Form of Work
Książki
(7)
Status
available
(5)
only on-site
(4)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(5)
Author
Binek Beata
(3)
Heciak Paweł
(3)
Stępniewski Michał
(3)
Waltz-Komierowska Dominika
(3)
Wratny Jerzy
(2)
Bednarski Marek
(1)
Wrońska Elżbieta Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Akcjonariat pracowniczy
(7)
Akcje (ekon.)
(3)
Papiery wartościowe
(3)
Spółki publiczne
(3)
Przedsiębiorstwo
(2)
Spółki pracownicze
(2)
Prywatyzacja
(1)
Prywatyzazja
(1)
Samorząd pracowniczy
(1)
Zbiorowe stosunki pracy
(1)
Związki zawodowe
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-8158-366-4
Zawiera: Przedmowa. Wykaz skrótów. Bibliografia. Wstęp. Rozdział I. Zagadnienia ogólne: § 1. Pojęcie partycypacji; § 2. Pojęcie partycypacji pracowniczej; § 3. Ideowe korzenie partycypacji; § 4. Pierwiastek partycypacji w treści indywidualnych stosunków pracy; § 5. Partycypacja bezpośrednia. Rozdział II. Partycypacja przedstawicielska: § 1. Ogólna charakterystyka; I. Partycypacja przedstawicielska w kontekście działania związków zawodowych; II. Pojęcie zarządzania organizacją gospodarczą; III. Ocena partycypacji przedstawicielskiej w świetle ekonomii; IV. Zakresy przedmiotowe partycypacji; V. Stopnie partycypacji; VI. Szczeble partycypacji; VII. Partycypacja przedstawicielska a kapitałowa; § 2. Geneza i rozwój partycypacji przedstawicielskiej; I. Rys historyczny i przegląd rozwiązań krajowych; II. Partycypacja w prawie międzynarodowym i europejskim; 1. Partycypacja w prawie międzynarodowym; 2. Partycypacja w prawie Rady Europy; 3. Partycypacja w prawie traktatowym oraz w programach Unii Europejskiej; III. Partycypacja przedstawicielska we wspólnotowym prawie wtórnym; 1. Europejskie standardy partycypacji w zakładach pracy o zasięgu krajowym; 2. Przedstawicielstwo pracownicze; A. Uwagi wprowadzające; B. Geneza dyrektywy Nr 2002/14/WE; C. Przegląd postanowień dyrektywy; 3. Standardy partycypacji w korporacjach transnarodowych; A. Wprowadzenie; B. Europejska Rada Zakładowa; a. Geneza; b. Zrewidowana dyrektywa o europejskiej radzie zakładowej; c. Przegląd treści dyrektywy; d. Europejskie rady zakładowe w praktyce. Dalsze perspektywy; IV. Urządzenia partycypacji pracowniczej w organizacjach gospodarczych „na prawie europejskim” (spółka europejska, spółdzielnia europejska, spółka powstała z transgranicznego łączenia się spółek); 1. Uwagi wstępne; 2. Zaangażowanie pracowników w spółce europejskiej; A. Geneza; B. Pojęcie spółki europejskiej w świetle rozporządzenia Nr 2157/2001; C. Przegląd treści dyrektywy Nr 2001/86/WE; 3. Zaangażowanie pracowników w spółdzielni europejskiej; A. Pojęcie spółdzielni europejskiej w świetle rozporządzenia Nr 1435/2003; B. Zasady zaangażowania pracowników w spółdzielni europejskiej; 4. Transgraniczne łączenie się spółek a problem partycypacji; A. Uwagi wprowadzające; B. Problem partycypacji w świetle dyrektywy Nr 2005/56/WE. Rozdział III. Rozwój partycypacji przedstawicielskiej w Polsce: § 1. Samorząd załogi przedsiębiorstwa państwowego; I. Wprowadzenie; II. Antecedencje; III. Preludium; IV. Nierozegrana bitwa; V. Status prawny samorządu pracowniczego w świetle ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego oraz ustawy o przedsiębiorstwach państwowych; VI. Przymusowy letarg i walka pozycyjna; VII. Pyrrusowe zwycięstwo; VIII. Upadek i życie po życiu; § 2. Status prawny przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej i zarządzie; I. Uwagi wstępne; II. Stosunek organizacyjny; III. Stosunek pracy; IV. Zbiorowy stosunek pracy; § 3. Urządzenia partycypacji przedstawicielskiej będące efektem wdrożenia prawa europejskiego; I. Implementacja dyrektyw dotyczących transnarodowych organizacji gospodarczych; 1. Wprowadzenie; 2. Ustawa o europejskich radach zakładowych; 3. Uwagi dotyczące stosowania ustawy o ERZ w praktyce zakładów pracy; 4. Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej; 5. Ustawa o spółdzielni europejskiej; 6. Implementacja dyrektywy Nr 2005/56/WE w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych do prawa polskiego; 7. Geneza polskiej ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji; 8. Kompetencje rady pracowników w świetle ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji; 9. Rady pracowników a zakładowe organizacje związkowe; 10. Ocena realizacji ustawy w praktyce zakładów pracy; II. Przedstawiciele pracowników powoływani ad hoc; 1. Ogólna charakterystyka i zakres przedmiotowy; 2. Problemy prawne funkcjonowania przedstawicieli ad hoc w praktyce zakładów pracy; III. Przedstawicielstwo pracownicze. Propozycje de lege ferenda. Rozdział IV. Partycypacja kapitałowa. Akcjonariat pracowniczy: § 1. Istota i definicje; § 2. Rys historyczny akcjonariatu pracowniczego w świecie; § 3. Akcjonariat pracowniczy w Polsce w kontekście prywatyzacji; I. Stan prawny i cele akcjonariatu; II. Ocena akcjonariatu „okołoprywatyzacyjnego”; § 4. Akcjonariat pracowniczy. Perspektywy rozwoju partycypacji kapitałowej; § 5. Stanowisko Unii Europejskiej; § 6. Refleksje nad charakterem prawnym partycypacji kapitałowej. Rozdział V. Uwagi końcowe. Streszczenie. Zusammenfassung. Indeks rzeczowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 349
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86897-75-9
R.1 Kodeks spółek handlowych: Wstęp; Spółka publiczna; Rodzaje akcji emitowanych przez spółkę akcyjną; Prawa majątkowe wynikające z akcji; Prawa korporacyjne akcjonariuszy; Obowiązki akcjonariuszy. R.2 Prawa i obowiązki akcjonariuszy wynikające z ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi: Wprowadzenie; Prawo akcjonariuszy do informacji wynikające z obowiązków emitenta (spółki publicznej); Obowiązki akcjonariuszy i inwestorów; Prawo akcjonariuszy do wyznaczenia rewidenta do spraw szczególnych; Prawa akcjonariusza wynikające ze świadectwa depozytowego; Ochrona praw akcjonariuszy mniejszościowych wobec nabycia akcji własnych przez spółkę; Ochrona praw akcjonariuszy mniejszościowych przez przewodniczącego KPWiG. R.3 Zasady ładu korporacyjnego (corporate governance): Ch-ka zasad ładu korporacyjnego; Wdrażanie zasad ładu korporacyjnego - kolejny obowiązek informacyjny spółek publicznych; Najważniejsze zasady z kodeksu dobrych praktyk z punktu widzenia akcjonariuszy. R.4 Zasady dochodzenia roszczeń przed sądami: Dochodzenie roszczeń przed sądem cywilnym; Sądownictwo polubowne; Sądownictwo administracyjne; Postępowanie rejestrowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-924813-0-0
R.1 Kodeks spółek handlowych: Wstęp; Spółka publiczna; Rodzaje akcji emitowanych przez spółkę akcyjną; Prawa majątkowe wynikające z akcji; Prawa korporacyjne akcjonariuszy; Obowiązki akcjonariuszy. R.2 Prawa i obowiązki akcjonariuszy wynikające z ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi: Wprowadzenie; Prawo akcjonariuszy do informacji wynikające z obowiązków emitenta (spółki publicznej); Obowiązki akcjonariuszy i inwestorów; Prawo akcjonariuszy do wyznaczenia rewidenta do spraw szczególnych; Prawa akcjonariusza wynikające ze świadectwa depozytowego; Ochrona praw akcjonariuszy mniejszościowych wobec nabycia akcji własnych przez spółkę; Ochrona praw akcjonariuszy mniejszościowych przez przewodniczącego KPWiG. R.3 Zasady ładu korporacyjnego (corporate governance): Ch-ka zasad ładu korporacyjnego; Wdrażanie zasad ładu korporacyjnego - kolejny obowiązek informacyjny spółek publicznych; Najważniejsze zasady z kodeksu dobrych praktyk z punktu widzenia akcjonariuszy. R.4 Zasady dochodzenia roszczeń przed sądami: Dochodzenie roszczeń przed sądem cywilnym; Sądownictwo polubowne; Sądownictwo administracyjne; Postępowanie rejestrowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-924813-0-0
R.1 Kodeks spółek handlowych: Wstęp; Spółka publiczna; Rodzaje akcji emitowanych przez spółkę akcyjną; Prawa majątkowe wynikające z akcji; Prawa korporacyjne akcjonariuszy; Obowiązki akcjonariuszy. R.2 Prawa i obowiązki akcjonariuszy wynikające z ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi: Wprowadzenie; Prawo akcjonariuszy do informacji wynikające z obowiązków emitenta (spółki publicznej); Obowiązki akcjonariuszy i inwestorów; Prawo akcjonariuszy do wyznaczenia rewidenta do spraw szczególnych; Prawa akcjonariusza wynikające ze świadectwa depozytowego; Ochrona praw akcjonariuszy mniejszościowych wobec nabycia akcji własnych przez spółkę; Ochrona praw akcjonariuszy mniejszościowych przez przewodniczącego KPWiG. R.3 Zasady ładu korporacyjnego (corporate governance): Ch-ka zasad ładu korporacyjnego; Wdrażanie zasad ładu korporacyjnego - kolejny obowiązek informacyjny spółek publicznych; Najważniejsze zasady z kodeksu dobrych praktyk z punktu widzenia akcjonariuszy. R.4 Zasady dochodzenia roszczeń przed sądami: Dochodzenie roszczeń przed sądem cywilnym; Sądownictwo polubowne; Sądownictwo administracyjne; Postępowanie rejestrowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-2245-1
1. Strategie finansowe przedsiębiorstw, 2. Spółka pracownicza jako podmiot gospodarujący, 3. Decyzje finansowe w spółkach pracowniczych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87890-69-3
Cz. I Prywatyzacja i partycypacja pracownicza: 1. Prywatyzacja - teoria i polska praktyka gospodarcza, 2. Pojęcie partycypacji pracowniczej, 3. Charakterystyka instytucji partycypacji pracowniczej związanych z prywatyzacją w świetle rozwiązań prawnych. Cz. II Instytucje partycypacji pracowniczej w świetle praktyki gospodarczej: 4. Metodologia i zakres badań, 5. Instytucje partycypacji pracowniczej w przedsiębiorstwach prywatyzowanych metodą pośrednią, 6. Instytucje partycypacji pracowniczej w spółkach pracowniczych. Cz. III Podsumowanie, prognozy, uwagi de lege ferenda: 7. Wpływ prywatyzacji na zbiorowe stosunki pracy. Podsumowanie, 8. Perspektywy partycypacji pracowniczej w gospodarce posttransformacyjnej, prognozy i uwagi de lege ferenda
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-20-7
Cz. I Wpływ struktury akcjonariatu na zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - szanse i zagrożenia: Struktura rynku kapitałowego i akcjonariatu a zarządzanie wartością spółki; Zarządzanie wartością przedsiębiorstw - aspekty własnościowe; Inwestorzy indywidualni a zarządzanie wartością firmy; Struktura własnościowa kapitału i jej wpływ na podstawowe czynniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na podstawie spółek pracowniczych regionu kujawsko-pomorskiego; Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w transakcjach finansowych długiem; Wpływ przejąć na wartość firmy na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie; Fuzje i podziały w świetle zarządzania wartością. Cz. II Corporate Governance a zarządzanie wartością przedsiębiorstwa: Nadzór korporacyjny i tendencje jego zmian w wybranych krajach; Władztwo korporacyjne - rozwój, modele, znaczenie; Model przedsiębiorstwa, system nadzoru korporacyjnego a tworzenie wartości dla akcjonariuszy; Możliwe kierunki kształtowania się nadzoru korporacyjnego w polskich spółkach akcyjnych notowanych na GPW w kontekście kreowania wartości dla akcjonariuszy. Cz. III Problemy definiowania i migracji wartości przedsiębiorstwa: Co środowiska akademickie zarzucają ekonomicznej wartości dodanej; Podstawowe czynniki kreujące wartość przedsiębiorstwa; Mierniki oceny powodzenia restrukturyzacji; Wartość przedsiębiorstwa i wartość firmy w sprawozdawczości finansowej; Potrzeba i sposoby modyfikacji gotówkowej wartości dodanej w erze informacji; Stopa zwrotu i koszt kapitału - najważniejsze aspekty zarządzania wartością dla akcjonariuszy w polskich spółkach publicznych; Wpływ strategii marketingowych na migrację wartości przedsiębiorstwa; Migracja dochodowości akcji na rynku kapitałowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Authority data
Akcjonariat pracowniczy (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again