Źródło opisu
Książki
(17)
Forma i typ
Książki
(17)
Dostępność
tylko na miejscu
(16)
dostępne
(8)
Placówka
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(16)
Autor
Gerlach Ryszard
(3)
Deptuła Maria
(2)
Joachimowska Magdalena
(2)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(2)
Rajang Joanna
(2)
Sołtysiak Teresa
(2)
Bukowski Zbigniew
(1)
Jakubowicz-Bryx Anna
(1)
Kamosiński Sławomir
(1)
Kulpa-Puczyńska Aleksandra
(1)
Lessing-Pernak Joanna
(1)
Marzec-Holka Krystyna
(1)
Pituła Beata
(1)
Rojek Izabela
(1)
Rutkowska Anna
(1)
Schneider Małgorzata
(1)
Tomaszewska-Lipiec Renata
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(15)
Kraj wydania
Polska
(17)
Język
polski
(17)
Temat
Pedagogika pracy
(3)
Diagnoza pedagogiczna
(2)
Młodzież
(2)
Nałóg
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Praca
(2)
Rynek pracy
(2)
Studenci
(2)
Szkolnictwo
(2)
AIDS
(1)
Agresywność
(1)
Alkoholizm
(1)
Asertywność
(1)
Dziecko
(1)
Empatia
(1)
Gospodarka
(1)
HIV
(1)
IFS Applications
(1)
Język
(1)
Język polski
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Nauczyciele
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Opieka społeczna
(1)
Osobowość
(1)
Oświata
(1)
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedeutologia
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Produkcja
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Psychologia
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Socjoterapia
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Subkultura
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Uczniowie
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zachowanie
(1)
Zawód
(1)
Świetlice socjoterapeutyczne
(1)
Temat: czas
1989-
(2)
17 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-8018-057-4
Zawiera: R. 1 Wybory samorządowe: Wybory samorządowe 2014; Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców; Prawa wyborcze cudzoziemców w wyborach samorządowych w Polsce na tle rozwiązań prawno-międzynarodowych oraz regulacji innych krajów; Wybory samorządowe w obliczu niewystarczającej liczby kandydatów do stworzenia warunków konkurencji w ubieganiu się o mandat radnego lub wójta; Używanie herbów i nazw miast dla celów komercyjnych; Wygaśnięcie mandatu radnego jednostki samorządu terytorialnego oraz mandatu organu wykonawczego gminy w świetle przepisów kodeksu wyborczego; O odpolitycznieniu organizacji wyborów samorządowych - uwagi de lege ferenda; Analiza finansowania samorządowych kampanii wyborczych w Polsce; Analiza finansowania samorządowych kampanii wyborczych w Polsce; Partycypacja wyborcza kobiet w wyborach do samorządu terytorialnego w latach 1990-2010; Kobiety w gminnych organach władzy na przykładzie regionu Kujaw i Pomorza w latach 1998-2010; Wykroczenia wyborcze; Odpowiedzialność za korupcję w wyborach do samorządu terytorialnego w świetle art. 250a kodeksu karnego. R.2 Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym: Partycypacja mieszkańców w organach jednostek samorządu terytorialnego - uwagi de lege lata i wnioski de lege ferenda; Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy, powiatu i województwa; Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o referendum lokalnym. R.3 Gospodarka lokalna: Gminy obwarzankowe w Polsce na przykładzie Kujaw i Pomorza; Wpływ Unii Europejskiej na samorząd terytorialny Estonii; Zaspokajanie potrzeb wspólnot lokalnych w obszarach ochrony zdrowia, pomocy społecznej i ochrony rodziny; Rola samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju innowacyjności; Lotnisko jako element realizacji polityki kształtowania rozwoju regionu przez władze samorządowe. R. 4 Wybrane zagadnienia prawne związane z organizacją i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego; Komisja rewizyjna w strukturze organów jednostek samorządu terytorialnego; Samorząd jako zdecentralizowana forma administracji publicznej w Polsce i w RFN; Podstawy prawne funkcjonowania klubów radnych w ramach organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego; Administrator bezpieczeństwa informacji w jednostkach samorządu terytorialnego - zagadnienia wybrane.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 352/354 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Diagnostyka - profilaktyka - socjoterapia ... ; 03)
ISBN: 83-7096-606-3
CZ. I. Diagnostyka : Jednostka, rodzina i środowisko lokalne jako przedmiot badań pedagogiki społecznej - refleksja nad rozwojem dyscypliny ; Zaburzenia zachowania uczniów jako dysfunkcyjna siła działająca w systemie społecznym szkoły ; Diagnoza zaburzeń zachowania i zaburzeń osobowości - dylematy i propozycje metodologiczne ; Rozpoznawanie sytuacji psychospołecznej dziecka w rodzinie - założenia zintegrowanego modelu diagnozy ; Diagnoza kompetencji wychowawczych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym ; Wybrane aspekty diagnozy i profilaktyki niepowodzeń szkolnych ; Profilaktyka a obszary i zakres diagnozy w szkole ; Cz. II. Profilaktyka adresowana do całej populacji dzieci i młodziezy : Rozpowszechnienie zachowań prblemowych młodzieży. Badania mokotowskie ; Percepcja postaw rodziców wobec spożywania alkoholu przez ich dzieci a intensywność picia wśród młodzieży gimnazjalnej ; Wybrane czynniki interweniujące w sekwencję ryzyka używania substancji psychoaktywnych ; Działalność profilaktyczna w uczelni wyższej w opiniach studentów ; Zmiany w zakresie kompetencji społecznej zachodzące u uczniów starszych klas szkoły podstawowej ; Samoocena uczniów klas IV-VI ; Zajęcia dla hobbystów - badanie odroczonych efektów programów profilaktycznych ; Zastosowanie Grupy Fokusowej do ewaluacji szkolnego programu profilaktyki ; Aspekty profilaktyczne w programie dukacyjnym " Moje konsumenckie ABC " ; Praktyka profilaktyki - problemy i doświadczenia Cz. III. Profilaktyka adresowana do grup ryzyka : Rodzina długotrwale bezrobotna jako rodzina dysfunkcyjna - charakterystyka i formy pomocy ; Edukacja uliczna wśród młodych ludzi w wieku 15-25 lat w gminie Sion ; Zgodność między oczekiwaniami odbiorców pomocy Akcji Wychowawczej w Środowisku Otwartym AEMO a spojrzeniem wychowawców AEMO na swoją działalność ; Ocena zapotrzebowania na działania profilaktyczne w programie " Tak czy Nie " ; Destrukcyjne wzory przystosowania społecznego dzieci z rodzin z problemem alkoholowym ; Proces tworzenia tożsamości u Dorosłych Dzieci Alkoholików ; Skuteczność autorskiego programu wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych ; Wpływ bajek terapeutycznych na sposoby radzenia sobie z lękiem przez dzieci sidmioletnie ; Ekologiczny kontekst socjoterapii ; Psychologiczne problemy osób pomgających dzieciom i młodzieży.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Diagnostyka - profilaktyka - socjoterapia ... ; 02)
ISBN: 83-7096-571-7
Część I: Diagnostyka. Diagnoza w pedagogice społecznej. Rozwój koncepcji na przykładzie poglądów wybranych autorów; Poznawanie ucznia i nauczyciela - inaczej. Propozycja wizualizacji; Pedagogiczne wspomaganie rodziny elementem wychowawczego i profilaktycznego programu szkoły. Diagnoza środowiska rodzinnego; Propozycja nowego narzędzia do badania postawy młodzieży wobec eksperymentowania z narkotykami; Wybrane aspekty badań nad rodziną z problemem alkoholowym. Część II: Profilaktyka. Podstawy teoretyczne profilaktyki zachowań problemowych młodzieży; Kryzysy psychospołeczne, oddziaływania rodzicielskie a osiąganie tożsamości w świetle teorii rozwoju psychospołecznego E. Eriksona; Indywidualne ścieżki ryzyka i związana z nimi interwencja profilaktyczna; Potrzeby fizjologiczne dziecka przedszkolnego w standardach jakości pracy przedszkola; Program Domowych Detektywów i program Fantastyczne Możliwości. Dwuletni program profilaktyki alkoholowej dla szkół podstawowych; Program profilaktyczny "puzzle" dla uczniów gimnazjum; Program edukacyjny "Klucz" - propozycja pracy w gimnazjum; Interwencja profilaktyczna wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne. Etapy opracowywania programu; Przegląda badań nad motywacją do uczenia się. Wnioski dla praktyki edukacyjnej; Wybrane metody profilaktyki HIV/AIDS; Realizacja podstawowych funkcji szkoły warunkiem skutecznej profilaktyki; Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży a profilaktyka szkolna; Psychologiczne przygotowanie do małżeństwa szansą niezaburzonego funkcjonowania małżeństwa i rodziny - na przykładzie tak zwanej Metody Lubelskiej; Kontestacja czy przestępczość? Rozważania o subkulturach młodzieżowych w kontekście wybranych teorii dewiacji. Część III: Socjoterapia. Socjoterapia - jak zachodzi zmiana zachowania?; Socjoterapia a zmiana poziomu lęku i stylów funkcjonowania w grupie; Losy wychowanków Świetlicy Terapeutycznej w Nakle nad Notecią działającej w latach 1994-2001; Pracownicy świetlic socjoterapeurtcznych. Ich portret psychologiczny, postawy wobec pracy i dzieci z rodzin alkoholowych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37 (4 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7096-655-3
I. Praca człowieka jako kategoria pedagogiczna: Rozmyślania nad pojęciem pracy; Praca składnikiem polskich ideałów wychowawczych w XIX i początkach XX wieku; Praca w kontekstach teorii chaosu; Obiektywne i subiektywne uwarunkowania pracy ludzkiej; Praca w społeczeństwie obywatelskim; Praca jako obszar kształtowania postaw obywatelskich; Od wiedzy do praw naukowych w pedagogice XXI wieku; Edukacja - konteksty pedagogiki pracy; Zniewolenie przez pracę a problematyka pedagogiki pracy; Problemy związane z pracą i wnikające z nich powinności pedagogiki pracy; Ciągłość i zmiana pedagogiki w świetle przemian cywilizacyjnych (Dekalog problemów pedagogiki pracy na przestrzeni trwania dyscypliny); Praca społeczna praca oświatowa w poglądach i doświadczeniach pedagogów społecznych. Refleksje o drogach kształtowania się dyscypliny. II. Praca w systemie wartości współczesnego człowieka: Praca - wartość czy konieczność?; Fachowość jako wartość; Dentologiczno-aksjologiczny kontekst zawodu i pracy człowieka; Praca człowieka w perspektywie personalistycznej; praca i edukacja w systemie wartości współczesnego człowieka; Ideologiczna i społeczna wartość pracy w koncepcjach edukacyjnych w latach 1944-1989; Walka z bezrobociem w Drugiej Rzeczpospolitej jako wartość aplikacyjna dla naszej współczesności; Praca zawodowa w systemie wartości początkujących nauczycieli - analiza badań własnych. III. Edukacja w aspekcie potrzeb rynku pracy: Edukacja zawodowa w aspekcie "końca pracy", Teoretyczne i praktyczne zasady kształtowania postaw konkurencyjnej zdolności jednostki; Przygotowanie człowieka w sferze pracy we współczesnym świecie w kontekście potrzeby edukacji permanentnej; Jak komputer i sterowanie nim maszyny zmieniają pracę człowieka?; Współczesny wymiar edukacji w obronie cywilnej; Problemy edukacyjne i profesjologiczne w rozwoju organizacji; Zmiana kapitału organizacyjnego jako element kapitału ludzkiego; Zakład pracy w gospodarce opartej na wiedzy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7096-654-6
1. Współczesne konteksty myślenia o pracy; 2. Praca człowieka w ujęciu różnych dyscyplin naukowych; 3. Przygotowanie człowieka do pracy; 4. Funkcjonowanie człowieka w procesie pracy- wyzwania i zagrożenia.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7096-656-0
Cz I. Kształcenie i wychowanie przedzawodowe; 1. Fraktalność wyboru zawodu i pracy w całożyciowym rozwoju człowieka; 2. Aspiracje zawodowe współczesnej młodzieży. Perspektywa badawcza; 3. Wpływ szkoły na orientację zawodową młodzieży gimnazjalnej; 4. Kategoria "praca" w orientacji i poradnictwie zawodowym i pośrednictwie pracy; 5. Kategoria "praca" a rola poradnictwa zawodowego w opinii młodzieży; 6. Współczesne poradnictwo zawodowe- poradnictwo karier. Potrzeby a rzeczywistość; 7. Praca w treściach kształcenia pro zawodowego w liceum profilowanym; 8. Praca w systemie wartości młodzieży gimnazjalnej klas III; 9. Wychowanie prospołeczne w strukturach warsztatu terapii zajęciowej; 10. Wychowanie przez pracę dla wartości trans historycznych; 11. Kwalifikacje osobowościowe nauczyciela kształcenia zawodowego; 12. Zadania i model nauczyciela techniki w szkole XXI wieku; 13. Związek korelacyjny pomiędzy kompetencjami informacyjnymi a działaniami nauczycieli na rzecz projektowania i wykorzystywania materiałów dydaktycznych w świetle badań własnych; 14. Przywództwo nauczyciela w pracy zawodowej; Cz. II. Edukacja zawodowa wobec wyzwań rynku pracy; 1. Społeczne uwarunkowania zainteresowań edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych; 2. Wybrane determinanty rozwoju polskiego szkolnictwa zawodowego wobec wyzwań rynków pracy w Polsce i UE; 3. Polityka zatrudniania zalecana przez UE; 4. Europejski Fundusz Społeczny jako instrument finansowy wspierający rozwój polityki edukacyjnej i rynku pracy w UE; 4. Kierunki przemian w zawodach w XXI wieku; 5. Komu talent, komu? Talenty na rynku pracy- pilnie poszukiwane, niejednoznacznie rozumiane; 6. Przygotowanie osób zdiagnozowanych jako upośledzone umysłowo w stopniu lekkim do wejścia na otwarty rynek pracy; 7. Doskonalenie kompetencji społecznych instrumentem przeciwdziałania mobbingowie; Cz. III. Studia wyższe jako problem badawczy pedagogiki pracy; 1. Komunikowanie się a kultura organizacyjna szkoły wyższej; 2. Postawy rodzicielskie studentów pedagogiki w świetle założeń wychowania przez pracę; 3. Aktywność zawodowa w trakcie studiów wyższych- sposoby łączenia nauki z pracą; 4. Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy w percepcji studentów studiów pedagogicznych; 5. Aspiracje zawodowe i życiowe studentów; 6. Przygotowanie do zatrudnienia w opinii studiującej młodzieży
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7096-567-9
1. Kompetencje leksykalne uczniów w edukacji wczesnoszkolnej- próba określenia ich natury: Język i jego istota; Współczesne koncepcje teoretyczne w badaniach nad językiem dziecka; Koncepcja rozwoju języka; Właściciel języka dzieci w młodszym wieku szkolnym; Uwarunkowania rozwoju języka uczniów klas niższych; Sposoby wzbogacania słownictwa uczniów w środowisku szkolnym; 2. Procedura badań własnych: problemy badawcze; Definicje, wskaźniki, kryteria i operacjonalizacja zmiennych; Hipotezy badawcze; Dobór populacji do badań; Plan i organizacja badań; 3. Determinanty kompetencji leksykalnych uczniów klas niższych w świetle badań własnych: Szczegółowa charakterystyka próby badawczej; Poziom słownictwa uczniów w świetle przeprowadzonych badań empirycznych; Podręczniki jak źródło wiedzy leksykalnej uczniów klas niższych; 4. Weryfikacja hipotez, wnioski z badań oraz wskazania dla praktyki edukacyjnej: Zasób leksykalny języka dzieci w młodszym wieku szkolnym; Podręczniki stosowane w edukacji wczesnoszkolnej jako baza dla rozwijania słownictwa uczniów; Wybrane aspekty środowiska rodzinnego i szkolnego a poziom leksyki uczniów w edukacji wczesnoszkolnej
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7096-669-0
I. Rodzina i rodzina zastępcza: Rodzina i jej znaczenie w socjalizacji dziecka; Rodzina zastępcza - konieczność jej zaistnienia w sferze publicznej społeczeństwa obywatelskiego; Wyniki ogólnopolskiego monitoringu obrazującego realizację ustawowego wymogu szkolenia rodziców zastępczych na terenie kraju. II. Kompetencje rodziców zastępczych i ich uwarunkowania: Moralność i jej istota w budowaniu kompetencji; Kompetencje jako podstawa działań rodziców zastępczych; Kompetencje rodziców zastępczych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7096-566-0
1. Adaptacja społeczna - jej powodzenie i zaburzenie 2. Zachowania przestępcze i dewiacyjne w świetle wybranych doktryn etiologii kryminalnej 3. Cel, problematyka, metoda i organizacja badań własnych 4. Cechy demograficzne, aktywność kryminalna i poziom agresywności badanych 5. Stany napięcia psychicznego a przestępcza adaptacja 6. Poczucie nieegalitarności a przestępcza adaptacja badanych 7. Wybrane komponenty kontroli społecznej a przestępcze przystosowanie 8. Zróżnicowane powiązania a przestępcza adaptacja badanych
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7096-665-2
Siła i słabość państwowej pomocy społecznej (próba nazwania głównych argumentów); Współczesne dylematy "dobra wspólnego" a problem wykluczania społecznego w pracy socjalnej i polityce społecznej; Rodzinne konteksty polskiej polityki społecznej; Polityka społeczna - planowanie społeczne - praca socjalna w wymiarze społeczności lokalnych; Ryzyka społeczne w perspektywie zabezpieczenia społecznego i pracy socjalnej; teoria pomocy społecznej i pracy socjalnej - szansą dla rozwiązań dyscyplinarnych; Ontogeneza zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego; Perspektywy rozwoju służb społecznych w Polsce. Dylematy kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych; Strategie rozwiązywania problemów społecznych wsparte na paradygmacie pracy socjalnej na podstawie doświadczeń krajów europejskich; Marginalizacja więźniów - problem skazanych czy społeczeństwa?; Reforma edukacji - możliwości bariery edukacyjne z perspektywy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; szkolenia rodzin zastępczych w Polsce - idea i jej realizacja w ramach reformy systemu opieki nad dzieckiem i rodziną; Współdziałanie samorządowych instytucji polityki społecznej z sektorem pozarządowym w realizacji zadań pomocy społecznej; Rola organizacji społecznych w procesie włączania społecznego na przykładzie wybranych organizacji społecznych Łodzi; Rodzina wielodzietna w strategiach polityki społecznej; Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poznańskich seniorów w badaniu studentów; Współpraca socjalna instytucji polityki społecznej; Polityka społeczna i praca socjalna wobec rodziców i ich dzieci zagrożonych wykluczeniem (na przykładzie środowiska wiejskiego); Integracja działań wielosektorowych - podstawowy problem pracy z rodzinami krzywdzącymi dzieci; Inkluzja społeczna osób bezrobotnych jako wyzwanie pracy socjalnej; Potrzeba bezpieczeństwa byłych wychowanków placówek opiekuńczych i resocjalizacyjnych; Problemy bezrobocia wyzwaniem dla polityki społecznej. Modele i strategie przeciwdziałania bezrobociu; Profilaktyczna rola świetlic środowiskowych, klubów młodzieżowych i ognisk wychowawczych w zapobieganiu wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży; Zagrożenie marginalizacją i wykluczeniem w zespole klasowym dzieci z uszkodzeniem słuchu; Animacja społeczno-kulturalna jako metoda przeciwdziałająca marginalizacji w środowisku lokalnym; Centrum Integracji Społecznej jako aktywny program pomocy dla osób wykluczonych społecznie; Przeciwko marginalizacji seniorów; Wykluczenie społeczne ludzi starszych jako wyzwanie dla polityki społecznej i pracy socjalnej; Działanie humanitarne - jak przygotować do niego studentów kierunków pedagogicznych? Praktyczne uwagi na temat projektu socjalnego; Kilka uwag na temat społecznych konsekwencji marginalizacji; Teorie pracy socjalnej wobec społecznego wykluczenia; O pożytku z wykluczonych - parę prowokacyjnych uwag politologa; Przejawy, mechanizmy i skutki marginalizacji społecznej - w perspektywie doświadczania własnego życia przez młodzież; Wykluczenie w małej społeczności lokalnej - wyzwania dla polityki społecznej i pracy socjalnej; Iluzje wykluczenia i uczestnictwa społecznego; Proces Boloński wykluczenie społeczne. Usuwanie barier w dostępie do szkolnictwa wyższego na przykładzie szkół wyższych województwa kujawsko-pomorskiego; Skutki transformacji ustrojowej dla społecznego procesu adaptacji polskich rodzin; Przejawy marginalizacji i wykluczania dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego; Rodzina wiktymologiczna jako przypadek ekskluzji emocjonalnej i społecznej; Filozoficzne aspekty pracy socjalnej; Obszary wykluczenia społecznego młodych Polaków w Stanach Zjednoczonych Ameryki - polityka społeczna USA wobec problemu migrantów; Rola sił ludzkich w wolontariacie; Proces przygotowania zawodowego pracownika socjalnego do roli realizatora założeń polityki społecznej; Asystentura jako forma wspierania dzieci niepełnosprawnych w środowisku społecznym; Fundusz alimentacyjny - analiza funkcjonowania
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 304 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7096-785-7
1.Osobowość nauczyciela; 2. Podstawowe założenia koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości; 3. Umiejętności empatyczne nauczyciela a jego stałe indywidualne cechy osobowości; 4. Proces podejmowania decyzji a stałe indywidualne cechy osobowości nauczyciela; 5. Awans zawodowy jako formalnoprawne narzędzie mierzenia jakości pracy nauczyciela w kontekście koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości; 6. Konceptualizacja postępowania badawczego; 7. Funkcjonowanie zawodowe badanych nauczycieli a ich stałe indywidualne cechy w świetle własnych eksploracji.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7096-658-4
1. Psychologiczna charakterystyka asertywności; 2. Wybrane koncepcje wyjaśniające etiologię asertywnościi zachowań asertywnych; 3. Asertywność w ontekście rozwoju człowieka; 4. Podmiotowe i sytuacyjne uwarunkowania kształtowania się zachowań asertywnych. Problematyka badań własnych; 5. Wyniki badań; 6. Dyskusja wyników i podsumowanie
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 159.9 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7096-657-7
1. Spotkanie w psychoterapii. Wrażliwość etyczna psychologa, 2. Gotowość anorektyczna - zagrożenie współczesności?, 3. Miłość i zazdrość, czyli nasze niecodzienne wybory i ich konsekwencje, 4. Ewaluacja socjoterapii - jakościowe badanie skuteczności autorskiego programu "Silne ja", 5. nagradzac czy nie? Wpływ nagrody na aktywnośc twórczą, 6. Zachowania zdrowotne w grupie osob chorych na bielactwo, 7. Jak wpływać na dziecko? - aspekty dyrektywności i kontroloi rodzicielskiej, 8. Jak zyskać lub jak nie stracić? Zastosowania psychologii poznawczej i neuromarketingu, 9. Zastosowanie terapii metodą EEG Biofeedback w pracy z dzieckiem uposledzonym umysłowo, 10. Trening kompetencji kulturowej: technika incydentu krytycznego i asymilatora kulturowego, 11. W co ludzie graja, gdy nie grają: gry fabularne w psycholgii.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 159.9 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7096-633-1
1. Wprowadzenie, 2. Opis przedsiębiorstwa produkcyjnego, 3. Systemy informatyczne do zarządzania przedsiębiorstwem, 4. Wykorzystanie systemu IFS Applications do zarządzania produkcją, , 5. Zakończenie
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7096-577-6
1. Edukacja w Polsce w drugiej połowie XX wieku. 2. Europejski wymiar edukacji - stan i oczekiwania. 3. Reforma systemu edukacji w Polsce na tle wymiaru europejskiego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7096-643-0
Cz. I. Objawowe aspekty patologii społecznej wśród młodzieży; 1. Społeczność lokalna i jej rola w wyzwalaniu i tłumieniu patologii społeczne; 2. Wybrane problemy bezpieczeństwa młodzieży; 3. Zachowania przestępcze i dewiacyjne młodzieży w świetle teorii napięcia; 4. Mali żebracy (niektóre etiologiczne i objawowe aspekty oraz skutki zjawiska); 5. Agresja wśród uczniów we współczesnej szkole; 6. Sięganie po środki toksyczne przez młodzież; 7. Zjawisko narkomanii w opinii uczniów; 8. Palenie tytoniu wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych; 9. Uzależnienie od sekt- techniki psychomanipulacji; 10. Kulturowe podłoże patologii społecznej i próba konstrukcji stabilnej tożsamości w ramach subkultury hip-hopowej; Cz. II. Możliwości przeciwdziałań zjawiskom patologicznym u młodego pokolenia; 1. Pomoc psychologiczna online w systemie profilaktyki i poradnictwa psychologicznego studentów; 2. Trening Zastępowania Agresji- teoretyczne i praktyczne aspekty kształtowania umiejętności społecznie akceptowalnych form zachowania w sytuacjach wywołujących złość, gniew i agresję; 3. Nowe formy opieki zastępczej, częściowej i całkowitej jako szansa przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej wśród młodego pokolenia
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7096-647-8
Cz. I. Zjawiska patologiczne występujące wśród młodzieży studiującej; 1. Systemowe uwarunkowania zmian dewiacji w środowisku akademickim. Patologie czy epidemie? Głos w dyskusji; 2. Aktywność fizyczna studentów a poziom ich asertywności i samooceny w świetle występujących w środowisku akademickim zjawisk patologicznych; 3. Problemy więzi interpersonalnych wywoływane "użytkowaniem" środków elektronicznych przez młodzież; 4. Deficyty w zakresie umiejętności społecznych młodzieży studiującej; 5. Studenci i alkohol; 6. Studenci- uczestnicy kursu pedagogicznego a doświadczenia picia alkoholu; 7. Syndrom agresji a poziom empatii u studentów reprezentujących kierunek studiów pedagogiczny i techniczny; 8. Elementy patologii w seksualności studentów; 9. Depresja wśród młodzieży studenckiej- pedagogiczna próba analizy zjawiska; 10. Bigoreksja- patologia czy próba poszukiwań innej normalności; Cz. II. Działalność profilaktyczna w zakresie zapobiegania zjawiskom patologicznym; 1. Działalność Jana Pawła II skuteczną profilaktyką w zakresie patologii w życiu studentów; 2. Młodzież studencka. Rozwój, problemy, pomoc i wsparcie; 3. Wybrane problemy zapobiegania zjawiskom patologicznym wśród młodzieży studiującej; 4. Najtragiczniejsze zjawiska patologiczne wśród młodzieży studiującej w okresie transformacji systemowej (etiologia i możliwości działań resocjalizacyjnych); 5. O (nie) planowaniu i (nie) odpowiedzialności w uczeniu się. Dylematy nauczyciela nauczycieli; Cz. III. Postawy i opinie studentów o zjawiskach patologicznych; 1. Postawy studentów medycyny i teologii wobec zjawiska narkomanii; 2. Przyczyny rozwoju zjawisk patologicznych w środowisku młodzieży akademickiej; 3. Postawy studentów wobec zachowań dewiacyjnych młodzieży; 4. Studenci wobec eutanazji inicjalnej i finalnej; 5. Problematyka samobójstw w opinii studentów; 6. Zjawisko przestępczości nieletnich w opinii studentów kierunku resocjalizacji; 7. Postrzegany a preferowany model edukacji zdrowotnej wobec uzależnień
I. Zjawiska patologiczne występujące wśród młodzieży studiującej: Systemowe uwarunkowania zmian dewiacji w środowisku akademickim. Patologie czy epidemie? Głos w dyskusji; Aktywność fizyczna studentów a poziom ich asertywności i samooceny w świetle występujących w środowisku akademickim zjawisk patologicznych; Problemy więzi interpersonalnych wywołane " użytkowaniem " środków elektronicznych przez młodzież; Deficyty w zakresie umiejętności społecznych młodzieży studiującej; Studenci i alkohol; Studenci - uczestnicy kursu pedagogicznego a doświadczenia picia alkoholu: Syndrom agresji a poziom empatii u studentów reprezentujących kierunek studiów pedagogiczny i techniczny; Elementy patologii w seksualności studentów ( doniesienia z badań); Depresja wśród młodzieży studenckiej - pedagogiczna próba analizy zjawiska; Bigoreksja - patologia czy próba poszukiwań innej normalności II. Działalność profilaktyczna w zakresie zapobiegania zjawiskom patologicznym: Działalność Jana Pawła II skuteczną profilaktyką w zakresie patologii w życiu studentów; Młodzież studencka. Rozwój, problemy, pomoc i wsparcie; Wybrane problemy zapobiegania zjawiskom patologicznym wśród młodzieży studiującej; Najtragiczniejsze zjawiska patologiczne wśród młodzieży studiującej w okresie transformacji systemowej ( etiologia i możliwości działań resocjalizacyjnych); O (nie) planowaniu i (nie) odpowiedzialności w uczeniu się. Dylematy nauczyciela nauczycieli. III. Postawy i opinie studentów o zjawiskach patologicznych: Postawy studentów medycyny i teologii wobec zjawiska narkomanii; Przyczyny rozwoju zjawisk patologicznych w środowisku młodzieży akademickiej ( w opinii studentów Akademii Bydgoskiej); Postawy studentów wobec zachowań dewiacyjnych młodzieży; Studenci wobec eutanazji inicjalnej i finalnej; Problematyka samobójstw w opinii studentów; Zjawisko przestępczości nieletnich w opinii studentów kierunku resocjalizacji; Postrzegany a preferowany model edukacji zdrowotnej wobec uzależnień ( w opinii studentów Akademii Bydgoskiej)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej