Forma i typ
Książki
(10)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Dostępność
dostępne
(7)
tylko na miejscu
(7)
Placówka
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(7)
Autor
Cyfert Szymon
(2)
Fazlagić Jan
(2)
Krzakiewicz Kazimierz
(2)
Anholcer Marcin
(1)
Ciechomski Wiesła
(1)
Gaspars Helena
(1)
Gołata Krzysztof
(1)
Guzik Bogusław
(1)
Kaźmierczak Magdalena
(1)
Kliber Paweł
(1)
Malaga Krzysztof
(1)
Malewska Kamila
(1)
Małecka-Ziembińska Edyta
(1)
Nowak Liliana
(1)
Redslob Alain
(1)
Romanowski Robert
(1)
Woźniak-Jęchorek Beata
(1)
Rok wydania
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(5)
Kraj wydania
Polska
(15)
Język
polski
(13)
angielski
(2)
Temat
Zarządzanie wiedzą
(3)
Badania operacyjne
(2)
Decyzje
(2)
Badania marketingowe
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Intuicja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Modele matematyczne
(1)
Młodzież
(1)
Oświata
(1)
Polityka regionalna
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Public relations
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Ryzyko gospodarcze
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Studenci
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Transmisja danych
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zarządzanie
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
15 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Materiały Dydaktyczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ISSN 1689-7412 ; 239)
ISBN: 978-83-7417-439-8
Część I: Programowanie liniowe. 1. Liniowe zadania decyzyjne. 2. Dualność. 3. Metoda sympleks. 4. Zadania transportowe. Część II: Programowanie wielokryterialne. 5. Programowanie wielokryterialne w wersji dyskretnej. 6. Programowanie wielokryterialne w wersji ciągłej. Część III: Programowanie nieliniowe. 7. Podstawy teoretyczne. 8. Algorytmy rozwiązywania zadań programowania nieliniowego. 9. Rozwiązywanie zadań programowenia nieliniowego za pomocą dodatku Solver. Część IV: Programowanie w warunkach ryzyka. 10. Zadania z parametrami o rozkładzie dyskretnym. 11. Zadania z parametrami o rozkładzie ciągłym. Część 5. Programowanie dynamiczne. 12. Optymalny rozdział zasobu. 13. Zagadnienia najkrótszej drogi. Część VI: Programowanie dyskretne. 14. Programowanie całkowitoliczbowe. 15. Zadanie komiwojażera. Część VII: Metody heurystyczne. 16. Heurystyki lokalnych poszukiwań. 17. Algorytmy genetyczne.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 330 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7417-794-8
Przesłanki wdrażania koncepcji marketingu opartego na wiedzy w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego; Relacyjne przesłanki tworzenia megaproduktu terytorialnego; Metody badań marketingowych dotyczących interesariuszy w marketingu terytorialnym; Możliwości wykorzystania Internetu w promocji jednostek terytorialnych; Instytucje regionalnego systemu innowacji a marketing terytorialny; Orkiestracja innowacyjnych sieci przedsiębiorstw; Rozwiązania teleinformatyczne służące do komunikacji i współpracy wielko¸ polskich podmiotów ekonomii społecznej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 339.138 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Kapitał intelektualny w polskich powiatach / Jan Fazlagić. - Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu , 2018. - 496 stron : ilustracje, wykresy ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7417-952-2
Część I Narracje o kapitale intelektualnym powiatów. Rozdział I. Ogólne uwarunkowania funkcjonowania powiatu w Polsce Wprowadzenie: 1.1. Kontekst historyczny polskich powiatów; 1.2. Powiat jako jednostka administracyjna; 1.3. Typy powiatów; 1.4. Definicja kapitału intelektualnego powiatu. Rozdział II. Funkcjonowanie powiatu z perspektywy procesów gospodarczych Wprowadzenie: 2.1. Powiat jako system innowacji - innowacyjność na terenie powiatu; 2.2. Aktywność naukowa na terenie powiatu; 2.3. Konkurencyjność i produktywność; 2.4. Przedsiębiorczość na terenie powiatu; 2.5. Dostępność komunikacyjna i transportowa; 2.6. Rynek pracy. Rozdział III. Funkcjonowanie powiatu z perspektywy procesów społecznych Wprowadzenie: 3.1. Kapitał społeczny i aktorzy powiatowi; 3.2. Jakość życia i dobrobyt; 3.3. Znaczenie tolerancji dla rozwoju społeczno-gospodarczego; 3.4. Sektory (branże) kreatywne; 3.5. Kapitał kreatywny i pomiar kreatywności na poziomie jednostek terytorialnych; 3.6. Kultura w jednostkach terytorialnych; 3.7. Edukacja; 3.8. Wizerunek i tożsamość powiatu. Część II Pomiar i rozwój kapitału intelektualnego powiatów. Rozdział IV. Problematyka definiowania i pomiaru kapitału intelektualnego jednostek terytorialnych: 4.1. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa a kapitał intelektualny jednostki terytorialnej; 4.2. Kapitał intelektualny a kapitał materialny powiatu; 4.3. Przegląd modeli pomiaru kapitału intelektualnego w jednostkach terytorialnych; 4.5. Specyfika kapitału intelektualnego powiatów. Rozdział V. Determinanty rozwoju powiatów Wprowadzenie: 5.1. Ogólne uwarunkowania rozwoju powiatów; 5.2. Uwarunkowania historyczne i geograficzne rozwoju kapitału intelektualnego powiatu; 5.3. Inwestycje zagraniczne jako determinanty rozwoju powiatów; 5.4. Dostępność kultury a migracje; 5.5. Determinanty rozwoju powiatów z perspektywy kapitału intelektualnego; 5.6. Potencjał społeczno-gospodarczy i kulturowy powiatów - studia przypadków. Rozdział VI. Kapitał intelektualny polskich powiatów w świetle badań ankietowych Wprowadzenie: 6.1. Konstrukcja badania i opis próby badawczej; 6.2. Kapitał intelektualny jako czynnik prorozwojowy w przeszłości i przyszłości; 6.3. Nastawienie PNTL/PTW a znaczenie czynników rozwoju powiatu w przeszłości; 6.4. Deficyty kapitału intelektualnego - hamulce wzrostu; 6.5. Środowisko dla biznesu i ludzi kreatywnych jako komponent kapitału intelektualnego; 6.6. Zarządzanie sprawami samorządowymi na terenie miasta na prawach powiatu i przywództwo lokalne jako komponenty kapitału intelektualnego. Rozdział VII. Model pomiaru kapitału intelektualnego powiatu: Wprowadzenie 7.1. Rozważania wstępne związane z opracowaniem modelu opisowego; 7.2. Raport o kapitale intelektualnym powiatu - podstawy teoretyczne; 7.3. Kwestia dostępności i obiektywności danych źródłowych; 7.4. Wzorzec pomiaru kapitału intelektualnego powiatu.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 352/354 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7417-383-4
Część I: Wiedza jako zasób systemu oświaty. 1. Gospodarka oparta na wiedzy a oświata. 2. Wiedza jako obiekt zarządzania w oświacie. Część II: Instrumenty zarządzania wiedzą w oświacie. 3. Teoretyczne podstawy zarządzania wiedzą. 4. Doskonalenie zawodowe w kontekście zarządzania wiedzą. 5. Tworzenie i ochrona wiedzy w oświacie. 6. Procesy zarządzania wiedzą w oświacie. Część III: Diagnoza i narzędzia zarządzania wiedzą. 7. Zarządzanie wiedzą w polskiej oświacie - prezentacja wyników badań. 8. Narzędzia i rekomendacje służące lepszemu zarządzaniu wiedzą w oświacie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7417-990-4
Zawiera: Wstęp. Rozdział 1. Specyfika problemów decyzyjnych obarczonych niepewnością: 1.1. Wprowadzenie; 1.2. Istotne pojęcia; 1.2.1. Niepewność a ryzyko; 1.2.2. Prawdopodobieństwo; 1.3. Opis problemu decyzyjnego; 1.3.1. Gry z naturą i gry z drugim graczem; 1.3.2. Macierz wypłat i planowanie scenariuszowe; 1.3.3. Strategie czyste i mieszane; 1.3.4. Decyzje realizowane jedno- i wielokrotnie; 1.3.5. Problemy jedno- i wielokryterialne; 1.3.6. Nastawienie dycydenta do problemu decyzyjnego; 1.3.7. Indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji; 1.4. Przyjęte założenia i zakres tematyczny pracy. Rozdział 2. Jednokryterialne podejmowanie decyzji ekonomicznych: 2.1. Wprowadzenie; 2.2. Przegląd i ocena istniejących jednokryterialnych reguł decyzyjnych; 2.2.1. Klasyczne reguły decyzyjne; 2.2.2. Pozostałe reguły decyzyjne; 2.3. Asymetryczne rozkłady wypłat; 2.3.1. Reguła H+B; 2.3.2. Reguła APO; Reguła SAPO; 2.3.4. Konkluzje; 2.4. „Personalizacja” natury i „problem pojedynczego zdarzenia”; 2.4.1. Reguła SF+AS(p); Reguła SF+AS(m); 2.4.3. Konkluzje; 2.5. Wrażliwość rankingów na strukturę macierzy wypłat; 2.5.1. Reguła CMJ; 2.5.2. Hybrydy uwzględniające regułę CMJ i współczynnik pesymizmu; 2.5.3. Hybrydy uwzględniające normalizację wypłat i współczynnik pesymizmu; 2.5.4. Hybrydy uwzględniające punkty referencyjne i współczynnik pesymizmu; 2.5.5. Konkluzje; 2.6. Zróżnicowane rozstępy wypłat i zerowe wartości ekstremalne; 2.7. Użyteczność; 2.8. Podsumowanie. Rozdział 3. Wielokryterialne podejmowanie decyzji ekonomicznych: 3.1. Wprowadzenie; 3.2. Przegląd i ocena istniejących wielokryterialnych reguł decyzyjnych; 3.3. Modele jedno- i dwuetapowe a zależne i niezależne macierze wypłat; 3.3.1. Reguła SAPO(CS); 3.3.2. Reguła SAPO(SC); 3.3.3. Reguła MM(SF+AS)/1; 3.3.4. Reguła MM(SF+AS)/2(CS); 3.4. Podsumowanie. Rozdział 4. Zastosowania ekonomiczne proponowanych reguł decyzyjnych: 4.1. Wprowadzenie; 4.2. Ocena efektywności projektów innowacyjnych na podstawie wskaźnika Omega(H+B); 4.3. Ocena rentowności projektów innowacyjnych na podstawie wskaźnika NPV (H+B); 4.4. Optymalizacja wielkości zamówienia produktów innowacyjnych; 4.5. Optymalizacja składu portfela papierów wartościowych; 4.6. Optymalizacja czasowo-zasobowa przedsięwzięć przy wielotrybowości czynności; 4.7. Dwukryterialna ocena projektów inwestycyjnych; 4.8. Podsumowanie. Zakończenie. Wykaz skrótów. Bibliografia. Spis tabel. Spis rysunków. Decision making under uncertainty – scenario planning, decision rules and selected economic applicayions (Summary).
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 330 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 330 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 114)
ISBN: 978-83-7417-284-1
Koncepcja transformacyjnego public relations- poznański wkład do światowej literatury; Rola lobbingu w transformacyjnym public relations w Polsce; Polski rynek prasowy jako rynek okres transformacji; Wizerunek medialny przedsiębiorcy w okresie transformacji; Biuletyny wewnętrzne jako instrument kształtowania wizerunku organizacji przedsiębiorców; Szacowanie wpływu prasy na odbiorcę w kontekście public relations; Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z lokalnymi mediami; Public relations w Polsce i w Europie; Perspektywy rozwoju public relations w gospodarce rynkowej
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 659 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7417-368-1
1. Wprowadzenie do metod DEA; 2. Technologia i efektywność w DEA; 3. Model CCR; 4. Tradycyjne analizy na podstawie modelu CCR; 5. Dodatkowe analizy na podstawie modelu CCR; 6. Standardowy model DEA a niektóre własności materiału empirycznego; 7. Model CCR- uzupełnienia; 8. Model nadefektywności DEA; 9. Główne możliwości analityczne modelu nadefektywności DEA; 10. Model nieradialnej DEA; 11. Analizy na podstawie modelu nieradnialnej CCR; 12. Model nadefektywnej nieradialnej DEA; 13. Analizy na podstawie modelu nadefektywnej nieradialnej CCR; 14. Modele z karami za luzy nakładów i rezultatów
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 330 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7417-924-9
I. Społeczna odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstw: 1. Główne czynniki zmian w upowszechnianiu koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu; 2. Geneza i pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu; 2.1. Definiowanie społecznej odpowiedzialności w środowisku; akademickim; 2.2. Definiowanie społecznej odpowiedzialności przez organizacje międzynarodowe; 3. Modele społecznej odpowiedzialności. II. Zarządzanie społecznie odpowiedzialne w sektorze PMMŚ: 1. Specyfika funkcjonalna i zarządcza przedsiębiorstw sektora PMMŚ; 2. Istota zarządzania społecznie odpowiedzialnego w PMMŚ; 3. Zarządzanie społecznie odpowiedzialne w ujęciu procesowym; 3.1. Obszary społecznej odpowiedzialności; 3.2. Teoria interesariuszy: zarządzanie zgodne z CSR w kontekście "wielorakich aktorów"; 3.3. Systemowe podejście do zarządzania zgodnego z CSR. III. Identyfikacja czynników determinujących zarządzanie społecznie odpowiedzialne w sektorze PMMŚ oraz perspektywy badawcze: 1. Czynniki wpływające na zarządzanie społecznie odpowiedzialne w PMMŚ; 1.1. Czynniki zewnętrzne wpływające na zarządzanie społecznie odpowiedzialne; 1.2. Czynniki wewnętrzne wpływające na zarządzanie społecznie odpowiedzialne; 2. Stan dotychczasowych badań na temat CSR w sektorze PMMŚ na świecie; 3. Polski dorobek w zakresie badań na temat CSR w sektorze PMMŚ. IV. Metodyka badań empirycznych: 1. Cel oraz zakres badań empirycznych; 2. Charakterystyka badania przygotowawczego; 3. Charakterystyka badania właściwego; 4. Przetwarzanie i analiza danych; 5. Charakterystyka badanej zbiorowości. V. Ocena czynników wpływających na zarządzanie społecznie odpowiedzialne w badanych przedsiębiorstwach: 1. Koncepcja CSR w badanych przedsiębiorstwach; 1.1. Znajomość pojęcia CSR oraz sposoby jego definiowania przez PMMŚ; 1.2. Ocena ważności i charakter przesłanek wdrażania CSR w badanych przedsiębiorstwach; 1.3. Podejmowane działania w obszarach CSR w badanym sektorze przedsiębiorstw; 2. Czynniki wpływające na zarządzanie społecznie odpowiedzialne według badanych przedsiębiorstw; 2.1. Analiza i ocena czynników zewnętrznych determinujących zarządzanie społecznie odpowiedzialne według badanych przedsiębiorstw; 2.2. Analiza i ocena czynników wewnętrznych determinujących zarządzanie społecznie odpowiedzialne według badanych przedsiębiorstw; 3. Eksploracyjna analiza czynnikowa determinant zarządzania społecznie odpowiedzialnego w badanym sektorze PMMŚ; 4. Analiza współzależności między czynnikami wpływającymi na zarządzanie społecznie odpowiedzialne a wybranymi cechami; 5. Analiza współzależności między wdrożonymi znormalizowanymi systemami zarządzania a zaangażowaniem organizacji w inicjatywy CSR; 6. Korzyści wynikające z realizacji CSR w badanych przedsiębiorstwach. VI. Doskonalenie zarządzania społecznie odpowiedzialnego w sektorze PMMŚ: 1. Ocena podstawowych obszarów CSR przez badany segment PMMŚ; 2. Wnioski z przeprowadzonych badań; 3. Kierunki doskonalenia procesu zarządzania społecznie odpowiedzialnego w PMMŚ oraz nowe wyzwania badawcze.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7417-974-4
Zawiera: Wprowadzenie. Rozdział 1. Ewolucja podejść do procesów podejmowania decyzji: 1.1. Istota decyzji i procesu podejmowania decyzji; 1.2. Klasyczne i współczesne modele procesów podejmowania decyzji; 1.3. Sposoby doskonalenia procesów decyzyjnych w organizacji; 1.4. Współczesne nurty w procesach podejmowania decyzji. Rozdział 2. Intuicja w procesach zarządzania współczesnymi organizacjami: 2.1. Istota intuicji; 2.2. Czynniki wzmacniające i ograniczające potencjał intuicyjny; 2.3. Profil intuicyjnego menedżera; 2.4. Metody i narzędzia pomiaru intuicji; 2.5. Przegląd badań empirycznych dotyczących intuicji w obszarze zarządzania. Rozdział 3. Intuicja w procesach podejmowania decyzji: 3.1. Charakterystyka racjonalnego procesu decyzyjnego; 3.2. Charakterystyka intuicyjnego procesu decyzyjnego; 3.3. Determinanty wykorzystania intuicji w procesach podejmowania decyzji; 3.4. Konceptualny model procesu podejmowania decyzji integrujący intuicję i racjonalną analizę. Rozdział 4. Wykorzystanie intuicji w procesach podejmowania decyzji: 4.1. Metodyka badań własnych; 4.2. Badania pilotażowe - walidacja narzędzia badawczego; 4.3. Charakterystyka próby badawczej - badania właściwe; 4.4. Ocena poziomu wykorzystania intuicji w procesach podejmowania decyzji; 4.5. Profil menedżera wykorzystującego intuicję w procesach podejmowania decyzji. Rozdział 5. Zastosowanie modelu procesu podejmowania decyzji integrującego intuicję i racjonalną analizę: 5.1. Identyfikacja i ocena znaczenia determinant wykorzystania intuicji w procesach podejmowania decyzji; 5.2. Empiryczny model procesu podejmowania decyzji integrujący intuicję i racjonalną analizę; 5.3. Perspektywy wykorzystania intuicji w procesach podejmowania decyzji kierowniczych. Zakończenie. Załącznik nr 1. Załącznik nr 2. Bibliografia. Spis rysunków. Spis tabel.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 65.01 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7417-371-1
1. Istota i czynniki kształtujące zachowania konsumentów. 2. Młodzież akademicka jako segment rynku. 3. Badania zachowań konsumenckich studentów. 4. Eksploracja zewnętrznych uwarunkowań zachowań konsumenckich młodzieży akademickiej. 5. Eksploracja wewnętrznych uwarunkowań zachowań konsumenckich młodzieży akademickiej. 6. Poszukiwanie ukrytych struktur uwarunkmowań zachowań konsumenckich studentów.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 330 (1 egz.)
E-book
W koszyku
ISBN: 978-83-66199-04-0
This textbook contains materials for several courses which are taught in the Master’s Programme in Financial Engineering that is run at the Poznań University of Economics and Business. The book consists of seven chapters that cover the main areas of quantitative finance: investment, financial instruments pricing, financial risk measuring and management as well as corporate finance. The main part of the book is devoted to the mathematical models used in the field of finance. There are four chapters devoted to the pricing of financial instruments: from pricing equities using Capital Asset Pricing Model, through derivative instruments on equites, to more complicated derivatives on interest rates. The last topic is illustrated with some genuine examples from the markets in the post-crisis period. One chapter describes basic models and concepts used in measuring financial risk. Two other chapters are about investment. One describes the way in which companies finance their activities. The second one describes investment strategies of hedge funds. All chapters contain exercises and examples from the real markets. In order to understand the topics from the textbook, some prerequisites are required. It is assumed that a potential reader knows the basics of probability theory, linear algebra and calculus. The knowledge of econometrics and statistical methods used in economics will also be useful in better comprehension of the book. All these issues are usually taught in Bachelor’s programmes in Economics or Finance.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
ISBN: 978-83-8211-035-7
Podręcznik prezentuje w kompleksowy sposób kluczowe koncepcje i teorie z obszaru organizacji i zarządzania. Uaktualnione i rozszerzone trzecie wydanie Podstaw zarządzania organizacjami jest adresowane do studentów realizujących programy przedmiotów w obszarze zarządzania organizacjami, jak również do menedżerów, którzy otrzymają kompleksową wizję tego, czym jest organizacja, jak nią zarządzać i jak ją doskonalić. Rozdział pierwszy poświęcono ogólnej charakterystyce teorii organizacji i zarządzania. W rozdziale drugim jest przedstawiona ewolucja nauki organizacji i zarządzania. Rozdział trzeci omawia proces planowania w organizacji. Strukturom organizacyjnym oraz procesowi ich budowy i kształtowania poświęcono rozdziały czwarty i piąty. W rozdziale szóstym został omówiony proces motywowania. Treść rozdziału siódmego stanowi realizacja procesu kontroli w organizacji, analizowana zarówno w ujęciu strategicznym, jak i operacyjnym. Rozdział ósmy zawiera charakterystykę znaczenia i roli informacji w procesie zarządzania. W rozdziale dziewiątym przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące podejmowania decyzji kierowniczych. Pracę kierowniczą w organizacji omawia rozdział dziesiąty. W rozdziale jedenastym omówiono założenia koncepcji stylów kierowania i zaprezentowano podstawowe ich modele. Rozdział dwunasty to rekonstrukcja i prezentacja współczesnego stanu wiedzy o zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem. Ostatni, trzynasty rozdział poświęcono zagadnieniom dotyczącym zarządzania zmianami w organizacji.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
ISBN: 978-83-66199-46-0
Koncepcja dynamicznych zdolności odzwierciedla charakterystyczne dla gospodarki opartej na wiedzy przechodzenie od podejścia klasycznego do działań przedsiębiorczych, zapewniających względną trwałość przewagi konkurencyjnej. Koncepcja ta odpowiada najwyższym wymaganiom stawianym nowym paradygmatom zarządzania strategicznego. Prezentowana książka uzupełnia i porządkuje wiedzę dotyczącą poszczególnych aspektów tej koncepcji (dynamiczne zdolności jako obiekt badań w naukach o zarządzaniu, atrybuty i przejawy dynamicznych zdolności w procesach zarządzania przedsiębiorstwami, dynamiczne zdolności jako podstawa generowania wartości, procesy i mechanizmy kształtowania dynamicznych zdolności) oraz przynosi interesujące wyniki badań empirycznych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
ISBN: 978-83-7417-982-9
The monograph is the result of the 60th International Conference of AIELF (Association Internationale des Economistes de Langue Française) having place on May 25-27, 2017 at the Poznań University of Economics and Business in Poland with over 120 participants from 25 countries around the world. The conference focused on The issues of economic development in a risked globalization and the book was created around this topic. The monograph consists of 32 chapters that cover the different area of globalization, integration, transformation, innovation, economic growth, monetary policy, public policy, climate changes, labor market, governance, finance and management. The scope of topics is very wide which is the result of broad locals’ problems important for authors geographically scattered around the world (among others Poland, Bulgaria, Spain, Morocco, Algeria, French Guiana, Canada). The monograph was published both in the classic version and in the form of an e-book. The publication is treated by the Francophone countries in Africa, South America, North America, Asia and Europe with approval and considerable recognition.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
ISBN: 978-83-66199-93-4
Polska jest jednym z beneficjentów netto unijnego budżetu. Fundusze unijne nie tylko stanowią istotne źródło finansowania inwestycji, lecz także często determinują aktywność inwestycyjną władz samorządowych. Zasadność realizacji inwestycji finansowanych ze źródeł europejskich, a także ich implikacje społeczno-gospodarcze oraz fiskalne, zwłaszcza w kontekście zadłużenia publicznego, są jednak różnie oceniane. Monografia ma na celu prezentację wyników badań oraz doświadczeń i ocen w zakresie funkcjonowania funduszy Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w regionach w Polsce. Obszary problemowe obejmują wiele zagadnień związanych z pozyskiwaniem, zarządzaniem i wykorzystaniem funduszy europejskich. Podzielono je na dwie tematyczne części. Część pierwsza dotyczy uwarunkowań wykorzystania funduszy europejskich, natomiast w drugiej zbadano wpływ funduszy europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy wybranych regionów w Polsce.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej