Form of Work
Książki
(32)
Status
only on-site
(31)
available
(17)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia
(31)
Author
Szydło Marek (1977- )
(2)
Antoszkiewicz Jan D
(1)
Banaszyk Piotr
(1)
Baraniecka Anna
(1)
Bednarska Hanna
(1)
Bożyk Paweł
(1)
Brdulak Halina
(1)
Czerniak-Swędzioł Justyna
(1)
Goik Magdalena
(1)
Gracz Leszek
(1)
Harasim Janina
(1)
Jeżak Jan
(1)
Kowalak Broinisława
(1)
Koźmiński Andrzej
(1)
Krakowińska Ewa
(1)
Krupski Rafał
(1)
Limański Andrzej
(1)
Malawski Marcin
(1)
Nehring Anna
(1)
Nogalski Bogdan
(1)
Plawgo Bogusław
(1)
Prusinowski Piotr
(1)
Rokita Jerzy
(1)
Rosa Grażyna
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Runiewicz Małgorzata
(1)
Ryć Kazimierz
(1)
Sikorski Czesław
(1)
Skrzypczak Zofia
(1)
Smalec Agnieszka
(1)
Sosnowska Honorata
(1)
Suknarowska-Drzewiecka Ewa
(1)
Szabłowski Józef
(1)
Szewc Andrzej
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Tkaczyk Tadeusz Paweł
(1)
Urbanowska-Sojkin Elżbieta
(1)
Wieczorek Andrzej
(1)
Wrzosek Wojciech
(1)
Zborowska Władysława
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(25)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(32)
Subject
Konkurencja
(31)
Przedsiębiorstwo
(10)
Gospodarka
(5)
Konsumenci (ekon.)
(5)
Zarządzanie
(5)
Marketing
(4)
Zarządzanie strategiczne
(4)
Innowacje
(3)
Marketing elektroniczny
(3)
Polska
(3)
Prawo pracy
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Rynek
(3)
Benchmarking
(2)
Ekonomia
(2)
Globalizacja
(2)
Internet
(2)
Logistyka
(2)
Marketing strategiczny
(2)
Nieuczciwa konkurencja
(2)
Organizacja ucząca się
(2)
Państwo
(2)
Unia Europejska
(2)
Upadłość
(2)
Współpraca gospodarcza
(2)
Banki
(1)
Banki internetowe
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Controlling
(1)
Decyzje
(1)
Ekorozwój
(1)
Energetyka
(1)
Etyka biznesu
(1)
Finanse
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Górnictwo
(1)
Informacja
(1)
Informatyka
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Kanada
(1)
Kariera
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Kredyt konsumpcyjny
(1)
Kultura
(1)
Mikroekonomia
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Monopol
(1)
Nadużycie prawa
(1)
Obsługa klienta
(1)
Oceny pracowników
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Organizacja
(1)
Outsourcing
(1)
Pieniądz
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Popyt
(1)
Poradnictwo
(1)
Postęp techniczny
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prakseologia
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Produkcja
(1)
Produktywność pracy
(1)
Protekcjonizm
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Rachunkowość
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek finansowy
(1)
Samorealizacja
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Sieć komputerowa
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Spożycie
(1)
Sukces
(1)
Swobodny przepływ kapitału
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Teoria gier
(1)
Urzędnicy
(1)
Usługi
(1)
Zakaz konkurencji (prawo pracy)
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
32 results Filter
Book
In basket
Zakaz konkurencji w prawie pracy / Piotr Prusinowski. - Stan prawny na 31.03.2014 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2014. - 256, [8] s. ; 25 cm.
(Biblioteka Prawa Pracy)
ISBN: 978-83-264-3311-5
1. Ograniczenia działalności konkurencyjnej; 2. Charakter prawny umów o zakazie konkurencji; 3. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji; 4. Treść umowy o zakazie konkurencji; 5. Ustanie umowy o zakazie konkurencji; 6. Skutki naruszenia przez pracownika umowy o zakazie konkurencji zawartej na czas trwania stosunku pracy; 7. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie klauzuli konkurencyjnej; 8. Umowy o zakazie konkurencji w aspekcie procesowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1213-5
Umiędzynarodowienie i globalizacja, Nowe źródła przewagi konkurencyjnej, Strategie i struktury w zarządzaniu międzynarodowym, Umiędzynarodowienie podstawowych elementów łańcucha wartości przedsiębiorstw, Integracja i koordynacja łańcucha wartości przedsiębiorstw międzynarodowych, Umiędzyna- rodowienie polskich przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-913058-3-X
Rozdział IV: Rodzaje strategii oraz strategie działania w wybranych sektorach: Strategia jakości w opiece zdrowotnej w Polsce; The opportunity cost of ethical conviction: Evidence from the uk FTSE4Good indices; Zarządzanie strategiczne w warunkach upadłości przedsiębiorstwa; Strategia zarządzania procesami dystrybucji; Strategia zarządzania jakością przepustką do UE; Konsolidacja sektora dystrybucji farmaceutyków na przykładzie Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.; Formułowanie i implementacja strategii w przedsiębiorstwach sektora energetycznego; Analiza porównawcza strategii finansowych przedsiębiorstw narodowych i międzynarodowych; Uwarunkowania strategii personalnej przedsiębiorstwa; Strategie przedsiębiorstw rodzinnych; Strategiczne uwarunkowania nowoczesnych systemów wynagradzania w organizacjach; Strategie przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce; Internacjonalizacja przedsiębiorstwa jako przesłanka przetrwania i rozwoju - strategie umiędzynarodowienia; Strategie wynagrodzeń kadry kierowniczej jako element strategii przedsiębiorstwa; Rozdział V: Konkurencyjność, kształtowanie przewagi konkurencyjnej oraz czynniki sukcesu przedsiębiorstwa w kontekście UE i globalizacji: Przymus budowy przewagi konkurencyjnej jako wymóg nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem; Kreatywność jako element struktury kompetencji strategicznych menedżera; Alianse strategiczne organizacji non-profit i for profit jako narzędzie podnoszenia ich konkurencyjności; Kluczowe czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw w pespektywie integracji z Unią Europejską ( świetle badań empirycznych); Informacja źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa; Warunki polskie pobudzające i hamujące konkurencyjność przedsiębiorstw; Źródła przewagi konkurencyjnej średnich przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie branży piwowarskiej; Organizacja a kluczowe cechy konkurencyjności; Tendencje w nawiązywaniu aliansów strategicznych w państwach Europy Zachodniej; Elastyczność zasobów i kompetencji jako elementy strategii i przedsiębiorstwa; Przewagi konkurencyjne - próba systematyzacji; Strategiczne zarządzanie kompetencjami; Polskie przedsiębiorstwa w obliczu rynku konkurencyjnego Unii Europejskiej; Zarządzanie strategiczne zorientowane na innowacje; Innowacje czynnikiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw; Identyfikacja rodzajów determinantów działalności innowacyjnej przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych; Kluczowe kompetencje źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa; Wpływ globalizacji na konkurencyjność przedsiębiorstwa; Budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy; Wymagania kompetencyjne otoczenia w dobie globalizacji a kondycja polskich przedsiębiorstw; Strategiczne znaczenie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych; Determinanty wyboru strategii innowacyjnej w firmie; Rozdział VI: Strategia i zarządzanie strategiczne a systemy nadzoru korporacyjnego: Odpowiedzialność członków zarządów spółek kapitałowych za podejmowanie i realizację decyzji strategicznych; Rola rady nadzorczej w formułowaniu strategii; Nadzór korporacyjny jako niezbędny element przedsiębiorczości strategicznej; Nadzór korporacyjny w firmach rodzinnych- zarys mapy problemów; Problemy wynagradzania menedżerów i członków rad nadzorczych; Orientacja korporacyjna naczelnej kadry kierowniczej w spółkach kapitałowych; Partycypacja pracowników w zarządzaniu strategicznym w przedsiębiorstwach francuskich (koncepcja projet d' enterprise); Udział rady nadzorczej w przygotowywaniu strategii rozwoju firmy; Polityka dywidend a zmiana wartości rynkowej spółek notowanych na GPW w Warszawie; Corporate governance jako system monitorowania procesów realizacji strategii przedsiębiorstwa; Nadzór korporacyjny w procesie transformacji - wnioski z badań empirycznych; Wpływ zmiany właściciela na strategię przedsiębiorstwa; Rozdział VII: Nauczanie zarządzania strategicznego: Strategiczna Karta Wyników jako platforma nauczania Zarządzania Strategicznego; Problemy analizy sektorów w ujęciu globalnym; Wpływ fazy przygotowawczej na efektywność realizacji projektu na przykładzie organizacji szkolenia; Technologie informatyczne w nauczaniu zarządzania strategicznego; Uwarunkowania sukcesu nauczania wywiadu gospodarczego; Zarządzanie strategiczne jako przedmiot nauczania; Analiza strategiczna Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego- doświadczenia z pracy ze studentami nad opracowaniem Strategicznej Karty Wyników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-389-9
R.I Wpływ innowacyjności na rozwój gospodarczy (Świat)
Europa, Polska) : 1.Rola innowacyjności w budowaniu p rzewagi konkurencyjnej, 2.Pozytywne i negatywne konsek wencje zagranicznych inwestycji bezpośrednich, 3.Czy innowacje mają wpływ na dynamikę gospodarki? Polskie doświadczenia w okresie transformacji, 4.Międzynarodo wa dyfuzja innowacji-podejście marketingowe, 5.Perspe ktywy wzrostu innowacyjności w krajach posocjalisty cznych, 6.Wpływ innowacyjności połączeń komunikacyjnyc h na poziom rozwoju regionów, 7.Zdolność innowacyjna p olskiej gospodarki; pozycja w świecie i regionie. R.II Innowacyjność a konkurencyjność przedsiębiorstwa : 1.Finansowanie działalności innowacyjnej małych i se rednich przedsiebiorstw ze środków publicznych, 2.Uwa runkowania i finasowanie działalności innowacyjnej ma łych i srednich przedsiębiorstw, 3.Straterie innowcyj ności w cyklu życia produktu źródłem przwagi konkuren cyjnej, 4.Ryzyko operacyjne i finasowe w strategii dzi ałania nowo powstającego przedsiębiorstwa innowacyjne go, 5.Źródła finansowania działalności innowacyjnej pr zedsiębiorstw w świetle badań ankietowych, 6.Innowacja
wartości jako koncepcja strategii firmy, 7.Instrumen ty wzrostu innowacyjności małych i srednich przedsiębi orstw, 8.Innowacje w strategiach komunikacji rynkowej
(na przykładzie branźy tytoniowej), 9.Wybrane determi nanty rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw na przykł adzie podsektora energetyki cieplnej, 10.Innowacyjność
jako warunek funkcjonowania klastrów.Porównawcze stud ium przypadków, 11.Innowacyje w małych firmach działaj ących jako daelerzy znanych marek. R.III Zarządzanie wiedzą.Innowacyjność a kreatywność człowieka : 1.Psychologiczne bariery innowacyjności.Ze wnętrzne czynniki hamujące krytyczne i twórcze postawy
pracowników, 2.Zarządzanie wiedzą w procesie innowacj i produktu na przykładzie firmy SANRise, 3.Innowacje a
zarządzanie wiedzą o kliencie, 4.Profesjonalizm w zar ządzaniu.Kształtowanie się kultury menedżerskiej w Pol sce, 5.Potencjał absorbcji obcej technologii w gospoda rce polskiej, 6.Kultura odpowiedzialności a kształtowa nie proinnowacyjnych postaw.Implikacje dla potrzeb zar ządzania zmianami procesów gospodarczych, 7.Systemy za rządzania wiedzą czynnikiem wzrostu innowacyjności prz edsiębiorstw, 8.Teoria systemów złozonych a innowacyj ność w zarządzaniu, 9.Rozwój pracowników i organizacyj ne uczenie się w świetle badań emiprycznych, 10.Współ zależność między różnorodnością kulturową a zdolnością
do generowania wiedzy i innowacyjnością przedsiębio rstw międzynarodowych, 11.Wpływ zarządzania wiedzą i i nnowacją w organizacji badawczej, 12.Zarządzanie wiedz ą i innowacją w organizacji badawczej, 13.Poszukiwanie
kulturowych korzeni innowacyjności w świetle międzyna rodowych baań wzorów klutur organizacyjnych, 14.Innowa cyjność w przedsiebiorstwach opartych na wiedzy. R.IV Zarządzanie łańcuchem dostaw-czynniki innowacyjno ści : 1.Sieć dostaw a strategia firmy, 2.Innowacyjność
przedsiębiorstw pasażerskiego transportu zbiorowego, 3.Innowacyjność jako źródło poprawy konkurencyjności p rzedsiębiorstw lotniczych, 4.Konkurencyjność przedsięb iorstw sprywatyzowanych ze szczególnym uwzględnieniem logistyki, 5.Innowacje w zarządzaniu dystrybucją jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstwa, 6.E-sourcing
jako metoda usprawnienia przebiegu procesu zaopatrze niowego przedsiębiorstwa, 7.Od innowacji w sferze zaku pów do zintegrowanych sieci dostaw
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14143-3
1. Podstawowe pojęcia, 2. Drzewo : postać rozwinięta, 3. Informacja i strategia, 4. Gry macierzowe czyli prehistoria, 5. O równowagach po raz pierwszy, 6. Przykład rozwiązania gry : NIM czyli zapałki, 7. Ile równowag i które?, 8. O żonach matematyków, stonodze i wspólnej wiedzy, 9. Preferencje i użyteczność, 10. Użyteczność a ryzyko, 11. Dylematy eksploatacji zasobów : racjonalność
czyli optymalność, 12.Podatki : sposób wymuszania "właściwych" zachowań, 13.Nowy towar na rynku : gra przedsiębiorców, 14.Duopol Cournota : gra wyznacza wie lkość produkcji, 15.Powtarzanie tej samej gry, 16. Czy warto być liderem?, 17.O piwie i kefirze : gry z nikompletną informacją, 18.Kiedy sprawdzić przeciwnika ? Jeszcze raz indukcja wsteczna, 19.Atakować czy broni ć?, 20.Gry a ewolucja, 21.eksperymenty i teoria gier, 22.Gry różniczkowe, 23.Przetargi, 24.Aukcje, 25.Ryzyko i uczciwość : jak skonstruować optymalny kontrakt?, 26 .Działanie w zespole : ile warta jest informacja?, 27. Gry kooperacyjne : tworzenie koalicji, 28.Zbiór stabil ny : norma zachowania społecznego, 29.Wartość Shapleya , 30.Spółka akcyjna : przykład gry kooperacyjnej, 31.G ry parlamentarne : rezprezentacje i stowarzyszenia, 32 .Kto za to zapłąci : zastosowanie wartości Shapleya, 33.Handel wymienny : gry bez wypłat ubocznych, 34.Gry a progrmaowanie liniowe, 35.Produkcja i gry, 36.Gry a programowanie wypukłe, 37.Co zrobili Arrow i Debreu?, 38.Co to jest punkt stały i do czego służy?, 38.Jak "po omacku" dojść do równowagi, 40.Jak się mają gry do teorii zbiorów?, 41.Mało graczy, czy wielu?, 42.Krótko
o historii i perspektywach teorii gier
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-264-0146-6
1. Przedsiębiorca dominujący na rynku; 2. Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynku; 3. Sankcje z tytułu nadużycia przez przedsiębiorcę posiadanej na rynku pozycji dominującej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89069-73-3
1. Wprowadzenie do ekonomii 2. Funkcjonowanie rynku 3. Elastyczność popytu i podaży 4. Konsument jako podmiot rynku 5. Przedsiębiorstwo jako podmiot rynku 6. Rynek konkurencji doskonałej 7. Rynek monopolu pełnego 8. Rynek konkurencji niedoskonałej 9. Rynki czynników produkcji 10. Sprawność systemu rynkowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1563-0
1.Podstawy efektywności marketingu, 2.Efektywność marketingu-mix, 3.Wpływ orientacji rynkowej na efektywność marketingu, 4.Wpływ pozyskiwania i utrzymywania nabywców na efektywność marketingu, 5.Wpływ zjawiska niepewności na efektywność marketingu, 6.Wpływ przepływów informacji na efektywność marketingu, 7.Wpływ zasobów i umiejętności na efektywność marketingu, 8.Wpływ konkurentów na efektywność marketingu, 9.Wpływ dostawców i pośredników na efektywność marketingu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 43)
ISBN: 83-89224-94-1
Kształtowanie ogólnej strategii przedsiębiorstwa: Model biznesu jako podstawa zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem; Wykorzystanie opcji rzeczywistych w planowaniu strategicznym. Konkurencyjność przedsiębiorstwa i czynniki ja kształtujące: Niematerialne czynniki konkurencyjności przedsiębiorstwa; Metody kwalifikacji przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Implementacja strategiczna: Implementacja w zarządzaniu strategicznym; Kluczowe kompetencje w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem. Kontrola strategiczna: System Strategicznej Karty Wyników - model amerykański; Metodologia tworzenia Strategicznej Karty Wyników wg koncepcji niemieckich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-761-6
1. Motywacja osiągnięć a typ kultury organizacyjnej. 2. Stosunek do racjonalności ocen i działań. 3. Stosunek do norm moralnych. 4. Stosunek do stratyfikacji społecznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1896-382X; Nr 55)
1. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach: Zachowania firm na rynku transportu morskiego w warunkach kryzysu gospodarczego; Oddziaływanie polityki pieniężnej na rynek samochodów osobowych w Polsce; Partnerstwo i komunikacja między podmiotami rynku pracy; Systemy informatyczne w tworzeniu wartości dodanej w usługach sektora TSL (transport-spedycja-logistyka); Źródła przewagi konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstw rodzinnych; Wiedza marketera wobec konkurencji w przekształcającej się gospodarce; Uwarunkowania partnerstwa i współpracy w łańcuchach dostaw - wyniki badań; Opieka farmaceutyczna jako innowacyjny instrument konkurowania na rynku aptecznym; Źródła przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej w świetle badań; Uwarunkowania rozwoju systemów franchisingowych w handlu detalicznym w Polsce; Konkurencyjność podmiotów działających na rynku usług edukacyjnych; Niepewność i ryzyko w podejmowaniu decyzji; Instrumenty konkurowania stosowane przez MSP w dobie kryzysu finansowego; Intensywność konkurencji na rynku pracy codziennej w ocenach wydawców; 2. Rozwój działań marketingowych w organizacjach: Ocena jakości usług medycznych na przykładzie prywatnej placówki medycznej w Zielonej Górze; Znaczenie marketingu w rozwiązywaniu ekonomicznych problemów rolnictwa; Konsumencka ocena marketingowej oferty bezpośrednich kanałów dystrybucji żywności; Kształtowanie asortymentu jako determinanta sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw handlu detalicznego; Wybrane aspekty diagnozy wizerunku zakładu opieki zdrowotnej na przykładzie GPSK UM w Poznaniu; Kształtowanie marki przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy PZU; Marketing a umiędzynarodowienie działalności usługowej; Rola marketingu w doskonaleniu usług komunalnych na przykładzie PGK sp. z o.o. Koszalin; Trendy w kampaniach marketingowych na polskim rynku cyfrowych aparatów fotograficznych; Lokowanie produktu w przekazach audiowizualnych w kontekście regulacji prawnych Unii Europejskiej; Znaczenie działalności marketingowej w procesach kooperacyjnych przedsiębiorstw; 3. Społeczna odpowiedzialność biznesu: Wykorzystanie koncepcji odpowiedzialności biznesu w działalności instytucji finansowych na rynku polskim; Percepcja działalności organizacji non-profit a religijność otoczenia - rekomendacje dla komunikacji; Komunikacja z klientem w ramach marketingu ekologicznego; Realizacji wewnętrznego aspektu społecznej odpowiedzialności biznesu; Ocena komunikacji marketingowej szkół wyższych przez studentów III stopnia w świetle badań; Odpowiedzialność społeczna biznesu jako element działań marketingowych; Ewolucja ekokonsumpcji i idei zrównoważonego rozwoju jako czynnik wpływający na zachowania podmiotów rynkowych; Dążenie do społecznej odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego jako szansa na powodzenie przedsiębiorstw na rynku lubelskim; 4. Znaczenie komunikacji na globalnym rynku: Kodowanie przekazu w kontekście kulturowym - studium reklam społecznych w świetle kontinuum kultur narodowych Halla; Postawy Polaków wobec reklamy w latach 1992-2009 w świetle badań wtórnych; Promocja marek lokalnych przez firmy francuskie na polskim rynku; Modele komunikacji międzykulturowej; Formy i warianty stosowania marki w komunikacji marketingowej; Ewolucja strategii firm medialnych w dobie konwergencji; Wpływ czynników kulturowych na decyzje nabywcze turystów (przykład Polski i Hiszpanii); Znaczenie reklamy w procesach decyzyjnych konsumentów; Wpływ reklamy telewizyjnej na zachowania nabywców - wyniki badań; Wybrane aspekty komunikacji marketingowej w kontekście różnic kulturowych; Kultura narodowa i kultura organizacyjna - komunikacja w firmach z kapitałem zagranicznym; 5. Internet w komunikacji marketingowej: Możliwości i korzyści z wykorzystania Internetu w kontaktach firm ubezpieczonych z klientami; Konsument na rynku e-handlu w wybranych krajach Unii Europejskiej (świetle wyników badań); Czynniki sukcesu działań marketingowych w wirtualnych światach; Sponsorowane społeczności internetowe; Wykorzystanie innowacyjności społeczności internetowych jako sposób uzyskania przewagi konkurencyjnej; Funkcjonowanie e-handlu w Polsce; Profil konsumenta aukcji internetowych; Marketingowe aspekty Secondo Life; Rola społeczności internetowych w komunikacji marketingowej; Marketing społecznościowy czynnikiem przewagi konkurencyjnej na współczesnym rynku; Internet w handlu żywnością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Warsztaty Menedżerskie)
ISBN: 83-86890-35-5
1. Przewodnik po książce, 2. Podchodzenie do problemu: z fantazją czy rutynowo, 3. Zaistnienie wśród konkurencji - określanie potrzeby, 4. Ustalanie kierunku działania, 5. Zrozumienie problemu, 6. Wyróżnianie i właściwe formułowanie problemu, 7. Poskładnie wyróżnionej metody, 8. Tracenie umiaru, aby go zachować - postawa twórcza, 9. Dobrać zespół, 10. Konsulting zewnętrzny i wewnętrzny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-282-8
1.Rola marketingu w budowie przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej, 2.Źródła trwałej przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej, 3.Pola wyboru strategicznego w bankowości detalicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Monitora Prawa Pracy)
ISBN: 978-83-255-0062-7
1. Ochrona interesu pracodawcy niezależna od zakazu konkurencji, 2. Umowa o zakazie konkurencji, 3. Przedmiotowy i terytorialny zakres umowy o zakazie konkurencji, 4. Zasady zawierania umowy o zakazie konkurencji, 5. Odpłatnośc za ustanowienie zakazu konkurencji, 6. Kara umowna, 7. Zmiany w umowie o zakazie konkurencji, 8. Zasięg czasowy zakazu konkurencji, 9. Naruszenie zakazu konkurencji, 10. Zakaz konkurencji w umowie cywilnoprawnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ; Z. 12)
1. Odpowiedzialność pracownicza osób zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowiskach kierowniczych (cz. II); 2. Cywilna i finansowa odpowiedzialność członków korpusu służby cywilnej; 3. Ochrona baz danych; 4. Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym; 5. Charakter prawny propozycji układowych i układu w postępowaniu upadłościowym; 6. Rozwój programów oszczędzania energii na poziomie lokalnym- realna droga wyjścia Ukrainy z kryzysu energetycznego; 7. Autonomia prawa unijnego; 8. Racjonalizacja zatrudnienia w administracji publicznej i jej cele; 9. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych- specyfika i funkcjonowanie; 10. Transformacja ekonomiczna górnictwa węgla kamiennego w Polsce, jej efekty i perspektywy na przyszłość; 11. Księgi wieczyste w Polsce od XVI do XIX wieku; 12. O potrzebie i kierunkach doskonalenia prawa samorządu terytorialnego; 13. Aspekty prawo-organizacyjne kształtowania etycznych zachowań urzędników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1552-5
1. Co to jest strategia i zarządzanie strategiczne, 2. Przewaga konkurencyjna, 3. Wpływ otoczenia na konkurowanie przedsiębiorstw, 4. Przedsiębiorstwo uczące się, 5. Zasoby jako źródło przewagi konkurencyjnej, 6. Tworzenie wartości dodanej, 7. Strategie biznesów, 8. Strategie konkurencji, 9. Kontekst wewnętrzny tworzenia i utrzymywania przewagi konkurencyjnej - kultura organizacyjna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-64590-27-6 (3 t.)
Zawiera: Эволюция сетевой концепции в экономике; Rozwój koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji; Wzornictwo przemysłowe a wartość dla klienta; Znaczenie komunikacji marketingowej marek własnych sieci handlowych w Polsce; Изучение случаев относящихся к избранию методик коммуникации торговой фирмы с окружением; Marketing internetowy a kampania społeczna; Rola i znaczenie elementów werbalnych w reklamie; Istota i uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa w turbulentnym otoczeniu; Социалъная ответственностъ бизнеса в условиях кризиса; Оценка рисков инвестирования доходов домашних хозяйств (украинские реалии); System oceny pracowników elementem zarządzania przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu; Social media marketing – współczesna biznesowa konieczność; Rola marketingu komunikacyjnego w budowaniu relacji inwestorskich przedsiębiorstwa; Internet jako narzędzie komunikacji na rynku globalnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-419-4
R.1 Przedsiębiorstwo w sytuacji kryzysowej: 1. Sytuacja kryzysowa, 2. Rozpoznawanie sytuacji kryzysowej, 3. Systemy wczesnego ostrzegania przed kryzysem. R.2 Przedsiębiorstwo konkurencyjne: 1.Rozwój jako cel zarządzania przedsiębiorstwem, 2. Konkurencyjność przedsiębiorstwa, 3. Ocena konkurencyjności przedsiębiorstwa w kryzysie. R.3. Sukces w zarządzaniu kryzysem: 1. Przykłady udanych transformacji, 2. Przejście przedsiębiorstwa z sytuacji kryzysowej do rozwoju, 3. Koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie.
zarządzania przedsiębiorstwem, 2.Konkurencyjność przedsiębiorstwa, 3.Ocena konkurencyjności przedsię biorstwa w kryzysie. R.3 Sukces w zarządzaniu kryzysem : 1.Przykłady uda nych transformacji, 2.Przejście przedsiębiorstwa z sy tuacji kryzysowej do rozwoju, 3.Koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86929-91-X
1. Międzynarodowa konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw a procesy internacjonalizacji, 2. Strategie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, 3. Zachowania eksportowe małych i średnich przedsiębiorstw, 4. Rozwój kooperacji jako kluczowa determinanta internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
ISBN: 83-87344-76-1
Cz. I ERC jako strategia łańcucha dostaw: 1. Istota ERC, 2. Obszary zadaniowe ERC. Cz. II Realizacja ERC - teoria i praktyka, Cz. III Strategia ERC jako narzędzie poprawy konkurencyjności łańcuchów dostaw na przykładzie sektora farmaceutycznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again