Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(12)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(12)
Author
Bernaczyk Michał
(1)
Butkiewicz Marcin
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(1)
Ganczar Małgorzata
(1)
Gołaczyński Jacek
(1)
Gołuchowski Jerzy
(1)
Jabłoński Mariusz
(1)
Janowski Jacek
(1)
Kowalczyk Marcin
(1)
Kucharczyk Jacek
(1)
Luterek Mariusz
(1)
Martysz Czesław
(1)
Mikulski Kazimierz
(1)
Monarcha-Matlak Aleksandra
(1)
Sobczak Andrzej
(1)
Szpor Grażyna
(1)
Wojsyk Kajetan
(1)
Wygoda Krzysztof
(1)
Zbieranek Jarosław
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Administracja
(13)
Internet
(5)
Administracja elektroniczna
(3)
Prawo do informacji publicznej
(3)
Systemy informatyczne
(3)
Dokumenty elektroniczne
(2)
Komputery
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Sądownictwo
(2)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Informacja publiczna
(1)
Korupcja
(1)
Organizacje
(1)
Państwo
(1)
Podatek
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo do informacji
(1)
Strony WWW
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Służba zdrowia
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
18 results Filter
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2769)
ISBN: 83-229-2629-4
Cz. I Informacja publiczna; 1. Konstycyjnoprawny charakter prawa dostępu do informacji publicznej - art. 61, 2. Ustawowa konkretyzacja prawa dostępu do informacji, 3. Kryteria decydujące o uznaniu konkretnej sprawy za sprawę publiczna, 4. Procedury udostępniania informacji publicznej, 5. Dostęp do dokumentów urzędowych i posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, 6.Zagadnienia bezwnioskowego trybu udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej (elektroniczna procedura dostępu do informacji), 7. Zakres przedmiotowy informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej. Cz. II Rozporządzenia z dnia 17 maja 202 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Komentarz, Cz. III Informatyzacja działalności podmiotów władzy publicznej w świetle regulacji ustawowej: 1. Wprowadzenie, 2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy, 3. Plan Informatyzacji Państwa oraz projekty informatyczne o publicznym zastosowaniu, 4. Systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych, rejestry publiczne oraz wymiana informacji w formie elektronicznej między podmiotami publicznymi, 5 Badania zgodności oprogramowania interfejsowego z rozwiązaniami określonymi przez podmioty publiczne oraz kontrola przestrzegania przepisów ustawy, 6 .Zmiany w przepisach obowiązujących
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Cyberkultura, Internet, Społeczeństwo)
ISBN: 978-83-7644-034-7
1. Administracja publiczna w społeczeństwie informacyjnym; 2. Organizacja systemów e-government w wybranych krajach; 3. Systemy informacji publicznej w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej; 4. Organizacja systemu informacji publicznej w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Cyberkultura, Internet, Społeczeństwo)
ISBN: 978-83-61408-82-6
1. Jak komunikuje się urząd, 2. Społeczenstwo-odbiorcy informacji, 3. Wybrane organizacje międzynarodowe, 4. Państwa Unii Europejskiej, 5. Polski e-urząd w komunikcji z obywatelem, 6. Informacja publiczna w społeczeństwie obywatelskim - model dla państw Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań / Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 83-89817-71-3
Nowoczesne technologie ICT w walce z korupcją na świecie. Wykorzystanie przez administrację publiczną usług publicznych świadczonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w walce z korupcją w życiu publicznym w Polsce. Wykorzystanie narzędzi elektronicznych w obszarze zamówień publicznych jako sposób przeciwdziałania zjawisku korupcji w Polsce. Internet jako narzędzie wspierające wykrywanie przypadków korupcji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 557)
1. Pryncypia architektury korporacyjnej w organizacji publicznej; 2. Architekturocentryczny proces opracowywania systemów oprogramowania; 3. Ewaluacja architektury systemów oprogramowania; 4. Tworzenie oprogramowania i stosowanie koncepcji architektury korporacyjnej w polskich organizacjach publicznych; 5. Formułowanie pryncypiów architektonicznych i ich zastosowanie do ewaluacji architektury systemów oprogramowania; 6. Empiryczna weryfikacja opracowanych rozwiązań
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
(RUBINUM)
ISBN: 978-83-7556-104-3
1. Społeczeństwo i administracja publiczna w dobie Internetu: Przeobrażenia społeczne związane z rozwojem cywilizacyjnym; Unia Europejska jako Społeczeństwo Informacyjne - realizacja Strategii Lizbońskiej; Usługa społeczeństwa informacyjnego; Implementacja społeczeństwa informacyjnego w Polsce; Rola administracji publicznej w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. 2. Prawne aspekty idei e-Goverment: Pojęcie i rozwój e-Govermentu na świecie; IDA - Wymiana Danych między Administracjami; e-Goverment w realiach polskiej administracji publicznej. 3. Rozwój elektronicznej administracji publicznej w Polsce: Nowy dział administracji rządowej - informatyzacja; Postawy prawne informatyzacji administracji publicznej; Dokument elektroniczny; Podpis elektroniczny; Wykorzystanie narzędzi e-administracji w procedurze administracyjnej; Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej; Rejestry publiczne; e-Podatki. 4. Dostęp do informacji będących w posiadaniu administracji publicznej: Zasady leżące u podstaw prawa dostępu do informacji; Pojęcie informacji publicznej; Dostęp do informacji w prawie międzynarodowym; Dostęp do informacji publicznej w Unii Europejskiej; Gwarancja dostępu do informacji w prawie polskim. 5. Ograniczenie dostępu do informacji publicznej: Ochrona informacji niejawnych; Ochrona danych osobowych; Ochrona baz danych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-255-1396-2
1. Założenia teoretycznej koncepcji informatyzacji postępowania cywilnego (efekty projektu badawczo-rozwojowego "E-Sąd. Informatyzacja postępowania cywilnego": Informatyzacja postepowania cywilnego w Polsce; Problem identyfikacji podmiotów w czynnościach dokonywanych w postaci elektronicznej- potrzeba liberalizacji przepisów; Perspektywy rozwoju publicznych systemów elektronicznej identyfikacji; Scenariusz postępowania hybrydowego; Portal Komunikacyjny Sadu służący do elektronicznej komunikacji pomiędzy sądem a stronami postępowania; Informatyzacja postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty i w sprawie drobnych roszczeń w prawie polskim. Wnioski de lege ferenda; Dokument elektroniczny dowodem w procesie cywilnym; Informatyzacja postępowań rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Zastawów i Nowej Księdze Wieczystej oraz dostęp do danych zawartych w tych rejestrach; Elektroniczne orzeczenia sądowe; Nagrywanie przebiegu posiedzenia jawnego jako alternatywna metoda protokołowania; Wybrane aspekty informatyzacji polskiego postępowania arbitrażowego; 2. Informatyzacja postępowania sądowego/cywilnego: Sygnowanie pism procesowych podpisem elektronicznym w świetle orzecznictwa sądów polskich; Stosowanie podpisu elektronicznego a obowiązek przechowywania dokumentacji w urzędzie wobec dwudziestoletniego okresu przechowywania danych związanych bezpośrednio z usługami certyfikacyjnymi przez podmioty świadczące te usługi; Charakter prawny digitalizacji dokumentów w postępowaniu cywilnym. Uwagi de lege lata i de lege ferenda; Oddziaływanie prawa nowych technologii na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w społeczeństwie informacyjnym- aspekty społeczne; Badanie serwisów internetowych polskich sądów- wyniki, obserwacje i rekomendacje; 3. Informatyzacja postępowania przed organami administracji publicznej: Lex Informatica- problemy słownika; Obowiązek korzystania z otwartych standardów w informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne; Interwencje samorządu terytorialnego w sektorze telekomunikacyjnym; Automatyzacja rozstrzygnięć i innych czynności w sprawach indywidualnych załatwianych przez organ administracji publicznej; Udostępnianie informacji publicznych w postaci elektronicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych; Elektroniczne dzienniki urzędowe. Wpływ wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne na ich treść; Informatyzacja procesu udostępniania informacji prawnych w Austrii i w Polsce- różnice i podobieństwa; 4. IT Law. Wybrane problemy: Studia podyplomowe jako forma kształcenia ustawicznego prokuratorów w dziedzinie nowych technologii informacyjnych (na przykładzie Podyplomowych Studiów Problemów Przestępczości Komputerowej UMK w Toruniu); Aktualna rola informatyki prawniczej w powiązaniu z informatyką administracyjna; Uwagi na temat odpowiedzialności usługodawcy hostingu w Internecie; Nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Stosowanie ontologii Modelu Minimalnego do analizy aktów oskarżenia spraw nielegalnego handlu paliwem; Prowadzenie śledztwa w sprawach nielegalnego handlu paliwem z wykorzystaniem wspomagania informatycznego; Metoda tworzenia ontologii na potrzeby systemu wspomagającego prace dochodzeniowo-śledcze w sprawach przestępstw gospodarczych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-573-5
1 Podpis elektroniczny 2. Korzystanie z Internetu w administracji 3. Internet a sądy 4. Informatyzacja zamówień 5. Elektroniczne podatki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-061-8
1. Istota obowiązków adminsitracji publicznej, 2. Ewolucja pojęć odnoszących się do komunikacji elektronicznej, 3. Regulacje prawa wspólnotowego w zakresie komunikacji elektronicznej, 4. Obowiązki administracji w sferze telekomunikacji, 5. Obowiązki administracji w sferze mediów elektronicznych, 6. Obowiązki administacji w sferze technologii informacyjnych i ich zastosowania, 7. Komunikacja elektroniczna jako obowiązek administracji, 8. Obowiązki wynikające z wykorzystania komunikacji elektronicznej w administracji publicznej, 9. Metody włączania zagadnień komunikacji elektronicznej w administracji do systemu prawa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-126-2
1. Charakterystyka technologii informacyjnych; 2. Informacja; 3. Informacja, a dane i wiedza;4. Komunikacja; 5. Sprzęt komputerowy; 6. Oprogramowanie komputerowe; 7. Komputerowe przetwarzanie danych; 8. Komputerowe zarządzanie informacją; 9. Sieci komputerowe; 10. System informacyjny; 11. System informatyczny; 12. Informatyzacja; 13. Kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego; 14. Inne ujęcia społeczeństwa informacyjnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89914-23-1
1. Pojęcia, definicje i ich odniesienia praktyczne do technologii informacyjnej w administracji, 2. Technologia informacyjna w administracji, 3. Technologia informacyjna dla administracji, 4. Badanie stosowania technologii informacyjnej w wybranym obszarze administracji szkolnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-465-1
1. Współczesne koncepcje, systemy oraz metody zarządzania: Podstawowe wskaźniki gospodarki opartej na wiedzy; Formułowanie pryncypiów architektury korporacyjnej dla organizacji publicznych; Spersonalizowany przekaz wiedzy z użyciem metod e-learningu; Identyfikacja profitów dla społeczności lokalnej jako konsekwencji realizacji idei sieci w praktyce zarządzania publicznego; 2.Technologie wiedzy w administracji publicznej - aspekty teoretyczne i praktyczne: Zarządzanie wiedzą w administracji publicznej; Zarządzanie wiedzą sposobem na polepszenie jakości pracy administracji samorządowej; Jakość informacji w zarządzaniu administracją publiczną; Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie w jednostkach administracji publicznej; Standaryzacja dokumentów elektronicznych w obszarze administracji publicznej; Modelowanie aktów prawnych jako element usprawnienia procesu legislacyjnego; Metodyki oceny serwisów internetowych urzędów miejskich - dyskusja możliwości zastosowań; Doskonalenie przepływu wiedzy w organizacji publicznej. Raport z badań w Urzędzie Miasta Lęborka; Analiza tekstu jako źródło wiedzy o nieprawidłowościach finansowych; Business intelligence w administracji publicznej; Przykładowe narzędzia ORACLE BI w administracji publicznej; Zastosowanie agentów oprogramowania w administracji publicznej; 3. Technologie wiedzy w sektorze ochrony zdrowia - aspekty teoretyczne i praktyczne: Finansowanie publiczne i prywatne w ochronie zdrowia - analiza porównawcza krajów europejskich; Prognozowanie zapotrzebowania na usługi medyczne; Zdrowie jako szansa dla usprawnienia systemów opieki zdrowotnej - perspektywa europejska i jej implikacje dla Polski; Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w sektorze zdrowia - doświadczenia polskie na tle krajów członkowskich UE; Standaryzacja medyczna podstawa medycznego i ekonomicznego bezpieczeństwa w systemie ochrony zdrowia; Oparte na wiedzy doskonalenie procesów w jednostkach opieki zdrowotnej; Zarządzanie wiedzą w praktyce jednostek ochrony zdrowia; Zarządzanie informacją przez Wojewódzkie Centra Zdrowia Publicznego; Zasoby ludzkie i rzeczowe publicznych podmiotów sektora ochrony zdrowia w latach 1999-2006. Analiza statystyczno-ekonometryczna; Technologia portalowa w ochronie zdrowia; Zakresy nauczania informatyki medycznej w uczelniach medycznych - czy studenci SA kształceni we właściwym kierunku?; Wykorzystanie analizy interesariuszy do zarządzania publiczną jednostką ochrony zdrowia; Rola i miejsce kadry menedżerskiej w polskim systemie zdrowotnym w obliczu reform systemowych (na podstawie projektu badawczego finansowanego ze środków KBN); PHOENIX - ai technology In neuroscience evidence base medicine; New ways of working for psychiatrists; Evaluation of efficacy Rusing telehelath and fuzzy-logic based approach; 4. Technologie wiedzy na użytek praktyki: Ocena efektywności w procesie wyboru strategii udostępniania produktów informatycznych w obszarze zarządzania publicznego; Kierunki rozwoju nowej metody budowy systemów zarządzania wiedzą w organizacjach, opartej na architekturze knowledge grid; Metody łaczenia klasyfikatorów w kontekstowym klasyfikatorze złożonym; Dynamizm charakteru kapitału intelektualnego jako aspekt zarządzania wiedzą w organizacjach; Języki modelowania procesów biznesowych; Koncepcja ochrony informacji w organizacji chaotycznej; Zrównoważone karty wyników jako element systemu business intelligence; Zarządzanie łańcuchem dostaw firm agrobiznesu z wykorzystaniem Internetu; Integracja jako czynnik zastosowań rozwiązań telepatycznych w transporcie miejskim; A theoretical framework for adopting decision suport tools In polish firms; knowledge management and logistic information systems efficacy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Administracja - komputeryzacja (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again