Źródło opisu
Książki
(3)
Forma i typ
Książki
(3)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Publikacje naukowe
(3)
Dostępność
dostępne
(3)
tylko na miejscu
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(2)
Autor
Lewandowski Sławomir
(1)
Machińska Hanna
(1)
Malinowski Andrzej
(1)
Nawrot Oktawian
(1)
Petzel Jacek
(1)
Widła Tadeusz (1951-2020)
(1)
Zienkiewicz Dorota (1966- )
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(2)
Kraj wydania
Polska
(3)
Język
polski
(3)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(1)
Temat
Logika formalna
(3)
Logika matematyczna
(2)
Logika prawnicza
(2)
Semiotyka
(2)
Definicja
(1)
Dowodzenie (logika)
(1)
Językoznawstwo matematyczne
(1)
Logika zdań
(1)
Metodologia
(1)
Rachunek kwantyfikatorów
(1)
Retoryka
(1)
Rozumowanie (logika)
(1)
Semantyka logiczna
(1)
Sylogistyka
(1)
Gatunek
Podręcznik
(2)
Dziedzina i ujęcie
Filozofia i etyka
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Matematyka
(1)
3 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
Logika / Tadeusz Widła, Dorota Zienkiewicz. - Warszawa : C.H.Beck , 2018. - XXII, 376 s. : ilustracje ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-812-8134-8
Zawiera: Przedmowa. Wykaz skrótów. Wykaz ważniejszej literatury. Rozdział I. Pojęcie logiki i jej struktura. 1. Pojęcie. 2. Struktura. 3. Logika a nauki pokrewne. Rozdział II. Znak, kategorie syntaktyczne. 4. Pojęcie znaku. 5. Język, stopnie języka, role semiotyczne wypowiedzi. I. Język. II. Stopnie języka. III. Role semiotyczne wypowiedzi. 6. Kategorie syntaktyczne. 7. Podsumowanie. Rozdział III. Nazwy. 8. Budowa nazwy. 9. Denotacja nazwy. 10.Konotacja nazwy. 11. Podsumowanie. Rozdział IV. Definiowanie. Rozdział V. Stosunki między zakresami nazw. 12. Podsumowanie. Rozdział VI. Zbiory. 13. Działania na zbiorach. I. Iloczyn logiczny zbiorów. II. Suma logiczna zbiorów. III. Różnica logiczna zbiorów. 14. Zależności między zbiorami. 15. Podsumowanie. Rozdział VII. Podział logiczny. 16. Podsumowanie. Rozdział VIII. Sądy i zdania. 17.Wypowiedź niezupełna. 18. Zdanie i jego wartość logiczna. 19. Prawdziwość zdań. 20. „Zdania” o niejednoznacznej wartości logicznej. 21. Rodzaje zdań. 22. Związki logiczne między zdaniami. 23. Funkcja zdaniowa. 24. Podsumowanie. 25. Błędy w słownym przekazywaniu myśli. Rozdział IX. Modalność wypowiedzi. 26. Zdania modalne. 27. Interpretacje wypowiedzi modalnych. 28. Wieloznaczność wypowiedzi modalnych. I. Interpretacja jednostronna. II. Interpretacja dwustronna. Rozdział X. Pytania i odpowiedzi. 29. Pytania. 30. Odpowiedzi. Rozdział XI. Relacje. 31. Pojęcie relacji. 32. Konwers (odwrotność) relacji. 33. Rodzaje relacji. I. Relacja symetryczna. II. Relacja asymetryczna (przeciwsymetryczna) . III. Relacja nonsymetryczna (niesymetryczna). IV. Relacja tranzytywna (przechodnia). V. Relacja atranzytywna (przeciwprzechodnia). VI. Relacja nontranzytywna (nieprzechodnia). VII. Relacja spójna (koherentna). VIII. Relacja przeciwspójna (akoherentna). IX. Relacja niespójna (inkoherentna). X. Relacja zwrotna. XI. Relacja przeciwzwrotna (azwrotna). XII. Relacja niezwrotna (nonzwrotna). 34. Mnożenie relacji. 35. Podsumowanie. Rozdział XII. Funktory prawdziwościowe. 36. Pojęcie funktora prawdziwościowego. 37. Koniunkcja. 38. Alternatywa. I. Alternatywa zwykła (nierozłączna). II. Alternatywa rozłączna (sprzeczność). 39. Implikacje. I. Implikacja zwykła (ekstensywna). II. Implikacja odwrotna (intensywna). III. Implikacja wzajemna (równoważność). 40. Wynikanie. 41. Dysjunkcja (negacja koniunkcji). 42. Binegacja (negacja alternatywy). 43. Inne funktory prawdziwościowe. 44. Funktory nieprawdziwościowe. 45. Podsumowanie. Rozdział XIII. Prawa rachunku zdań. 46. Tautologie. I. Prawa z jedną zmienną. 1. Zasada tożsamości. 2. Zasada wyłączonego środka. 3. Zasada sprzeczności. 4. Zasada podwójnego przeczenia. II. Prawa z dwiema zmiennymi zdaniowymi. 1. I prawo de Morgana – prawo zaprzeczenia koniunkcji. 2. II prawo de Morgana. 3. Prawo negowania implikacji. 4. Prawo transpozycji. 5. Modus ponendo ponens – tryb przez stwierdzenie stwierdzający. 6. Modus tollendo tollens – tryb przez zaprzeczenie zaprzeczający. 7. Modus ponendo tollens. 8. Modus tollendo ponens. 9. Prawo przemienności koniunkcji. 10. Prawo przemienności alternatywy nierozłącznej. 11. Prawo przemienności alternatywy rozłącznej. 12. Prawo przemienności równoważności. 13. Prawo przemienności dysjunkcji. 14. Prawo przemienności binegacji. III. Prawa z co najmniej trzema zmiennymi. 1. Prawo sylogizmu hipotetycznego. 2. Prawo eksportacji. 3. Prawo importacji. 4. Prawo dylematu konstrukcyjnego. 4.1. Dylemat konstrukcyjny prosty. 4.2. Dylemat konstrukcyjny złożony. IV. Definiowanie funktorów prawdziwościowych za pomocą funktora binegacji. 47. Kontrtautologia. 48. Metody badania funkcji logicznych. 49. Podsumowanie. Rozdział XIV. Rozumowania na zdaniach kategorycznych. 50. Zdania kategoryczne. I. Stosunki między zakresami nazw w zdaniach kategorycznych. 1. Zdanie ogólnotwierdzące (SaP). 2. Zdanie ogólnoprzeczące (SeP). 3. Zdanie szczegółowotwierdzące (SiP). 4. Zdanie szczegółowoprzeczące (SoP). II. Rozłożenie terminów w zdaniach kategorycznych. 51. Rozumowania bezpośrednie przez dodanie funktorów. 52. Rozumowania z opozycji (kwadrat logiczny). 53. Zwrot tylko w zdaniach kategorycznych. 54. Przekształcenia zdań kategorycznych. I. Kontrapozycje. II. Inwersje. 55. Podsumowanie. Rozdział XV. Rozumowania pośrednie. Sylogizm kategoryczny. 56. Sylogizm prawniczy. 57. Sprawdzanie poprawności trybów sylogistycznych za pomocą diagramów Venna. 58. Błędy we wnioskowaniach. Rozdział XVI. Rozumowania. 59. Rozumowania zawodne. 60. Wyjaśnianie. I. Indukcja zupełna. II. Indukcja niezupełna. III. Indukcja eliminacyjna. 1. Kanon jedynej zgodności. 2. Kanon jedynej różnicy. 3. Kanon zgodności i różnicy. 4. Kanon zmian towarzyszących. 5. Kanon reszt. IV. Indukcja statystyczna. 61. Rozumowania redukcyjne a rozumowania dedukcyjne. 62. Sprawdzanie. I. Sprawdzanie ze skutkiem pozytywnym. II. Sprawdzanie ze skutkiem negatywnym. 63. Eksperyment. 64. Rozumowania z analogii. I. Wnioskowanie per analogiam. Rozdział XVII. Logika a wykładnia prawa. 65. Wypełnianie luk prawnych. I. Rozumowanie per analogiam. II. Wnioskowanie a contrario. III. Wnioskowanie a fortiori. Rozdział XVIII. Uzasadnienie wyroku. 66. Struktura uzasadnienia orzeczenia sądowego. 67. Język orzeczeń sądowych. Rozdział XIX. Sofizmatyka. 68. Transdukcje i nadinterpretacje. I. Błąd przypadkowości (fallacia accidentis). II. Przejście od znaczenia względnego do znaczenia bezwzględnego (transitus a dictio secundum quid ad dictum simpliciter). III. Przejście od jednego rodzaju do drugiego rodzaju (transitus de genere ad genus). IV. Sofizmat indukcji (sophisma inductionis, secundum quid). V. Sofizmat kompozycji. VI. Błąd niewłaściwej przyczyny (fallacia non causae ut cause). VII. Inne błędy lub chwyty retoryczne. Rozdział XX. Domniemania. Rozdział XXI. Prawdopodobieństwo. Indeks rzeczowy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-8223-381-0
R. 1 Zagadnienia wstępne; R. 2 Znak, język, kategorie syntaktyczne; R. 3 Nazwa, podziały nazw i stosunki zakresowe; R. 4 Definicje; R. 5 Rachunek zdań; R. 6 Elementy rachunku predykatów; R. 7 Teoria nazw; R. 8 Elementy teorii relacji; R. 9 Uzasadnienie twierdzeń; R. 10 Przekazywanie myśli; R. 11 Wypowiedzi oceniające, normatywne i modalne; R. 12 Logika w procesie tworzenia i stosowania prawa; R. 13 Logika w wykładni prawa i wnioskowania prawnicze; Aneks. Zbiór pytań kontrolnych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 1 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Wprowadzenie do logiki dla prawników / Oktawian Nawrot. - Wyd. 5. - Warszawa, Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2020. - 383 s. : rys. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-8187-534-9
1. Język jako system znaków. 2. Nazwy. 3. Definicje. 4. Podział logiczny. 5. Klasyczny rachunek zdań i jego język. 6. Tautologie klasycznego rachunku zdań. 7. System dedukcji naturalnej klasycznego rachunku zdań. 8. Sylogistyka. 9. Rozumowanie. 10. Relacje. 11. Wypowiedzi moralne. 12. Elementy logiki erotetycznej. 13. Przed egzaminem
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 1 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 1 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej