Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(7)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(7)
Author
Banaś Monika
(1)
Barański Marek
(1)
Chądzyński Jacek
(1)
Glensk Joachim
(1)
Kolczyńska Maria
(1)
Lisiecki Marek
(1)
Nowakowska Aleksandra
(1)
Pietraś Marek
(1)
Ponikowski Henryk
(1)
Przygodzki Zbigniew
(1)
Rokicki Jarosław
(1)
Stadtmüller Elżbieta
(1)
Stolarczyk Mieczysław
(1)
Zorska Anna
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Globalizacja
(7)
Regionalizm
(3)
Gospodarka
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Broń
(1)
Ekologia
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Integracja europejska
(1)
Kultura
(1)
ONZ
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Polityka
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polska
(1)
Prawa człowieka
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Służba zagraniczna
(1)
Terroryzm
(1)
Unia Europejska
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Zbrojenia
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Świadomość społeczna
(1)
8 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7395-062-1
1. Media lokalne w komunikacji społecznej. aktualne potrzeby badawcze, 2. Wielokulturowość pogranicza w świetle prasy śląskiej, 3. Problematyka wielokulturowości w świetle polskich publikacji prasowych na Śląsku Cieszyńskim (druga połowa wieku XIX, początki XX), 4. Determinanty procesu przeobrażeń prasy mniejszości narodowych w Polsce po 1989 roku, 5. Media mniejszości narodowych w Polsce a problem wielokulturowości, 6. Wielkokulturowe oblicze prasy polskiej w Niemczech. Od "Wiarusa" do "Biuletynu Bawarskiego" Z perspektywy 100-lecia (1980-2000), 7. Rola mediów w życiu religijnym Polaków na Zaolziu w przeszłości i współczesności, 8. Czasopisma polskie i obce z krajów Europy Wschodniej (byłych republik ZSRR) w bibliotekach polskich, 9. Lokalna telewizja kablowa szansą otwierania się na wielokulturowość w dobie integracji europejskiej, 10. Wizerunek ośrodka "Brama Grodzka - teatr NN" na łamach lokalnej i regionalnej prasy Lubelszczyzny [komunikat]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86308-78-8
1. Zagrożenia, konflikty i mnogie oblicza globalizacji, 2. Wyzwania dla demokracji we współczesnych stosunkach międzynarodowych, 3. Komunikacyjne ścieżki globalizacji , 4. Oblicza wielokulturowości, 5. Mulitukulturalizam czy wielokulturowość? Europejsko-amerykańska debata na temat tożsamości kulturowej oraz wartości i norm politycznych w globalnej przyszłości, 6. Tożsamość islamska: mit, zagrożenie, czy czynnik mobilizujący?, 7 Wpływ feminizmu i globalizacji na pozycję społeczną kobiety i rozwój społeczeństw, 8. Imigracja - globalny problem bez pieczeństwa wewnętrznego. Przykład RFN i lekcja dla Polski, 9. Regionalizm jako jedna z tendencji we wsółczes nej Europie, 10. Andyjska Wspólnota Narodów - procesy integracyjne w Ameryce Południowej, 11. Stosunki transatlantycie - spojrzenie z Waszyngtonu i Brukseli, 12. Kryzysy finansowe w gospodarce światowej, 13. Trzy centrate chnologiczne świata : USA-Japonia-Unia Europejska, 14. Węzłowe problemy ekopolityki na początku XXI wieku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2123)
ISBN: 83-226-1229-X
Od redaktorów; Perspektywy "trzeciej drogi" (Refleksje wokół możliwości przezwyciężania społeczno-gospodarczych i politycznych problemów przełomu XXi XXI wieku). / Władza i polityka między lokalnością i globalizmem: Globalizm i lokalizm jako bieguny funkcjonowania współczesnej cywilizacji; Globalizm a zagadnienie lokalności. Niektóre aspekty; Wartości globalne w funkcjonowaniu współczesnych społeczeństw lokalnych; Globalizacja - społeczeństwo informacyjne - demokracja. Między globalnością a lokalnością; Globalizm a regionalizm; Globalizacja i jej mierniki oraz wpływ na środowisko lokalne; Glokalizacja: między ojczyzną lokalną iplanetarną. Przypadek Górnego Śląska; Władze lokalne wobec wyzwań procesów globalizacyjnych; System 1955 i System San Francisco - kształtowanie systemu państwowego w warunkach zewnętrznej dominacji politycznej. / Kulturowy, filozoficzny i polityczny wymiar lokalnosci i globalizacji: Idea wielokulturowaości w praktyce politycznej państw europejskich. Czy możliwe jest obywatelstwo wielokulturowe?; Informacja globalna, centralna i lokalna w okresie globalizacji; Polska myśl polityczna wobec idei samorządności: od niemożności spełnienia ku nadziei jej realizacji; Wielowymiarowość globalizacji w niemieckiej nauce o komunikowaniu; Konserwatywna odwaga lokalności; Postmodernizm - estetyka globalna; Antyglobaliści - utopijni wizjonerzy czy prekursorzy nowego oblicza świata?; Niejednoznaczność oceny procesu globalizacji. / Wpływ globalizacji na władzę i politykę lokalną i regionalną: Istota kontrowersji oceny następstw globalizacji i ich wpływ na bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe; Polska i kraje Europy Środka w erze globalizacji. Zarys problematyki; Tożsamość i obywatelstwo w kontekście globalizacji; Kompetencje i polityczna rola obywatela w czasie postmodernizmu; Rola społeczeństwa obywatelskiego w rozwoju gospodarczym w okresie globalizacji; Teoria sprawiedliwości społecznej jako wyznacznik dystrybucji świadczeń zdrowotnych w dobie globalizacji; Funkcjonalne i organizacyjne aspekty działania redakcji lokalnej; Rola nowych mediów w prcesie komunikowania publicznego; Problemy globalne w aktualnych dyskusjach lewicy polskiej. / Integracja Europejska - między lokalnością a globalizacją: Globalny wymiar integracji europejskiej; Państwo lokalne w zjednoczonej Europie; "Zarządzanie publiczne" jako nowy model sprawowania władzy w samorządzie lokolnym w warunkach integracji Polski z Unią Europejską; Problemy współpracy gospodarczej Polski z krajami Europy Wschodniej w latach dziewięćdziesiątych; Polityka regionów na poziomie wspólnotowym Unii Europejskiej. Analiza funkcjonowania Komitetu Regionów UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / red. Krzysztof Ciejpa-Znamirowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Nauk Społecznych ; Tom 6)
ISBN: 83-7363-376-6
Racje bytu człowieka w procesie zmian globalno-lokalnych. Międzynarodowe sieci regionalne jako przejaw globalizacji rozwoju lokalnego i regionalnego. O możliwościach sieci neuronowych w modelowaniu relacji między globalnością zmian a lokalnością rozwoju. Czynniki globalizacji gospodarki światowej. Polska gospodarka na tle procesów globalizacyjnych. Nowa polityka spójności Unii Europejskiej. Region w integracji w aspekcie wyzwań Strategii Lizbońskiej. Narodowy Plan Rozwoju dla krajów Unii Europejskiej po szczycie w Brukesli na lata 2007-2013. Ramy prawne zewnętrznych stosunków gospodarczych UE z państwami Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś i Mołdawia). Pomarańczowa Rewolucja. Euroregionalizacja a zmiana aktywności regionów. Tendencje rozwoju eurologistyki w dobie globalizacji. Korporacje transnarodowe siłą napędową procesu globalizacji. Regionalna polityka proinnowacyjna podstawą w teorii wzrostu endrogenicznego. Innowacyjność przedsiębiorstw podstawą rozwoju regionu w gospodarce globalnej. Wspólnotowe zasady prawa subwencyjnego (Kilka uwag na tle wykorzystania zjawiska pomocy publicznej dla rozwoju przedsiębiorczości). Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju regionów. Ekonomiczne i społeczno-kulturowe aspekty rewitalizacji obszarów miejskich. Rola brandingu narodowego w podnoszeniu konkurencyjności regionu. Wpływ zmian gospodarczych na strukturę konsumpcji w Irlandii w latach 1990-2003. Sytuacja gospodarcza Republiki Kazachstanu w sytuacji zmian globalnych. Planowanie strategiczne a zarządzanie zmianami na Ukrainie. Podejście projektowe w budowaniu społeczeństwa informacyjnego w rozwoju społecznym. Zarządzanie zmianami na przykładzie systemów społecznych. Rola antyglobalistów w przekształcaniu polskich społeczności lokalnych. Wpływ korporacji tansnarodowych na rozwój przemysłu piwowarskiego w Polsce. Wpływ polityki wspierania małych i średnich przedsiębiorstw na ich rozwój w kontekście integracji europejskiej. Zasobowe uwarunkowania realizacji strategii rozwoju w mikroprzedsiębiorstwach. Zastosowanie modeli mikro-marko do oceny wpływu czynników makroekonomicznych na nastroje gospodarcze konsumentów województwa lubelskiego. Globalizacja a wymiar polityczny dynamiki zmian w regionach samorządowych (na przykładzie województwa pomorskiego). Wpływ procesów globalizacji na dynamikę rynku pracy w Wielkopolsce. Tendencje zmian w rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego. Region peryferyjny w procesie zmian. Implementacja nowych trendów w zarządzaniu przez samorządy polskie. Miejsce audytu wewnętrznego w systemie kontroli działalności gminy. Publiczne emisje obligacji komunalnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-233-1904-9
1.Globalizacja jako wyzwanie naukowe i polityczne, 2.Regionalne oblicza globalizacji, 3.Polskie oblicza wielokulturowości, 4.Dylematy tożsamości kulturowej, 5.Wielokulturowość w działalniu instytucjonalnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-71-2
1. Zewnętrzne uwarunkowania konkurencyjności regionów 2. Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego i lokalnego 3. Konkurencyjność regionów 4. Środowiska przedsiębiorczość 6. Podstawy polityki regionalnej 6. Planowanie strategiczne rozwoju regionalnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-275-2
Globalizacja i regionalizacja a ekspansja KMN na świecie i w Polsce, Ekspansja inwestycyjna KMN w Polsce i jej wpływ na gospodarkę, Strategie KMN na rynku wyrobów przemysłowych, Zagraniczne przedsiębiorstwa handlowe w Polsce, Zagraniczne banki w Polsce, Ewolucja strategii polskich przedsiębiorstw w warunkach ekspansji KMN, Ceny transferowe w krajowych obrotach KMN, Modele finansowania i zarządzania korporacjami a ich wykorzystanie w praktyce polskich przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2579-5
I. Istota, ewolucja i czynniki międzynarodowych stosunków politycznych. II. Podmioty międzynarodowych stosunków politycznych: 1. Państwo. 2. Organizacje międzynarodowe. 3. Unia Europejska 4. Podmioty transnarodowe. III. Instrumenty i mechanizmy międzynarodowych stosunków politycznych: 1. Służba dyplomatyczna i konsularna. 2. Reżimy międzynarodowe. 3. Transnarodowe sieci w stosunkach międzynarodowych. 4. Procesy integracyjne w Europie. 5. Region i regionalizm w stosunkach międzynarodowych. 6. Koncepcja procesów globalnego zarządzania. 7. Pozimnowojenny ład międzynarodowy. IV. Przedmiot międzynarodowych stosunków politycznych: 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe. 2. Spory i konflikty międzynarodowe. 3. Kontrola i redukcja zbrojeń. 4. Prawa człowieka. 5. Kultura. 6. Problemy ekologiczne. 7. Międzynarodowe problemy gospodarcze. 8. Międzynarodowe problemy społeczne. 9. Terroryzm. 10. Procesy globalizacje. V. Polityka zagraniczna Polski: 1. Uwarunkowania, koncepcje i realizacja polityki zagranicznej Polski. 2. Unia Europejska w polityce zagranicznej Polski po 1989 r.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again