Form of Work
Książki
(51)
Status
only on-site
(38)
available
(34)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(35)
Czytelnia
(38)
Author
Boć Jan (1939-2017)
(17)
Supernat Jerzy
(5)
Jendrośka Jan
(4)
Nowacki Konrad (1946-2017)
(4)
Błaś Adam (1946- )
(3)
Guziński Maciej
(3)
Kiczka Karol
(3)
Kieres Leon
(3)
Kocowski Tadeusz
(3)
Samborska-Boć Elżbieta
(3)
Blicharz Jolanta (1961- )
(2)
Borkowski Andrzej (1953 )
(2)
Chełmoński Adam
(2)
Jeżewski Jan (1938- )
(2)
Korczak Jerzy
(2)
Chrisidu-Budnik Agnieszka
(1)
Dziewięcka-Bokun Ludmiła (1946- )
(1)
Janku Zbigniew
(1)
Kierzyk Tadeusz
(1)
Knosala Ernest
(1)
Konopka Ewa
(1)
Kundera Jarosław
(1)
Leoński Zbigniew (1929-2006)
(1)
Lis Maciej
(1)
Listowski Piotr
(1)
Longchamps de Berier
(1)
Lopatowska-Rynkowska Joanna
(1)
Matan Andrzej
(1)
Maurer Hartmut
(1)
Mielnik Barbara
(1)
Miemiec Wiesława
(1)
Miodek Jan (1946- )
(1)
Nowacki Konrad
(1)
Nowacki Konrad (1946- )
(1)
Ostapski Adam
(1)
Pakuła Andrzej
(1)
Robbers Gerhard
(1)
Russano Robert
(1)
Rynkowski Michał
(1)
Schaffhauser René
(1)
Sierpowska Iwona
(1)
Sowiński Roman
(1)
Suwaj Patrycja Joanna
(1)
Szadok-Bratuń Aleksandra
(1)
Szewczyk Marek
(1)
Szydło Marek (1977- )
(1)
Tabernacka Magdalena (1974- )
(1)
Waligórski Michał
(1)
Wojtczak Krystyna
(1)
Wójtowicz Krzysztof
(1)
Zacharko Lidia
(1)
Załęczny Lech A
(1)
Year
2000 - 2009
(47)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(51)
Language
Polish
(51)
Subject
Prawo administracyjne
(12)
Administracja
(9)
Samorząd terytorialny
(7)
Postępowanie administracyjne
(6)
Prawo gospodarcze
(6)
Organizacja
(4)
Polska
(4)
Ekologia
(3)
Kontrola
(3)
Postępowanie sądowe
(3)
Samorząd gminny
(3)
Środowisko człowieka
(3)
Budżety terenowe
(2)
Decyzje
(2)
Gospodarka terenowa
(2)
Instytucje nonprofit
(2)
Integracja europejska
(2)
Przedsiębiorcy
(2)
Przedsiębiorstwo państwowe
(2)
Przedsiębiorstwo prywatne
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Samorząd powiatowy
(2)
Zamówienia publiczne
(2)
Zarządzanie
(2)
Administracja publiczna
(1)
Akt administracyjny
(1)
Dysertacje i prace magisterskie
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Estonia
(1)
Euroregiony
(1)
Finanse publiczne
(1)
Finlandia
(1)
Francja
(1)
Gazy cieplarniane
(1)
Grecja
(1)
Hiszpania
(1)
Irlandia
(1)
Koncesja
(1)
Konstytucja
(1)
Kontrola -- prawo międzynarodowe -- stan na 2003 r.
(1)
Kontrola państwowa -- Polska -- 1918-2003 r.
(1)
Kontrola państwowa -- metody -- podręcznik
(1)
Korupcja
(1)
Kościół a państwo
(1)
Krajowy Rejestr Sądowy
(1)
Litwa
(1)
Luksemburg
(1)
Malta
(1)
Najwyższa Izba Kontroli -- prawo -- stan na 2003 r.
(1)
Niemcy
(1)
Obrót gospodarczy
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpady
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
Orzecznictwo gospodarcze
(1)
Państwo
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka wyznaniowa
(1)
Portugalia
(1)
Postępowanie amdinistracyjne
(1)
Powietrze
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawo
(1)
Prawo publiczne
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rejestr publiczny
(1)
Samorząd województwa
(1)
Samorząd zawodowy
(1)
Samrząd terytorialny
(1)
Sankt Gallen (Szwajcaria ; kanton)
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Spółki
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szwecja
(1)
Sądownictwo administracyjne
(1)
Słowacja
(1)
Słowenia
(1)
Umowa
(1)
Umowa administracyjna
(1)
Unia Europejska
(1)
Ustrój polityczny
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zawód
(1)
Łotwa
(1)
Śląsk, Dolny
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1989-2000
(3)
Subject: place
Polska
(6)
Austria
(1)
Belgia
(1)
Cypr
(1)
Czechy
(1)
Dania
(1)
Wielka Brytania
(1)
Węgry
(1)
Włochy
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(3)
Podręczniki
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
51 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-60631-27-0
Cz.I Teoretyczne i ustrojowo-prawne aspekty funkcjonowania instytucji społeczeństwa obywatelskiego: Społeczeństwo obywatelskie jako idea filozoficzna; Społeczeństwo obywatelskie - dylematy konstytucyjnoprawne; Społeczeństwo obywatelskie - kilka uwag teoretycznych i konstytucyjnoprawnych; Społeczeństwo obywatelskie a pluralizm polityczny i udział obywateli w życiu politycznym; Wybrane prawa i wolności jako źródło rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Republice Słowackiej; Rola referendum w społeczeństwie obywatelskim; Prawo karne a społeczeństwo obywatelskie (kilka refleksji na kanwie poglądów Juliusza Makarewicza); Sejm prowincjonalny na Śląsku jako główny organ samorządu prowincjonalnego. Cz.II Niektóre regulacje dotyczące związków instytucji społeczeństwa obywatelskiego z państwem i sektorem gospodarczym: Przesłanie a instytucjonalność społeczeństwa obywatelskiego. Relacje sektora obywatelskiego z państwem i sektorem gospodarczym; Sfera publiczna; Fundacje w społeczeństwie obywatelskim Republiki Federalnej Niemiec; Administracja publiczna, governance i nowe publiczne zarządzanie; Notariat w społeczeństwie obywatelskim; Organizacje sieciowe w sektorze publicznym; Realizacja koncepcji e-government na przykładzie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; Zasady naboru i doboru kadr urzędniczych w administracji publicznej jako jeden z aspektów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego; Rozwój gospodarczy a społeczeństwo obywatelskie; Ocena inwestycji wsparta perspektywą malarską; Wybrane aspekty realizacji zadań gospodarczych sektora publicznego przez podmioty prywatne w społeczeństwie obywatelskim, z uwzględnieniem charakteru prawnego umów o partnerstwie publiczno-prywatnym; Współpraca międzysektorowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; Funkcjonowanie izb gospodarczych jako przejaw samorządności przedsiębiorców; Stowarzyszenie jako osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą jako aktywność akcesoryjną; Stosowanie zamówień publicznych w realizacji zadań administracji publicznej; Agencja Mienia Wojskowego jako podmiot administracji publicznej; Rola organizacji konsumenckich w ochronie konsumentów na przykładzie rynku usług bankowych; Wybrane zagadnienia 1% odpisu od należnego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego; Dotacje celowe na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe; Społeczeństwo obywatelskie w warunkach postępu biotechnologiczne w dziedzinie medycyny - nowe wyzwania XXI w.; Wsparcie uchodźców w procesie integracji; Kontrola obywatelska sprawowana przez organizacje społeczne (wybrane zagadnienia); Organizacje pozarządowe w systemie oświaty - zarys problematyki; Edukacja jednostki wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego - kwestie wybrane; Działalność charytatywna osób prawnych i jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych; Problem wykluczenia społecznego a system świadczeń z pomocy społecznej; Wybrane aspekty działalności organizacji społeczeństwa obywatelskiego w sferze przeciwdziałania ekskluzji społecznej; Stowarzyszenie jako uczestnik postępowania sądowoadministracyjnego; Udział organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym i podatkowym (zarys problematyki); Zasada jawności wewnętrznej postępowania administracyjnego; Organizacja społeczna w postępowaniu egzekucyjnym w administracji; Jednostka samorządu terytorialnego jako strona postępowania administracyjnego prowadzonego przez jej organ - kilka uwag na kanwie orzecznictwa sądów administracyjnych; ochrona obywateli UE w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości; Wysłuchanie publiczne jako metoda artykulacji interesów; Bezpośredni udział obywatela w kształtowaniu rozstrzygnięć władz publicznych jako element funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego; Konstrukcja art. 28 ustawy Prawo budowlane z uwzględnieniem regulacji dotyczących dróg publicznych; Wolontariat jako forma realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego; Wykonywanie pracy w spółdzielni socjalnej; Wspólnota mieszkaniowe jako organizacja właścicieli lokali; Odpowiedzialność administracyjna; Organizacje społeczeństwa obywatelskiego w wykonywaniu kary ograniczenia wolności; Organizacje pozarządowe jako podmioty zbiorowe w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; Refleksje o podmiotowości stron procesu karnego; Nieposłuszeństwo obywatelskie a polski system prawa karnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88166-87-5
1. Koncepcja administracji publicznej, 2. Granice przekazywania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, 3. Podmiotowość organizacji pozarządowych, 4. Formy przekazywania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, 5. Organizacje pozarządowe wobec sektora publicznego w USA i niektórych krajach europejskich
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88166-58-1
Pojęcia; Administracja publiczna w Polsce; Uwarunkowania rozwoju administracji publicznej; Zadania administracji publicznej; Działania administracji publicznej; Administracja a obywatel; Kadry; Polityka administracyjna. Zagadnienia podstawowe; Kontrola administracji; Odpowiedzialność; Administracja publiczna jako przedmiot badań; Administracja publiczna jako organizacja inteligentna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (3 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88166-81-6
Pojęcia; Administracja publiczna w Polsce; Uwarunkowania rozwoju administracji publicznej; Zadania administracji publicznej; Działania administracji publicznej; Administracja a obywatel; Kadry; Polityka administracyjna. Zagadnienia podstawowe; Kontrola administracji; Odpowiedzialność; Administracja publiczna jako przedmiot badań; Administracja publiczna jako organizacja inteligentna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88166-44-1
Reaktywowanie samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej w 1990; Pięć podstawowych problemów samorządu terytorialnego; Samorząd terytorialny w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego; Ewolucja gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego; Samorząd powiatowy - wybrane problemy ustroju i funkcjonowania; Podstawowe założenia ustroju samorządu województwa; Mienie gminne; Wybrane zagadnienia systemu finansowego samorządu terytorialnego i jego podstaw prawnych; Ewolucja statusy pracowników samorządowych; Zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego; Podstawy prawne planowania rozwoju regionalnego; Z problematyki tworzenia strategii rozwoju gminy; Zjawiska korupcyjne w administracji samorządowej; Prywatyzacja zadań samorządu terytorialnego; Funkcjonowanie samorządu terytorialnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Ochrona środowiska / Jan Boć, Konrad Nowacki, Elżbieta Samborska-Boć. - Wyd. 3 Stan prawny na 2.01.2002 r. - Wrocław : Kolonia Limited, 2002. - 473 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-88166-55-7
R.1 Z rozwoju koncepcji ochrony środowiska: Wprowadzenie; Z dziejów polskiego prawodawstwa ochronnego; Przykłady prawodawstwa historycznego; Z historii polskiego ruchu ochrony przyrody. R.2 Podstawowe pojęcia: Uwagi ogólne; Pojęcie środowiska; Pojęcie ochrony i kształtowania; W sprawie pojęcia zrównoważonego rozwoju. R.3 Przesłanki ochrony środowiska: Wprowadzenie; Przesłanki biologiczne; Przesłanki społeczne; Przesłanki ekonomiczne. R.4 Prawno-międzynarodowe aspekty ochrony środowiska: początki globalnych przedsięwzięć międzynarodowych.; Przykłady europejskich i międzynarodowych konwencji; Ekologia jako wyznacznik ładu międzynarodowych., Edward J. Pałyga; Konferencja w Rio de Janeiro (1992); Przykłady aktów prawnych Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego, Rady Europy i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej; UE a Polska. R.5 Uwagi o polskim systemie regulacji prawnej ochrony środowiska: Sposób determinacji prawnej ochrony środowiska; Cechy charakterystyczne norm prawa ochrony środowiska; Problem zasad ogólnych prawa ochrony środowiska.; Zasady ogólne w ustawie z 2001r. Prawo ochrony środowiska.; W sprawie nowego działu prawa; O podstawowych problemach dostosowania polskiego porządku prawnego do prawa UE; Postanowienia Konstytucji z zakresu ochrony środowiska R.6 Determinacja pozaprawna: Etyka a środowisko; Ekologia głęboka i kształtowanie świadomości ekologicznej; Ochrona etyczna środowiska naturalnego, ks. Jan Grzesica; Etyka środowiska naturalnego, Jan Białostocki; Z orędzia Jana Pawła II na światowy dzień pokoju 1.01. 1990; Klub Rzymski a ochrona środowiska.; Ochrona środowiska jako przedmiot wykładu akademickiego. R.7 Z organizacji ochrony środowiska: Organy władzy ustawodawczej; Organy naczelne administracji rządowej; Centralne organy administracji rządowej; Terenowe organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego; Administracja zespolona; Terenowe organy rządowej administracji nie zespolonej; Swoiste organy ochrony; Społeczne podmioty ochrony; O państwowym monitoringu środowiska. R.8 Administracyjno-prawne formy działań ochronnych: Wprowadzenie; Ochrona wód; Ochrona powietrza; Ochrona gruntów; Ochrona zasobów mineralnych i ich środowiska; Ochrona lasów; Ochrona zadrzewień (ochrona zieleni); Ochrona krajobrazu; Ochrona parków; Ochrona rezerwatów; Ochrona indywidualnych tworów przyrody; Ochrona parków gminnych; Ochrona roślin; Ochrona zwierząt; Ochrona żywności; Ochrona przed odpadami; Ochrona przed stanami fizycznymi sztucznie wytworzonymi. R.9 Podstawowe instytucje ochrony środowiska: Z teorii obszarów specjalnych; Normy dopuszczalnych zanieczyszczeń; Pieniężne kary administracyjne; Opłaty; Fundusze specjalne. R.10 Interes jednostki w prawie ochrony środowiska: Podmiot i przedmiot ochrony; Kryteria podziału sytuacji prawnych jednostki; Uprawnienie a obowiązek. R.11 Dostęp do informacji: Problematyka dostępu do informacji z zakresu ochrony środowiska; Różnorodność doświadczeń z zakresu wolności informacyjnej; Przykłady aktów prawnych. R.12 Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska: Wprowadzenie; Odpowiedzialność administracyjna; Rola odpowiedzialności cywilnej; Znaczenie karnej ochrony środowiska; Problem odpowiedzialności międzynarodowej. R.13 Stan polityki w ochronie: Zielona Płuca Polski (Uchwała Sejmu RP z dn.10.05.1991r. w sprawie polityki ekologicznej, Mon. Pol .Nr 18,poz.118); Prognoza ostrzegawcza dotycząca zmian stanu zdrowia społeczeństwa na skutek warunków środowiskowych; Polityka ekologiczna państwa; Koncepcja polityki przestrzennej zagospodarowania kraju. Fragmenty.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ochrona środowiska / Jan Boć, Konrad Nowacki, Elżbieta Samborska-Boć. - Wyd.6 Stan prawny na 10.10.2004. - Wrocław : Kolonia Limited, 2004. - 485, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-88166-83-2
R.1 Z rozwoju koncepcji ochrony środowiska: Wprowadzenie; Z dziejów polskiego prawodawstwa ochronnego; Przykłady prawodawstwa historycznego; Z historii polskiego ruchu ochrony przyrody. R.2 Podstawowe pojęcia: Uwagi ogólne; Pojęcie środowiska; Pojęcie ochrony i kształtowania; W sprawie pojęcia zrównoważonego rozwoju. R.3 Przesłanki ochrony środowiska: Wprowadzenie; Przesłanki biologiczne; Przesłanki społeczne; Przesłanki ekonomiczne. R.4 Prawno-międzynarodowe aspekty ochrony środowiska: początki globalnych przedsięwzięć międzynarodowych.; Przykłady europejskich i międzynarodowych konwencji; Ekologia jako wyznacznik ładu międzynarodowych., Edward J. Pałyga; Konferencja w Rio de Janeiro (1992); Przykłady aktów prawnych Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego, Rady Europy i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej; UE a Polska. R.5 Uwagi o polskim systemie regulacji prawnej ochrony środowiska: Sposób determinacji prawnej ochrony środowiska; Cechy charakterystyczne norm prawa ochrony środowiska; Problem zasad ogólnych prawa ochrony środowiska.; Zasady ogólne w ustawie z 2001r. Prawo ochrony środowiska.; W sprawie nowego działu prawa; O podstawowych problemach dostosowania polskiego porządku prawnego do prawa UE; Postanowienia Konstytucji z zakresu ochrony środowiska R.6 Determinacja pozaprawna: Etyka a środowisko; Ekologia głęboka i kształtowanie świadomości ekologicznej; Ochrona etyczna środowiska naturalnego, ks. Jan Grzesica; Etyka środowiska naturalnego, Jan Białostocki; Z orędzia Jana Pawła II na światowy dzień pokoju 1.01. 1990; Klub Rzymski a ochrona środowiska.; Ochrona środowiska jako przedmiot wykładu akademickiego. R.7 Z organizacji ochrony środowiska: Organy władzy ustawodawczej; Organy naczelne administracji rządowej; Centralne organy administracji rządowej; Terenowe organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego; Administracja zespolona; Terenowe organy rządowej administracji nie zespolonej; Swoiste organy ochrony; Społeczne podmioty ochrony; O państwowym monitoringu środowiska. R.8 Administracyjno-prawne formy działań ochronnych: Wprowadzenie; Ochrona wód; Ochrona powietrza; Ochrona gruntów; Ochrona zasobów mineralnych i ich środowiska; Ochrona lasów; Ochrona zadrzewień (ochrona zieleni); Ochrona krajobrazu; Ochrona parków; Ochrona rezerwatów; Ochrona indywidualnych tworów przyrody; Ochrona parków gminnych; Ochrona roślin; Ochrona zwierząt; Ochrona żywności; Ochrona przed odpadami; Ochrona przed stanami fizycznymi sztucznie wytworzonymi. R.9 Podstawowe instytucje ochrony środowiska: Z teorii obszarów specjalnych; Normy dopuszczalnych zanieczyszczeń; Pieniężne kary administracyjne; Opłaty; Fundusze specjalne. R.10 Interes jednostki w prawie ochrony środowiska: Podmiot i przedmiot ochrony; Kryteria podziału sytuacji prawnych jednostki; Uprawnienie a obowiązek. R.11 Dostęp do informacji: Problematyka dostępu do informacji z zakresu ochrony środowiska; Różnorodność doświadczeń z zakresu wolności informacyjnej; Przykłady aktów prawnych. R.12 Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska: Wprowadzenie; Odpowiedzialność administracyjna; Rola odpowiedzialności cywilnej; Znaczenie karnej ochrony środowiska; Problem odpowiedzialności międzynarodowej. R.13 Stan polityki w ochronie: Zielona Płuca Polski (Uchwała Sejmu RP z dn.10.05.1991r. w sprawie polityki ekologicznej, Mon. Pol .Nr 18,poz.118); Prognoza ostrzegawcza dotycząca zmian stanu zdrowia społeczeństwa na skutek warunków środowiskowych; Polityka ekologiczna państwa; Koncepcja polityki przestrzennej zagospodarowania kraju. Fragmenty.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ochrona środowiska / Jan Boć, Konrad Nowacki, Elżbieta Samborska-Boć. - Wyd. 7 Stan prawny na 10.10.2005 r. - Wrocław : Kolonia Limited, 2005. - 496 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-88166-92-1
R.1 Z rozwoju koncepcji ochrony środowiska: Wprowadzenie; Z dziejów polskiego prawodawstwa ochronnego; Przykłady prawodawstwa historycznego; Z historii polskiego ruchu ochrony przyrody. R.2 Podstawowe pojęcia: Uwagi ogólne; Pojęcie środowiska; Pojęcie ochrony i kształtowania; W sprawie pojęcia zrównoważonego rozwoju. R.3 Przesłanki ochrony środowiska: Wprowadzenie; Przesłanki biologiczne; Przesłanki społeczne; Przesłanki ekonomiczne. R.4 Prawno-międzynarodowe aspekty ochrony środowiska: początki globalnych przedsięwzięć międzynarodowych.; Przykłady europejskich i międzynarodowych konwencji; Ekologia jako wyznacznik ładu międzynarodowych., Edward J. Pałyga; Konferencja w Rio de Janeiro (1992); Przykłady aktów prawnych Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego, Rady Europy i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej; UE a Polska. R.5 Uwagi o polskim systemie regulacji prawnej ochrony środowiska: Sposób determinacji prawnej ochrony środowiska; Cechy charakterystyczne norm prawa ochrony środowiska; Problem zasad ogólnych prawa ochrony środowiska.; Zasady ogólne w ustawie z 2001r. Prawo ochrony środowiska.; W sprawie nowego działu prawa; O podstawowych problemach dostosowania polskiego porządku prawnego do prawa UE; Postanowienia Konstytucji z zakresu ochrony środowiska R.6 Determinacja pozaprawna: Etyka a środowisko; Ekologia głęboka i kształtowanie świadomości ekologicznej; Ochrona etyczna środowiska naturalnego, ks. Jan Grzesica; Etyka środowiska naturalnego, Jan Białostocki; Z orędzia Jana Pawła II na światowy dzień pokoju 1.01. 1990; Klub Rzymski a ochrona środowiska.; Ochrona środowiska jako przedmiot wykładu akademickiego. R.7 Z organizacji ochrony środowiska: Organy władzy ustawodawczej; Organy naczelne administracji rządowej; Centralne organy administracji rządowej; Terenowe organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego; Administracja zespolona; Terenowe organy rządowej administracji nie zespolonej; Swoiste organy ochrony; Społeczne podmioty ochrony; O państwowym monitoringu środowiska. R.8 Administracyjno-prawne formy działań ochronnych: Wprowadzenie; Ochrona wód; Ochrona powietrza; Ochrona gruntów; Ochrona zasobów mineralnych i ich środowiska; Ochrona lasów; Ochrona zadrzewień (ochrona zieleni); Ochrona krajobrazu; Ochrona parków; Ochrona rezerwatów; Ochrona indywidualnych tworów przyrody; Ochrona parków gminnych; Ochrona roślin; Ochrona zwierząt; Ochrona żywności; Ochrona przed odpadami; Ochrona przed stanami fizycznymi sztucznie wytworzonymi. R.9 Podstawowe instytucje ochrony środowiska: Z teorii obszarów specjalnych; Normy dopuszczalnych zanieczyszczeń; Pieniężne kary administracyjne; Opłaty; Fundusze specjalne. R.10 Interes jednostki w prawie ochrony środowiska: Podmiot i przedmiot ochrony; Kryteria podziału sytuacji prawnych jednostki; Uprawnienie a obowiązek. R.11 Dostęp do informacji: Problematyka dostępu do informacji z zakresu ochrony środowiska; Różnorodność doświadczeń z zakresu wolności informacyjnej; Przykłady aktów prawnych. R.12 Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska: Wprowadzenie; Odpowiedzialność administracyjna; Rola odpowiedzialności cywilnej; Znaczenie karnej ochrony środowiska; Problem odpowiedzialności międzynarodowej. R.13 Stan polityki w ochronie: Zielona Płuca Polski (Uchwała Sejmu RP z dn.10.05.1991r. w sprawie polityki ekologicznej, Mon. Pol .Nr 18,poz.118); Prognoza ostrzegawcza dotycząca zmian stanu zdrowia społeczeństwa na skutek warunków środowiskowych; Polityka ekologiczna państwa; Koncepcja polityki przestrzennej zagospodarowania kraju. Fragmenty.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Powiat : z teorii : kompetencje : komentarz / red. Jan Boć. - Wrocław : Kolonia Limited, 2001. - 547 s. : 13 rys., 9 tabel ; 24 cm.
ISBN: 83-88166-33-6
Cz. I Z teorii: Powiat jako jednostka podziału terytorialnego w historii Polski; Powiat a reszta państwa; Prawna podmiotowość powiatu; Ustrój powiatu; Z zadań powiatu; Akty prawa miejscowego stanowione przez organy powiatu; Pracownicy powiatu; Mienie powiatu; Ogólna charakterystyka systemu finansowania powiatu i jego podstaw prawnych; Związki, stowarzyszenia i porozumienia powiatów; Powiat w postępowaniu administracyjnym; Odpowiedzialność odszkodowawcza powiatu; Nadzór nad samo rządem powiatowym. Cz. II Kompetencje: Kompetencje organów powiatowych. Cz. III Komentarz.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo Publiczne Porównawcze / red. Jan Boć)
ISBN: 83-88166-98-0
1. Europejskie prawo ochrony powietrza. 2. Rozwój niemieckiego prawa o ochronie przed imisją, prawa ochrony powietrza i handel uprawnieniami do emisji. 3. Zarys rozwoju i stan polskiego prawa ochrony powietrza. 4. Organizacja i instrumenty prawnej ochrony powietrza w Polsce. 5. Organizacja i instrumenty niemieckiego prawa ochrony powietrza. 6. Ochrona powietrza w Polsce - priorytety, regulacje prawne. 7. Jakość powietrza Dolnego Śląska. 8. Stan polskiego prawa o ochronie powietrza w kontekście prawa europejskiego. 9. Prawnomiędzynarodowa ochrona klimatu i jej zastosowanie w prawie krajowym. 10. Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji w świetle ustawy z 22 grudnia 2004 r. 11. Handel uprawnieniami do emisji w gospodarce odpadami.12. Instrumenty niemieckiej ustawy federalnej o ochronie przed imisją ustanowione w celu nadzoru nad realizacją obowiązków prowadzącego instalację na podstawie par. 5 ust. 1 nr 1,2 BImSchG. 13. Dyskusja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo administracyjne / red. Jan Boć. - Wyd. 7 popr. - Wrocław : Kolonia Limited, 2001.
ISBN: 83-903958-7-8
Pojęcie administracji; Prawo administracyjne; Źródła prawa administracyjnego; Organizacja prawa administracji; Majątek publiczny; Prawne formy działania administracji publicznej; Sfery ingerencji administracji; Stosunki administracyjno-prawne i sytuacje administracyjno-prawne; Kontrola prawna administracji; Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej za działania administracji; Prawo administracyjne normujące sytuacje prawne obywatela; Publiczne prawa podmiotowe; Administracyjno-prawna sytuacja cudzoziemca w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo administracyjne / red. Jan Boć. - Wyd. 10 popr. Stan prawny na 1.09.2004 r. - Wrocław : Kolonia Limited, 2004. - 548 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-903958-7-8
Pojęcie administracji; Prawo administracyjne; Źródła prawa administracyjnego; Organizacja prawa administracji; Majątek publiczny; Prawne formy działania administracji publicznej; Sfery ingerencji administracji; Stosunki administracyjno-prawne i sytuacje administracyjno-prawne; Kontrola prawna administracji; Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej za działania administracji; Prawo administracyjne normujące sytuacje prawne obywatela; Publiczne prawa podmiotowe; Administracyjno-prawna sytuacja cudzoziemca w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo administracyjne / red. Jan Boć. - Wyd. 12 popr. Stan prawny na 1.11.2007 r. - Wrocław : Kolonia Limited, 2007. - 533, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-903958-7-8
Pojęcie administracji; Prawo administracyjne; Źródła prawa administracyjnego; Organizacja prawa administracji; Majątek publiczny; Prawne formy działania administracji publicznej; Sfery ingerencji administracji; Stosunki administracyjno-prawne i sytuacje administracyjno-prawne; Kontrola prawna administracji; Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej za działania administracji; Prawo administracyjne normujące sytuacje prawne obywatela; Publiczne prawa podmiotowe; Administracyjno-prawna sytuacja cudzoziemca w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo administracyjne / red. Jan Boć. - Wrocław : Kolonia Limited, 1993. - 314 s. ; 23 cm.
ISBN: 83-903958-7-8
Pojęcie administracji; Prawo administracyjne; Źródła prawa administracyjnego; Organizacja prawa administracji; Majątek publiczny; Prawne formy działania administracji publicznej; Sfery ingerencji administracji; Stosunki administracyjno-prawne i sytuacje administracyjno-prawne; Kontrola prawna administracji; Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej za działania administracji; Prawo administracyjne normujące sytuacje prawne obywatela; Publiczne prawa podmiotowe; Administracyjno-prawna sytuacja cudzoziemca w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo administracyjne / red. Jan Boć. - Wrocław : Kolonia Limited , 2000. - 509 s. ; 23 cm.
ISBN: 83-88166-06-9
Zawiera: R. 1 Pojęcie administracji; R.2 Prawo administracyjne; R.3 Źródła prawa administracyjnego; R.4 Organizacja prawna administracji; R.5 Majątek publiczny; R.6 Prawne formy działania administracji publicznej; R.7 Sfery ingerencji administracji; R.8 Stosunki administracyjnoprawne i sytuacje administracyjnoprawne; R.9 Kontrola prawna administracji; R.10 Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej za działania administracji; R.11 Prawo administracyjne normujące sytuacje prawne obywatela; R. 12 Publiczne prawa podmiotowe; R.13 Administracyjnoprawna sytuacja cudzoziemca w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88166-42-5
Geneza i zmiany jakościowe procesów integracyjnych, Procesy integracyjne w Europie po II wojnie światowej. Rozwój instytucjonalny do przełomu lat 1989/1990, Nowa jakość procesów integracyjnych po politycznym przełomie w Europie w końcu lat osiemdziesiątych, Wybór źródeł integracji europejskiej. Traktaty założycielskie. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską Traktat o Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60631-22-5
Cz. I. Problemy generalne umowy w administracji, Cz. II. Umowy w zakresie zamówień publicznych, partnerstwa publiczno - prywatnego, pożytku publicznego, Cz. III. Umowy w dziedzinach szczególnych, Cz. IV. Umowy a postępowanie administracyjne, Cz. V. Administracja a umowy cywilnoprawne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88166-60-3
R.1 Podstawowe zasady administracyjnego prawa gospodarczego. R.2 Przedsiębiorcy. R.3 Zagraniczne podmioty działalności gospodarczej. R.4 Przedsiębiorcy publiczni i zarząd mieniem publicznym. R.5 Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. R.6 Administracyjno prawne środki kształtowania sytuacji prawnej przedsiębiorców. R.7 Policja gospodarcza. R.8 Reglamentacja gospodarcza. R.9 Nadzór policyjny i reglamentacyjny w administracyjnym prawie gospodarczym. R.10 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. R.11 Organizacje przedsiębiorców a związki zawodowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60631-29-4
R.1 Podstawowe zasady administracyjnego prawa gospodarczego. R.2 Przedsiębiorcy. R.3 Zagraniczne podmioty działalności gospodarczej. R.4 Przedsiębiorcy publiczni i zarząd mieniem publicznym. R.5 Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. R.6 Administracyjno prawne środki kształtowania sytuacji prawnej przedsiębiorców. R.7 Policja gospodarcza. R.8 Reglamentacja gospodarcza. R.9 Nadzór policyjny i reglamentacyjny w administracyjnym prawie gospodarczym. R.10 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. R.11 Organizacje przedsiębiorców a związki zawodowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again