Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(12)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(12)
Author
Al-Kaber Munir
(1)
Beeck Helmut
(1)
Bernstein Jake
(1)
Binkowski Peter
(1)
Bodie Zvi
(1)
Drozdowski Adam J
(1)
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata
(1)
Klukowski Leszek
(1)
Krawiec Bogdan
(1)
Krawiec Monika
(1)
Kudła Janusz
(1)
Marczewski Piotr
(1)
Merton R.C
(1)
Morris Gregory L
(1)
Ratajczak Leszek A
(1)
Sobańska Irena
(1)
Słupek Tomasz
(1)
Thiel Stanisław
(1)
Widz Ewa
(1)
Zalewski Grzegorz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Transakcja terminowa
(11)
Papiery wartościowe
(5)
Rynek kapitałowy
(3)
Finanse
(2)
Giełda towarowa
(2)
Rynek finansowy
(2)
Transakcja opcyjna
(2)
Transakcje terminowe
(2)
Akcje (ekon.)
(1)
Banki
(1)
Dług państwowy
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Korporacje
(1)
Koszty
(1)
Kredyt
(1)
Kredyt hipoteczny
(1)
Monopole
(1)
Obligacje
(1)
Opcje
(1)
Optymalizacja
(1)
Papiery dłużne
(1)
Rachunkowość
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Rynek
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Weksle
(1)
Wykresy
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Subject: time
1989-
(1)
13 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-88048-04-X
Geneza rynków transakcji terminowych i opcyjnych; Charakterystyka kontraktów terminowych i opcyjnych; System zabezpieczenia finansowego; Mechanizm działania rynków terminowych i opcyjnych; Uczestnicy oraz transakcje zawierane na rynku terminowym i opcyjnych; Wykorzystanie instrumentów pochodnych do zabezpieczenia przed zmianami stopy procentowej i kursu walutowego; Strategie inwestycyjne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kontrakty terminowe w praktyce / Grzegorz Zalewski. - Wyd. 3. - Warszawa : WIG PRESS, 2006. - 174, [2] s. : rys. ; 25 cm.
ISBN: 83-87014-51-6
1. Zasady działania rynków terminowych; 2. Zlecenia- pomoc w ograniczaniu ryzyka; 3. Prowizje i koszty na rynku terminowym; 4. Grupy kontraktów; 5. Ocena własnego kapitału i wybór odpowiedniego rynku; 6. Złote zasady; 7. Postępuj zgodnie z planem; 8. System- klucz do sukcesu; 9. Zarządzanie pieniędzmi a dywersyfikacja portfela; 10. Zastosowanie systemu w praktyce; 11. Krótko o Day-tradingu; 12. Kontrakty terminowe na WIG20- nieoczekiwany sukces; Dodatek: Relacje między zmianami stóp procesowych a rynkiem akcji i ich wykorzystanie w grze na indeksowych kontraktach terminowych; Cykle na rynku złotego i możliwość ich wykorzystania w grze na rynku kontraktów terminowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Informatyki Stosowane)
ISBN: 83-88311-66-2
Cz.I Metodologia zarządzania długiem Skarbu Państwa w ujęciu optymalizacyjnym; Cz.II Optymalizacja emisji krajowych instrumentów dłużnych Skarbu Państwa; Cz.III Optymalizacja emisji długu w horyzoncie strategicznym oraz optymalizacja operacji na istniejącym długu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Rynek kapitałowy i terminowy / Stanisław Theil. - Wyd. 2 uaktual. Stan prawny na 1października 2010 r. - Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego , 2010. - 142, [2] . : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-930260-0-5
1. Rynek kapitałowy i terminowy w zarysie; 2. Instrumenty rynku kapitałowego; 3. Instrumenty rynku terminowego; 4. Zorganizowany rynek wtórny- jak to działa?; 5. Uczestnicy rynku; 6. Instrumenty finansowe jako inwestycja; 7. Podstawy matematyki finansowej; 8. Wybrane zagadnienia etyczne w obrocie instrumentami finansowymi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Instrumenty finansowe / Janusz Kudła. - Warszawa : Wydawnictwo Key Text sp. z o.o., 2002. - 200 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-87251-74-7
Wprowadzenie. Instrumenty finansowe jako element syste mu finansowego: Pojęcie i klasyfikacja instrumentów finanoswych; Rynki finansowe; Pośrednicy finansowi na polskim rynku. Cz.I Tradycyjne i terminowe instrumenty finansowe: In strumenty rynku kapitałowego; Instrumenty rynku pienię żnego; Instrumenty depozytowe i kredytowe; Instrumenty finansowe służące zabezpieczeniu otrzymania płatności (ubezpieczające); Instrumenty terminowe i pochodne. Cz.II Instrumenty rozliczeniowe: Instrumenty obrotu wierzytelnościami; Instrumenty rozliczeń krajowych i przebieg ich rozrachunków; Rozliczenia międzynarodowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse i inwestycje)
ISBN: 83-87286-99-0
Wprowadzenie, Kształty świec, Formacje odwrócenia, Formacje kontynuacji, Metoda sakaty oraz formacje świecowe, sztuka rozpoznawania formacji świecowych, Wiarygodność identyfikacji formacji, Filtrowanie świec, Inne metody konstuowania wykresów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86890-45-2
Obligacje, Warranty, Swapy, Caps, floors, collars, Umowa zabezpieczająca oprocentowanie (FRA), Financial futures, Opcje, Euronote facilities, euro commercial papers, Certyfikaty depozytowe, Fundusze rynku pieniężnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Giełdowa)
ISBN: 83-88597-67-1
1. Informacje podstawowe; 2. Zawód- inwestor jednoseryjny; 3. Iluzja możliwości weryfikacji systemów inwestycyjnych; 4. Średnie kroczące w inwestowaniu jednoseryjnym; 5. Zastosowanie oscylatorów stochastycznych w inwestowaniu jednoseryjnym; 6. Luki, luki i jeszcze raz luki; 7. Wsparcie i opór: kanał średniej kroczącej; 8. Wykorzystanie wskaźnika siły relatywnej Widera w inwestowaniu jednoseryjnym; 9. Wykorzystanie wskaźnika momentum w inwestowaniu jednoseryjnym; 10. Wykorzystanie wskaźnika tempa zmian w inwestowaniu jednoseryjnym; 12. Tradycyjne metody analizy technicznej a inwestowanie jednoseryjne; 13. Unikatowy oscylator do inwestowania jednoseryjnego; 14. Skalpowanie rynków; 15. Właściwy rodzaj zleceń; 16. Wpływ sezonowości na rynki; 17. Inwestowanie z wykorzystaniem spreadu; 18. System następujących po sobie zamknięć; 19. Wpływ nastrojów panujących na rynku na inwestowanie; 20. Najważniejszy czas dnia; 21. Podsumowanie; 22. Kwestie psychologiczne związane z inwestowaniem jednoseryjnym; 23. Wpływ rynków całodobowych na inwestycje jednoseryjne; 24. Klucze do sukcesu w inwestowaniu jednoseryjnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2766-9
1. Funkcjonowanie rynku finansowych kontrkatów futures, 2. Strategie arbitrażu na rynku finansowych kontraktów futures, 3. Strategie spekulacji kontraktami futures, 4. Budowa i efektywnosć realizacji strategi zabezpieczających, 5. Ocena funkcjonowania i perspektywy rozwoju rynku finansowych kontrkatów futures w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse / Zvi Bodie, R.C. Merton. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - 643 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1448-0
Cz.I Finanse i system finansowy : R.1 Co to są finanse R.2 System finansowy, R.3 Interpretacja i prognozowa nie sprawozdań finansowych. Cz.II Czas i alokacja śro dków : R.4 Wartość pieniądza w czasie i analiza zdysko ntowanych przepływów środkó pieniężnych, R.5 Długofalo we planowanie finansowe, R.6 Analiza projektów inwesty cyjnych.Cz.3 Modele wyceny : R.7 Zasady wyceny aktywów R.8 Wycena przepływów środków pieniężnych o ustalonej wartości-obligacje. R.9 Wycena akcji zwykłych. Cz.IV Zarzadzanie ryzykiem i teoria portfela inwestycyjnego: R.10 Zarządzanie ryzykiem-zarys ogólny, R.11 Hedging, ubezpieczenie i dywersyfikacja portfela inwestycyjnego R.12 Wybór portfela inwestcyjnego. Cz.V Wycena papie rów wartościowych : R.13 Model wyceny aktywów kapitało wych, R.14 Ceny kontraktów terminowych Futures, R.15 Opcje i roszczenia warunkowe. Cz.VI Finanse korporacji : R.16 Struktura kapitałowa, R.17 Finanse i strategia korporacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Opcje na giełdach towarowych w Polsce / Bogdan Krawiec, Monika Krawiec. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2002. - 122, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-13700-2
Ustawa o giełdach towarowych w Polsce; Kontrakty terminowe; Wycena opcji; Charakterystyka wybranych towarowych rynków terminowych na świecie i w Polsce; Wycena opcji w warunkach polskiego rynku towarowego; Opcje egzotyczne; Charakterystyka opcji barierowych i metoda wyceny; Opcje lookback; Opcje azjatyckie; Strategie opcyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kontrakty długoterminowe : przychody - koszty - wyniki / pod red. Irena Sobańska. - Warszawa : Difin, 2004. - 227, [1] s. : wykr., tab. ; 23 cm.
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN: 83-7251-453-4
1.Zarządzanie projektem, podstawowe problemy, 2.Rachunkowość zarządcza, 3.Narzędzia rachunkowości zarządczej w zarządzaniu kontraktami długoterminowymi, 4.Ryzyko i metody jego redukcji w zarządzaniu kontraktami, 5.Wycena przychodów, kosztów i wyników kontraktów długoterminowych dla potrzeb sprawozdań finansowych według regulacji krajowych i międzynarodowych, 6.Problemy ewidencji kosztów, przychodów i wyników kontraktów długoterminowych w kontekście prawa bilansowego i prawa podatkowego, 7.Rachunkowość kontraktów długoterminowych w warunkach zintegrowanego systemu informatycznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87981-54-9
1. Rynek kapitałowy i jego otoczenie, 2. Struktura współczesnego rynku kapitałowego, 3. Znaczenie rynku papierów wartościowych w rozwoju rynku kapitałowego, 4. Rynek transakcji terminowych jako czynnik rozowju rynku kapitałowego, 5. Rynek skryptów dłużnych jako element zasilający rozwój rynku kapitałowego, 6. Rynek hipoteczny i jego znaczenie w rozwoju rynku kapitałowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again