Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(16)
available
(6)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(16)
Author
Kuć Małgorzata
(3)
Świtka Jan
(2)
Chwaszcz Joanna
(1)
Chyrowicz Barbara
(1)
Duda Aneta
(1)
Fortuna Paweł
(1)
Ganczar Małgorzata
(1)
Gałkowska-Jakubik Maria
(1)
Gozdór Grzegorz
(1)
Kasprzyk Piotr
(1)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych
(1)
Krieger-Kneja Jolanta
(1)
Mazur Jan
(1)
Paprocka-Piotrowska Urszula
(1)
Plewko Jadwiga
(1)
Potrzeszcz Jadwiga
(1)
Pyter Magdalena
(1)
Szubielska Magdalena
(1)
Tokarz Aleksandra
(1)
Wiącek Grzegorz
(1)
Wiśniewski Piotr
(1)
Wrzosek Stanisław
(1)
Zaleski Zbigniew
(1)
[ i in.]
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(14)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Osobowość
(2)
Postawy
(2)
Więźniowie
(2)
Administracja
(1)
Bezdomność
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Duszpasterstwo polonijne
(1)
Duszpasterstwo więzienne
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziobek-Romański, Jacek
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Encykliki
(1)
Etyka społeczna
(1)
Filozofia
(1)
Fromm, Erich (1900-1980)
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Języki
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Lubelskie, województwo (od 1999)
(1)
Manipulacja (psychol.)
(1)
Marketing partnerski
(1)
Migracje
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodzież
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(1)
Ochrona Srodowiska
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Perswazja
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska
(1)
Praca
(1)
Prawo
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Programy telewizyjne
(1)
Przestępstwo
(1)
Psychoanaliza
(1)
Referendum
(1)
Rodzina
(1)
Rzecznik Praw Dziecka
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Socjotechnika
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Telewizja
(1)
Terroryzm
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Unia Europejska
(1)
Urzędnicy
(1)
Zapłodnienie sztuczne
(1)
Subject: time
1989-
(2)
2001-0
(2)
1801-
(1)
1901-
(1)
18 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8061-554-0
Zawiera: Wstęp. Rozdział I. Brandcasting w mediasferze, czyli założenia wstępne: 1.1. Hybrydowy brandcasting - konceptualizacja zjawiska; 1.1.1. Brandcasting i jego socjotechniki; 1.1.2. Zmiana i efektywność socjotechnik brandcastingu; 1.1.3. Hybrydyzacja przekazów marki; 1.1.4. Cechy hybrydowych przekazów brandcastingu; 1.2. Teoretyczne i metodologiczne podstawy badań; 1.2.1. Analiza dyskursu - ramy teoretyczne; 1.2.2. Translacja wybranych teorii społecznych do analizy dyskursu; 1.2.3. Problemy i techniki badawcze. Rozdział II. Public relations - zacieranie granicy między komercyjnym i dziennikarskim przekazem: 2.1. Public relations - transparentna forma komunikowania o marce?; 2.2. `PR-izacja` treści medialnych?; 2.3. Advertorial - szczególny przypadek PR-izacji prasy; 2.3.1. Advertorial - etyka a praktyka jego stosowania; 2.3.2. Badanie advertoriali - ich typy i odbiór. Rozdział III. Blogi - włączanie treści o markach do blogerskiego dyskursu: 3.1. Blogi - hybrydy o wielu funkcjach; 3.2. Proces komercjalizacji blogów - wiarygodność dyskursu?; 3.3. Uwarunkowania i techniki wpływu blogerów; 3.4. Przypadek dwóch blogów modowych; 3.5. Blogi - demokratyczne komunikowanie? Rozdział IV. CRM - nadawanie wiarygodności marce w dyskursach o społecznym zaangażowaniu: 4.1 CRM - `narzędzie` pomocy potrzebującym?; 4.2. Przypadek społecznego zaangażowania w kampanii marki Dove; 4.2.1. Czynniki kampanijnego sukcesu marki Dove; 4.2.2. Dekonstrukcja dyskursu marki Dove. Rozdział V. Społeczności marki - angażowanie konsumenta w dyskurs marki: 5.1. `Społeczności` marki - czy społeczności?; 5.2. SM: między tym, co indywidualne i społeczne; 5.3. SM w kontekście zjawiska groundswell; 5.4. SM a lojalność konsumencka; 5.5. SM jako socjotechnika wspólnie podzielanych wartości; 5.6. Przypadek `Klubu Moja Nivea`; 5.6.1. Czynniki sukcesu `Klubu Moja Nivea`; 5.6.2. Dekonstrukcja dyskursu marki Nivea. Rozdział VI. Branded gaming - transfer emocji i znaczeń, poziomy integracji i akceptacji: 6.1. Proces komercjalizacji gier; 6.2. Specyfika gier a lokowanie marki; 6.2.1. Interaktywność czy reaktywność?; 6.2.2. Responsywność i grywalizacja; 6.2.3. Immersja - jej poziomy a skuteczność lokowania marki; 6.2.4. Przyjemność grania i transfer emocji; 6.3. Lokowanie marki w grach w kontekście branded entertainment; 6.4. Poziomy zintegrowania marki z treścią rozrywkową gier; 6.5. Efektywność branded gaming a modele przetwarzania informacji; 6.6. Branded gaming w opiniach studentów - pytanie o granice komercjalizacji gier. Zakończenie. Bibliografia. Aneks.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7702-121-7
1. Migracje z ziem polskich do I wojny światowej i opieka nad emigrantami na terenie państw zaborczych; 2. Organizacja opieki nad emigrantami w okresie międzywojennym; 3. Specyfika migracji i form wsparcia dla migrantów z Polski w latach 1945-2004; 4. Różnorodne formy pomocy dla migrantów po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7702-864-3
1. Dr Jacek Dziobek-Romański: Wokół osoby dra Jacka Dziobka-Romańskiego; Wykaz publikacji; Z reminiscencji badań naukowych: przepisy ogólne prawa administracyjnego. Projekty legislacyjne, opinie i wnioski de lege ferenda; 2. Samorząd terytorialny- udział w budowaniu nowoczesnej administracji: Komunikowanie publiczne w samorządzie jako przykład nowoczesnej administracji; Radny jako podmiot o ograniczonej wolności gospodarczej. Zagadnienia wybrane; Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego jako organów prowadzących szkoły; Prywatyzacja zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego. Zarys problemu; Informacja przestrzenna w jednostkach samorządu terytorialnego; Wpływ zasad etyki zawodowej na funkcjonowanie administracji publicznej; Dochody i wydatki oświatowe jednostek samorządu terytorialnego; Lokalne wysłuchanie publiczne; kształcenie administratywistów z punktu widzenia nauki administracji; Rodzaje wyroków wojewódzkiego sądu administracyjnego uwzględniających skargę na decyzję lub postanowienie; Wójt jako organ władzy w samorządzie terytorialnym; Dekoncentracja kompetencji organów administracji rządowej w gminie; Otwartość jednostek samorządu terytorialnego na mieszkańców na przykładzie miasta Rzeszowa; Samodzielność samorządu województwa na tle dualizmu administracji publicznej na szczeblu regionalnym; Kilka uwag na temat pojęcia "służba cywilna"; Nowe formy partycypacji społecznej w działaniach samorządu terytorialnego; Spełnianie obowiązku szkolnego poza placówką oświatową. Zagadnienia prawne; Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego; Zadania samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki wodnej; Wyzwania energetyczne gmin. Nowe zadania gmin wobec przemian sektora energetycznego; Realizacja obywatelskiego prawa do dobrej administracji na szczeblu gminnym; Biogospodarka jako element samorządowej współpracy międzyregionalnej; Wybrane zagadnienia wykorzystania instytucji praw podmiotowych w prawie ochrony środowiska; Postulaty nowoczesnej administracji a zasady ustroju samorządu terytorialnego; Udział samorządu terytorialnego w tworzeniu form ochrony przyrody.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 125)
ISBN: 978-83-7306-399-0
1. Bezdomność w literaturze przedmiotu: Zakres i treść pojęcia bezdomność; Bezdomność w ujęciu historycznym i współcześnie; Uwarunkowania bezdomności; 2. Funkcjonowanie człowieka w bezdomności: Funkcjonowanie w sytuacji trudnej; Sposoby radzenia sobie z bezdomnością; 3. Badania własne: Opis metod badawczych; Sposób prowadzenie badań; Charakterystyka badanej grupy; 4. Osobowościowa charakterystyka bezdomnych mężczyzn: Osobowość bezdomnych; Nasilenie syndromu depresji; Poziom przystosowania społecznego; Doświadczanie własnej bezdomności; 5. Psychospołeczne funkcjonowanie bezdomnych mężczyzn: Czynniki ryzyka marginalizacji społecznej; Interakcje zmiennych osobowościowych i społecznych; Interpretacja i dyskusja wyników badań
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Filozoficznego ; 102)
ISBN: 83-7306-310-2
1. In vitro: natura do zastąpienia? Wprowadzenie, 2. Miejsce technik wspomaganego rozrodu we współczesnej medycynie, 3. Czy prokreacja wspomagana otwiera puszkę Pandory?, 3. Veritas "in vitro", 4. Rozstrzygnąć, kto ma rację, czy pomóc we wzajemnym porozumieniu? Spór wokół zapłodnienia in vitro sporem o sposób widzenia świata, 5. Zapłodnienie in vitro jako przedmiot refleksji teologiczno-etycznej, 6. Prawno-karne granice zapłodnienia in vitro, 7. Instrukcja o szacunku do rodzącego się życia ludzkiego i o godności jako przekazywania. Odpowiedzi na niektóre aktualne zagadnienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 118)
ISBN: 978-83-7306-355-6
1. Perswazyjne oddziaływanie telewizji, 2. Obrona przed perswazyjnym wpływem telewizji, 3. Procesy modyfikacji postaw wobec treści wiadomości telewizyjnych - badania własne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 121)
ISBN: 978-83-7306-367-9
I. Postawy być i mieć- definicje. Koncepcje, elementy strukturalne: 1. Określenie pojecia "postawa"; 2. Wybrane koncepcje i postawy być i mieć; 3. Elementy strukturalne postaw być i mieć; II. Psychologiczne wymiary syndromu wzrostu i rozpadu: 1. Narcyzm vs miłość bliźniego obcej natury; 2. Symbioza vs niezależność i wolność; 3. Nekrofilia i biofilia według Ericha Fromma; III. Metodologiczne aspekty badań własnych: 1. Problem badawczy i hipotezy; 2. Charakterystyka badanej grupy; 3. Procedura i przebieg badań; 4. Charakterystyka zastosowanych metod; IV. Psychologiczne aspekty syndromu wzrostu i rozpadu: 1. Analiza syndromu wzrostu i rozpadu w świetle danych uzyskanych w kwestionariuszach; 2. Analiza syndromu wzrostu i rozpadu w świetle rysunków; 3. Elementy syndromu wzrostu i rozpadu a media; V. Postawy być i mieć a elementy składowe syndromu wzrostu i rozpadu: 1. Postawy być i mieć a elementy składowe syndromu wzrostu i rozpadu w świetle kwestionariuszy; 2. Postawy być i mieć a elementy składowe syndromu wzrostu i rozpadu w świetle testu projekcyjnego; 3. Grupy być i mieć a media; 4. Porównanie grup być i mieć
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Prawnych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 45)
ISBN: 978-83-7306-453-9 (TN KUL)
Zawiera: Rodzina w filozofii, teologii i konstytucji: Koncepcje małżeństwa i rodziny w nowożytnej filozofii; Karta Praw Rodziny - 25 lat później; Założenia prawa rodzinnego w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; Kontraktualistyczna interpretacja prawa małżeńskiego w Meksyku. Kierunki i postulaty zmian prawa rodzinnego i dotyczącego rodziny: Rodzina w prawie pierwotnym i pochodnym Unii Europejskiej - stan obecny, perspektywy i postulowane kierunki rozwoju; Kierunki zmian w polskim prawie rodzinnym. Postulaty kanonistów; Konstrukcja prawna małżeństwa zwieranego w trybie art. 1 § 2 KRO; Realizacja przesłanki koniecznej dotyczącej udziału czynnika oficjalnego przy zawieraniu małżeństw w trybie art. 1 § 2 KRO; Małżeństwa konkordatowe po dziesięciu latach. Ocena przepisów prawnych i współpracy duchownych z kierownikami USC; Zmiany w zakresie ustalenia pochodzenia dziecka wprowadzone ustawą z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw; Kierunki zmian w przepisach o obowiązku alimentacyjnym; Skutki orzeczenia separacji na wzajemne dziedziczenie małżonków; Nowe zasady dziedziczenia ustawowego członków rodziny spadkobiercy; Wspomagana prokreacja ludzka a stan cywilny człowieka; Opodatkowanie dochodów rodziny w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wybrane zagadnienia; Przestępstwa przeciwko rodzinie w kodeksie karnym z 1997 r. - uwagi de lege lata i de lege ferenda. Postępowanie w sprawach małżeńskich i rodzinnych: Zaspokajanie potrzeb rodziny w trybie art. 28 KRO; Udział duchownych w postępowaniu mediacyjnym o rozwód i separację; Problem natychmiastowego wykonania wyroku ustanawiającego rozdzielność majątkową; Uznanie ex lege zagranicznych orzeczeń a prawo o aktach stanu cywilnego; Rozwód w prawie prywatnym międzynarodowym Unii Europejskiej (de lege ferenda). Varia: Rzecznik Praw Dziecka w strukturze organów ochrony prawnej; Cywilnoprawne problemy „chirurgicznej zmiany płci”. Próba systematyki w świetle praktyki sądowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 127)
ISBN: 83-7306-315-3
I. Kierunki badań i zastosowania praktyczne we współczesnej glottodydaktyce, II. Kompetencja wielojęzyczna i kształcenie zawodowe, III. Glottodydaktyka ogólna a szczególna, IV. Kształtowanie kompetencji językowej, komunikacyjnej i interkulturowej, V. Nowe technologie w procesie nauczania i uczenia się, VI. Organizacja procesu dydaktycznego - propozycje nowych rozwiązań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Prawnych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 36)
ISBN: 978-83-7306-335-8
Rozdział I: Wprowadzenie w problematykę indywidualizacji wykonania kary pozbawienia wolności. 1. Pojęcie indywidualizacji penitencjarnej. 2. Indywidualizacja jako zasada prawa karnego wykonawczego. 3. Funkcje indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności. Rozdział II: Indywidualizacja wymiaru kary wobec indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności. 1. Rodzaje wymiaru kary. 2. Dyrektywy wymiaru kary. 3. Znaczenie indywidualizacji wymiaru kary. Rozdział III: Instytucjonalne formy indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności. 1. Rodzaje zakładów karnych. 2. Typy zakładów karnych. 3. Systemy wykonywania kary. 4. Klasyfikacja skazanych. Rozdział IV: Rola indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności w realizacji celów wykonywania kary pozbawienia wolności. 1. Cele wykonywania kary pozbawienia wolności w świetle kodeksu karnego wykonawczego z 1997 r. 2. Środki oddziaływania penitencjarnego. Rozdział V: Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności (podmioty uprawnione, zakres i formy). 2. Rada Główna do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym oraz rady terenowe. 3. Rola kościołów i związków wyznaniowych w wykonywaniu kary pozbawienia wolności. 4. Znaczenie udziału społeczeństwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 110)
ISBN: 978-83-7306-330-3
Praca kluczem do kwestii społecznej; Praca w procesie hominizacji; Socjologiczno-aksjologiczne elementy "Laborem exercens"; Wielowymiarowość ludzkiej pracy; "Laborem exercens" jako encyklika o "błędzie antropologicznym"; Realizm pracy a przykazanie miłości Boga i bliźniego; Dlaczego praca ludzka stanowi klucz do całej kwestii społecznej? Encyklika "Laborem exercens" a polityka społeczna polskich rządów w okresie transformacji; Państwo praw i zobowiązań socjalnych; Praca jako instrument sprawowania władzy politycznej; Społeczna odpowiedzialność organizacji a praca ludzka; Bezrobocie przyczyną destrukcji życia rodzinnego; Znaczenie antropologii w budowaniu etosu pracy; Recepcja "Laborem exercens" przez Międzynarodową Organizację Pracy; Współczesne wyzwania dla polskiej polityki społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Prawnych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 31)
ISBN: 83-7306-322-6
1. Trybunał Konstytucyjny wobec współczesnych koncepcji prawa, 2. Sprawiedliwość jako idea prawa, 3. Sprawiedliwość jako równość w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 4. Celowość w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 5. Bezpieczeństwo prawne - pewność prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjengo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 119)
ISBN: 978-83-7306-366-2
1. Programy telewizyjne - opis kategorii i specyfika odbioru, 2. Dziecko jako odbiorca telewizji, 3. Patrzenie na ekran a rozumienie programu telewizyjnego przez dzieci, 4. Rozumienie telewizji przez dzieci, 5. badania własne: Rozumienie filmu animowanego przez dzieci w wieku przedszkolnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Prawnych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 32)
ISBN: 83-7306-329-3
Część I: Struktura i zadania duszpasterstwa więziennego. Duszpasterstwo więzienne w pracy penitencjarnej; Posługa duszpasterska kapelana więziennego w kontekście przemian mikro- i makrospołecznych; Struktura duszpasterstwa więziennego; Kapelani - Służba Więzienna, wzajemne cele i zadania; Opieka religijna nad więźniami w świetle przepisów konstytucji oraz kodeksów karnych wykonawczych Polski i Ukrainy; Duszpasterstwo więzienne w polskiej i szwedzkiej rzeczywistości penitencjarnej; Filozoficznoreligijny namysł nad duszpasterstwem jako służbą człowiekowi. Część II: Rola duszpasterstwa więziennego w resocjalizacji skazanych. Stosunek do religii i religijność osób pozbawionych wolności; Duszpasterstwo więzienne a indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności; Bezradność a praktyki religijne osadzonych w pracy resocjalizacyjnej; Wartości recydywistów; Sakramenty jako środki przebóstwienia człowieka a resocjalizacja; Życie sakramentalne więźniów na przykładzie osadzonych w Areszcie Śledczym w Lublinie; Ewangelizacja więźniów na przykładzie osadzonych w Areszcie Śledczym w Lublinie; Posługa duszpasterska w Zakładzie Karnym w Iławie oraz jej formy; Pielgrzymowanie do wolności. Czyli o szczególnych formach oddziaływań religijnych w warunkach bialskiego więzienia; Rola wartości religijnych w terapii skazanych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Prawnych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 33)
ISBN: 83-7306-325-0
Bezpieczeństwo jako proces polityczno-społeczny; Prawne podstawy działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego - analiza wybranych zagadnień; Filozoficzne aspekty problematyki bezpieczeństwa człowieka; Zawiadomienie o przestępstwie jako przejaw społecznej potrzeby porządku i bezpieczeństwa publicznego; Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej w procesie zmiany społecznej. Wprowadzenie do informatyki; Założenia i realizacja zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jako przykład urzeczywistniania idei porządku i bezpieczeństwa w środowiskach akademickich; Stosowanie przez służbę więzienną rozwiązań siłowych a oddziaływanie na skazanych w czasie odbywania kary pozbawienia wolności; Udział Interpolu w zwalczaniu terroryzmu międzynarodowego jako przykład aktywności instytucji międzynarodowych dla zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 126)
ISBN: 978-83-7306-412-6
R.I. Kształcenia integracyjne dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych - kontekst teoretyczny i dotychczasowe dokonania badawcze: 1. Podejście systemowe w badaniu kształcenia integracyjnego, 2. Zjawisko kształcenia integracyjnego, 3. Badania nad kształćeniem integracyjnym w literaturze przedmiotu, 4. Systemowe badania powodzenia w kształceniu integracyjnym w ujęciu własnym. R.II Uwarunkowania powodzenia w kształceniu integracyjnym - wybrane pojdejścia badawcze: 1. Wybrane koncepcje uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym, 2. Uwarunkowania pochodzące ze środowiska rodzinnego dziecka, 3. Uwarunkowania pochodzące ze środowiska szkolnego dziecka, 4. Uwarunkowania pochodzące od osoby dziecka. R.III Metodologia badań własnych: 1. Model i problematyka badań, 2. Opis badanych grup, 3. Narzędzia pomiaru zmiennych i sposób przeprowadzania badań, 4. Metody statystycznej analizy wyników badań. R.IV Opis oraz podstawowe analizy wyników badan własnych: 1. Konstrukcja czynnikowych wskaźników powodzenia w kształceniu integracyjnym, 2. Powodzenie w kształceniu integracyjnym w badanej grupie, 3. Zmienne psychospołeczne w badanej grupie. R.V Psychospołeczne uwarunkowania powodzenia w kształceniu integracyjnym - próba syntezy i wyjaśnienia oraz wnioski praktyczne: 1. Związki relacji równieśniczej ze zmiennymi psychospołecznymi, 2. Związki zadowolenia nauczyciela wspomagajacego oraz nauczyciela proawdzącego ze zmiennymi psychospołecznymi w badanej grupie, 3. związki powodzenia w kształceniu integracyjnym ze zmiennymi psychospołecznymi - próba syntezy, 4. Weryfikacja hipotez, dyskusja wyników oraz wnioski płynące z badań
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 111)
ISBN: 978-83-7306-331-0
Część I: Referendum europejskie jako zdarzenie społeczno-polityczne. Tło psychologiczne. 1. Wstęp: Kontynent Europy przez pryzmat psychologiczny. 2. Problem i pytania badawcze projektu. Część II: Wyznaczniki postaw referendalnych. 3. Ogólne parametry demograficzno-społeczne. 4. Patriotyzm a postawa referendalna. 5. Wartości a nastawienie wobec Unii. 6. Duma i wstyd a łączenie się z Europą. 7. Podobieństwo do zachodnich Europejczyków a otwartość na Unię. 8. Konformizm a poparcie dla akcesji. 9. Wpływ źródeł informacji i autorytetów na decyzje referendalne. 10. Perspektywa przyszłości a wizja kraju w Unii. 11. Postawa prounijna jako wspólny efekt wyznaczników psychologicznych. 12. Postawy po referendum: powrót do codzienności. 13. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 139.)
ISBN: 978-83-7306-488-1
1. Niektóre metodologiczne aspekty poznania osobowości; 2. Ślepe uliczki psychologii osobowości; 3. Nowa wizja "natury człowieka" psychologii naukowej: czy stoimy przed możliwością stworzenia nowej całościowej teorii osobowości?; Poczucie tożsamości, pamięć autobiograficzna iů; W stronę biopsychologicznej koncepcji osobowości. Jak wyjść poza naiwny monizm starej i nowej frenologii?; Ewolucyjna psychologia osobowości; Wpływ kultury na rozwój osobowości; Narracja- wartościowanie- dialog. Teoria Huberta J. M. Hermansa; Abrahama Maslowa podejście synergetyczne w psychologii osobowości; Czy Williama Sterna koncepcja osoby ludzkiej jest wciąż inspirująca?; Henry A. Murray- elementy podejścia personologicznego we współczesnych koncepcjach psychologicznych; Jaki jest człowiek naprawdę?- koncepcja osobowości Antoniego Kępińskiego; Niektóre aspekty sporu o status poznawczy teorii z perspektywy filozofii nauki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again