Source
Książki
(10)
Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(7)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(7)
Author
Bojarski Marek
(1)
Bojarski Tadeusz
(1)
Cieślak Wojciech
(1)
Giezek Jacek
(1)
Grześkowiak Alicja (1941- )
(1)
Marek Andrzej (1940-2012)
(1)
Mozgawa Marek
(1)
Sienkiewicz Zofia
(1)
Warylewski Jarosław (1959-2020)
(1)
Wałachowska Monika
(1)
Zawłocki Robert
(1)
Zoll Andrzej
(1)
Year
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Kara (prawo)
(6)
Prawo karne
(6)
Przestępstwo
(4)
Wina (prawo)
(3)
Kara aresztu
(2)
Kara grzywny
(2)
Kara ograniczenia wolności
(2)
Odpowiedzialność karna
(2)
Odpowiedzialność za wykroczenia
(2)
Prawo wykroczeń
(2)
Zatarcie skazania
(2)
Środki zabezpieczające (prawo)
(2)
Kara umowna
(1)
Kompensata państwowa dla ofiar przestępstw
(1)
Nawiązka
(1)
Obrót gospodarczy
(1)
Odszkodowanie
(1)
Prawo karne gospodarcze
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Przestępczość nieletnich
(1)
Przestępstwo przeciw mieniu
(1)
Przestępstwo przeciw porządkowi publicznemu
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Przestępstwo przeciw wymiarowi sprawiedliwości
(1)
Przestępstwo przeciw życiu i zdrowiu
(1)
10 results Filter
Book
In basket
Prawo karne / red. Alicja Grześkowiak. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 397 s. ; 23 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-698-2
Cz.I Wprowadzenie do nauki prawa karnego: 1. Zagadnienia ogólne, 2. Ustawa karna i jej obowiązywanie. Cz.II Nauka o przestępstwie: 1.Definicja przestępstwa, 2. Struktura przestępstwa, 3. Okoliczności wyłączające bezprawność (kontratypy), 4. Okoliczności wyłączające winę, 5. Formy stadialne przstępstwa, 6. Formy współdziałania przestępnego, 7. Zbieg przestępstw, 8. Zbieg przepisów. Cz.III Środki penalne: 1. Pojęcie i teorie kary, 2. Kary, 3. Środki karne, 4. Środki probacyjne, 5. Środki zabezpieczające, 6. Zasady wymiaru kary i środków karnych, 7. Kara łączna, 8. Wyłączenie karalności sprawcy, zatarcie skazania. Cz.IV Część szczegółowa: 1. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne, 2. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, 3. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, 4. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji, 5. Przestępstwa przeciwko wolności, 6. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, 7. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, 8. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, 9. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, 10. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, 11. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, 12. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji, 13. Przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, 14. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, 15. Przestępstwa przeciwko obronności i obowiązkowi pełnienia służby wojskowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks karny : komentarz. Tom 1. Część ogólna : komentarz do art.1-116 k.k. / red. Andrzej Zoll. - Wyd.3 Stan prawny na 10.10.2007 r. - Warszawa, Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 1290 s. ; 21 cm.
(Komentarze Zakamycza)
ISBN: 978-83-7526-599-6
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks wykroczeń : komentarz / pod red. Tadeusz Bojarski. - Stan prawny na 10.08.2007 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 512, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7334-803-5
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń Część ogólna 1. Zasady odpowiedzialności (art. 1-17) 2. Kary, środki karne i zasady ich wymiaru (art. 18-39) 3. Zastsosowanie środków oddziaływania wychowawczego (art. 40-41) 4. Warunkowe zawieszenie kary aresztu (art. 42-44) 5. Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcie ukarania (art. 45-46) 6. Wyjaśnienie wyrażen ustawowych (art. 47) 7. Stosunek do ustaw szczególnych (art. 48) Część szczególna 8. Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (art. 49-64) 9. Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorzadowym i społecznym (art. 65-69) 10. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia (art. 70-83) 11. Wykroczenia przeciwku bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (art. 84-103a) 12. Wykroczenia przeciwko osobie (art. 104-108) 13. Wykroczenia przeciwko zdrowiu (art. 109-118) 14. Wykroczenia przeciwko imieniu (art. 119-131) 15. Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów (art. 132-139) 16. Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej (art. 140-142) 17. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego (art. 143-145) 18. Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji (art. 146-147a) 19. Szkolnictwo leśne, polne i ogrodowe (art. 148-166) Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń 1. Przepisy ogólne (art. I-V) 2. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. VI-VIII) 3. Przepisy przejściowe i końcowe (art. IX-XVII)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Kodeks wykroczeń : komentarz / red. Marek Mozgawa. - Stan prawny na 1.08.2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 698 s., [12] s. tabl. : il. kolor ; 22 cm.
(Komentarze)
ISBN: 978-83-7526-590-3
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r.-Kodeks wykroczeń, Część ogólna, I. Zasady odpowiedzialności (art.1-17), II. Kary,środki karne i zasady ich wymiaru (art.18-39), III. Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego (art.40-41), IV. Warunkowe zawieszenie kary aresztu (art. 42-44), V. Przedawnienie orzekania,wykonania kary oraz zatarcie ukarania (art.45-46), VI. Wyjasnieniewyrażeń ustawowych (art.47), VII. Stosunek do ustaw szczegółowych (art.48), Część szczególna, VIII. Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (art.49-64), IX. Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym,samorządowym i społecznym (art.65-69). X. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia (art.70-83), XI. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (art.84-103), XII. Wykroczenia przeciwko osobie (art.104-108), XII. Wykroczenia przeciwko zdrowiu (art.109-118), XIV. Wykroczenia przeciwko mieniu (art.119-131), XV. Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów (art.132-139), XVI. Wykroczenia przeciwko obyczajowości publicznej (art.140-142), XVII. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytko publicznego (art.143-145), XVIII. Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji )art.146-147a), XIX. Szkolnictwo leśne, polne i ogrodowe (art.148-166), Ustawa z dnia 20 maja 1971 r.-Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń, Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r.-Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładnia grzywien w drodze mandatu karnego, Rozporządzenie Prerzesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r.w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń, Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nawiązka w polskim prawie karnym / Wojciech Cieślak. - Wyd.2 popr. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2007. - 248, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7326-427-4
I. Wstęp, II. Kilka uwag o genezie i historycznej ewolucji instytucji nawiązki, III. Nawiązka w obowiązującym prawie karnym, i prawie wykroczeń, IV. Charakter nawiązki i jej umiejscowienie w systemie sankcji karnych, V. Nawiązka na tle prawnych form popełnienia czynu zabronionego, VI. Relacje pomiędzy nawiązką a innymi wybranymi instytucjami prawa karnego i prawa cywilnego, VII. Ustawowy i sądowy wymiar nawiązki, VIII Procesowe i wykonawcze aspekty orzekania nawiązki, IX. Perspektywy nawiązki, wnioski de lege ferenda
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-329-6
Cz. I Wiadomości wstępne. Nauka o ustawie karnej; 1. Pojęcie i funkcje prawa karnego, 2. Prawo karne oraz jego miejsce w systemie nauk penalnych, 3. Podstawowe zasady prawa karnego, 4. Źródła prawa karnego, 5. Struktura przepisu (normy) prawa karnego, 6. Zasady obowiązywania ustawy karnej. Cz. II Nauka o przestępstwie; 7. Pojęcie przestępstwa i jego struktura, 8. Przedmiot prawnokarnej ochrony, 9. Typizacja przestępstw oraz jej elementy, 10. Bezprawność czynu oraz okoliczności ją wyłączające, 11. Wina oraz okoliczności ja wyłączające, 12. Etapy realizacji przestępstwa (formy stadialne), 13. Formy współdziałania przestępnego, 14. Zbieg przepisów ustawy oraz zbieg przestępstw. Cz. III Nauka o karze, środkach karnych i zasadach wymiaru; 15. Pojęcie oraz cele kary kryminalnej, 16. Kary, 17. Środki karne, 18. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie, 19. Wymiar kary, 20. Nadzwyczajne złagodzenie i nadzwyczajne zaostrzenie kary, 21. Uchylenie karalności i darowanie kary, zatarcie skazania, 22. Środki zabezpieczające, 23. Zasady traktowania i środki stosowane wobec nieletnich. Cz. IV Zakres penalizacji, części szczególnej Kodeksu Karnego; 24. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne, 25. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, 26. Przestępstwa przeciwko obronności, 27. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, 28. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, 29. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 30. Przestępstwa przeciwko środowisku, 31. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania, 32. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, 33. Przestępstwa przeciwko wolności, 34. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, 35. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, 36. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zawodową, 37. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, 38. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, 39. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum, 40. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, 41. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji, 42. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, 43. Przestępstwa przeciwko Mieniu, 44. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, 45. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-827-1
Cz. I Zagadnienia wstępne i nauka o ustawie karnej; 1. Pojęcie i podział prawa karnego, 2. Nauka prawa karnego orza nauki pokrewne i pomocnicze, 3.Cele i funkcje prawa karnego, 4. Uwarunkowania historyczne i tendencje rozwojowe prawa karnego, 5. Podstawowe zasady prawa karnego, 6. Źródła polskiego prawa karnego, 7. Budowa i rodzaje zakazów karnych, 8. Stosowanie przepisów ustawy karnej, 9. Zakres obowiązywania i zastosowania polskiej ustawy karnej, 10. Przesłanki przestępczości czynu i odpowiedzialności karnej. Cz. II Nauka o czynie zabronionym; 11. Czyn, 12. Pojęcie i znaczenie związku przyczynowego, 13. Kryminalna bezprawność czynu, 14. Znamiona typów czynów zabronionych, 15. Klasyfikacja przestępstw i wykroczeń, 16. Kontratypy, 17. Społeczna szkodliwość czynu, 18. Zawinienie i jego przesłanki, 19. Formy stadialne i postacie zjawiskowe czynu zabronionego, 20. Wielość przepisów ustawy i wielość czynów zabronionych. Cz. III Nauka o środkach reakcji karnej; 21. Teorie karne, 22. Kary, 23. Środki karne, 24. Środki probacyjne, 25. Środki zabezpieczające, 26. Środki zwalczania recydywy, przestępczości zawodowej i zorganizowanej oraz terroryzmu, 27. Pozostałe środki, 28. Zasady i dyrektywy wymiaru kar oraz innych środków reakcji karnej, 29. Środki wychowawcze oraz środek poprawczy, 30. Wyłączenie i redukcja reakcji karnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-350-9
Cz.I Zadośćuczunienie pieniężne w prawie porównawczym: 1. Zadośćuczynienie pieniężne w prawie niemieckim, 2. Zadośćuczynienie pieniężne w prawie francuskim, 3. Zadośćuczynienie pieniężne w prawie angielskim. Cz.II Zadośćuczyenienie pieniężne w prawie polskim: 4. Zadośćuczynienie w ramach reżimu odpowiedzialności deliktowej w kodeksie cywilnym, 5. Zadośćuczynienie pieniężne w prawie prasowym, 6. Zadośćuczynienie pieniężne w prawie autorskim, 7. Zadośćuczynienie pieniężne w prawie medycznym, 8. Zadośćuczynienie pieniężne na rzecz organizacji społecznych w ustawach szczególnych, 9. Zadośćucznienie pieniężne w prawie pracy, 10. Zadośćuczynienie pieniężne ex contractu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo karne gospodarcze / Robert Zawłocki. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 474 s. ; 23 cm.
(Zarys Prawa)
ISBN: 978-83-7483-692-0
Cz.I Prawo karne w obrocie gospodarczym: 1. Karnoprawna regulacja obrotu gospodarczego, 2. Funkcje prawa karnego gospodarczego, 3. Próba zdefiniowania "przestępstwa gospodarczego", 4. Ustawowe źróła przestępstw gospodarczych, 5 Typologia przestępstw gospodarczych, 6. Obrót gospodarczy jako przedmiot karoprawnej ochrony. Cz.II Czyn zabroniony w obrocie gospodarczym: 7. Popełnienie czynu zabronionego w obrocie gospodarczym, 8. Problemtyka związku przyczynowego w przestępstwach gospodarczych, 9. Formy popelnienia przestępstwa gospodarczego. Cz.III Cechy przestępne czynu zabronionego w obrocie gospodarczym: 10. Bezprawność zachowania się sprawcy przestępstwa gospodarczego, 11. Społeczna szkodliwość przestępstwa gospodarczego, 12. Zawinienie sprawcy przestępstwa gospodarczego, 11. Społeczna szkodliwość przestępstwa gospodarczego, 12. Zawinienie sprawcy przestępstwa gospodarczego, 13. "Szkoda" w przestępstwach gospodarczych. Cz.IV Wyłączenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze: 14. Zachowanie sprawcy zgodne z prawem, 15. Brak karygodności czynu, 16. Brak winy sprawcy Cz.V Karalność przestępstw gospodarczych: 17. charakterystyka zagrożeń ustawowych za przestępstwa gospodarcze, 18. Specyfika reakcji karnoprawnej za przestępstwo gospodarcze
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach / Andrzej Marek. - Wyd. 8 zm. i uaktual. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2007. - 365 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7285-325-7
Cz.I Nauka o przestępstwie i zasadach odpowiedzialności karnej: 1. Pojęcie prawa karnego i jego podział, 2. Budowa przepisów prawa karnego i ich wykładnia, 3. Zasady obowiązywania ustawy karnej, 4. Nauka prawa karnego i nauki z nią związane, 5. Definicja przestępstwa i jej elementy, 6. Przedmiot, strona przedmiotowa i kwalifikacja typów przestępstw, 7. Problematyka winy, 8. Okoliczności uchylające odpowiedzialność karną, 9. Formy popełnienia przestępstwa, 10. Zbieg przestępstw i zbieg przepisów ustawy. Cz.II Kary, środki karne i zabezpieczające: 1. Pojecie kary i środków karnych - ich funkcje oraz systematyka, 2. Kary, 3. Środki karne, 4. Środki probacyjne, 5. Środki zwalczania recydywy oraz przestępczości zawodowej, zorganizowanej, terrorystycznej, chuligańskiej, 6. Sądowy wymiar kary, 7. Środki stosowane wobec nieletnich, 8. Środki zabezpieczające, 9. Uchylenie karalności i darowanie kary. Zatarcie skazania. Cz.III Problematyka "części szczególnej": 1. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej jej obronności i stosunkom międzynarodowym, 2. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, 3. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i środowisku, 4. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 5. Przestępstwa przeciwko wolności, czci i nietykalności jednostki, 6. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności7. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, 8. Przestępstwa przeciwko korzystaniu z praw obywatelskich i pracowniczych, 9. Przestępstwa przeciw mieniu, 10. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, pieniądzom i papierom wartościowym, 11. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, 12. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, 13. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, 15. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i dokumentom.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again