Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(5)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(5)
Author
Borowski Marek
(1)
Dobrzeniecki Romuald
(1)
Gajdzica Zenon
(1)
Klinik Anna
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Prokosz Małgorzata
(1)
Stolińska-Pobralska Nella
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Pedagogika specjalna
(6)
Niepełnosprawni
(3)
Pedagogika
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Szkolnictwo
(2)
Biblioterapia
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Edukacja
(1)
Gry i zabawy
(1)
Kara (psychol.)
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Oświata
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pedagogika zabawy
(1)
Podmiotowość
(1)
Rehabilitacja (med.)
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
6 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-922456-1-X
1. Wybrane przejawy patologii społecznej: Współczesne tendencje w rozwoju zjawisk patologii społecznej wśród młodzieży; zachowania dewiacyjne o wysokim potencjale kryminogennym; Przemoc w relacjach rówieśniczych w szkole, w opiniach uczniów; Używanie środków odurzających przez młodzież szkolną; Młodzież akademicka wobec zjawiska alkoholizmu; Niedostosowanie społeczne młodzieży należącej do subkultury blokers; Postawy wychowawcze jako determinanty przystosowania społecznego dzieci; 2. Uwarunkowania i koncepcje oddziaływań resocjalizacyjnych: Resocjalizacja- ku środowisku wolnościowemu; Twórcza resocjalizacja w środowisku otwartym. Koncepcja heurystyczna; Światopogląd, aksjologia, wychowanie, resocjalizacja; Ewolucje zaburzeń w zachowaniu a profilaktyka i resocjalizacja w środowisku otwartym; "Społeczne hartowanie" jako forma profilaktyki wychowania resocjalizacyjnego; Resocjalizacja w środowisku otwartym- międzynarodowe standardy, ustawodawstwo polskie i praktyka ostatnich lat; 3. Praktyka i projekty oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym: Metodologiczne odrębności profilaktyki społecznej i resocjalizacji w środowisku społecznym; Rodzinne domy terapeutyczne- propozycją modelowego systemu opiekuńczo- wychowawczego dla osób niedostosowanych społecznie; Edukacja do resocjalizacji w środowisku otwartym- doświadczenia studentów polskich i niemieckich- Projekt Wspólna nauka; Środowiskowe formy pomocy osobom z zaburzeniami w przystosowaniu; Integracja osób niedostosowanych społecznie ze środowiskiem otwartym- pułapki i możliwości; Wykorzystanie unikatowych technik plastycznych w resocjalizacji w środowisku otwartym; Dzieci ulicy- potrzeby i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych; Metodyka pracy wychowawcy podwórkowego wśród "dzieci ulicy"; Progam STACJA jako alternatywna forma pomocy dzieciom ulicy; Rola pedagoga szkolnego w pracy resocjalizacyjnej z dziećmi i młodzieżą; Syrvival, czyli sztuka przetrwania- możliwości wykorzystania programu w resocjalizacji; Projekt MUR jako propozycja oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym; Sposoby zabezpieczeń społecznych przed przestępcami seksualnymi; Praca korekcyjna z nastolatkami wykorzystującymi seksualnie; Działalność Misji Dworcowych elementem przeciwdziałania procederowi handlu kobietami i dziećmi w Polsce (1918-1939); System pracy z ofiarami handlu kobietami w fundacji La Strada; Mediacja jako jeden z obszarów działań pedagoga resocjalizacyjnego; Wykorzystanie kompetencji pedagoga resocjalizacyjnego w noclegowni dla bezdomnych- kilka refleksji praktyka; Pomoc na odległość czyli Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska linia"; Geneza i rozwój alternatywnych sposobów postępowania wobec kary izolacyjnej; Kuratela sądowa- możliwości i ograniczenia; Praca z indywidualnym przypadkiem jako model pracy kuratora sądowego; 4. Problemy pedagogiki specjalnej: Organizacja kształcenia specjalnego dzieci po wejściu Polski do UE; Integracyjny potencjał społeczności dziecięcych w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60662-93-9
1. Podstawy teoretyczne i tendencje rozwojowe pedagogiki rewalidacyjnej: Z podstaw pedagogiki rewalidacyjnej niepełnosprawności w życiu kobiety; Pedagogika specjalna - rys historyczny; Bariery w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ich uwarunkowania i przezwyciężanie; Zwielokrotniona nierówność - sytuacja osób niepełnosprawnych; Integrowanie edukacji; Aksjologia w rewalidacji; Zadania pedagoga w pracy wobec osób niepełnosprawnych; Pedagogika rewalidacyjna wobec integracji społecznej ludzi w starszym wieku. II. Doświadczenia praktyki edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych: Usprawnianie osób niepełnosprawnych wybrane zagadnienia z fizjoterapii; Terapia kreatywna w rewalidacji upośledzonych umysłowo; E-learning kształceniu osób niepełnosprawnych; Rewalidacja dzieci z wadą słuchu - współczesne tendencje; Komputery i Internet jako narzędzie w walce z dysleksją; niepełnosprawność w oczach dzieci; Autyzm wczesnodziecięcy - diagnoza terapia; Dziecko z zespołem Aspergera w szkole powszechnej. III. Doświadczenia w Polsce i za granicą: System kształcenia specjalnego w Polsce; Wybrane konteksty niepełnosprawności dorosłych w Stanach Zjednoczonych; Rewalidacja i jej wybrane aspekty w Republice Federalnej Niemiec
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych ; Tom 3)
ISBN: 978-83-7308-878-8
1. Problemy kształcenia uczniów niepełnosprawnych w wybranych krajach europejskich: Zmiany uwarunkowań rozwoju pedagogiki specjalnej w Niemczech; Edukacja na poziomie średnim młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną- z doświadczeń krajów zachodnich; Doświadczenia z edukacją upośledzonych umysłowo w Niemczech; Kształcenie uczniów w granicznej strefie opóźnienia umysłowego na Słowacji; Możliwości przygotowania zawodowego niepełnosprawnych umysłowo w Republice Słowackiej; Organizacja kształcenia specjalnego w duńskiej szkole podstawowej; 2. Polski system kształcenia specjalnego- orientacje teoretyczno-badawcze: Pedagogika specjalna przy pedagogika szkoły specjalnej? (organizacja procesów); Orientacje teoretyczne w badaniach kształcenia osób niepełnosprawnych i ich implikacje praktyczne; Kształcenie specjalne w kontekście wybranych zmian w systemie oświaty w Polsce; Perspektywa badań nad systemem kształcenia uczniów niepełnosprawnych w Polsce- analiza możliwej i podejmowanej problematyki badań; 3. Prawne i etyczne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych w Polsce: Prawo dziecka do akceptacji, szacunku i przyjaznego porozumiewania się z rodzicami (chcemy dzieci chcianych i kochanych przez mądrych i odpowiedzialnych wychowawczo rodziców); Rola prawa w systemie wsparcia społecznego; Prawa osób niepełnosprawnych w aspekcie realizacji zasad sprawiedliwości społecznej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi ; Nr 4 (39)/2003)
1. Egzaminy zewnętrzne w polskim systemie oświaty, 2. Edukacja w Europie - standardy oceniania, 3. Jak badać jakość pracy szkoły?, 4. Istota i modele wychowania w świetle racjonalności adaptacyjnej i emancypacyjnej, 5. Tożsamość jednostki a nabywanie wyobrażeń o rolach społecznych, 6. Wykorzystanie aktywnych metod i technik nauczania we współczesnej dydaktyce, 7. Metoda projektów w edukacji wyższej. Podejmowanie odpowiedzialności za uczenie się, 8. Metody gier dydaktycznych a techniki darmowe, 9. Warunki skuteczności kar w wychowaniu, 10. Wybrane typologie postaw rodzicielskich na przykładzie zachowań bohaterów baśni, 11. Terapeutyczna funkcja książki w pedagogice specjalnej, 12. W poszukiwaniu złotego środka...Próby realizacji wychowania przez sztukę w galeriach sztuki współczesnej, 13. Działalność państwa w zakresie opieki nad dzieckiem opuszczonym w międzywojennej Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych ; Tom 4)
ISBN: 978-83-7308-883-2
Usługi dla dorosłych osób z niepełnosprawnością- integracja czy segregacja; Zakres i wybrane formy opieki nad osobami niepełnosprawnymi; Usprawnianie czy asymilacja? Kierunki działań podejmowanych w pedagogice specjalnej na przykładzie zaburzeń autystycznych; Dzieci rodziców niepełnosprawnych; Integracja edukacyjna dzieci niepełnosprawnych w ocenie rodziców; Wczesne wsparcie rodzin wychowujących dzieci z zaburzeniami rozwoju; Od izonomii w stronę alienacji- sytuacja rodzinna dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualna; Antycypacja ról społecznych pełnionych w dorosłym zyciu przez młodzież w wieloraką niepełnosprawnością; Niepełnosprawność a odrzucenie w grupie rówieśniczej; Wsparcie społeczne postrzegane przez dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w warunkach reedukacji; Uwarunkowania procesu terapii w domach pomocy społecznej osób głęboko niepełnosprawnych intelektualnie; Społeczne konteksty integracyjnego kształcenia w szkołach wiejskich; Wolontariusze- przyczynek do badań nad postawami wobec osób niepełnosprawnych; Genialni autyści. Prawda czy mit?; Technologie informacyjne, Internet, kształcenie na odległość- nowe możliwości dla osób niepełnosprawnych; "Szkoła fotografii" jako jedna z ofert kształcenia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualna; Aktywizacja zawodowa osób upośledzonych zawodowo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-432-7
1. Konteksty teoretyczne. Polska pedagogika drugiej połowy XX wieku w walce o swoją tożsamość; Historia oświaty i jej miejsce w naukach pedagogicznych; Andragogika i jej usytuowanie w rodzinie nauk pedagogicznych; Wybrane elementy koncepcji rozwoju moralnego człowieka; O konieczności wyjścia pedagogiki poza współczesną humanistykę. 2. Rewalidacja. Humanistyczne paradygmaty wobec problemów pedagogiki specjalnej; Niezależność i samodzielność niepełnosprawnych warunkiem pełnej rehabilitacji; Znaczenie nauczania integracyjnego dla rozwoju dziecka i efektywności edukacji; Użytkownicy biblioterapii - psychologiczna charakterystyka typów i metod leczenia. 3. Resocjalizacja. Współczesne brzmienie resocjalizacji; W sprawie tożsamości pedagogiki penitencjarnej; Problem równego traktowania kobiet-więźniów w świetle teorii i praktyki penitencjarnej w Stanach Zjednoczonych i Polsce; Postawa nieletnich wobec resocjalizacji i jej wybrane korelaty; Aprobata i dezaprobata społeczna jako czynnik modyfikujący prezentowany obraz siebie przez młodzież niedostosowaną społecznie; Badanie koncentracji uwagi w diagnozie uczniów niedostosowanych społecznie; Działania nauczycieli stymulujące zachowania dewiacyjne uczniów; Zjawisko mobbingu na terenie szkół niemieckich. 4. Pedagogika społeczna i opiekuńcza. Pedagogika społeczna we współczesnej humanistyce polskiej; Humanizm współczesnej pedagogiki opiekuńczej; Formy pracy z rodzinami zastępczymi w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym; System integrowanej pomocy wolontariackiej dzieciom i młodzieży w rodzinach dysfunkcyjnych. 5. Pedagogika szkolna. Kategorie humanistyczne w wirówce szkół niepublicznych; Pedagogika Gestalt jako nurt pedagogiki humanistycznej; Nowa rola pedagoga szkolnego w kontekście grupy wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci i dotkniętych bezrobociem; Komputer zamiast "marchewki" w pracy pedagoga szkolnego; Pedagog we współczesnym świecie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again