Form of Work
Książki
(6)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(2)
NASBI
(2)
Status
available
(6)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(2)
Author
Zawiła-Niedźwiecki Janusz
(4)
Bielawska Aurelia
(1)
Bojakowski Jacek
(1)
Brojakowska-Trząska Magdalena
(1)
Chrąchol-Barczyk Kamila Słupińska Urszula
(1)
Gracz Leszek
(1)
Kordela Dominika
(1)
Kosieradzka Anna
(1)
Kosieradzka nauk. Anna
(1)
Ostrowska Izabela
(1)
Pawłowski Maciej
(1)
Plebańska Marlena
(1)
Rosa Grażyna
(1)
Słupińska Kamila
(1)
Tomczyk Sławomir
(1)
Wołowski Franciszek
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Zarządzanie ryzykiem
(3)
Decyzje
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Zarządzanie
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Analiza biznesowa
(1)
BPM (informat.)
(1)
Benchmarking
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Dokumenty elektroniczne
(1)
Informacja
(1)
Informacje niejawne
(1)
Kadry
(1)
Kapitał obcy przedsiębiorstwa
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Organizacje
(1)
Ryzyko operacyjne
(1)
Systemy informacyjne
(1)
Szczupłe zarządzanie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65648-37-2
Zawiera: Wprowadzenie. 1.Podstawowe zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej przedsiębiorstwa: 1.1. Pojęcie przedsiębiorstwa; 1.2. Pojęcie i cele gospodarki finansowej; 1.3. Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie; 1.4. Gospodarczo-finansowe uwarunkowania krótkoterminowych decyzji finansowych. 2.Krótkoterminowe instrumenty finansowania działalności bieżącej przedsiębiorstwa: 2.1. Finansowanie krótkoterminowe; 2.2. Krótkoterminowe kredyty bankowe; 2.3. Pożyczka kredytowa; 2.4. Kredyt kupiecki; 2.5. Factoring; 2.6. Krótkoterminowe papiery dłużne (bony komercyjne). 3.Zarządzanie majątkiem obrotowym: 3.1. Pojęcie i składniki aktywów obrotowych; 3.2. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie; 3.3. Gospodarowanie należnościami w przedsiębiorstwie; 3.4. Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie. 4.Zarządzanie kapitałem obrotowym: 4.1. Pojęcie i rola kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie; 4.2. Kapitał obrotowy netto i jego poziom; 4.3. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy a cykl kapitału obrotowego netto (cykl konwersji gotówki); 4.4. Zarządzanie kapitałem obrotowym netto – strategie finansowania przedsiębiorstwa. 5.Płynność finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej przedsiębiorstwa: 5.1. Pojęcie płynności finansowej i czynniki ją kształtujące; 5.2. Pomiar płynności finansowej przedsiębiorstwa. 6.Ryzyko operacyjne w działalności przedsiębiorstwa: 6.1. Istota i rodzaje ryzyka operacyjnego; 6.2. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie. Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.14/.17
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65648-45-7
Zawiera: Wprowadzenie. 1.Wprowadzenie do długoterminowych decyzji finansowych: 1.1. Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie; 1.2. Podział i hierarchia źródeł finansowania przedsiębiorstwa; 1.3. Struktura kapitału w przedsiębiorstwie a struktura finansowania; 1.4. Znaczenie struktury kapitału przedsiębiorstwa w świetle teorii finansów; 1.5. Wykorzystanie struktury kapitału w ocenie finansowej przedsiębiorstwa. 2.Decyzje finansowe przedsiębiorstw w obszarze kapitału własnego: 2.1. Kapitał własny w przedsiębiorstwie; 2.2. Finansowanie udziałowe Na poszczególnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa; 2.3. Cechy, rodzaje i charakterystyka akcji; 2.4. Emisja akcji w finansowaniu przedsiębiorstw – procedury i koszty; 2.5. Terminowe finansowanie udziałowe; 2.6. Crowdfunding udziałowy – istota finansowania społecznościowego. 3.Długoterminowe decyzję finansowe na rynku kapitału obcego: 3.1. Istota kapitału obcego w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa; 3.2. Instrumenty finansowania kapitałem obcym. 4.Koszt kapitału w decyzjach finansowych przedsiębiorstw: 4.1. Istota kosztu kapitału; 4.2. Koszt kapitału własnego; 4.3. Koszt kapitału obcego; 4.4. Koszt kapitału wieloskładnikowego – średni ważony koszt kapitału. 5.Instrumenty finansowe przedsiębiorstw jako przedmiot alokacji kapitału: 5.1. Wartość pieniądza w czasie; 5.2. Dochód z inwestycji finansowych; 5.3. Polityka wypłat dywidendy i zwrot kapitału własnego inwestorom; 5.4. Ryzyko na rynku kapitałowym; 5.5. Miary efektywności inwestycji finansowych; 5.6. Wskaźniki rynku kapitałowego. Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.14/.17
Book
In basket
ISBN: 978-83-63804-78-7
Część I Publiczne zarządzanie kryzysowe a zarządzanie ryzykiem. Podstawy prawne publicznego zarządzania kryzysowego oraz wzorce dobrych praktyk; Proces i zakres publicznego zarządzania kryzysowego; Wybrane standardy i metody zarządzania ryzykiem; Podstawy teorii organizacji i zarządzania wykorzystywane w publicznym zarządzaniu kryzysowym; Część II Zaawansowane metody oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym. Podmioty odpowiedzialne za ocenę ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym; Ideowa struktura metodyki oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym; Przygotowanie do oceny ryzyka w systemach infrastruktury kryzysowej państwa; Ocena ryzyka w systemach infrastruktury krytycznej państwa; Wykorzystywanie oceny ryzyka. Część II Zarządzanie wiedzą w publicznym zarządzaniu kryzysowym. Podstawy teoretyczne zarządzania wiedzą; Model zarządzania wiedzą rekomendowany do publicznego zarządzania kryzysowego; Rozwijanie zarządzania wiedzą w publicznym zarządzaniu kryzysowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-63804-00-8
1. Wprowadzenie; 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych; 3. Zarządzanie ryzykiem w projektach systemów informacyjnych; 4. Zarządzanie reakcją na incydenty związane z naruszaniem bezpieczeństwa; 5. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI); 6. Zarządzanie zapewnianiem ciągłości działania; 7. Odpowiedzialność kierownictwa organizacji; 8. Monitorowanie bezpieczeństwa; Audyty SZBI; 10. Doskonalenie ZSBI; 11. Zgodność z przepisami prawa; 12. Terminologia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-63804-12-1
1. Wprowadzenie do problematyki; 2. Ryzyko; 3. Ryzyko operacyjne i jego klasyfikacje; 4. Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym; 5. Zapewnienie bezpieczeństwa w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym; 6. Zapewnienie ciągłości działania w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym; Podsumowanie; Załączniki - Raport z badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-63804-26-8
1. Przedsiębiorstwo oparte na wiedzy pracowników; 2. Realizacja strategii zarządzania wiedzą pracowników w przedsiębiorstwach; 3. Platforma e-learningowa jako trzon systemu zarządzania wiedzą; Pracowników; 4. Wykorzystanie platform e-learningowych w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badania; 5. Studium przypadku - model wdrożenia platformy e-learningowej jako trzonu systemu zarządzania wiedzą pracowników na przykładzie Orange Polska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-65648-50-1

W dynamicznie zmieniającym się współczesnym świecie niezmienna pozostaje wartość dobrych relacji oraz umiejętności nawiązywania i utrzymywania porozumienia między różnymi stronami. Opanowanie sztuki negocjacji i komunikacji międzyludzkiej staje się podstawowym atrybutem nie tylko profesjonalnych negocjatorów, ale również wszystkich osób, które zawodowo wchodzą w interakcje międzyludzkie. W książce omówiono istotę i przygotowanie do negocjacji, fazy procesu negocjacji, techniki negocjacyjne, komunikację werbalną i niewerbalną, aspekty kulturowe i savoir-vivre w komunikacji. Książka adresowana jest do osób praktycznie i teoretycznie zajmujących się problemami negocjacji i komunikacji.

Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
ISBN: 978-8-3638-0478-7
W monografii przedstawiono zaawansowaną metodykę oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego w Polsce. Jest realizacją obowiązku posiadania krajowej metodyki w tym zakresie, spoczywającego na Polsce jako członku Unii Europejskiej. W pełni respektuje regulacje prawne obowiązujące w Polsce, w szczególności Ustawę o zarządzaniu kryzysowym oraz Unijny Mechanizm Ochrony Ludności.Książka jest przeznaczona dla:• jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli i ich komórek odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe;• podmiotów, które są operatorami systemów infrastruktury krytycznej w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym;• studentów kierunków: Bezpieczeństwo publiczne, Bezpieczeństwo narodowe, Administracja.Zaawansowana metodyka ma charakter otwarty, co oznacza, że zakreśla ramy i podaje wytyczne rekomendowanego postępowania, ale też i zakłada, że określony jej użytkownik, stosując się do nich, nada im charakter zgodny z lokalnymi uwarunkowaniami oraz będzie wzmacniać jej oddziaływanie przez wdrożenie procesów:• systematycznego rozwijania metodyki,• zarządzania pozyskiwaną wiedzą o zagrożeniach i ryzyku,• zarządzania wiedzą o społecznym, technicznym i organizacyjnym kontekście funkcjonowania systemów infrastruktury krytycznej państwa oraz usługach logistyki społecznej związanych z tą infrastrukturą.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
ISBN: 978-83-63804-21-3
Miniatury portretowe z całą pewnością można uznać za sztukę elitarną, wymagającą od ich autorów ogromnych umiejętności. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż w przeszłości częstokroć wykonywane były na zlecenia królewskich dworów. Mają więc bardzo ciekawą genezę artystyczną, która zawsze związana jest z wysokim kunsztem warsztatowym i artystycznym.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
ISBN: 978-83-65648-62-4
Na gruncie praw własności intelektualnej charakterystyczne jest swoiste „nakładanie się” na siebie różnych przedmiotów ochrony. W konsekwencji korzystanie z rozlicznych kategorii utworów, jak np. audiowizualnych, czy słowno-muzycznych oznacza de facto jednoczesne korzystanie z artystycznych wykonań, fonogramów lub wideogramów, czy nadań. Przedmioty te korzystają z autonomicznej ochrony prawnej wynikającej z właściwych praw pokrewnych. Prawa pokrewne zostały ukształtowane jako bezwzględne, wyłączne prawa podmiotowe, ustalające monopol eksploatacyjny na rzecz uprawnionych. Nie mają jednak charakteru absolutnego. Ustawa dopuszcza liczne możliwości użytku przedmiotów ich ochrony w sposób nieodpłatny i niewymagający zgody uprawnionego, odsyłając w tej mierze do stosownych regulacji prawa autorskiego. Niniejsza monografia stanowi przegląd dozwolonych użytków przedmiotów praw pokrewnych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again