Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(11)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(11)
Author
Bućko Józef
(1)
Czerwiński Grzegorz
(1)
Filipowicz Janina
(1)
Gabrusewicz Wiktor
(1)
Gmytrasiewicz Maria
(1)
Iwin-Garzyńska Jolanta
(1)
Jaruga Alicja
(1)
Karmańska Anna
(1)
Kiziukiewicz Teresa
(1)
Kuzior Anna
(1)
Niemczyk Roman
(1)
Pyka Irena
(1)
Roza-Michalski Andrzej
(1)
Samelak Janusz
(1)
Turzyński Mikołaj
(1)
Wąsik Teresa Lidia
(1)
Żyznowski Telesfor
(1)
Year
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Środki trwałe
(10)
Rachunkowość
(6)
Przedsiębiorstwo
(4)
Sprawozdawczość
(4)
Inwentaryzacja
(3)
Koszty
(3)
Bilans księgowy
(2)
Majątek trwały
(2)
Zarządzanie
(2)
Środki obrotowe
(2)
Środki obrotowe -- rachunkowość
(2)
Finanse
(1)
Inwestycje
(1)
Kapitał
(1)
Kredyt
(1)
Księgowość
(1)
Leasing
(1)
Motywacja pracy
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Przedsiębiorstwo -- ekonomika -- podręcznik akademicki
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- zarządzanie -- podręcznik
(1)
Przedsiębiorstwo -- wycena
(1)
Rachunkowość handlowa
(1)
Rozrachunek gospodarczy
(1)
Sekurytyzacja -- Polska
(1)
Siła robocza -- zagadnienia -- Polska
(1)
Wierzytelność
(1)
Środki trwałe -- ekonomika
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 658.1/.5
1.Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania, 2.Wycena wartości przedsiębiorstwa i jego skłądników majątkowych, 3.Gospodarka środkami trwałymi przedsiębiorstwa, 4.Ekonomika majatku obrotowego przedsiębiorstwa, 5.Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie, 6.System motywacji pracowników
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1570-3
1. Istota amortyzacji i kapitału amortyzacyjnego w teorii finansów przedsiębiorstw, 2. Podatkowa i inflacyjna erozja kapitału na tle rozważań podatkowych, 3. Podatkowy efekt amortyzacji a wartość kapitału amortyzacyjnego, 4. Wykorzystanie amortyzacji i kapitału amortyzacyjnego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw - badania empiryczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-265-8
1. Sekurytyzacja w procesie przemian międzynarodowych rynków finansowych, 2. Sekurytyzacja aktywów przedsiębiorstwa, 3. Sekurytyzacja aktywów i pasywów banku, 4. Wiarygodność kredytowa w procesie sekurytyzacji, 5. Perspektywy rozwoju sekurytyzacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17, 658.14./17 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14./17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89179-34-0
A. Teoretyczne podstawy rachunkowości I. Wprowadzenie do rachunkowości II. Fundamentalne znaczenie bilansu III. Konto jako podstawowe urządzenie ewidencyjne IV. Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostce gospodarczej B. Ewidencje problemowe V. Ewidencja aktywów trwałych VI. Ewidencja środków pieniężnych i krótkoterminowych aktywów finansowych VII. Ewidencja rozrachunków VIII. Ewidencja materiałów i towarów IX. Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów X. Ewidencja produktów pracy XI. Przychody i podatki XII. Ewidencja kapitałów, funduszy i rezerw XIII. Wynik finansowy XIV. Rachunkowość a łączenie się spółek XV. Sprawozdawczość finansowa; Słowniczek
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
Rachunkowość finansowa / Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska. - Wyd.2 zaktual. i rozszerz. - Warszawa : Difin, 2006. - 846 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN: 83-7251-614-6
1. System informacyjny rachunkowości. 2. Rachunek majątku i kapitału. 3. Aktywa operacyjne. 4. Aktywa inwestycyjne. 5. Rezerwy. 6. Zasady tworzenia baz danych do rozliczeń publicznoprawnych. 7. Zadządcze i etyczne aspekty związane z przygotowywaniem sprawozdań finansowych. 8. Cechy jakościowe, konstrukcja i pojemność informacyjna bilansu. 9. Cechy jakościowe, konstrukcja i pojemność informacyjna rachunku zysków i strat. 11. Cechy jakościowe, konstrukcja i pojemność informacyjna zestawienia zmian w kapitale własnym. 12. Pozostałe koponenty sprawozdania finansowego i ich pojemność informacyjna. 13. Standardy sprawozdawczości finansowej grupy kapitałowej.
w świetle Międzynarodowych Standartów Rachunkowości; 4.Polski standard sprawozdawczy rachunku zysków i stra t; 5.Ewidencjyjne rozwinięcia rachunku zysków i strat;
6.Kontrakty długoterminowe i ich rola w polityce bi lansowej przedsiębiorstwa. R.IX Cechy jaokściowe, konstrukacja i pojemność inform acyjna rachunku przepływów pieniężnych : 1.Istota ra chunku przepływów pieniężnych; 2.Wersje sprawozdawcze rachunku przepływów pieniężnych; 3.Rachunek przepływów pieniężnych a sprawozdanie z przepływów kapitałów (fun duszy); 4.Jednostkowe sprawozdanie z przepływu środków
pieniężnych w świetle Międzynarodowych Standardów Ra chunkowości; 5.Polski standard rachunku przepływu śro dków pieniężnych. R.X \cechy jakościowe, konstrukcja i pojemność informa cyjna zestawienia zmian w kapitale własnym : 1.Wariant y sprawozdawcze informacji o kapitale własnym; 2.Zesta wienie zmian w kapitale własnym w świetle Międzynarodo wych Standardów Rachunkowości; 3.Polski standard zesta wienia zmian w kapitale własnym. R.XI Pozostałe komponenty sprawozdania finansowego i ich pojemność informacyjna : 1.Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego; 2.Sprawozdanie z
działalności przedsiębiorstwa; 3.Opinia biegłego rewi denta. R.XII Standardy sprawozdawczości finansowej grupy kapi tałowej : 1.Przesłanki konsolidacji sprawozdań finanso wych; 2.Grupa kapitałowa i tworzące ją jednostki gospo darcze; 3.Struktura informacyjna sprawozdań skonsolido wanych; 4.Metodyka sporządzania sprawozdań skonsolidow anych; 5.Procedury konsolidacyjne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
(Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; 192)
ISBN: 978-83-7417-204-2
1. Aktywa trwałe rzeczowe oraz niematerialne i prawne. 2. Aktywa inwestycyjne. 3. Rozrachunki. 4. Materiały i towary. 5. Koszty i ich rozliczenie oraz produkty pracy. 6. Przychody i koszty ich uzyskania. 7. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe. 8. Wynik finansowy - ustalenie i rozliczenie. 9. Kapitał (fundusz) własny. 10. Sprawozdawczość finansowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7187-747-1
R.1 Prowadzenie ksiąg rachunkowych w świetle znoweli zowanych ustawy o rachunkowosci; R.2 Zakładowy plan kont; R.3 Spółki w nowym ustawodawstwie (wybrane zagadnienia); R.4 Aktywa trwałe; R.5 Środki pieniężne; R.6 Rozrachunki; R.7 Obórt towarowy; R.8 Inwentaryza cja; R.9 Ewidencja i rozliczanie kosztów handlowych; R.10 Pozostała sprzedaż; R.11 Pozostałe przychody i koszty operacyjne; R.12 Przychody i koszty operacji finansowych; R.13 Rozliczenia międzyokresowe przycho dów i rezerwy; R.14 Straty i zyski nadzwyczajne; R.15 Ustalanie i podział wyniku działalności jedno stki handlowej; R.16 Kapitały (fundusze) jednostki; R.17 Ewidencja księgowa działalności jednostki handlo wej- przykłady ogólne; R.18 Podstawowe sprawozdania finansowe i ich analiza; R.19 Wybrane zagadnienia ewidencji księgowej działalności wytwórczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86226-53-6
R.I Wybrane zagadnienia o charakterze ogólnym-nowe lub znowelizowane : 1.Słowniczek niektórych terminów (naz w, pojęć, definicji) z objaśnieniami, 2.Nadrzędne zasa dy rachunkowości według prawa bilansowego, 3.Inwentery zacja aktywów i pasywów, 4.Poprawianie błędów w zapisa ch księgowych. R.II Środki trwałe i środki trwałe w budowie : 1.Kryte ria kwalifikowania składników majątku do środków trwa łych, 2.Ustalanie wartośći początkowej środków trwałyc h oraz jej zwiększania w wyniku ulepszenia, 3.Prawo wieczystego użytkowania gruntów, 4.Inwentarz żywy speł niający kryteria wymagane dla środków trwałych, 5.Śro dki trwałe w budowie, 6.Amortyzacja i umorzenie środ ków trwałych, 7.Utrata wartości środków trwałych, 8. Sprzedaż, likwidacja i rozchód środków trwałych spowo dowany innymi przyczynami. R.III Inwestycje : 1.Istota i klasyfikacja inwestycji według prawa bilansowego, 2.Inwestycje w nieruchomości , 3.Środki pieniężne, 4.Udziały i akcje oraz dłużne pa piery wartościowe jako inwestycje oraz ich wycena, 5. Instrumenty finansowe. R.IV Rzeczowe aktywa obrotowe : 1.Charakterystyka i kl asyfikacja zapasów według znowelizowanych przepisów pr awa bilansowego, 2.Cena nabycia i koszt wytworzenia, j ako podstawa wyceny i ewidencji rzeczowych aktywów ob rotowych, 3.Zasady i metody ewidencji oraz wycena zapa sów materiałów, towarów, produktów gotowych i opakowań , 4.Aktualizacja wartości zapasów. R.V Rozrachunki i roszeczenia z tytułu dostaw i usług : 1.Zakres i istotoa rozrachunków z tytułu dostaw i u sług oraz uch klasyfiakcja po nowelizacji prawa bilan sowego, 2.Ewidencja, dokumentacja, inwenteryzacja oraz wycena należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usłu g, 3.Rabaty (bonifikaty, opusty) w rozrachunkach z ty tułu dostaw i usług, 4.Przedpłaty (zadatki, zaliczki), 5.Aktualizacja wartości należności, 6.Reklamacje z ty tułu dostaw i usług. R.VI Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów o raz rezerw na zobowiązania : 1.Rozliczenia międzykores owe kosztów, 2.Rozliczenia międzyokresowe przychodów, 3.Rezerwy na zobowiązania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
CD
In basket
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN: 83-7251-441-0
R.1 Rachunkowość środków trwałych; R.2 Rachunkowość umów leasingu; R.3 Środki trwałe a odroczony podatek dochodowy; R.4 Środki trwałe w prawie podatkowym; R.5 Opodatkowanie stron umów leasingu; R.6 Wartości niematerialne i prawne w prawie bilansowym; R.7 Wartości niematerialne i prawne w prawie podatkowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88936-19-0
Część I: Podstawy rachunkowości. 1. Rachunkowość w systemie informacyjnym podmiotu gospodarczego. 2. Zasoby podmiotu i ich ujęcie w bilansie. 3. Ewidencja operacji gospodarczych. 4. Ewidencja na kontach wynikowych. 5. Organizacja rachunkowości. 6. Koszty działalności, ich ewidencja i rozliczanie. 7. Wynik finansowy. 8. Sprawozdawczość finansowa. Część II: Wybrane problemy rachunkowości finansowej. 9. Wycena i ewidencja zapasów. 10. Rzeczowe aktywa trwałe. 11. Sprawozdawczość finansowa jednostek powiązanych i połączonych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86939-12-5
Wstęp o inwentaryzacji; Podstawowe zasady inwentaryzac ji; Prawne przepisy o inwentaryzacji; Podstawy metodyczne inwentaryzacji; Podstawy organizacyjne inwentaryzacji; Dokumentacja inwentaryzacyjna; Odpowiedzialność materialna za powierzone składniki majątkowe firmy; Inwentaryzacja roczna; Przyklady inwentaryzowania składników majątkowych; czynności poinwetnaryzacyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again