Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(5)
Author
Hołyst Brunon (1930- )
(2)
Kijowski Dariusz R
(1)
Koryś Piotr
(1)
Suwaj Patrycja J
(1)
Tymiński Maciej
(1)
Wasilewski Jacek
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(4)
unknown (a)
(1)
Language
Polish
(5)
Subject
Korupcja
(5)
Kryminologia
(2)
Przestępczość
(2)
Przestępczość zorganizowana
(2)
Rodzina
(2)
AIDS
(1)
Administracja
(1)
Agresywność
(1)
Alkohol
(1)
Bezdomność
(1)
Bezrobocie
(1)
Higiena psychiczna
(1)
Kobiety
(1)
Miasta
(1)
Mniejszości naroodowe
(1)
Narkomania
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Partie polityczne
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Policja
(1)
Polityka
(1)
Polska
(1)
Porwanie
(1)
Prostytucja
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Psychologia
(1)
Religia
(1)
Samobójstwo
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Socjologia
(1)
Statystyka
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Struktura społeczna
(1)
Szkolnictwo
(1)
Terroryzm
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Wartość
(1)
Wieś
(1)
Wiktymologia
(1)
Więziennictwo
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Wypadki przy pracy
(1)
Zabójcy
(1)
Zabójstwo
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1989-
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89623-25-0
Zjawisko i jego pomiar I. Różne twarze korupcji II. Czy rzeczywiście aż tak powszechna? Pomiar i badanie korupcji; Z czterech punktów widzenia III. Normy etyczne - konflikt interesów - korupcja IV. Korupcja a zaufanie, czyli społeczne konsekwencje korupcji V. Korupcja w świecie polityki VI. Korupcja jako kontrakt; Przeciwdziałanie VII. Władza publiczna przeciw korupcji VIII. Państwo polskie wobec korupcji IX. Przeciwdziałanie korupcji w polskim prawie X. Czy tylko państwo? Społeczeństwo obywatelskie w walce z korupcją
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Socjologia kryminalistyczna. Tom 1. / Brunon Hołyst. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 1033, [1] s. : tab. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7334-772-4
Część I: Zagadnienia wstępne. 1. Pojęcie i zakres socjologii kryminalistycznej. 2. Prekursorzy socjologii kryminalistycznej. 3. Cele i zadania socjologii kryminalistycznej. 4. Socjologia kryminalistyczna w systemie innych nauk. Część II: Metodologia badań socjologii kryminalistycznej. 5. Uwagi teoretyczne. 6. Charakterystyka socjologiczna środowisk kryminogennych. 7. Socjologiczne uwarunkowania wybranych rodzajów przestępstw. 8. Problematyka penalizacji i resocjalizacji. 9. Socjologiczne podłoża wiktymizacji. 10. Opinia publiczna w kwestiach przestępczości. 11. Konceptualizacja problematyki i pojęć. 12. Przygotowanie badań. 13. Dobór respondentów. 14. Realizacja badania. 15. Analiza statystyczna wyników badania. 16. Statystyki estymacyjne - rozkład normalny standaryzowany. 17. Analiza korelacyjna. 18. Projekcyjna metoda badania postaw wobec zachowań dewiacyjnych. 19. Granice pojęcia kradzieży w oczach współczesnych Polaków (projekt ankiety). 20. Udział religii i kościoła w zapobieganiu przestępczości współcześnie w Polsce. Część III: Przestępczość. 21. Społeczny, kulturowy i polityczny kontekst przestępczości terrorystycznej. 22. Charakterystyka społeczno-demograficzna sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. 23. Zabójstwa popełniane przez ludzi bogatych i sławnych. 24. Prawne, społeczne i kryminalistyczne aspekty przestępczości przeciwko środowisku. 25. Aktualne problemy przestępczości zorganizowanej w Polsce. 26. Przestępstwo korupcji w ujęciu społeczno-prawnym. 27. Korupcja w policji. 28. Społeczne i kulturowe aspekty przestępczości na tle seksualnym. 29. Społeczne aspekty zjawiska przestępczości wobec kobiet. 30. Kulturowy i społeczny kontekst zjawiska przestępczości wobec dzieci. 31. Socjopsychiczna i demograficzna charakterystyka sprawców przestępstw przeciw mieniu. 32. Socjopsychiczne aspekty przestępczości uwarunkowanej nietolerancją i uprzedzeniami. 33. Społeczno-kulturowe, organizacyjne i prawne aspekty mobbingu. 34. Przestępczość "białych kołnierzyków" i kariery przestępcze. 35. Przemoc na stadionach jako zjawisko światowe. Część IV: Inne zjawiska patologii społecznej. 36. Procesy globalizacji jako źródło problemów i patologii społecznych. 37. Nowe technologie w aspekcie prawno-profilaktycznym. 38. Implikacje rozwoju cywilizacji konsumpcyjnej. 39. Makrospołeczne procesy dezorganizacji jako podłoże zjawisk patologii społecznej. 40. Mikrospołeczne procesy dezorganizacji jako podłoże zjawisk patologii społecznej. 41. Agresja i przemoc z perspektywy interakcji społecznej. 42. Konflikty społeczne w etiologii zachowań przestępczych. 43. Patologia społeczna w środowisku miejskim. 44. Zjawiska patologii społecznej w środowisku wiejskim. 45. Uwarunkowania zachowań patologicznych i przestępczych wobec pracowników w miejscu pracy. 46. Patologizacja struktury układów urzędnik-petent. 47. Asocjalne zachowania młodzieży. 48. Życie w gangu: rodzina, przyjaciele, przemoc. Część V: Wybrane problemy wiktymologii w ujęciu socjologii kryminalistycznej. 49. Demograficzna i społeczna charakterystyka ofiar przestępstw przeciwko mieniu. 50. Socjologiczno-prawne aspekty przestępczości wobec ofiar działań wojennych oraz imigrantów. 51. Handel kobietami i dziećmi w świetle wiktymologii. 52. Społeczno-kulturowe uwarunkowania zjawiska prostytucji dziecięcej oraz wykorzystywania seksualnego dzieci dla celów komercyjnych. 53.Prostytutka jako ofiara przestępstwa w ujęciu socjologiczno-prawnym. 54. Osoby starsze jako ofiary przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. 55. Ludzie w starszym wieku jako ofiary przestępstw - ujęcie socjologiczno-kryminologiczne. 56. Zachowania przestępcze i patologiczne wobec osób niepełnosprawnych - ujęcie społeczne. 57. Prawne i społeczne problemy dotyczące osób objętych marginalizacją. 58. Socjologiczna analiza sytuacji osób skazanych. 59. Cybernetyczne prześladowanie i molestowanie ofiar oraz typologia stalkingu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7601-628-3
Skąd patologia w działaniach administracji? (pierwotne i wtórne przyczyny powstawania patologii w administracji); Prawo jako instrument ograniczenia patologii w demokratycznym państwie prawnym; Patologie w administracji publicznej (wybrane zagadnienia); Kilka uwag o patologii w działalności prawotwórczej administracji publicznej; teoria prawnych form działania administracji a rzeczywistość normatywna, Nieprawidłowości w zakresie stosowania przez administrację publiczną przepisów jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego w świetle działalności Rzecznika Praw Obywatelskich; "ustawa" i "podstawowy akt normatywny" w systemie prawa administracyjnego. Aspekty logiczne i prawne; Problemy metodologii badań dysfunkcji w administracji publicznej; Nadużycie kompetencji przez organ administracji publicznej; Administracja wobec praw człowieka (źródła patologii); Społeczeństwo obywatelskie w walce z korupcją - wybrane przykłady działań w Polsce; Prawne i pozaprawne kryteria oceny patologii w administracji publicznej; Niedoskonałość rozwiązań prawnych a sytuacje patologiczne w administracji publicznej; Cienie zasady legalizmu; Patologie w administracji publicznej - przyczyny i próby przeciwdziałania; Patologie w administracji a finansowanie szkolnictwa wyższego w Anglii; Ograniczanie dostępu do spisu wyborców jako informacji publicznej; Polityka społeczna państwa polskiego wobec bezrobocia jako obszar patologii w relacjach administracji z obywatelem; Z zagadnień ograniczeń antykorupcyjnych w prawie gospodarczym publicznym; Zachowania patologiczne społeczne dewiacyjne w administracji a zaufanie; Patologie w demokratycznym sprawowaniu władzy w Rosji i Wenezueli. Próba analizy porównawczej; Terminy w kodeksie postępowania administracyjnego - zagadnienia wybrane; Korupcja prywatna w polskim prawie karnym w ujęciu międzynarodowym i prawnoporównawczym; Patologie w relacjach z obywatelami w zakresie udziału społeczeństwa w ochronie środowiska przy organizowaniu referendów lokalnych jako formy prawnej rozstrzygania konfliktów społecznych; Analiza nieprawidłowości w zakresie organizacji ruchu granicznego na wschodniej granicy Polski po wstąpieniu do strefy Schengen; Uprawnienie straży gminnej (miejskiej) do stosowania fotoradarów - patologia czy konieczność?; Sądowa kontrola nieprawidłowości związanych z wydawaniem decyzji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Decyzje o odmowie przyznania własności czasowej nieruchomości w trybie dekretu warszawskiego jako przykład patologii w funkcjonowaniu administracji; Patologiczne konsekwencje nieuwzględnienia czynnika obywatelskiego w procesie decyzyjnym; Informowanie społeczeństwa przez administrację: weberyzacja działań urzędniczych czy patologia?; Patologie w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; Odpowiedzialność etyczna urzędników Unii Europejskiej i rodzaj sankcji wymierzanej za nieetyczne zachowanie; Odpowiedzialność dyscyplinarna urzędników wspólnotowych. Zakres i celowość reformy przepisów pracowniczych; Uwagi krytyczne do naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej; Patologie związane z dysfunkcja niektórych przepisów instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych; faworytyzm i protekcja przy naborze i obsadzaniu stanowisk w polskiej administracji. Przyczyny i konsekwencje; Lobbing w administracji publicznej. Wybrane zagadnienia kryminologiczne i prawnokarne; Sposoby nawiązania pracy przez członków korpusu służby zagranicznej - rodzaje form wyznaczania podmiotów do pełnienia funkcji konsularnych; Zakazy i ograniczenia antykorupcyjne w ustawie o służbie cywilnej; Patologie organizacyjne w polskim samorządzie terytorialnym; Patologie w relacjach pomiędzy sferami władz publicznych; Skarga na bezczynność w orzecznictwo WSA w Olsztynie; Przejawy patologii w sprawowaniu nadzoru nad samorządem terytorialnym; Szkoły i placówki oświatowe w obliczu patologii niedostosowania społecznego uczniów i wychowanków; Problemy organizacyjne pomocy społecznej W Polsce - zagadnienia wybrane; Jakość organizacji formalnej administracji publicznej a zagrożenie patologią (w świetle wybranych przykładów z obszaru administracji rządowej szczebla centralnego); patologie w prawotwórstwie podatkowym na przykładzie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego; Obowiązek tajemnicy informacji i jego konsekwencje dla wykonywani zadań administracji publicznej; Transparentność w funkcjonowaniu instytucji Unii Europejskiej; Zbyt szeroki zakres władztwa publicznego w zakresie sprawowania pieczy nad wykonywaniem zawodu przed samorząd zawodowy izby architektów jako źródło patologii w administracji publicznej; Patologia relacji pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a świadczeniodawcą; Zasada konkurencji a zlecanie zadań publicznych; Patologie systemu zamówień publicznych; Rachunkowość - szara strefa finansów publicznych; Naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako przejaw patologii w finansach publicznych; Zjawiska patologiczne w systemie zamówień publicznych; Problem weryfikacji decyzji w sprawie wysokości zaliczki alimentacyjnej po ogłoszeniu wyroku TK z dnia 23 czerwca 2008 r, P 18/06; Zasady finansowania kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu; Prawne i ekonomiczne dylematy związane z pojęciami przychodów i rozchodów budżetowych oraz finansowanie deficytu budżetu państwa ; Kilka uwag w przedmiocie teorii i praktyki gospodarowania nieruchomościami gminnymi; Przyczyny nieprawidłowości w funkcjonowaniu organów administracyjnych - próba analizy na przykładzie opłat ze ustanowione prawo wieczystego użytkowania; Uzyskiwanie prywatnych korzyści przez funkcjonariuszy publicznych - ocena działania administracji publicznej na przykładzie wyników badania sondażowego przeprowadzonego w województwach: mazowieckim, podlaskim, oraz warmińsko-mazurskim; patologie a niektóre postaci homeostazy w działaniach administracji europejskiej; Rola nauki administracji w identyfikowaniu patologii w organizacji i funkcjonowaniu administracji publicznej; Źródła informacji o patologiach w administracji; Normatywne podstawy zapobiegania przewinieniom dyscyplinarnym funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego; racjonalne odniesienia w badaniach zjawisk patologii administracji publicznej; Szczególny reżim odpowiedzialności odszkodowawczej urzędników jako remedium na patologie w administracji publicznej?; Patologie czy prawidłowości w realizacji projektów teleinformatycznych w administracji publicznej?; Profilaktyka i zwalczanie korupcji w Policji; Oświadczenia majątkowe wójtów - raport z województwa podlaskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-202-2
1. Ani Elizjanum, ani Hades. Piętnastolecie polskiej transformacji w perspektywie socjologicznych teorii zmiany, 2. Formowanie sie nowej struktury społecznej, 3. Płodność i rodzina w okresie transformacji, 4. Zmiany systemu wartości, 5. Przemiany miast i zbiorowości miejskich, 6. Przemiany zbiorowości wiejskich, 7. Partie polityczne w Polsce po 1989 roku, 8. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w procesie transformacji systemowej, 9. Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Koncepcje i polskie problemy, 10. Korupcja w warunkach postkomunistycznych przemian ustrojowych podejście instytucjonalne, 11. Przebudowa ustrojowa i pamięć przeszłości, 12. Kultura polska w oczach mniejszości, 13. Postkomunizm: instytucjonalny ład czy chaos?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Kryminologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 9 rozszerz. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 1523, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7334-559-1
Cz. I. Zagadnienia wstępne: Przedmiot kryminologii. Stosunek kryminologii do innych nauk. Podstawowe źródła informacji o przestępczości. Podstawowe źródła informacji o przestępczości. CZ.II Metodologia badań kryminologicznych: Cele badań kryminologicznych. Modelowa analiza statystyczna zjawisk społecznych. Metody statystyczne w badaniach kryminologicznych. Obserwacja. Wywiady i kwestionariusze. Wykorzystanie dokumentów. Badania psychologiczne. Analiza stanu zdrowia. Sposoby komunikowania się przestępców. Wybrane zagadnienia ekspertyzy kryminologicznej. Cz. III. Przestępczość: Przestępczość w Polsce w latach 1989-2005. Działalność prokuratury w zwalczaniu przestępczości. Sprawy karne w sądach powszechnych. Wybrane problemy przestępczości zorganizowanej w Polsce. Tendencje rozwojowe przestępczości zorganizowanej w innych krajach europejskich. Terroryzm. Zagrożenie przestępczością nuklearną. Zabójcy seryjni. Pranie brudnych pieniędzy. Korupcja. Przestępstwa komputerowe i internetowe. Handel ludzkimi organami. Handel zwierzętami i roślinami - lukratywny rodzaj przestępczości. Przestępczość nieletnich. Uprowadzenia osób w celu wymuszenia okupu. Przestępczość kobiet. Cz. IV. Niektóre ujemne zjawiska społeczne o potencjale kryminogennym: Zagrożenia środowiska naturalnego. Bezrobocie; Wypadki drogowe. Wypadki przy pracy. Stan zdrowia psychicznego ludności w Polsce. Alkohol a przestępstwo. Narkomania i lekomania a przestępczość. AIDS - nowe zagrożenie społeczne. Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne. Samobójstwo jako problem kryminologiczny. Sieroctwo społeczne. Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Bezdomność. Sekty religijne. Psychopatia. Prostytucja. CZ.V. Doktryny kryminologiczne: Rys historyczny. Rozwój kierunku biologicznego. Psychologiczne teorie zachowań agresywnych. Zjawisko przestępczości w ujęciu socjologicznym. Nurt "Nowej Kryminologii". Cz. VI. Syndrom i potencjał przestępczości. Czynniki społeczno-ekonomiczne a przestępczość. Migracja a przestępczość. Zjawiska kulturowe o negatywnej treści społecznej. Dysfunkcjonalność rodziny. Wady systemu funkcjonowania szkoły. Niewłaściwe czynniki środowiskowe w miejscu pracy. Religia a przestępczość. Patologia cech biopsychicznych. Rola ofiary w genezie przestępstwa. CZ.VII. System praktyki kryminologicznej: Pojęcie i zakres profilaktyki. Prognozy kryminologiczne. Psychologia rozwojowa a zagadnienia profilaktyki. Rola higieny psychicznej w zapobieganiu przestępczości. Znaczenie kultury w zapobieganiu przestępczości. Społeczne strategie zapobiegania przestępczości. Kształtowanie przez środki masowej informacji postaw antyprzestęczych i antywiktymizacyjnych. Zapobieganie nadużywaniu alkoholu. Zapobieganie przestępczości nieletnich. Ogólne problemy zapobiegania przestępstwom nieumyślnym. Państwowy system zapobiegania przestępczości. Zapobieganie przez policję przestępczości zorganizowanej. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego. Oddziaływania penitencjarne jako sposób zapobiegania przestępczości. Ocena efektów resocjalizacyjnych w warunkach izolacji penitencjarnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again