Form of Work
Książki
(11)
Status
available
(10)
only on-site
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(8)
Author
Dukiet-Nagórska Teresa
(2)
Świda Zofia
(2)
Bojarski Marek
(1)
Bojarski Tadeusz
(1)
Grajewski Jan
(1)
Korcyl-Wolska Marianna
(1)
Marek Andrzej (1940-2012)
(1)
Namysłowska-Gabrysiak Barbara
(1)
Ponikowski Ryszard
(1)
Posnow Włodzimierz
(1)
Prusak Feliks
(1)
Stefański Ryszard A
(1)
Waltoś Stanisław (1932- )
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Kara (prawo)
(7)
Prawo karne
(6)
Przestępstwo
(6)
Prawo karne procesowe
(4)
Dowód sądowy
(1)
Odpowiedzialność za wykroczenia
(1)
Orzecznictwo karne -- Polska
(1)
Postępowanie przygotowawcze -- Polska -- stan na 2008 r
(1)
Prawo karne finansowe
(1)
Prawo karne procesowe -- Polska -- stan na 2008 r. -- podręcznik akademicki
(1)
Prawo wykroczeń
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(1)
Wina (prawo)
(1)
Środki odwoławcze -- Polska -- stan na 2008 r.
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
Prawo karne - część ogólna / Barbara Namysłowska-Gabrysiak. - Wyd. 4 rozszerz. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 234 s. : tab. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-912-9
1. Zasady prawa karnego i obowiązywania ustawy karnej; 2. Przestępstwo; 3. Zbieg przestępstw i przepisów ustawy; 4. Formy popełnienia przestępstwa; 5. Wyłączenie odpowiedzialności karnej; 6. Kary; 7. Środki karne; 8. Zasady wymiaru kar i środków karnych; 9. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie; 10. Środki zabezpieczające; 11. Przedawnienie. Zatarcie skazania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-032-3
Cz. I. Wiadomości wstępne: 1. Ogólne wiadomości o prawie karnym; 2. Zasady prawa karnego; 3. Źródła prawa karnego, jego normy i ich wykładnia; Cz. II. Nauka o przestępstwie: 1. Istota przestępstwa; 2. Ustawowe znamiona czynu zabronionego; 3. Bezprawność i wina; 4. Formy stadialne i zasady odpowiedzialności za nie; 5. Współdziałanie przestępne; 6. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną; 7. Jedność- wielość czynów i przestępstw; 8. Obowiązywanie polskiej ustawy karnej w czasie, w miejscu i co do osób; Cz. III. Środki oddziaływania właściwe prawu karnemu i ich stosowanie: 1. Kara i ewolucja środków penalnych; 2. Kary; 3. Środki karne; 4. Środki związane z wyznaczaniem okresu próby; 5. Wymiar kary i środków karnych; 6. Ustanie i ograniczenie karalności, zatarcie skazania; 7. Środki zabezpieczające; 8. Odpowiedzialność karna, konsekwencje popełnienia czynu określonego w ustawie karnej przez nieletniego, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych; Cz. IV. Wybrane typizacje części szczególnej kodeksu karnego: 1. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne; 2. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej; 3. Przestępstwa przeciwko obronności; 4. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu; 5. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji; 6. Przestępstwa przeciwko środowisku; 7. Przestępstwa przeciwko wolności; 8. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece; 9. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej; 10. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową; 11. Przestępstwa przeciwko instytucji państwowych i samorządowych; 12. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości; 13. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu; 14. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji; 15. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów; 16. Przestępstwa przeciwko mieniu; 17. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu; 18. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi; Cz. V. Wybrane zagadnienia części wojskowej kodeksu karnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7601-129-5
1. Zagadnienia ogólne, 2. Zasady procesu karnego, 3. Przesłanki procesowe, 4. Organy procesowe. Pomocnicy procesowi, 5. Strony procesowe, przedstawiciele procesowu stron, rzecznicy interesu społecznego, 6. Czynności procesowe, 7. Dowody - zagadnienia podstawowe i systemowe, 8. Poszczególne doowdy procesowe i ich przeprowadzanie, 9. Środki przymusu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-530-2
Cz.I Wiadomości wstępne: R.1 Pojęcia wstepne; R.2 Szkoły (kierunki) w rozwoju prawa karnego; Cz.II Nauka o ustawie karnej: R.3 Źródła prawa karnego; R.4 Budowa przepisu prawa karnego; R.5 Wykładnia; R.6 Analogia; R.7 Zasady obowiązywania ustawy karnej; R.7 Immunitet; Cz.III Nauka o przestępstwie i założeniach odpowiedzialności karnej: R.9 Pojęcia przestępstwa; R.10 Społeczna odpowiedzialność i bezprawność czynu; R.11 Typizacja przestępstw. Znamiona przestępstwa; R.12 Przedmiot przestępstwa; R.13 Przedmiotowa strona przestęsptwa; R.14 Podmiot przestępstwa; R.15 Podmiotowa strona przestępstwa; R.16 Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną; R.17 Formy popełnienia przestępstwa; R.18 Zagadnienie jedności - wielość czynów. Zbieg przepisów. Zbieg przestępstw; Cz.IV Nauka o karze i zasadach wymiaru kar oraz innych środków: R.19 Pojęcie i istota kary. Teoria kary; R.20 Ogólne dyrektywy wymiaru kary i cele kary w kodeksie karnym; R.21 Kary (zasadnicze) i środki karne (kary dodatkowe); R.22 Wymiar kary; R.23 Środki związane z okresem próby; R.24 Środki zabezpieczające; R.25 Traktowanie nieletnich sprawców czynów karalnych i sprawców zdemoralizowanych; R.26 Przedawnienie i zatarcie skazania; R.27 Ułaskawienie. Amnestia. Abolicja.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-924-5
I. Wiadomości ogólne: Pojęcie prawa karnego; Rozwój i źródła prawa karnego; Nauka prawa karnego; Wykładnia prawa karnego. II. Nauka o ustawie karnej: Norma prawna; Obowiązywanie ustawy karnej pod względem czasu; Obowiązywanie ustawy karnej pod względem miejsca; Obowiązywanie ustawy pod względem osób. III. Nauka o przestępstwie: Pojęcie przestępstwa; Ustawowe znamiona przestępstwa; Przedmioty ochrony; Strona przedmiotowa; Podmiot; Strona podmiotowa; Okoliczności wyłączające bezprawność czynu; Okoliczności wyłączające lub umniejszające winę; Romy stadialne przestępstwa; Formy zjawiskowe przestępstwa; Zbieg przepisów ustawy i zbieg przestępstw. IV. Nauka o środkach penalnych: Pojęcie kary; Cele i funkcje kary; System środków penalnych; Kary; Środki karne; wymiary kary i środków karnych; Środki związane z poddaniem sprawcy próbie; Środki zabezpieczające; Okoliczności wyłączające karalność czynu; Zatarcie skazania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Przebieg procesu karnego / Jan Grajewski. - Wyd. 4 rozszerz. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 494 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-7483-804-7
1. Postępowanie przygotowawcze, 2. Postępowanie jurysdykcyjne, 3. Nadzwyczajne środki zaskarżenia, 4. Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, 5. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia, 6. Kodeksowe postępowanie szczególne, 7. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych, 8. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Procedura karna : zbiór kazusów / pod red. Marianna Korcyl-Wolska. - Stan prawny na 1.01.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008. - 164, [3] s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7526-878-2
I. Sąd (art. 24 - 39 k.p.k.), 2. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny (art. 45-91 k.p.k.), 3. Czynności procesowe (art. 92-166 k.p.k.), 4. Dowody (art. 167-242 k.p.k.), 5. Środki przymusu (art. 243-296 k.p.k.), 6. Postępowanie przygotowawcze (art. 297-336 k.p.k.), 7. Postepowanie przed sądem pierwszej instancji (art. 337-424 k.p.k.), 8.Postępowanie odwoławcze (art. 425-467 k.p.k.), 9. Postępowanie szczególne (art. 468-517j k.p.k.), 11. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia (art. 549-577 k.p.k), 10. Nadzwyczajne środki zaskarżenia (art. 518-548 k.p.k.), 12. Postepowanie w sprawach karnych ze stosunków miedzynarodowych (art. 578 - 611s k.p.k.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7806-447-3
Cz. I. Wiadomości wstępne: 1. Ogólne wiadomości o prawie karnym; 2. Zasady prawa karnego; 3. Źródła prawa karnego, jego normy i ich wykładnia; Cz. II. Nauka o przestępstwie: 1. Istota przestępstwa; 2. Ustawowe znamiona czynu zabronionego; 3. Bezprawność i wina; 4. Formy stadialne i zasady odpowiedzialności za nie; 5. Współdziałanie przestępne; 6. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną; 7. Jedność- wielość czynów i przestępstw; 8. Obowiązywanie polskiej ustawy karnej w czasie, w miejscu i co do osób; Cz. III. Środki oddziaływania właściwe prawu karnemu i ich stosowanie: 1. Kara i ewolucja środków penalnych; 2. Kary; 3. Środki karne; 4. Środki związane z wyznaczaniem okresu próby; 5. Wymiar kary i środków karnych; 6. Ustanie i ograniczenie karalności, zatarcie skazania; 7. Środki zabezpieczające; 8. Odpowiedzialność karna, konsekwencje popełnienia czynu określonego w ustawie karnej przez nieletniego, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych; Cz. IV. Wybrane typizacje części szczególnej kodeksu karnego: 1. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne; 2. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej; 3. Przestępstwa przeciwko obronności; 4. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu; 5. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji; 6. Przestępstwa przeciwko środowisku; 7. Przestępstwa przeciwko wolności; 8. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece; 9. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej; 10. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową; 11. Przestępstwa przeciwko instytucji państwowych i samorządowych; 12. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości; 13. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu; 14. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji; 15. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów; 16. Przestępstwa przeciwko mieniu; 17. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu; 18. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi; Cz. V. Wybrane zagadnienia części wojskowej kodeksu karnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo karne skarbowe / Feliks Prusak. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 383 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-7483-802-3
Część ogólna: 1. Specyfika prawa karnego skarbowego, 2. Przepisy prawa karnego skarbowego, 3. Czyn zabroniony w prawie karnym skarbowym, 4. Ustawowe znamiona czynu zabronionego, 5. Kontratypy w prawie karnym skarbowym, 6. Wspólnota (osobowa i rzeczowa) czynu zabronionego, 7. Zbieg ocen prawnych, 8. Zaniechania ukarania sprawcy, 9. System karania w prawie karnym skarbowym, 10. Kary w prawie karnym skarbowym, 11. Środki karne w prawie karnym skarbowym, 12. Środki kompensacji skarbowej i specyficzne środki karne, 13. Środki karne o charakterze probacyjnym w prawie karnym skarbowym, 14. Śdoki zabezpieczające, 15. Wygaśnięcie stosunku karania skarbowego. Część szczególna: 16. Specyfika przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, 17. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, 18. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami, 19. Przestępstwa skarbowe i wykriczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu, 20. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gie i zakładów wzajemnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-864-6
Cz.I Zagadnienia ogólne: 1. Pojęcie i podział prawa karnego, 2. Źródła prawa karnego i zasady rządzące jego stosowaniem, 3. Tło historyczne prawa i procesu karnego. Cz.II Prawo karne materialne: Dz.I Nauka o przestępstwie i zasady odpowiedzialności: 4. Pojęcie i struktura przestępstwa, 5. Formy popełniania przestępstwa, 6. Okoliczności uchylające odpowiedzialność karną, 7. Zbieg przestępstw i zbieg przepsiów ustawy. Dz.II Kary, środki karne i zabezpieczające: 8. Zagadnienia wstępne, 9. Kary, 10. Środki karne, 11. Poddanie sprawcy próbie (środki probacyjne), 12. Środki zabezpieczające, 13. Zasady sądowego wymiaru kary i środków karnych, 14. Przedawnienie karalności i zatarcie skazania. Dz.II Poszczególne przestępstwa (wybrane kategorie): 15. Systematyka "części szczególnej", 16. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, 18. Przestępstwa przeciwko wolności i niektórym innym dobrom osobistym, 19. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwi w komunikacji, 20. Przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, 21. Przestępstwa funkcjonariuszy publicznych oraz przestępstwa przecwko funkcjonariuszom i instytucjom publicznym. Cz.III Prawo karne procesowe: 22. Pojęcie i struktura procesu karnego, 23. Czynnośći procesowe, 24. Dowody, 25. Zatrzyamnie i środki zapobiegawcze, 26. Naczelne zasady procesu, 27. Przesłanki procesowe, 28. Przebieg procesu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 3019)
ISBN: 978-83-229-2888-2
Dz.I Materialne prawo o wykroczeniach: 1. Rys historyczny polskiego prawa o wykroczeniach, 2. Zasady obowiązywania przepisów prawa o wykroczeniach, 3. Zasady odpowiedzialności za wykroczenia, 4. Kary, środki karne i zasady ich wymierzania, 5. Zakres penalizacji części szczególnej kodeksu wykroczeń. Dz.II Procesowe prawo o wykroczeniach: 1. Zagadnienia ogólne, 2. Organy, strony i reprezentanci stron, 3. Czynności procesowe, 4. Dowody, 5. Środki przymusu, 6. Czynności wyjaśniające, wnioski o ukaranie, 7. Postępowanie w sądzie pierwszej instancji, 8. Postępowanie szczególne, 9. Środki odwoławcze, 10. Nadzwyczajne środki zaskarżenia. Cz.III Przepisy o wykonywaniu rozstrzygnięć: 1. Zagadnienia ogólne, 2. Postepowanie wykonawcze co do kar i co do środków karnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again