Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(11)
available
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(11)
Author
Astramowicz-Leyk Teresa
(1)
Dobroczyński Michał
(1)
Fiszer Józef M
(1)
Gizicki Wojciech
(1)
Grącik Małgorzata
(1)
Jarząbek Wanda
(1)
Jaskiernia Alicja
(1)
Jaskiernia Jerzy
(1)
Sokołowski Tadeusz
(1)
Tymanowski Józef
(1)
Zając Justyna
(1)
Zięba Ryszard
(1)
Żukrowska Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(11)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(4)
Rada Europy
(4)
ONZ
(3)
Polska
(3)
Prawa człowieka
(3)
Unia Europejska
(3)
Globalizacja
(2)
Polityka międzynarodowa
(2)
Polityka zagraniczna
(2)
Współpraca gospodarcza
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Broń
(1)
Energetyka
(1)
Europa
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Euroregiony
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Kolonializm
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Liga Narodów
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
NATO
(1)
Pomoc humanitarna międzynarodowa
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rozbrojenie
(1)
Terroryzm
(1)
Wojsko
(1)
Wolność słowa
(1)
Zbrojenia
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1945-
(2)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60580-20-2
1. Narodziny i krystalizowanie sie koncepcji konfrontacji, 2. O kształt konferencji, 3. Prace nad modelem konferencji (1970-1972), 4. Wielostronne Rozmowy przygotowawcze, 5. Prace Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (lipiec 1973-1975)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-840-4
Zawiera: Wprowadzenie. Rozdział 1. Wolność mediów oraz jej monitorowanie – kwestie prawne, definicyjne i metodologiczne: 1.1. Pojęcie wolności mediów; 1.2. Wolność mediów a demokracja; 1.3. Gwarancje wolności mediów: wymiar krajowy i międzynarodowy; Gwarantowanie wolności mediów w wymiarze krajowym; Gwarantowanie wolności mediów w wymiarze międzynarodowym; 1.4. Istota monitorowania wolności mediów; 1.5. Geneza i rozwój monitorowania wolności mediów; 1.6. Problemy metodologiczne monitorowania wolności mediów. Rozdział 2. Monitoring wolności mediów w systemie Rady Europy: 2.1. Ogólna charakterystyka Rady Europy; 2.2. Swoboda informacji i wolność mediów w aksjologii Rady Europy; 2.2.1. Standardy o charakterze „twardego prawa” Artykuł 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Konwencje Rady Europy mające znaczenie dla wolności i pluralizmu mediów w Europie; 2.2.2. Standardy o charakterze tzw. miękkiego prawa; 2.3. Mechanizmy monitorowania wolności mediów w Radzie Europy; 2.3.1. Komitet Ministrów Rady Europy i organy współpracy międzyrządowej; 2.3.2. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy; 2.3.3. Europejski Trybunał Praw Człowieka; 2.3.4. Komisarz Praw Człowieka Rady Europy; 2.3.5. Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo (Komisja Wenecka). Rozdział 3. Monitoring wolności mediów w systemie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie: 3.1. Ogólna charakterystyka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie; 3.2. „Ludzki wymiar” w systemie aksjologicznym OBWE oraz monitorowanie jego realizacji; 3.3. Przedstawiciel OBWE do spraw Wolności Mediów; 3.3.1. Zakres monitoringu wolności mediów w systemie OBWE; 3.3.2. Geneza urzędu Przedstawiciela OBWE do spraw Wolności Mediów; 3.3.3. Status prawny i kompetencje Przedstawiciela OBWE do spraw Wolności Mediów; 3.3.4. Obszary monitorowania wolności mediów przez Przedstawiciela OBWE do spraw Wolności Mediów; Prześladowanie dziennikarzy; Ochrona praw dziennikarzy oraz siedzib redakcji Monitoring regulacji prawnych działalności mediów i pomoc prawna dla władz krajowych; 3.4. Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE jako instytucja monitorująca wolność mediów w procesach wyborczych; 3.4.1. Monitorowanie wolności mediów w procesach wyborczych przez Wyborcze Misje Obserwacyjne OBWE; 3.4.2. Obserwowanie medialnego krajobrazu wyborczego przez Wyborcze Misje Obserwacyjne OBWE; 3.4.3. Monitorowanie skarg na naruszenie wolności słowa w procesie wyborczym; 3.4.4. Interpretacja wyników monitoringu wyborczego przekazu medialnego; 3.4.5. Wykorzystanie wyników monitorowania przekazu medialnego procesu wyborczego; 3.5. Ocena efektywności monitorowania wolności mediów przez Przedstawiciela OBWE do spraw Wolności Mediów oraz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka. Rozdział 4. Monitoring wolności mediów w Unii Europejskiej: 4.1. Ogólna charakterystyka Unii Europejskiej oraz unijnej polityki medialnej; 4.2. Media w prawie pierwotnym i wtórnym UE; 4.3. Swoboda informacji i wolność mediów w aksjologii UE; 4.4. Podmioty biorące udział w monitorowaniu mediów w UE; 4.4.1. Komisja Europejska; 4.4.2. Parlament Europejski; 4.4.3. Rada Europejska i Rada Unii Europejskiej; 4.4.4. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej; Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich; Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej; 4.5. Monitoring wdrażania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych; 4.5.1. Główne przepisy dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych; 4.5.2. Rola Komitetu Kontraktowego w monitorowaniu wdrażania dyrektywy; 4.5.3. Wnioski ze sprawozdań z wdrażania przepisów dyrektywy; 4.6. Monitoring nadawców publicznych; 4.7. Monitoring pluralizmu mediów; Wnioski z raportów Monitora Pluralizmu Mediów dotyczące kwestii koncentracji; 4.8. Monitoring mediów w środowisku cyfrowym; Ochrona danych osobowych i prywatności; Monitorowanie i zwalczanie nielegalnych treści w sieci; 4.9. Edukacja medialna. Rozdział 5. Monitoring wolności mediów prowadzony w Europie przez organizacje pozarządowe oraz branżowe. Globalne indeksy wolności mediów: 5.1. Monitoring instytucjonalny: europejskie organizacje branżowe dziennikarzy i mediów; 5.1.1. Monitoring prowadzony przez organizacje sektora prasy, telewizji i radia; 5.1.2. Monitoring prowadzony przez paneuropejskie stowarzyszenia dziennikarskie; 5.1.3. Monitoring prowadzony przez dostawców usług telekomunikacyjnych i internetowych; 5.2. Europejskie Obserwatorium Audiowizualne; 5.3. Monitoring prowadzony przez organizacje pozarządowe oraz platformy alertowe; 5.4. Monitor Pluralizmu Mediów; 5.5. Globalny monitoring wolności mediów; 5.5.1. Monitoring wolności mediów prowadzony przez UNESCO; 5.5.2. Globalny monitoring mediów – indeksy poziomu regulacji prawnych oraz rozwoju demokracji i technologii; Indeks demokracji tygodnika „The Economist”; International Press Institute; Digital News Report Instytutu Reutersa; 5.5.3. Globalny ranking dostępu do informacji (RTI); 5.5.4. Globalne indeksy wolności mediów „Wielkiej Trójki”: Freedom of the Press – indeks wolności mediów Freedom House; Media Sustainability Index (MSI) – indeks IREX-u; Press Freedom Index Reporterów bez Granic; Korelacje indeksów Freedom House i Reporterów bez Granic – państwa europejskie. Zakończenie: pytania o przyszłość monitoringu jako narzędzia ochrony wolności mediów. Wykaz tabel. Wykaz wykresów. Wykaz skrótów i skrótowców. Bibliografia. Indeks rzeczowy. Contents. Summary.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7174-923-6
Współczesne wyzwania globalne a bezpieczeństwo mięzyna rodowe. Koncepcje etyki globalnej a bezpieczeństwo europejskie Liberalizm i globalizacja. Globalizacja a fragmentacja. Przemiany w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w proce sie integracji europejskiej. Przestępczość zorganizowana-polski wymiar globalnego problemu. Zaangażowanie RP w utrzymywanie i przywracanie między narodowego pokoju i bezpieczeństwa. Wielkie jednostki polityczne w świetle syntetycznych miar potęgi. Perspektywy rozwoju negocjacyjnych form rozwiązywania konfliktów na arenach stosunków przemysłowych w kra jach Europy Środkowej i Wschodniej. Szanse i zagrożenia bezpieczeństwa Polski w perspekty wie rozwoju europejskiej tożsamości bezpieczeństwa i obrony. OBWE-w strukturze bezpieczeństwa europejskiego. Znaczenie i funkcja środkowoeuropejskich organizacji integracyjnych z punktu widzenia Słowacji oraz niektó re aspekty globalizacji wychowania. Zagrożenia wojenne Słowacji i próby ich rozwiązania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-095-0
Zawiera: R. I. Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego: Istota i zakres pojęciowy bezpieczeństwa; Ewolucja wiedzy o bezpieczeństwie; Charakter bezpieczeństwa we współczesnym świecie; Modele bezpieczeństwa międzynarodowego. R. II. Rozwój idei bezpieczeństwa w procesie integracji europejskiej: Bezpieczeństwo a historyczne granice Europy; Początki kształtowania idei bezpieczeństwa europejskiego; Bezpieczeństwo w jednoczącej się Europie; Jednolity Akt Europejski; Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht; Traktat Amsterdamski; Traktat z Nicei; Przystąpienie Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier do Unii Europejskiej; Traktat Konstytucyjny Unii Europejskiej; Traktat Lizboński; W kierunku nowych granic Unii Europejskiej. Ku nowym poszerzeniom? R. III. Rola organizacji międzynarodowych w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego: Pojęcie i istota organizacji międzynarodowych; Organizacja Narodów Zjednoczonych; Pakt Północnoatlantycki – NATO; Unia Europejska; Organizacja bezpieczeństwa i współpracy w Europie; Rada Europy. R. IV. Zagrożenia bezpieczeństwa europejskiego: Zagrożenie regionalne; Zagrożenie globalne. R. V. Polska a bezpieczeństwo europejskie: Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski; Polska a inne organizacje międzynarodowe; Polska a bezpieczeństwo regionalne; Polska a bezpieczeństwo globalne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89067-51-7
Cz.I Wprowadzenie do systemów ochrony praw człowieka: 1. Prawa człowieka w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych, 2. Prawa człowieka w systemie Rady Europy, 3. Prawa człowieka w systemie KBWE/OBWE, 4. Prawa człowieka w Unii Europejskiej. Cz.II Dokumenty międzynarodowe: 1. System ONZ, 2. System Rady Europy, 3. System KBWE/OBWE, 4. Unia Europejska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7441-014-0
R.1 Uwarunkowania polityki zagranicznej Polski w latach 1945-1989 : Uwarunkowania zewnętrzne, Uwarunkowania wewnętrzne. R.2 Udział Polski w regulacji pokojowej po drugiej wojnie światowej : Udział Polski w przygotowaniu traktatów pokojowych dla byłych sojuszników Trzeciej Rzeszy, Starania Polski o zapewnienie demokratycznego i pokojowego rozwoju Niemiec (1944-1949). R.3 Stosunki Polski z państwami socjalistycznymi : Budowa i ograniczenie stosunków w latach stalinizmu (1945-1956), Racjonalizacja i rozbudowa stosunków w okresie przywództwa Gomułki i Gierka (1956-1981), Spadek pozycji Polski we wspólnocie państw socjalistycznych i próby jej odbudowy (1981-1989), spadek pozycji Polski we wspólnocie państw socjalistycznych i próby jej odbudowy (1981-1989), R.4 Stosunki Polski z państwami zachodnimi : Dialektyka odbudowy i ograniczania stosunków w latach powstania podziału Europy (1945-1955), Rozwój stosunków w okresie "odwilży" i odprężenia międzynarodowego (1955-1981), Regres w stosunkach z Zachodem i próby ich odbudowy (1981-1989), R.5 Stosunki Polski z krajami rozwijającymi się: Aktywność Polski w pierwszym etapie dekolonizacji (1945-195), Wspieranie dekolonizacji i rozwijanie współpracy z państwami nowo wyzwolonymi (1955-1981), Ograniczenie współpracy i próby jej odbudowy, R.6 Zaangażowanie Polski na rzecz rozbrojenia, umacniania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego : Inicjatywy na rzecz rozbrojenie i ograniczenia zbrojeń w Europie środkowej, Rola w procesie KBWE, Inicjatywy na rzecz pokoju i rozbrojenia powszechnego, Propozycje tworzenia pozamilitarnych gwarancji bezpieczeństwa międzynarodowego, Udział w operacjach pokojowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7780-236-6
1. Efektywność ochrony praw człowieka w systemie Rady Europy: Rola Rady Europy w procesie integracji europejskiej; Rola prawników w strasburskim systemie ochrony praw człowieka; Instytucjonalne gwarancje niezależności sędziów Europejskiego Trybunału praw człowieka jako czynnik wpływający na efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Refleksje na tle genezy oraz ogólnej kondycji sądownictwa międzynarodowego; Środki tymczasowe (interim measures) w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Wyrok pilotażowy jako nowy instrument rozstrzygania sporów przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka; Kompetencje doradcze Europejskiego Trybunału Praw Człowieka- kilka uwag o ich zakresie i potencje; Czy Europejski Trybunał Praw Człowieka mógłby rozpoznać skargę dotyczącą rzezi Ormian z 1915 roku? Uwagi o właściwości czasowej; Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako podstawa wznowienia postępowania w sprawie cywilnej; Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w najnowszym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego; Rola Komisarza Praw Człowieka Praw Człowieka Rady Europy jako trzeciej strony w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka; Ochrona praw człowieka w obszarze podatkowym jako przedmiot działań Komisarza praw Człowieka Rady Europy; Zasada podziału władzy w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Europejska Konwencja Praw Człowieka a środowisko; Doping a ochrona praw człowieka w sporcie na podstawie przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Federacji Rosyjskiej; 2. Efektywność ochrony praw człowieka w systemie Unii Europejskiej: Regulacje Traktatu Lizbońskiego konsolidujące europejski system ochrony praw człowieka; Zakres zastosowania unijnych praw podstawowych- czy to już Stany Zjednoczone Europy?; Ochrona praw jednostki w Unii Europejskiej- organy Unii wobec Rezolucji ONZ. Studium na podstawie sprawy Jusuf i Kadi; Ochrona jednostki w Unii Europejskiej przez zasadę dobrej administracji; System ochrony prawnej praw jednostki w procesie aplikowania o środki unijne; Swoboda przepływu pracowników a zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej; Zasada Ne bis in idem w prawie Unii Europejskiej w kontekście praw człowieka; Ochrona praw i wolności człowieka po przystąpieniu Polski do Strefy Schengen; Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu w systemie ochrony praw człowieka Unii Europejskiej- zarys charakterystyki prawnej; Aksjologia, idee i zasady ogólne Kart praw Podstawowych Unii Europejskiej; Mechanizm ochronny praw podstawowych w obrębie Unii Europejskiej- rola i znaczenie Kart Praw Podstawowych; Problem bezpośredniego stosowania Kart Praw Podstawowych EU przez organy administracji publicznej; prawo do ochrony środowiska w świetle Kart Praw Podstawowych UE; Efektywność Europejskiego Rzecznika Ochrony Praw Obywatelskich; Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich a Rzecznik Praw Obywatelskich w Rzeczypospolitej Polskij- kompetencje, pozycja ustrojowa, wzajemne relacje w kontekście realizacji ochrony praw człowieka; Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich a ochrona wolności słowa osób uwięzionych w Polsce; Efektywność Agencji Praw Podstawowych w świetle opinii Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego w sprawie integracji pracowników- imigrantów; Unia Europejska w dążeniu do przestrzegania praw na Białorusi; Przestrzeganie praw człowieka w Ukrainie. Wpływ Unii Europejskiej; 3. Efektywność ochrony prawo człowieka w systemie OBWE: Międzynarodowe obserwowanie wyborów jako instrument ochrony praw i wolności człowieka w systemie aksjologicznym OBWE; Przedstawiciel ds. Wolności Mediów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie; Ocena niezależności funkcjonowania mediów w latach 2008-2011 przez Przedstawiciela do spraw Wolności Mediów OBWE; Edukacyjne prawa mniejszości narodowych w kontekście działalności Wysokiego Komisarza do spraw Mniejszości Narodowych OBWE; Prawo mniejszości narodowych do posługiwania się własnym językiem a rola języka urzędowego w świetle opinii Wysokiego Komisarza OBWE do spraw Mniejszości Narodowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Ekonomia / red. nauk Jerzy Gawinecki ; Zeszyt 4)
ISBN: 83-88690-04-3
1.Paradygmat europejski, 2.Stan i perspektywy rozwoju integracji europejskiej, 3.Europejska współpraca polityczna, 4.Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Eu ropie : geneza, stan obecny, perspektywy, 5.Teoria humanitarnej interwencji po doświadczeniu Kosowa, 6.Euro regiony na pograniczu polsko-niemieckim, 7.Procesy dostosowawcze regulacji gospodarczej restrukturyzacji regionu do integracji z Unią Europejską
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-509-9
1.Współpraca gospodarcza pomiędzy krajami słabo rozwiniętymi, 2.Neokolonializm - aspekty ekonomiczne, 3.Aspekty międzynarodowego naśladownictwa gospodarczego, 4.Gospodarka narodowa i gospodarka międzynarodowa, 5.ekonomiczna rola państwa w rozwoju gospodarczym krajów "trzeciego świata", 6.Preferencje w handlu międzynarodowym, 7.Konsekwencje zróżnicowanego wzrostu krajów rozwiniętych i rozwijających się, 8.Polityka zagraniczna Polski i stosunki gospodarcze, 9.KBWE a międzynarodowe stosunki gospodarcze, 10.Wpływ naśladownictwa na międzynarodowe stosunki gospodarcze, 11.Międzynarodowa współpraca gospodarcza a procesy odprężeniowe, 12.Jedność i zróżnicowanie gospodarki europejskiej, 13.Kierunki polityki stosunków gospodarczych Wschód-Zachód, 14.Mechanizm stosunków gospodarczych Wschód-Zachód, 15.Stosunki Wschód-Zachód a interesy gospodarki narodowej, 16.Przesłanki optymalizacji międzysystemowego podizłu pracy (stosunki gospodarcze wschód-Zachód), 17.Kraje średnio rozwinięte w gospodarce światowej, 18.Ekonomiczne uwarunkowania światowych sił politycznych, 19.Układ sił w gospodarce światowej, 20.Mechanizm światowych powiązań gospodarki z polityką, 21.O potrzebie globalnej współpracy międzysystemowej, 22.Możliwość zbliżenia narodów Europy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-210-9
1. Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja. 2. Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych. 3. Problematyka międzynarodowej integracji gospodarczej i jej implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego. 4. Bezpieczeństwo energetyczne. 5. Bezpieczeństwo koalicyjne - od Ligi Narodów do ONZ i OBWE. 6. Wydatki wojskowe. Uzbrojenie. Handel bronią. 8. Kontrola zbrojeni i rozbrojenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88278-57-6
1. Pojęcia praw człowieka, 2. System ochrony praw człowieka w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, 3. Prawa człowieka w organizacjach wyspecjalizowanych systemu narodów zjednoczonych i z nim związanych, 4. Ochrona praw człowieka w ramach organizacji państw amerykańskich, 5. Ochrona praw człowieka w ramach organizacji jedności afrykańskiej/Unii Afrykańskiej, 6. Ochrona praw człowieka w ramach Rady Europy, 7. Prawa człowieka w procesie KBWE/OBWE, 8. Prawa człowieka w Unii Europejskiej, 9. Ochrona praw człowieka w innych organizacjach międzynarodowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again