Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(13)
available
(4)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(13)
Author
Biegański Zdzisław
(1)
Buchowski Michał
(1)
Chamot Marek
(1)
Dragoń Andrzej
(1)
Drozdowicz Zbigniew
(1)
Grzywna Paweł
(1)
Herzfeld Michael
(1)
Jakowicz Jerzy
(1)
Jałowiecki Bohdan
(1)
Lustig Joanna
(1)
Mikołajczyk Marian
(1)
Misiejuk Dorota
(1)
Mitręga Marian
(1)
Niczyporuk Danuta
(1)
Niktorowicz Jerzy
(1)
Piekarski Romuald
(1)
Polakowska-Kujawa Jolanta
(1)
Romaniszyn Krystyna
(1)
Rykiel Zbigniew
(1)
Sobecki Mirosław
(1)
Stępień Natalia
(1)
Tokarz Grzegorz
(1)
Trafiałek Elżbieta
(1)
Wiszczun Ewelina
(1)
Wojciechowski Sebastian
(1)
Zasępa Bożena
(1)
Zieliński Lech
(1)
Łukowski Wojciech
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(14)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Świadomość narodowa
(13)
Europa
(3)
Integracja europejska
(3)
Mniejszości narodowe
(3)
Społeczności lokalne
(3)
Unia Europejska
(3)
Świadomość społeczna
(3)
Globalizacja
(2)
Polityka narodowościowa
(2)
Regionalizm
(2)
Religijność
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Akta stanu cywilnego
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Geografia polityczna
(1)
Geopolityka
(1)
Integracja społeczna
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Interes społeczny
(1)
Internet
(1)
Interpelacje i zapytania parlamentarne
(1)
Kaliningrad (Rosja) -- od 1991 r.
(1)
Kara cielesna
(1)
Kultura
(1)
Migracje
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
NATO
(1)
Naród
(1)
Niemcy
(1)
Obywatelstwo
(1)
Opinia publiczna
(1)
Państwo
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Polityka
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska
(1)
Polska -- polityka -- od 1989 r.
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Racja stanu
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rosja
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Socjologia
(1)
Stereotyp narodowy
(1)
Struktura społeczna
(1)
Styk, Józef (1942- )
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Sądownictwo
(1)
Tradycja
(1)
Wartość
(1)
Wieś
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Świadomość narodowa -- Europa -- od 1989 r.
(1)
Subject: time
1945-
(1)
Subject: place
Ukraina
(2)
Czechy
(1)
15 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-89190-97-0
Wstęp, 1. Etniczność i obywatelskość- konteksty teoretyczne, Prognozy nowej Europy w kontekście realizowania zadań edukacji międzykulturowej, Etniczność i obywatelskość trudnym problemem edukacyjnym nie tylko "Nowej Europy", Obywatelstwo i tożsamość społeczna na pograniczach w warunkach Unii Europejskiej, Tożsamość Europejczyka-fakt czy artefakt?, Etniczności a obywatelskość, Europejska obywatelskość- strefa elit, czy worek bez dna?, Tożsamośc społeczna w "innej nowoczesności", 2. Etniczność i obywatelskość w warunkach Drugiej Rzeczpospolitej, Świadomość narodowa mniejszości na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej, Absolwent prywatenj świeckiej szkoły żydowskiej jako obywatel Drugiej Rzeczpospolitej, Bikulturowość a wychowanie obywatelskie w działalności Żydowskiego Klubu Myśli Państwowej w Wilnie 1929-1939, Źródła wychowania państwowego Tatarów polskich w latach 1918-1939, Idea obywatelska w Drugiej Rzeczpospolitej w kontekście rodziny chłopskiej, 3. Etniczność i obywatelskość jako kategorie w kształceniu i wychowaniu, Wychowanie obywatelskie współczesnego dziecka-w perspektywie edukacji szkolnej oraz globalizacji mediów elektronicznych, Służebna rola pedagogiki ponowoczesnej, Stałość i zmienność. Poczucie tożsamości narodowej młodzieży i nowy wymiar edukacji obywatelskiej, Wychowanie obywatelskie-konteksty dydaktyczne, Działalność stowarzyszeń młodzieżowych,a wychowanie obywatelskie młodego pokolenia Polaków na przykładzie "Parlamentu Młodzieży" z Przemyśla, Obywatelskość jako wartość ceniona przez studentów kierunków nauczycielskich Uniwersytetu w Białymstoku w ich systemie wartości oraz w procesie wychowania, Strategia kształcenia a szacunek wobec zróżnicowania etnicznego, Sztuka w kontekstach kreowania wspólnot społecznych, obywatelskich, etnicznych i narodowych, 4. Etniczność i obywatelskość na pograniczu kultur, Obywatelskie zasady postrzegania mniejszości narodowych, Miejsce polskiej mniejszości narodowej w społeczeństwie obywatelskim Republiki Litewskiej, Potomkowie wypędzonych, Obywatel Europy?, Proces socjalizacji do grupy mniejszościowej a wartości kultury na przykładzie tożsamości kulturowej Białorusinów w Polsce, Edukacja Międzynarodowa w Niemczech na przykładzie współpracy polsko-niemiejciej, Tożsamość młodzieży zaolziańskiej-konsekwencja konformizmu czy buntu, Tożsamość etniczna jednostki w kontekście pogranicza, Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, Mniejszości w szkolnictwie krajów skandynawskich-studium z pedagogiki porównawczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60011-61-3
1. Proces kształtowania tożsamości narodowej Słowaków, 2. Kształtowanie sie współczesnej tożsamości narodowej Łotyszy, 3. Norweska tożsamość narodowa jako przyczyna odrzucenia członkostwa w Unii Europejskiej, 4. Kształtowanie sie narodu we francuskiej myśli geopolitycznej - zarys zagadnienia, 5. Samorząd terytorialny w Europie. Przykład Szwajcarii i Szwecji, 6. Hugo Grotius a prawa narodów, 7. Konflikt polsko-białoruski w sprawie przestrzegania praw mniejszości polskiej na Białorusi w 2005 roku w świetle prac polskiego Sejmu IV kadencji, 8. Struktury polskiego obozu narodowego (1886-1945), 9. Idee polskiego obozu narodowego - rys historyczny, 10. Mesjanizm i słowianofilstwo rosyjskie w myśli społeczno-politycznej Mariana Zdziechowskiego, 11. Tożsamość polska i próby jej zmiany w koncepcjach Jana Stachniuka, 12. Współczesny polski ruch narodowy wobec kultury, 13. Współczesny polski ruch narodowwy wobec kultury, 14. Obraz współczesnego narodu ukraińskiego w dwumiesięczniku "Arcana", 15. "Głos" wobec konfliktu rosyjsko-czeczeńskiego, 16. Obraz narodów bałkańskich w dwumiesięczniku "Arcana", 17. Ustawa o zakazie uboju rytualnego. Czy sanacja była antyżydowska, 18. Rodowód i zagłada ludności polskiej na Wschodzie, 19. Znaczenie konkordatu jako umowy międzynarodowej - konkordat 1993, 20. Polacy w Europie latających narodów - rozwój połączeń międzynarodowych z Międzynarodowego Portu Lotniczego we Wrocławiu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7112-160-1
1. Wartości ogólnokulturowe, 2. Wartości narodowe, 3. Wartości religijne, 4. Wartości w perspektywie integracji europejskiej, 5. Wartości w perspektywie regionu Podkarpacia, 6. Wartosci akademickie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87704-86-5
1.Swoistość kształtowania się tożsamości pogranicza kultur, 2.Spór o duchowe korzenie Europy.Problem invocatio dei w konstytucji Unii Europejskiej, 3.Obywatel stowarzyszony, czyli o idei społeczeństwa obywatelskiego, 4.Społeczeństwo informacyjne w Unii europejskiej: idea, założenia i realizacja, 5.Polityka ekspansywnaczy restryktywna? Inkluzyjna alternatywa "nowej lewicy" w świetle teorii systemów społecznych N. Luhmanna, 6.Problematyka walki z handlem ludźmi w świetle rozwiązań instytucjonalno-prawnych Unii Europejskiej, 7.Regulacje Unii Europejskiej w zakresie ograniczenia koncentracji przedsiębiorstw medialnych, 8.Problematyka europejska w przekazach progrmaowych kandydatów na urząd Prezydenta RP w latach 1990-2000, 9.Polska polityka zagraniczna wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Sugestie na przyszłość, 10.Kaliningrad w obliczu rozszerzenia Unii Europejskiej, 11.O rozumieniu problemów narodowościowych niepodległej Ukrainy, 12.Wybrne zagadnienia transformacji politycznej i gospodarczej współćzesnej Ukrainy w aspekcie sytuacji międzynarodowej, 13.Język państwowy jako narzędzie ochrony politycznej suwerenności państwa. Sytuacja Ukrainy, 14.Ukraińska prasa w kontekście współczesnych problemów państwa, 15.Kształtowanie się współczesnych stosunków polsko-estońskich, 16.Wyspy Owcze-niepodległość pod morskim dnem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7052-534-2
Wstęp; Tożsamość jednostkowa a wspólnota społeczna i państwowa. aspekty teoretyczne i praktyczne; Tożsamość zbiorowa a federalna i lokalna wspólnota polityczna; Wspólnoty u komunitarystów. Refleksje o ich charakterze , wzajemnym oddziaływaniu i zagrożeniach; Obywatelstwo, tożsamość, partycypacja: o idei demokracji deliberatywnej na szczeblu lokalnym; O konstytucji i wspólnocie politycznej; Kilka uwag interpretacyjnych o sposobie poszukiwania tożsamości kulturowej. Casus Henryka Elzenberga; Regiony w Imperium Europejskim; Lokalne społeczności obywatelskie w pracach Alexisa de Tocquev ille'a; Wieloetnoczność a przynależność do wspólnoty politycznej - doświadczenie amerykańskie; Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu regionalnej tożsamości; Polska w Europie regionów. Dziedzictwo tradycji historycznej jako podstawa współczesnej tożsamości regionalnej ziem polskich w jednoczącej się Europie; Kaszubi: między wspólnotą etniczną a wspólnotą polityczną; Wizerunek gdańskiego środowiska politycznego w lokalnych mediach; Wpływ tradycji morskich na tożsamość Regionu Pomorskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-32-5
1.Tożsamość europejska i lokalne rewindykacje, 2.Kary cielesne w Polsce w XVIII wieku, 3.Regulacja prawna interpelacji poselskich w Sejmie Śląskim w latach 1922-1929, 4.Wymiar sprawiedliwośći i prawo Polski Ludowej jako przedmiot badań naukowych Adama Lityńskiego (wybrane zagadnienia), 5.Dyplomacja i polityka zagraniczna Rady Zastępczej Tymczasowej (19 kwietnia - 28 maja 1794 roku), 6.Założenia ideologiczne prac nad unifikacją prawa rodzinnego w Poslce w latach 1945-1974, 7.Uwag kilka o pracach nad dekretem o katach stanu cywilnego z 1945 roku, 8.Prokuratorski nadzór ogólny nad orzecznictwem karno-administacyjnym w Polsce ludowej, 9.Proces kryminalny w Nowej Górze XVI-XVIII wieku, 10.Juliusz Makareiwcz o radzieckim prawie karnym, 11."Artykuły wojskowe dla generałó i oficerów wyższej i niższej rangi, względem przestępstw kryminalnych" z 1775 roku, 12.O politycznych załozeniach procedury cywilnej w Poslce Ludowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-922276-5-6
Cz.I W poszukiwaniu tożsamości narodowej: 1. Tożsamość narodowa, symboliczne obrazy innych, antysemityzm i ksenofobia, 2. tożsamość regionalna - między mniejszością etniczną a narodową, 3. Idea czechosłowakizmu a tożsamość narodowa Czechów i Słowaków, 4. Prawo a tożsamość narodowa. Wokół debat parlamentarnych dotyczących praw do dwujęzyczności dla mniejszości narodowych w Polsce. Cz.II Wymiary tożsamości europejskiej: 1. Sąsiedzi. Tożsamość narodowa w wielokulturowej Europie, 2. Szanse realizacji idei narodu europejskiego, 3. Polityczno-społeczne podłoże integracji państw i narodów w Europie. Cz.III Polacy i Niemcy - wzajemne postrzeganie: 1. Obraz wzajemnego postrzegania Niemców i Polaków. Rola stereotypów, 2. Polacy i Niemcy. Wzajemne obrazy etniczne w publicystyce obu narodów, 3. Obraz własny i obcych w publicystyce prasy narodowej na przełomie XIX i XX w., 4. Polacy i Niemcy - przeobrażenia we wzajemnym postrzeganiu, 5. Pozahistoryczne determinanty różnic i wzajemnego postrzegania się Polaków i Niemców, 6. Wzajemne postrzeganie Polaków i Niemców na przykładzie samorządu terytorialnego województwa opolskiego, 7. Stereotypowe postrzeganie Polski w niemieckich przewodnikach turystycznych, 8. Stereotypy narodowe w biznesie. Stosunki polsko-niemieckie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1614-9
1. Wstęp, 2. Geopolityka, racja stanu i interesy narodowe, 3. Państwo, 4.Granice, pogranicza i kresy, 5.Naród i tożsamość europejska, 6. Przemiany przestrzeni politycznej świata, 7. Ekonomiczno-polityczna struktura współczesnego świata
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88508-68-7
1. Drogi narodów europejskich - Europa - cywilizacja europejska - między nauką a ideologią, 2. Pojęcia "Europy" i "Unii Europejskiej" w polskim dyskursie politycznym, 3. Obrazy Unii Europejskiej i Europy w dyskursie prowadzonym w polskich mediach, 4. Tożsamość narodowa a tożsamość europejska. Wyniki badań sondażowych, 5. "Zwykli ludzie" o sobie Polsce, Europie i unii Europejskiej, 6. Droga Polaków do Unii Europejskiej w świetle badań opinii publicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61975-56-4
Część 1. Europa wspólnych wartości: Tożsamość europejska jako świadomość kulturowa; Przestrzeń kulturowa Europy; Przestrzeń społeczna a tożsamość polityczna państw integrującej się Europy. Wspólne źródła podstawowych wartości kulturowych; Terytorium, obszar i przestrzeń w Unii Europejskiej w kontekście obywatelstwa unijnego; Prawa człowieka w Karcie Praw Podstawowych i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; Polska przestrzeń ekonomiczna i polityczna w międzynarodowych klasyfikacjach instytucji badawczych. Część 2. Społeczno-ekonomiczne aspekty integracji europejskiej: Przestrzeń społeczna integrującej się Europy; Integracja europejska w obszarze polityki społecznej; Przenikanie się idei stosunków pracy w Europie na przykładzie transportu kolejowego; Modele kapitalizmu w Unii Europejskiej; Czy Polkom potrzebny jest parytet?; Zmiany w charakterze zatrudnienia kobiet w polskim górnictwie po wejściu do UE; Instytucjonalna pomoc społeczna w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej; Polityka społeczna a rozwój zrównoważony - relacje wzajemne; Czy regionalna polityka społeczna ma sens - przykład woj. Świętokrzyskiego; Rola samorządu terytorialnego w absorpcji funduszy strukturalnych; Rola szkół wyższych w kreowaniu tożsamości zagłębiowskiej na przykładzie Wyższej Szkoły Humanitas i Uniwersytetu Śląskiego; Analiza trendów kształtowania się zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Tychach i powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2004-2008. Część 3. Przyszłość procesu integracji europejskiej: Republika Chorwacji a integrująca się Europa - wybrane aspekty; Chorwacja miedzy strukturami euro-atlantyckimi a Ruchem Państw Niezaangażowanych; Białoruś - w poszukiwaniu swojego miejsca w Europie; W poszukiwaniu swojego miejsca na arenie międzynarodowej - polityka zagraniczna Republiki Słowenii po uzyskaniu niepodległości; Dwie dekady transformacji społeczno-ustrojowej na Węgrzech.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89281-23-6
1. Lokalne społeczeństwo obywatelskie (dwie możliwości interpretacyjne), 2. Tożsamość europejska i lokalne rewindykacje, 3. Globalność a lokalność, 4. Czy społeczności terytorialne przeniosą się do sieci. Kilka pytań i hipotez badawczych, 5. O pożytkach płynących z badania społeczności lokalnych na podstawie programu Polska Lokalna, 6. Wiązki transakcyjne w lokalnej przestrzeniu społecznej (interpretacji teoretyczne i implikacje empiryczne transakcyjnej koncepcji przestrzeni społecznej), 7. Wielokulturowe społeczeństwa regionalne (jako pożądany kierunek przeobrażeń społeczności lokalnych i regionalnych w Polsce), 8. Zawiedzone nadzieje? Uwarunkowania rozwoju lokalnego w opinii wielkopolskich elit samorządowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88278-97-5
Cz. I. W kręgu sporów o kształt integracji europejskiej: Mocarstwowe atrybuty Unii Europejskiej. Aspekty polityczne. ; Granice integracji. Kierunki poszerzania Unii Europejskiej. ; Atomizacja versus Integracja - potrzeba nowego paradygmatu badawczego dla Europy. ; Ku przyszłości. ale którą drogą? ; Ewolucja roli władz lokalnych i regionalnych w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej ; Unia Europejska - Stany Zjednoczone - NATO: Transatlantycki węzeł gordyjski ; Nowa koncepcja wspólnej polityki zagraniczne i bezpieczeństwa wobec państw obszaru Wspólnoty Niepodległych Państw ; Droga Bułgarii do Unii Europejskiej ; Unia Europejska wobec Białorusi ; Etnocentryzm polski i rumuński w Europie ojczyzn Cz. II. W poszukiwaniu koncepcji tożsamości europejskiej: Problemy Tożsamości europejskiej ; Europa - niedokończona przygoda. Kilka uwag o tożsamości i sztuce na marginesie propozycji Zygmunta Baumana ; Idea Narodu Europejskiego w warunkach kształtowania się ładu ponowoczesnego ; Narodowość versus europejskość - źródła potencjalnych konfliktów we współczesnej Europie ; Europejska Akademia Filmowa (1988-2006) - promocja kina europejskiego ; Edukacja europejska społeczeństwa polskiego - kompromis między dążeniem do globalizacji a renesans regionalizmu Cz. III. Prawa człowieka i problematyka prawna w Unii Europejskiej : Obywatelstwo europejskie - miraże, rzeczywistość, polskie złudzenia ; Prawne aspekty obywatelstwa Unii Europejskiej ; Prawa człowieka w procesie integracji europejskiej ; Nieustający dylemat. Dyskusje wokół stosowania kary śmierci w perspektywie integracji europejskiej ; Integracja policyjna jako trwały element państw Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-671-5
Część I: Tożsamość europejska i proces integracji europejskiej w refleksji socjologicznej. 1. Źródła tożsamości europejskiej. 2. Integracja europejska w dyskursie politycznym. 3. Tożsamości narodowe i wielokulturowość w Europie. 4. Perspektywy państwa narodowego w kontekście integracji europejskiej i globalizacji. 5. Religijność w zjednoczonej Europie. Część II: Migracje i ich konsekwencje dla społeczeństw europejskich. 1. Migracje - teoria a realia dotyczące Europy. 2. Migracje masowe z peryferii do centrów. Przyczyny , skutki i strategie migracji Polaków do Europy zachodniej. 3. Kariera negatywna jako skutek migracji. Losy kobiet z Europy Wschodniej i Środkowej w zachodnich państwach dobrobytu. 4. Migracje do Francji w badaniach socjologicznych. Część III: Mniejszości etniczno-narodowe i ich ochrona. 1. Ochrona mniejszości narodowych w Europie. Zasady ochrony ich praw oraz problemy wdrażania ich w życie. 2. Mniejszości narodowe w Polsce a wyniki narodowego spisu powszechnego z 2002 roku. 3. Muzułmanie w Europie. Dystans kulturowy, szanse asymilacji i integracji. Część IV: Zmiany społeczne w starych i nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej - wybrane przykłady. 1. Zmiany społeczne w Zjednoczonych Niemczech - wybrane problemy. 2. Struktura społeczna w Wielkiej Brytanii. 3. Zmiany społeczno-gospodarcze w Hiszpanii. 4. Społeczeństwo francuskie - główne tendencje zmian. 5. Czechy i Słowacja - zmiany strukturalne w procesie transformacji i integracji z Unią Europejską. 6. Pozycja Polski w Unii: gospodarka, ludność, struktura społeczna, jakość administracji. 7. Przemiany klas i warstw społecznych w Polsce okresu transformacji na tle przemian w Europie Zachodniej. Część V: Społeczeństwa europejskie w międzynarodowych badaniach socjologicznych. 1. Rzeczywistość społeczna Europy i narzędzia jej diagnozowania - programy badawcze. 2. Stosunek do innych narodów w badaniach polskich i międzynarodowych. Część VI: Zmiany w zachowaniach i orientacjach europejczyków. 1. Zachowania konsumenckie społeczeństw europejskich i ich uwarunkowania kulturowe. 2. Kontynent dwóch prędkości? Europa wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego i konsumpcyjnego. 3. Rzecznictwo interesów organizacji konsumenckich w Unii Europejskiej. 4. Kształtowanie europejskiej przestrzeni edukacyjnej z polskiej perspektywy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Cultura)
ISBN: 978-83-233-2391-4
1. Zażyłość kulturowa: pierwsze przybliżenie. 2. Nowe rozważania o geopolityce zażyłości kulturowej. 3. O definicjach i granicach. 4. Przekonujące podobieństwa. 5. Niebezpieczeństwa metafory: od wzburzonych wód do gorącej krwi. 6. Zażyłość kulturowa a znaczenie Europy. 7. Nostalgia strukturalna: czas i przysięga w górskich wsiach Krety. 8. Poetyka społeczna w teorii i praktyce. 9. Praktykowanie stereotypów. Posłowie: w kierunku wojującego stanowiska pośredniego?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again