling w banku. 27.Publicznoprawny charakte r prawa bankowego. 28.Międzynarodowa standaryzacja norm zarządzania ryzykiem bankowym. 29.Formułaowanie s trategii na konkurencyjnym rynku bankowym. 30.Charakte r zmian w spółdzielczym sektorze bankowym po 2000 r. 31.konsolidacja banków spółdzielczych w latach 19982001. 32.Wspólpraca MFW a Polską a rezerwy międzynaro dowe i płynność walutowa Polski w warunkach globaliza cji. 33.Prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania grup
kapitałowych w Polsce. 34.Niestabilość systemów finan sowych i jej konsekwencje dla gospodarki światowej. 35 .Stabilność polskiego systemu bankowego w świetle pro cesów integracyjnych rynków finansowych. 36.Niezależno ść NBP a kształtowanie się makroekonomicznych wskaźni ków gospodarki. 37.Strategie działania banków w proces ie liberalizacji i globalizacji systemów bankowych. 38.Wykorzystanie globalnej sieci Internet w bankowości . 39.Bankowość elektroniczna a konkurencyjność banków detalicznych. 40.Formy konsolidacji sektora bankowgo w
aspekcie procesu globalizacji. 41.Niezależność i odpo wiedzialność Europejskiego Banku Centralnego. 42.Refle ksje nad płynnościa banku komercyjnego i sektora banko wgo. 43.Znaczenie jakości usług bankowych świadczonych
dla segmentu młodzieży studiującej. 44.Globalizacja a
sektor bankowy w Polsce. 45. Procesy konsolidacji w europejskim sektorze bankowym. 46.wybrane zagadnienia bankowości centralnej w Rosji. 47.Wybrane wskaźniki zmian w rosyjskim sektorze bankowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce. - Warszawa : CeDeWu, 2006. - 124 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-60089-20-0
1. Kluczowe zewnętrzne uwarunkowania rozwoju strategii biznesowych podmiotów działających na rynku consumer finance w Polsce w perspektywie średniookresowej (synteza raportu). 2. Wpływ integracji detalicznych rynków finansowych w Unii Europejskiej na rozwój rynku consumer finance w Polsce. 3. Wybrane modele biznesowe w zakresie consumer finance stosowane na rynkach zachodnioeuropejskich. 4. Rola poredników finansowych na tle średniookresowych perspektyw rozwoju rynku consumer finance w Polsce. 5. Perspektywy rozwoju sekurytyzacji wierzytelności bankowych w Polsce w najbliższych kilku latach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Europejski Bank Centralny / Ryszard Wierzba. - Warszawa : TWIGGER, 2003. - 141 s. : tab.,rys. ; 21 cm + k.zł.
(Biblioteka Bankowca / TWIGGER)
ISBN: 83-88904-17-5
R.1 Proces tworzenia w Europie unii walutowej: Początki jedności europejskiej; Droga do europejskiej unii walutowej; Przygotowanie fundamentów funkcjonowania unii walutowej. R.2 Architektura Europejskiego Systemu Banków Centralnych: Zasada funkcjonowania Europejskiego Systemu Banków Centralnych; Organ Europejskiego Banku Centralnego Organizacja działalności Europejskiego Banku Centralne go; Zasoby finansowe Europejskiego Banku Centralnego; Rola narodowych banków centralnych w Europejskim Systemie Banków Centralnych. R.3 Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego Elementy strategii polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego; Instrumenty i procedury polityki pieniężnej. R.4 Pozostałe zadania Europejskiego Banku Centralnego: Wspólna polityka walutowa; Wspieranie sprawnego funkcjonowania systemów płatności; Emisja banknotów i monet; Udział Europejskiego Banku Centralnego w nadzorze bankowym; Gromadzenie i opracowywanie informacji statystycznych. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-644-6
Część I: Globalizacja. Alterglobalizm kontrowersje wokół globalizacji; Globalizacja ekonomiczna w myśli Josepha Schumpetera; Społeczne konsekwencje procesów globalizacji i ich wpływ na rozmiary światowego ubóstwa; Organizacje międzynarodowe wobec światowego ubóstwa; Polityka gospodarcza w dobie globalizacji przykład Wielkiej Brytanii; Azjatycke korporacje międzynarodowe we współczesnym systemie gospodarki światowej; Zjawisko offshoiringu w gospodarce światowej; Społeczna odpowiedzialność korporacji międzynarodowych w procesie globalizacji gospodarki światowej. Część II: Integracja europejska. Wpływ Światowej Organizacji Handlu GATT/WTO na handel rolno/spożywczy Unii Europejskiej; Europejska bankowość centralna i polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego; Kierunki zmian współczesnych systemów emerytalnych w obliczu zagrożeń ekonomiczno-demograficznych na świecie; Unifikacja konsumpcji w Unii Europejskiej w latach 1990-2004 (jako przykład analizy procesów zachodzących w ugrupowaniu integracyjnym); Ograniczanie prawa własności w kontekście swobody działalności gospodarczej w Europie; Rynek państwo, własność prywatna własność państwowa, potrzeba nowego paradygmatu w polskiej dyskusji publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88018-08-6
R.1 Międzynarodowy Fundusz Walutowy: Powstanie i funk cje MFW; Zasoby własne i pożyczone MFW; Użytkowanie zasobów i działalność kredytowa MFW; Członkostwo Pol ski w MFW; Ocena polskiej gospodarki przez Międzynaro dowy Fundusz Walutowy; Wpływ MFW na wejście Polski do UE. R.2 Grupa Banku Światowego: Międzynarodowy Bank Odbudo wy i Rozwoju (Bank Światowy); Międzynnarodowa Korpora cja Finansowa; Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju; Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycyjnych; Polska a Grupa Banku Światowego. R.3 Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS): Przyczy ny powstania i struktura organizacyjna Banku Rozrachun ków Międzynarodowych; Zadania Banku Rozrachunków Mię dzynarodowych; Miejsce Banku Rozrachunków Międzynarodo wych w gospodarce światowej; Współpraca Narodowego Banku Polskiego z Bankiem Rozrachunków Międzynarodo wych. R.4 Europejski Bank Inwestycyjny (EBI): Forma organizacyjna i działalność Europejskiego Banku Inwe stycyjnego; Ch-ka udzielanych kredytów; Współpraca EBI z krajami Europy Środkowo-Wschodniej; Europejski Bank Inwestycyjny a wejście Polski do Unii Europejskiej. R.5 Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju: Powstanie i forma organizacyjna Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju; Podstawowe założenia strategii EBOiR w pań stwach Europy Środkowo-Wschodniej; Działaność EBOiR w Polsce na tle pozostałych krajów Europy Środkowo-Wscho dniej w latach 1991-98; Udział EBOiR w różnych sekto rach gospodarki. R.6 Inne międzynarodowe instytucje finansowe i współ praca Polski z tymi instytucjami: Klub Paryski; Klub Londyński; Rola Klubu Paryskiego i Klubu Londyńskiego w redukcji długów krajów rozwijających się; Organiza cja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). R.7 Pozostałe źródła finansowania przeobrażeń systemo wych w Polsce: Finansowanie Polski ze środków PHARE: Programy Unii Eudropejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-144-7
Cz.I Międzyanrodwe organizacje finansowe o wymiarze globalnym : 1.Pojęcie, geneza i funkcje międzyanrodowych organizacji finansowych, 2.Bank Rozrachunków Międzyanrodowych (BIS), 3.Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNDP), 4.Miedzynarodowy Fundzusz Walutowy (MFW), 5.Międzynarodwowy Bank Odbudowy i Rozwoju i jego afiliacje, 6.Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego (OECD). Cz.II Europejskie Organizacje finansowe po drugiej wojenie światowej, 2.Europejski System Walutowy, 3.Ewolucja europejskich organizacji finansowych po rozpoczęciu realizacji Unii Gospodarczej i Walutowej, 4.Rozszerzenie Unii Gospodarczej i Walutowej, 5.Pozostałe europejskie organizacje finansowe. Cz.III Międzynarodowe finansowe instytucje regulacyjne i konsulatacyjne : 1.Międzynarodowe instytucje regulacyjne a normy i standardy dotyczące międzynarodwego systemu finansowego, 2.Miedzynarodwe ugrupowania finansowe o charkaterze niesformalizowanym. Cz.V Międzynarodowe organziacje finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki światowej : 1.Międzynarodowe organizacje finansowe a globalizacja i swiatowe kryzysy finansowe, 2.Międzyanrodowe organizacje finansowe a reforma międzyna i Klubu Londyńskiego rodowego systemu walutowego, 3.Rola Klubu Paryskiego i Klubu Londyńskiego w rozwiązywaniu kryzysu zadłużenia, 4.Inicjatywa na rzecz zmniejszania zadłużenia krajów najbiedniejszych, 5.Międzynarodwe organizacje finansowe a terroryzm
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7205-230-1
Ewolucja i kondycja złotego (uwagi w związku z osiemdziesiątą rocznicą współczesnego złotego); Proces obniżania inflacji w Polsce do 2003 r.; Rola RPP w przywracaniu równowagi zewnętrznej, czyli o zbawiennych skutkach "schładzania" gospodarki; Czynniki określające wybór momentu przystąpienia do ERM II; O problemach walutowych okresu międzywojennego; O inwestycjach, polityce monetarnej i wzroście gospodarczym w latach dziewięćdziesiątych; O schładzaniu gospodarki; O aktualnych problemach bezrobocia, inwestycji i polityki gospodarczej; O perspektywach, warunkach i skutkach przystąpienia Polski do strefy euro; Fiskalne uwarunkowania polityki pieniężnej w Polsce w latach 1998-2003; Uwarunkowania instytucjonalne funkcjonowania Rady Polityki Pieniężnej NBP; Na marginesie sporów o politykę pieniężnąw Polsce; Kalendarium działalności Rady Polityki Pieniężnej w latach 1998-2003.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-227-8
Rozwój polskiego prawa bankowego; Polskie prawo bankowe - proces integracji z Unią Europejską; Instytucje stabilizujące polski system bankowy. narodowy Bank Polski i Komisja nadzoru bankowego; bankowy fundusz gwarancyjny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-46-3
Wstęp; R.1 Rola Banku Centralnego w gospodarce i systemie bankowym; R.2 Renta emisyjna; R.3 Strumienie finansowe w Banku Centralnym; R.4 Analiza empiryczna strumieni finansowych w Narodowym Banku Polskim w latach 1990-2000; R.5 Wpływ polityki finansowej Banku Centralnego na wielkość senioratu fiskalnego; R.6 Strumienie finansowe w bankach centralnych wybranych krajów znaj dujących się w okresie transformacji; R.7 Renta emisji na w Europejskiej Unii Monetarnej; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Strategie banków w Europie / Joachim von Koppen. - Warszawa : CeDeWu, 1999. - 254 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-87885-04-5
Banki w Europie; Scenariusze zmian strukturalnych; Cele strategiczne; Opcje strategiczne; Planowanie strategiczne; Struktury organizacyjne i procedury; Operatywne wdrażanie strategii; Zarządzanie aktywami i pasywami; Zarządzanie transakcjami usługowymi i handlowymi; Zarządzanie jakością i kosztami; Kadry kierownicze w procesie zmian; Banki europejskie w globalnym współzawodnictwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89073-58-7
R.I Zmiany prawa bankowego i przekształcenia struktury organizacyjnej bankowości w Polsce, R.II Funkcjonowanie banków w Polsce, R.III Polski bank centralny, R.IV Europejski System Banków Centralnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Authority data
Bank centralny - Europa (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Banki - Europa (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again