Źródło opisu
Książki
(30)
Forma i typ
Książki
(30)
Dostępność
tylko na miejscu
(27)
dostępne
(9)
Placówka
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(27)
Autor
Jałowiecki Bohdan
(2)
Kowalczyk Ryszard
(2)
Szczepański Marek S
(2)
Adamus-Matuszyńska Anna
(1)
Borowik Iwona
(1)
Buczkowski Piotr
(1)
Bylok Felicjan
(1)
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW
(1)
Chłopecki Jerzy
(1)
Geisler Robert
(1)
Giermanowska Ewa
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Głąbicka Katarzyna
(1)
Hajduk Edward
(1)
Jedlewska Barbara
(1)
Karpińczyk Paweł
(1)
Kopel Jerzy (1940-2019)
(1)
Kostka Wojciech
(1)
Lewenstein Barbara
(1)
Matyjas Bożena
(1)
Moczuk Eugeniusz
(1)
Niczyporuk Danuta
(1)
Organiściak-Krzykowska Anna
(1)
Ożóg Maria E
(1)
Pająk Kazimierz
(1)
Parszowski Sergiusz
(1)
Pawlica Beata
(1)
Pielecki Andrzej
(1)
Polak Rafał
(1)
Racław-Markowska Mariola
(1)
Schindler Jacek
(1)
Sekuła Elżbieta Anna
(1)
Serafin Tomasz
(1)
Skrzypce Ryszard
(1)
Stefański Marek
(1)
Tucholska Anna
(1)
Zagórski Krzysztof
(1)
Zybert Barbara
(1)
Łukowski Wojciech
(1)
Śliz Anna
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(28)
Kraj wydania
Polska
(30)
Język
polski
(30)
Temat
Społeczności lokalne
(30)
Samorząd terytorialny
(6)
Bezpieczeństwo publiczne
(3)
Miasta
(3)
Środki masowego przekazu
(3)
Świadomość narodowa
(3)
Świadomość społeczna
(3)
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(2)
Globalizacja
(2)
Młodzież
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Polityka
(2)
Polska
(2)
Regionalizm
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Absolwenci szkół średnich
(1)
Bezrobocie
(1)
Biblioteki publiczne
(1)
Dochody indywidualne
(1)
Etyka biznesu
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Integracja społeczna
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Internet
(1)
Język polski
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Kobieta
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Osiedle mieszkaniowe
(1)
Oświata
(1)
Partie polityczne
(1)
Partnerstwo lokalne
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika specjlana
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Policja
(1)
Polityka regionalna
(1)
Popularyzacja wiedzy
(1)
Postawy
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przestępczość
(1)
Public relations
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Ruch Autonomii Śląska
(1)
Rynek pracy
(1)
Rzemiosło
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Samorząd powiatowy
(1)
Siła robocza
(1)
Socjologia
(1)
Spożycie
(1)
Start zawodowy
(1)
Struktura społeczna
(1)
Styk, Józef (1942- )
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Tradycja
(1)
Ubóstwo
(1)
Wieś
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wykształcenie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Środki masowego przekazu regionalne
(1)
Temat: czas
1989-
(12)
Temat: miejsce
Częstochowa (woj. śląskie)
(2)
Bielsko-Biała (woj. śląskie)
(1)
Sosnowiec (woj. śląskie)
(1)
Wielkopolska
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
30 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-235-0611-9
1. Współrządzenie: Między rządzeniem a współrządzeniem. Obywatelskie modele społeczności lokalnej; Prawne i polityczne aspekty roli organizacji pozarządowych w rozwoju lokalnym; System pozornie otwarty. O instytucjonalnych uwarunkowaniach lokalnej partycypacji politycznej w Polsce; Zarządzanie społecznością lokalną- aktywność obywatelska i rozwój lokalny. Przypadek Lesznowoli; Partnerstwo lokalne jako strategia mobilizacji społecznej. Organizacje pozarządowe i samorząd lokalny a problem bezdomności Cieszynie; 2. Konflikt: Konflikt jako strategia rozwiązywania problemów w społecznościach lokalnych; Konflikt lokalny motorem partycypacji społecznej i skutkiem zmiany- analiza wybranych przypadków: Oświęcim, Bieruń, Las i Kobiór; Konflikt wokół problemów zagospodarowania przestrzennego- rola Internetu jako narzędzia politycznej samoorganizacji społeczności lokalnej. Przypadek Starej Ochoty w Warszawie; 3. Aktywizacja: Konteksty aktywizowania społeczności lokalnych; Centrum Aktywności Lokalnej- w poszukiwaniu modelu instytucji rozwoju społeczności lokalnej (1997-2009); Budowanie kapitału społecznego jako strategia rozwiązywania problemów społeczno-ekonomicznych. Przypadek Biłgoraja' Strategia edukacyjno-integracyjna. Przypadek Fromborka; Strategie zmiany hierarchii wartości; Aktywizowanie społeczności lokalnych do zmiany hierarchii wartości. Przypadek Stowarzyszenia Nowa Idea; Wykorzystanie mapowania do rozpoznania, oceny i wsparcia rozwoju zrównoważonego społeczności lokalnych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7299-258-4
1. Demograficzne czynniki zmian w modelu rodziny w Polsce, 2. Restrukturyzacja gospodarki a kapitał ludzki w środowiskach lokalnych, 3. Społeczno-demograficzny rozwój województwa warmińsko-mazurskiego, 4. Przestrzenne zróżnicowanie procesów demograficznych w województwie
warmińsko-mazurskim, 5. Społeczne problemy regionów na
przykładzie Dolnego Śląska, 6. Subiektywne poczucie zdrowia w wiejskich enklawach ubóstwa, 7. Bieda i bezrobocie w osiedlach popegeerowskich, 8. Uwarunkowania rozwoju edukacji na poziomie wyższym w regionie północnowschodniej Polski, 9 .Zróżnicowanie płodności kobiet w województwach Polski północnej w latach 2000-2015, 10. Rozmiary i struktura bezrobocia w Polsce
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 304 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Nauka, Dydyaktyka, Praktyka - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; t.40)
ISBN: 83-87629-48-0
Wstęp; 1. Misja biblioteki i bibliotekarza; 2. Komunikacja w bibliotece; 3. Potrzeby społeczności lokalnych a biblioteka; 4. Biblioteka w służbie dzieciom; 5. Biblioteki i młodzież: przyjaciele, wrogowie, nieznajomi?; 6. Praca biblioteczna w środowisku osób niepełnosprawnych; 7. Biblioteki dla mniejszości etnicznych i narodowych; 8. Książki i inne formy przekazu treści w środowisku edukacyjnym; 9. Biblioteka a reforma edukacji.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 002 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-89795-43-4
1. Kształtowanie się ustroju i zadań samorządu terytorialnego. 2. Uwarunkowania rozwoju lokalnego. 3. Rozwój samorządności terytorialnej. 4. Strategia rozwoju gminy. 5. Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w rozwoju lokalnym. 6. Samorząd terytorialny w świetle wybranych dokumentów.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 352/354 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7205-344-8
1. Wstęp, 2. Wstęp do drugiego wydania, 3. Sprawowanie władzy w perspektywie konfliktów lokalnych, 3. Czynniki wpływające na przebieg konfliktów w samorządach terytorialnych, 4. Między mitem społeczeństwa obywatelskiego a codziennością demokracji lokalnej, 5. Lokalne protest y na tle ochrony środowiska, 6. Protesty lokalizacyjne jako egzemplifikacja zmiany systemowej połowy lat dziewięćdziesiątych, 7. Rola, przyczyny i skutki dominacji interesów indywidualnych nad ogólnospołecznymi w konfliktach środowiskowych, 8. Wspólnoty mieszkaniowe; strony i ich strategie w sytuacjach konfliktu. Studium przypadku, 9. Śląski neotrybalizm, czyli ład i konflikty społeczne wywołane jego pojawieniem się, 10. Protesty w Polsce w latach 1998-2000.Próba systematyzacji, 11. Prowadzenie dialogu społecznego na szczeblu lokalnym, 12. Mechanizm partycypacji i jego wykorzystanie w procesie budowania strategii rozwoju gmin
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 352/354 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-88594-82-6
Państwo i lokalna polityka społeczna; Bezrobocie młodzieży jako problem społeczny; Przeciwdziałanie bezrobociu młodzieży w krajach rozwiniętych gospodarczo; Analiza regulacji prawnych dot. przygotowania zawodowego i zatrudnienia młodzieży; Metodologia badań; Bezrobocie młodzieży w świadomości lokalnej - monografie powiatów; Działania lokalne na rzecz przeciwdziałania bezrobociu młodzieży; Wnioski z badań i rekomendacje dla praktyki.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 331 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Media lokalne w Polsce. Tom 1. / Ryszard Kowalczyk. - Poznań : Wydawnictwo CONTACT, 2008. - 482, [2] s. : rys.; tab.; wykr. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-60251-12-6
1. Społeczność lokalna; 2. Komunikowanie lokalne; 3. Wybrane problemy komunikowania lokalnego; 4. Definiowanie mediów lokalnych; 5. System mediów lokalnych; 6. Typologia mediów lokalnych; 7. Rodzaje mediów lokalnych; 8. Misja mediów lokalnych; 9. Pojęcie wydawcy i zarządzania mediami lokalnymi; 10. Formy własności i typy wydawcy mediów lokalnych; 11. Transformacja mediów lokalnych; 12. Funkcje i zadania mediów lokalnych w społeczeństwie obywatelskim
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316.77 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-17-1
W kręgu społeczeństwa obywatelskiego ; Tożsamość europejska i śląska konkwista . Demokracja w społecznościach lokalnych i regionalnych : Pewne współczesne spojrzenia na aktywność społeczną w warunkach lokalnych ; Więzi sąsiedzkie i życie publiczne ; Prasa lokalna a wybory samorządowe; Brudny kapitał społeczny - społeczne uwarunkowania i zagrożenia dla demokracji ; Znaczenie ordynacji wyborczej w procesie formowania się społeczeństwa obywatelskiego ; Środowiska społeczne w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym a perspektywa społeczeństwa otwartego ; Polska droga do demokracji . Uwagi na temat procesu tworzenia administracji elektronicznej ; Kontrakt regionalny dla województwa katowickiego oraz strategia rozwoju dla województwa śląskiego jako płaszczyzny regionalnej komunikacji . Organizacje pozarządowe i ruchy społeczne jako części społeczeństwa obywatelskiego : Trzeci sektor w Polscestan obecny , bariery rozwoju ; Rola instytucji pozarządowych w kształtowaniu postaw obywatelskich; Pojedynczo czy wspólnie ? Indywidualny i zbiorowy wymiar aktywności obywatelskiej na rzecz ochrony środowiska naturalnego (rozważania na podstawie badań empirycznych opolskiej młodzieży) ; Wolontariat jako cnota i instytucja obywatelska . Kształtowanie postaw i zachowań obywatelskich : Intelektualna tradycja Europy a instytucje demokratycznego współdziałania zbiorowego ; Rola edukacji w kształtowaniu postaw obywatelskich ; Edukacja obywatelska a ponowoczesny świat; W poszukiwaniu cnót obywatelskich . Socjalizacja polityczna a elity regionalne województwa śląskiego ; Kultura obywatelska - zagrożenia i szanse procesu jej budowania w warunkach polskich ; Projektowa nie przedsięwzięć prewencyjnych w środowisku miasta przemysłowego . Studium socjologiczne na przykładzie Jastrzębia Zdroju ; Mapa aktywności obywatelskiej - studium przypadku Tychy .
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7338-437-8
1. Analiza bezpieczeństwa na gruncie nauk społecznych; 2. Perspektywa analizy socjologicznej bezpieczeństwa; 3. Mieszkańcy społeczności lokalnej wobec bezpieczeństwa lokalnego; 4. Metodologiczne podstawy badań mieszkańców Tarnobrzega i powiatu przeworskiego; 5. Bezpieczeństwo w społęczności lokalnej w opiniach mieszkańców Tarnobrzega i powiatu przeworskiego; 6. Zakończenie. Ku "socjologii bezpieczeństwa"
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 351/353 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7351-254-2
1. Integracja socjalna wobec wybranych grup społecznych: Niepewność, nierówność, marginalizacja. Działania społeczne wobec wybranych kwestii społecznych; Nierówności dochodowe jako źródło dezintegracji społecznej; Jakość życia i formy wsparcia społecznego wychowanków domu dziecka; Rodzinne domy pomocy jako alternatywa dla wykluczenia społecznego mieszkańców domów pomocy społecznej; Problemy reintegracji społecznej bezdomnych; 2. Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego: Społeczeństwo obywatelski i kreatywne jako czynnik rozwoju lokalnego; Rola sektora organizacji pozarządowych w reintegracji społecznej- dynamika zmian; Działalność socjalna organizacji pozarządowych w aglomeracji górnośląskiej; 3. Postawy pracowników socjalnych w społeczności lokalnej: Pozycja pracownika socjalnego- prawne i społeczne uwarunkowania; Poczucie własnej skuteczności pracowników socjalnych w Radomiu; Zespół wypalenia zawodowego pracowników socjalnych w Radomiu; 4. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych: Bezpieczeństwo socjalne a dostęp do rynku pracy w ujęciu teorii segmentacyjnych; Bezrobocie w Radomiu jako problem lokalnej pomocy społecznej; Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wobec wymogów współczesnego rynku pracy; Skrzydlata przyszłość zawodowa? Program "Pegaz 2006" na tle pozostałych projektów unijnych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia w latach 20044-2006
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-87658-76-6
1. Czy media zagrażają demokracji?, 2. Społeczne funkcje prasy lokalnej (uwagi i refleksje dotyczące Warszawy), 3. Przesunięci centrum władzy : media jako pierwsza siła systemu politycznego, 4. Wolność słowa w myśl litery prawa i w praktyce prasy lokalnej, 5.Czy media lokalne są środkami masowego przekazu?, 6. Prasa lokalna i regionalna jako element społeczeństwa obywatelskiego, 7. Relacje między władzą samorządową a gazetą lokalną, 8. Nie trzeba myśleć, wystarczy kliknąć, 9. Media lokalne w społeczeństwie sieci, 10. Prasa lokalna i sublokalna w województwie podkarpackim
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316.77 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-87704-56-3
1. Ogólna charakterystyka statystyczna prasy lokalnej w Wielkopolsce w latach 1990-2002, 2. Organizacja i zarządzanie lokalnym wydawnictwem prasowym, 3. Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju prasy lokalnej, 4. Informacyjna, oświatowo-wychowawcza i kulturalna rola prasy lokalnej, 5. Prasa lokalna w systemie politycznym, 6. Język prasy i sposób przedstawiania rzeczywistości
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316.77 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-87876-61-5
Samorząd terytorialny szkołą upodmiotowania społeczności lokalnej. Od gminy do regionu. Podmiotowość wspólnoty lokalnej i jednostki ludzkiej. Działacz samorządowy - polityk czy społecznik? Program pilotażowy reformy administracji publicznej - założenia i realizacja. Gmina podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Ojczyzna globalna i lokalna. Społeczności lokalne w dobie globalizmu. Troska Prymasa Stefana Wyszyńskiego o rolnictwo i polską wieś. Promocja zdrowia w społeczności lokalnej. Rodzinne formy opieki zastępczej nad dzieckiem w systemie lokalnej pomocy dziecku i rodzinie. Pomoc społeczna w praktyce działania gminy rzeszowskiej. Uniwersytety ludowe szansą na rozwój społeczności lokalnej. Krakowski samorządowy program mieszkaniowy "Konsorcjum".
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 352/354 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-89501-39-2
Przeobrażenia fazy młodości; Społeczne uczestnictwo młodzieży. Empiryczna weryfikacja modelu; Style wychowania w rodzinie a społeczne uczestnictwo młodzieży; Młodzież gimnazjalna o swoich partnerach społecznych; Orientacje polityczne zielonogórskich gimnazjalistów; Gimnazjaliści między domem a szkołą; Ramy czasu wolnego gimnazjalistów; Studenci małego ośrodka akademickiego o przyszłym zawodzie i pracy - badania panelowe; Społeczne uczestnictwo młodzieży - wielość obrazów.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Pejzaże społeczne / red. nauk. Ireneusz Krzemiński)
ISBN: 978-83-60501-54-2
1. Nie mamy tego za sobą; 2. Miejsce czasu; 3. Wojna śląsko-sląska; 4. Jestem Ślązaczką; 5. Natio ludens; 6. Nowoczesny- późny- nowoczesny
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7641-446-1
Cz. 1.: Miejsce samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej; Zadania władz lokalnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego; Cz. 2.: Zadanie i uprawnienia partnerów programów prewencyjnych; Cz. III: Strategiczne kierunki działania administracji publicznej; Rządowe programy profilaktyczne; Rozwój centralnych programów prewencyjnych w Polsce; Strategiczne zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym; Zagraniczne przykłady lokalnych programów prewencyjnych; Budowa systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego społeczności lokalnej; Budowa programów prewencyjnych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 351/354 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7441-769-3
1. Partie jako zjawisko polityczne, 2. Polski system partyjny, 3. Lokalne sceny polityczne, 4. Partie polityczne na lokalnych scenach politycznych na przełomie XX i XXI wieku, 5. Proces instytucjonalizacji partii politycznych w społecznościach lokalnych
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7383-286-2
1. Dochody, ubóstwo, zamożność i nierówności w przestrzeni społeczno-geograficznej; 2. Społeczno-ekonomiczne regionalne zróżnicowanie Polski; 4. Warunki życia w metropoliach i ich otoczeniu; 5. Strukturalne zróżnicowanie gmin
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Podręcznik. Materiały dydaktyczne)
ISBN: 978-83-7246-427-9
Znaczenie społeczności lokalnej; Budowanie wizerunku radnego i samorządowca; 3. Proces budowania wizerunku miasta/gminy; Budowanie wizerunku regionu; Przekuć problem w sukces- o kryzysach w samorządzie; Miejsce prasy samorządowej w mediach lokalnych jako narzędzia wzmacniania lokalnych wspólnot oraz budowania relacji pomiędzy samorządem a mieszkańcami; Rola Internetu w budowaniu społeczności lokalnych; Współpraca samorządu z biznesem; Nowe trendy w samorządowych kampaniach wyborczych; Etyczne zasady w praktyce budowania wizerunku instytucji samorządowej
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 352/354 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-227-1466-1
1. Edukacja i kultura - aktualne problemy i wyzwania, 2. Animacja społeczno-kulturalna jako metoda edukacji, 3. Animatorzy kultury lat'90: osobowość - kompetencje - działalność edukacyjna, 4. Projekt optymalizacji działań w zakresie edukacji kulturalnej środowisk lokalnych
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej