Form of Work
Książki
(8)
Status
available
(5)
only on-site
(4)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(4)
Author
Fiutak Agnieszka
(2)
Dyl Anna
(1)
Dyl Krzysztof
(1)
Gardocki Lech (1944- )
(1)
Konarska-Wrzosek Violetta (1952- )
(1)
Mierzejewski Piotr
(1)
Miętkowska Katarzyna
(1)
Oczkowski Tomasz
(1)
Pawela Stanisław
(1)
Skorupka Jerzy (1950 - )
(1)
Tokarz Andrzej
(1)
Wróbel Włodzimierz
(1)
Zoll Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Prawo karne procesowe
(3)
Etyka lekarska
(2)
Medycyna
(2)
Odpowiedzialnośc cywilna
(2)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(2)
Odpowiedzialność karna
(2)
Prawo karne
(2)
Kara (prawo)
(1)
Prawo karne finansowe
(1)
Prawo karne wykonawcze
(1)
Przestępstwo
(1)
8 results Filter
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7601-904-8
1. Materialne prawo skarbowe: Prawo karne skarbowe- pojęcie, funkcje i miejsce w systemie prawa karnego; Kształtowanie się i rozwój prawa karnego skarbowego w Polsce; Kodeks karny skarbowy, jego budowa i struktura przepisów; Zasady obowiązywania ustawy- kodeks karny skarbowy; Przestępstwa i wykroczenia skarbowe; Formy popełnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych; Zbieg przestępstw skarbowych lub wykroczeń skarbowych oraz zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego lub przepisów k.k.s. i przepisów karnych innych ustaw; kary grożące za przestępstwa i wykroczenia skarbowe; Środki karne, ich rodzaje i rola; Wymiar kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe; Przypadki zaniechania ukarania sprawcy za przestępstwa i wykroczenia skarbowe z wyłączeniem instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności; Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa skarbowe popełnione przez osoby fizyczne; Przedawnienie karalności oraz przedawnienie wykonania kary. Darowanie czynu bądź kary. Zatarcie skazania; Wprowadzenie do części szczególnej k.k.s.; Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji; Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami lub usługami; Przestępstwa i wykroczenia przeciwko obrotowi dewizowemu; Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach; 2. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe: Zagadnienia ogólne; Strony i ich przedstawiciele; Zabezpieczenia majątkowe; Właściwość organów postępowania przygotowawczego; Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgoda sprawy; Postępowanie przygotowawcze; Postępowanie przed sądem pierwszej instancji; Postępowanie odwoławcze; Nadzwyczajne środki zaskarżania; Postępowanie nakazowe; Postępowanie w stosunku do nieobecnych; Postepowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo karne / Lech Gardocki. - Wyd. 16 zm. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 359, [1] s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-1956-8
1. Zagadnienia wstępne; 2. Nauka o przestępstwie; 3. Nauka o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających; 4. Poszczególne przestępstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-240-1351-7
1. Wiadomości wstępne: Pojęcie prawa karnego; Funkcje prawa karnego; Rozwój prawa karnego; Prawo karne a ustrój polityczny państwa; Historia ustawodawstwa karnego na ziemiach polskich; 2. Nauka o ustawie karnej: Źródła prawa karnego; Ustawa karna i jej wykładnia; Czasowy zakres zastosowania ustawy karnej. Zasady prawa karnego intertemporalnego; Miejscowy zakres zastosowania ustawy karnej; 3. Nauka o przestępstwie: Pojęcie przestępstwa; Struktura przestępstwa; Czyn zabroniony pod groźbą kary; Szczególne formy realizacji znamion czynu; Jedność- wielość czynów zabronionych. Zbieg przepisów ustawy; Społeczna szkodliwość czynu; Wina; Okoliczności wyłączające przestępność czynu; 4. Nauka o karze: Pojęcie i racjonalizacja kary; Rodzaje kar; Środki karne; Środki związane z poddaniem sprawcy próbie; Zasady i dyrektywy sądowego wymiaru kary; Instytucje sądowego wymiaru kary; Środki zabezpieczające; Wielość przestępstw; Ustanie karalności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Procedura karna / Anna Dyl, Krzysztof Dyl, Katarzyna Miętkowska, Andrzej Tokarz. - Stan prawny na 1.03.2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 313, [3] s. : tab. ; 24 cm.
(Repetytorium / Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0076-6
1. Zasady procesowe; 2. Postępowanie przygotowawcze; 3. Postępowanie przed sądem I instancji; 4. Postępowanie odwoławcze; 5. Nadzwyczajne środki zaskarżania; 6. Postępowanie szczególne; 7. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia; 8. Koszty procesu; 9. Postępowanie ze stosunków międzynarodowych; Kazusy; Pytania testowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
Book
In basket
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-1717-5
1. Podstawy ustrojowe sądownictwa w Polsce; 2. Właściwość sądu; 3. Składy orzekające sądów; 4. Czynności procesowe; 5. Przesłanki procesowe; 6. Dowody; 7. Środki przymusu; 8. Uczestnicy postępowania; 9. Postępowanie przygotowawcze; 10. Postępowanie przed sądem I instancji; 11. Postępowanie odwoławcze; 12. Nadzwyczajne środki zaskarżania; 13. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7526-545-3
Część Ogólna : 1. Prawo karne wykonawcze i jego miejsce w systemie prawa ; 2. Nauka prawa karnego wykonawczego i dyscypliny pokrewne ; 3. Linia rozwojowa polskiego prawa karnego wykonawczego ; 4. Źródła polskiego prawa karnego wykonawczego i jego obraz współczesny ; 5. Podstawowe zasady prawa karnego wykonawczego ; 6. Organy postępowania wykonawczego i ich właściwości ; 7. Sytuacja prawna skazanego w postępowaniu wykonawczym ; 8. Postępowanie wykonawcze ; 9. Nadzór penitencjarny ; Część Szczególna : 11. Wykonywanie kary grzywny ; 12. Wykonanie kary ograniczenia wolności ; 13. Wykonywanie kary pozbawienia wolności ; 14. Wykonywanie środków probacyjnych ; 15. Wykonywanie środków karnych ; 16. Wykonywanie środków zabezpieczających ; 17. Wykonywanie tymczasowego aresztowania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo w medycynie / Agnieszka Fiutak. - Wyd. 5 Stan prawny grudzień 2018 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2019. - 257 s. ; 24 cm.
(Akademia Prawa / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-8128-866-8
Zawiera: Część I. Wiadomości ogólne. 1. Wprowadzenie do prawa medycznego: Pojęcie prawa medycznego; 2. Wykonywanie zawodu medycznego: Pojęcie zawodu Zawód lekarza i lekarza dentysty; Zawód pielęgniarki i położnej; Ratownik medyczny i ratownik; Zawód diagnosty laboratoryjnego; Zawód felczera; 3. Formy wykonywania zawodu: Uwagi ogólne; Umowa o pracę; Umowa cywilnoprawna; Indywidualna praktyka, indywidualna specjalistyczna praktyka; Grupowa praktyka; 4. Podstawowe obowiązki pracownika medycznego wynikające z wykonywania zawodu: Obowiązek udzielania pomocy; Informowanie pacjenta o stanie zdrowia; Prowadzenie i udostępnianie pacjentowi dokumentacji medycznej; Obowiązek zachowania tajemnicy; Poszanowanie intymności i godności osobistej pacjenta; Zakaz sprzedaży środków medycznych; Obowiązek ubezpieczenia; Obowiązek wykonywania zleceń lekarskich; Regulaminy porządkowe szpitali; 5. Prawa personelu medycznego: Odstąpienie od leczenia; Uzyskanie pełnej informacji o celowości wykonania zleceń lekarskich; Odmowa wykonania zlecenia lekarskiego; Ordynowanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych; Lekarz i pielęgniarka jako funkcjonariusze publiczni; 6. Zgoda pacjenta: Uwagi ogólne; Podstawowe pojęcia; Charakterystyka instytucji zgody pacjenta; 7. Definicja i klasyfikacja błędów medycznych: Uwagi ogólne; Klasyfikacja błędów. Część II. Odpowiedzialność osób wykonujących zawody medyczne. 8. Rozwój odpowiedzialności lekarza za błąd w sztuce; 9. Pojęcie i rodzaje odpowiedzialności: Uwagi ogólne; Rodzaje odpowiedzialności; 10. Odpowiedzialność cywilna: Uwagi ogólne; Odpowiedzialność kontraktowa (ex contractu); Odpowiedzialność deliktowa (ex delicto); Zbieg odpowiedzialności; Charakter odpowiedzialności; Przesłanki odpowiedzialności; Rodzaje odpowiedzialności w zależności od łączącego stosunku personelu medycznego z pacjentem; Wynagrodzenie szkody; Terminy przedawnień; Wybrane przypadki odpowiedzialności cywilnej; 11. Odpowiedzialność pracownicza: Odpowiedzialność porządkowa; Odpowiedzialność materialna; 12. Odpowiedzialność zawodowa: Odpowiedzialność zawodowa lekarza i lekarza dentysty; Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki, położnej; Odpowiedzialność dyscyplinarna diagnosty laboratoryjnego; Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia; Wnioski odnośnie do odpowiedzialności zawodowej pracowników służby zdrowia; 13. Odpowiedzialność karna: Podstawy odpowiedzialności karnej; Rodzaje przestępstw; Okresy przedawnień i zatarcie skazania; Zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego a odpowiedzialność karna; Niepowodzenie w leczeniu a odpowiedzialność karna pracownika medycznego; Odpowiedzialność karna związana z nieterapeutycznymi czynnościami lekarskimi; Zgoda pacjenta a odpowiedzialność karna lekarza; Eutanazja i pomoc w samobójstwie; Odpowiedzialność za ujawnienie tajemnicy zawodowej; Odpowiedzialność za fałsz intelektualny; 14. Zdarzenia medyczne. Część III. Inne ustawy z zakresu prawa medycznego. 15. Ustawa o działalności leczniczej; 16. Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; 17. Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (3 egz.)
Book
In basket
Prawo w medycynie / Agnieszka Fiutak. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 226 s. ; 24 cm.
(Akademia Prawa / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-1801-1
I. Wiadomości ogólne: Pojecie i źródła prawa medycznego; Wykonywanie zawodu medycznego; Formy wykonywania zawodu; Podstawowe obowiązki pracownika medycznego wynikające z wykonywania zawodu; Prawa personelu medycznego; Zgoda pacjenta; Definicja i klasyfikacja błędów medycznych. II. Odpowiedzialność pracowników służby zdrowia: Rozwój odpowiedzialności lekarza za błąd w sztuce; Pojęcie i rodzaje odpowiedzialności; Odpowiedzialność cywilna; Odpowiedzialność pracownicza; Odpowiedzialność zawodowa; Odpowiedzialność karna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 61 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again