Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(15)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(15)
Author
Brzezińska Anna
(2)
Pomirska Zofia
(2)
Schaffer H. Rudolph
(2)
Wojciechowski Aleksander
(2)
Baran Jolanta
(1)
Bula Danuta
(1)
Cywińska Małgorzata
(1)
Falkiewicz-Szult Małgorzata
(1)
Grochowalska Magdalena
(1)
Jakubowicz-Bryx Anna
(1)
Kainacher Katarzyna
(1)
Krzyżyk Danuta
(1)
Michalewska Maria Teresa
(1)
Mikrut Adam
(1)
Moon Jayne
(1)
Niesporek-Szamburska Bernadeta
(1)
Roguska Agnieszka
(1)
Stawinoga Renata
(1)
Synowiec Helena
(1)
Szczepankowski Bogdan
(1)
Winczura Barbara
(1)
Żytko Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Dziecko
(12)
Język
(4)
Język polski
(4)
Komunikacja społeczna
(3)
Mowa
(3)
Pisanie
(3)
Czytanie
(2)
Dwujęzyczność
(2)
Dysleksja i dysgrafia
(2)
Dziecko niepełnosprawne
(2)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(2)
Genetyka
(2)
Grupy rówieśnicze
(2)
Młodzież
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Niemowlę
(2)
Noworodek
(2)
Psychologia prenatalna
(2)
Psychologia rozwojowa
(2)
Rodzina
(2)
Uczucia
(2)
Vygotskij, Lev Semenovič
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Cyberprzemoc
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko z zaburzeniami mowy
(1)
Edukacja medialna
(1)
Internet
(1)
Język angielski
(1)
Język migowy
(1)
Język niemiecki
(1)
Języki
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Komunikacja wspomagająca
(1)
Nauczyciele języka angielskiego
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Piaget, Jean
(1)
Piaget, Jean (1896-1980)
(1)
Product placement
(1)
Przemoc symboliczna
(1)
Twórczość dzieci i młodzieży
(1)
Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
18 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2725-6
1. Istota twórczości i płaszczyzny jej rozpatrywania, 2. Język obszarem twórczości dziecięcej, 3. Metodologiczne podstawy badań włąsnych, 4. Wyzwalenie twórczości językowej uczniów w toku zajęć eksperymentalnych, 5. Rozwój zdolności myślenia dywergencyjnego uczniów pod wpływem programu oddziaływań edukacyjnych w świetle badań własnych, 6. Skuteczność programu oddziaływań edukacyjnych a płeć i wiek badanych uczniów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nauczyciele-Nauczycielom / red. nauk. Bronisława Dymara ; Tom 13)
ISBN: 83-7308-000-7
1. Komunikacja językowa dzieci: O nabywaniu doświadczeń językowych przez dziecko; Manifestowanie przynależności do grupy w komunikacji językowej; Kontakt językowy nauczyciel- uczeń a kształcenie sprawności językowej; Wpływ sytuacji motywacyjnej na kształcenie u dzieci postaw twórczych wobec języka; Kształcenie językowe dziecka jako przygotowanie do odbioru i tworzenia zróżnicowanych komunikatów; 2. Twórczość językowa dzieci: Uwarunkowania twórczych możliwości dziecka; Dzieci Pisza wiersze; Językowy obraz przyrody w wierszach dzieci- jesień i zima; Dzieci Pisza listy; Językowy wizerunek św. Mikołaja; 3. Uczeń wśród słów, związków frazeologicznych i regionalnych odmian polszczyzny: Neologizmy słowotwórcze w języku dzieci i młodzieży; Związki frazeologiczne w zasobie leksykalnym uczniów; Konstrukcje porównawcze w wypowiedziach uczniowskich; O regionalnych uwarunkowaniach sprawności językowej uczniów; 4. Uczeń w krainie ortografii: Zasady polskiej ortografii; Wybrane determinanty sprawności ortograficznej; Rodzaje ćwiczeń ortograficznych; Błędy ortograficzne; Specyficzne trudności w pisaniu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7096-567-9
1. Kompetencje leksykalne uczniów w edukacji wczesnoszkolnej- próba określenia ich natury: Język i jego istota; Współczesne koncepcje teoretyczne w badaniach nad językiem dziecka; Koncepcja rozwoju języka; Właściciel języka dzieci w młodszym wieku szkolnym; Uwarunkowania rozwoju języka uczniów klas niższych; Sposoby wzbogacania słownictwa uczniów w środowisku szkolnym; 2. Procedura badań własnych: problemy badawcze; Definicje, wskaźniki, kryteria i operacjonalizacja zmiennych; Hipotezy badawcze; Dobór populacji do badań; Plan i organizacja badań; 3. Determinanty kompetencji leksykalnych uczniów klas niższych w świetle badań własnych: Szczegółowa charakterystyka próby badawczej; Poziom słownictwa uczniów w świetle przeprowadzonych badań empirycznych; Podręczniki jak źródło wiedzy leksykalnej uczniów klas niższych; 4. Weryfikacja hipotez, wnioski z badań oraz wskazania dla praktyki edukacyjnej: Zasób leksykalny języka dzieci w młodszym wieku szkolnym; Podręczniki stosowane w edukacji wczesnoszkolnej jako baza dla rozwijania słownictwa uczniów; Wybrane aspekty środowiska rodzinnego i szkolnego a poziom leksyki uczniów w edukacji wczesnoszkolnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7271-448-0
1. Modelowanie umiejętności komunikacyjnych dzieci z niepełnosprawnością. Perspektywa socjokulturowo-historyczna; 2. Komunikacja niewerbalna w relacjach interpersonalnych; 3. Komunikacja niewerbalna osób z niesprawnością wzroku i narządu ruchu; 4. Rola matki w rozwoju kompetencji językowej dziecka z wadą słuchu; 5. Udział rodziców w stymulowaniu rozwoju umiejętności komunikacyjnych małego dziecka z wadą słuchu; 6. Kompetencja komunikacyjna uzdolnionego ucznia z wadą słuchu; 7. Badanie kompetencji językowych u dzieci; 8. Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych uczniów niesłyszących; 9. Umiejętności formułowania pytań przez uczniów z wadą słuchu; 10. Wykorzystanie metody Alicji Affolter w stymulacji osób z zaburzonymi procesami spostrzegania i komunikacji; 11. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u dzieci z autyzmem; 12. Możliwości komunikacyjne uczniów z głębokim upośledzeniem umyslowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-0225-8
1. Język przedmiotem badań i refleksji, 2. Język pisany a pojęcie tekstu i dyskursu, 3. Rozwój mowy pisanej w świetle badań, 4. Od interakcyjnego modelu nauki pisania do samodzielności pisarskiej dziecka, 5. Umiejętność pisania tekstów narracyjnych i wybrnaych tekstów użytkowych przez dzieci 9-letnie (badania własne i w zespole), 6. Edukacja językowa w opinii i doświadczeniach nauczycieli, 7. Metodyczne stereotypy w zakresie nauki pisania, 8. Dziecięce pisanie w szkole - aktywność społeczna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Tradycji ; Nr 63)
ISBN: 978-83-89973-61-0
1. Zarys provblematyki, 2. Metodologiczne problemy podjętych badań, 3. Ogólna charakterystyka badanych, 4. Wyniki badań i analiz: postrzeganie środowiska dwujęzycznego przez dziecko z rodziny bilingwalnej - grupa A, 5. Wyniki badań i analiz: funkcjonowanie dziecka w dwujęzycznym środowisku w ocenie rodziców - grupa B.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 244)
ISBN: 978-83-232-3105-9
Zawiera: Cz. I Podstawy rozwoju językowego i komunikacyjnego dziecka: Opanowywanie języka i mowy przez dziecko; Konteksty komunikowania kreowane przez rodzinę (kilka uwag i problemów inspirowanych teorią Basila Bernsteina); Rozwój językowych kompetencji dzieci w świetle kompetencji pedagogów; Dialog krytyczny w edukacji wczesnoszkolnej. Cz. II Czynności językowe dziecka w wybranych kontekstach: Rozwijanie sprawności językowych dziecka; Słów kilka o rozwijaniu sprawności językowych na przykładzie elementarzy Józefa Chociszewskiego 91837-1914); Warunki rozwoju słuchowej kompetencji komunikacyjnej małego dziecka; Koncepcja kształcenia językowego w metodzie Marii Montessori; Kompetencje językowe dzieci z uszkodzeniami słuchu w wieku wczesnoszkolnym. Cz. III Właściwości języka i uwarunkowania kompetencji językowych oraz komunikacyjnych dziecka: Twórczy wymiar aktywności językowej dziecka; Językowy obraz świata zwierząt w literaturze dla dzieci. Analiza na wybranym przykładzie; Rola książki i czasopisma w życiu dziecka - o potrzebie rozbudzania zainteresowań czytelniczych najmłodszego pokolenia; Świat wyrazów w książkach dla dzieci - aspekt poznawczy; Język Internetu w kontekście rozwoju kompetencji komunikacyjnych dziecka. Od wzbogacania komunikacji tekstowej do spłaszczania języka? Cz. IV Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych dzieci w obszarze języka obcego: Rozwijanie kompetencji językowych dzieci z tubylczych mniejszości etnicznych. Wybrane przykłady z Kanady i Grenlandii; Drama w edukacji i opanowywaniu języka obcego; Nauczanie języka niemieckiego w aspekcie wymowy - pomiędzy tradycją a wymogami jutra; Nauczanie języka obcego dzieci.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Children Learning English / Jayne Moon. - London : Macmillan Education , 2005. - 184 s. : rys. ; 25 cm.
(Macmillan Books for Teachers)
ISBN: 978-1-4050-8002-6
Zawiera: Introduction to „Children Learning English”; Ch. 1 Choldren learning English. Children as language learners; Ch. 2 Do you like learning English?. Pupils’ attiudes to learning English; Ch. 3 Are they the same? Children come in all types; Ch. 4 We’ve found our partners, Miss. Managing pupils’ language learning; Ch. 5 Who has some good news for today? Effective teacher-pupil interaction; Ch. 6 Do you need a hand? Supporting children’s language learning; Ch. 7 Can we do „Poker face” again, Miss? Creating, adapting and evaluating activities for language learning; Ch. 8 Why did I do it like this? Planning for children’s language learning; Ch. 9 What’s your topic? Using a cross-curricular approach for organizing language learning; Ch. 10 Can we make a spinner? Involving children in making and using resources; Ch. 11 Learning to see. Assessing learning and teaching; Ch. 12 Howa can I be a better language learner? Learning to learn; Epilouge. Looking forwards.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 811 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7072-520-4
1. Dźwięki 2. Słuch 3. Mowa 4. Kody manualne wspomagające językowe komunikowanie się 5. Język migowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86994-96-7
1. Zagadnienia ogólne: Gramatyka uniwersytecka a gramatyka szkolna; Z problemów paralingwistyki- niektóre aspekty edukacji lingwistycznej; O semantycznych aspektach edukacji lingwistycznej jako problemie badań porównawczych; Komputerowe wspomaganie edukacji lingwistycznej; 2. Edukacja lingwistyczna w początkach nauczania: Kompetencja zawodowa nauczyciela niższych klas szkoły podstawowej a jego wiedza lingwistyczna; Akty mowy w języku nauczyciela; Edukacja semantyczna w nauczaniu początkowym; Wymiana znaczeń między nauczycielem a uczniem w komunikacji werbalnej; Determinanty regionalne sprawności językowej uczniów w młodszym wieku szkolnym; Kształcenie sprawności językowych dziecka w okresie wczesnoszkolnym; Modelowe ujęcie determinantów aktywności werbalnej dziecka w młodszym wieku szkolnym; O nabywaniu doświadczeń językowych w sytuacjach szkolnych; Kompetencje językowe młodszych uczniów a zjawisko analfabetyzmu funkcjonalnego; Środowisko rodzinne a poziom rozwoju kompetencji komunikacyjnej u dziecka 6-7 letniego; Neologizmy przykładem kreatywności językowej uczniów klas młodszych; Wpływ fiszek autokreatywnych na sprawności polonistyczne uczniów w edukacji wczesnoszkolnej; Ocena poziomu rozumienia wybranych pojęć przez sześciolatki na podstawie ich wypowiedzi; Znaczenie zasobu słownikowego oraz kompetencji lingwistycznej w procesie rozumienia tekstu; O nowy model pracy z tekstem z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym; Sytuacja przedrecepcyjna i nadanie oralne tekstu jako elementy refleksji nad użyciem języka; Forma dźwiękowa wypowiedzi uczniów klasy I szkoły specjalnej dla lekko upośledzonych językowo; 3. Problemy dwujęzyczności: Edukacja lingwistyczna jako składnik studiów polskich na uniwersytecie koreańskim Hankuk University of Foreign Studies w Seulu; Z dziejów pewnego eksperymentu, czyli o wprowadzeniu odmiany specjalistycznej w początkach nauczania języka polskiego jako obcego; Trudności studentów francuskich z przyswajaniem polskiej fleksji i składni; Podręczni i polszczyzna w nauczaniu języka polskiego w północnej Francji; Charakterystyka morfo syntaktyczna polszczyzny dzieci dwujęzycznych polsko-francuskich; Sprawność językowa uczniów szkół podstawowych z polskim językiem nauczania w Republice Czeskiej; Korespondencja zagraniczna w doskonaleniu kompetencji komunikacyjnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; Nr 540)
ISBN: 978-83-7271-564-7
1. Podstawowe zagadnienia procesu komunikowania się; ?. Rozwój umiejętności komunikowania się; 3. Uwarunkowania uczenia się komunikowania w edukacji przedszkolnej; 4. Dziecko jako użytkownik języka w wybranych sytuacjach edukacyjnych; 5. Przygotowania nauczycieli do wspierania rozwoju umiejętności komunikacyjnych dzieci
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-358-7
1.Wieloaspektowość procesu czytania; 2. Nauka czytania; 3. Ocenianie poziomu czytania; 4. Dysleksja- zespół specyficznych trudności w nauce czytania i pisania; 5. Dysleksja a inne trudności w czytaniu; 6. Usprawnianie umiejętności czytania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7850-789-5
Zawiera: Cz. I Komunikacja – diagnoza, możliwości językowe i komunikacyjne: Psychologiczne aspekty języka i mowy; zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji u małych dzieci z autyzmem. Dylematy wczesnej diagnozy autyzmu; Język, mowa i komunikacja u dzieci z FAS – doniesienie z badań; Mowa i język dzieci z zespołem Downa – czynniki zakłócające; Zaburzenia substancji segmentalnej czy wielowymiarowe zaburzenia rozwoju mowy dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia; Komunikacja z dzieckiem z syndromem apallicznym – dylematy diagnostyczne. Cz. II Komunikacja – relacje interpersonalne, komunikacja społeczna: Dzieci ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi – rozważania o możliwościach komunikacyjnych; Wczesne zabawy interakcyjne jako płaszczyzna rozwijania umiejętności komunikacyjnych u dzieci z zespołem Downa; Dziecko z zespołem Möbiusa w komunikacji interpersonalnej; Zaburzenia mowy i komunikacji w świetle relacji interpersonalnych; Wybrane aspekty procesu komunikacji u dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie. Cz. III Komunikacja – grupa rówieśnicza, edukacja integracyjna: Komunikacja dzieci przedszkolnych w grupach integracyjnych; Wybrane aspekty komunikowania w klasie integracyjnej; Sytuacja szkolna uczniów z zaburzeniami mowy w klasie i grupie rówieśniczej; Kompetencja komunikacyjna dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim w warunkach edukacji integracyjnej i specjalnej. Cz. IV Komunikacja – wspomaganie rozwoju i terapia: Wybrane zagadnienia terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji; Wspomaganie rozwoju komunikacji i odżywiania dziecka z rzadką chorobą genetyczną; wspomaganie pozawerbalnej komunikacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i głębszą niepełnosprawnością intelektualną przez stymulację rozwoju emocjonalnego; Znaczenie i wykorzystanie komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) w porozumiewaniu się z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną; Posługiwanie się prostymi instrumentami perkusyjnymi sposobem bezsłownego komunikowania się dzieci; Wspomaganie komunikacji niewerbalnej między dzieckiem a nauczycielem przez muzykoterapię; Wspomaganie komunikacji niewerbalnej między osób z niepełnosprawnością wzrokową przez sztukę; Wspieranie komunikacji osób niesłyszących w wirtualnym świecie internetu; wybrane aspekty diagnozy i terapii trudności komunikacyjnych u dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7308-813-9
Cz. I Teoretyczne spojrzenie na przemoc symboliczną i przedmiot profesjonalnych działań nauczyciela: 1. Przemoc symboliczna w edukacji. Zarys problematyki, 2. Przemoc symboliczna w perspektywie rozwoju dziecka i profesjonalnych działań nauczyciela. Cz. II Przejawy przemocy symbolicznej w przedszkolu - klasyfikacja: 1. Komunikacja werbalna - akty językowe, 2. Komunikacja niewerbalna akty kinetyczne, 3. Reguły i system oceniania - akty ewaluacyjne, 4. Przestrzeń dydaktyczna: użytkownicy i dystrybucja, 5. Organizacja pracy edukacyjnej: presja czy oferty pedagogiczne?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-931326-4-5
1. Kulturowy I etyczny wymiar mediów: Relewancja etyki mediów dla wychowania w dobie pluralizacji i globalizacji mediów; Podstawy etyki w mediach masowych a postawy dziennikarzy w okresie PRL i transformacji ustrojowej; Zarys problematyki norm etycznych we współczesnej reklamie; Znaczenie i rola mediów we współczesnej edukacji społeczeństwa informacyjnego; 2. Mechanizmy manipulacyjne w mediach: Elementy propagandy i manipulacji audiowizualnej na przykładzie polskich seriali telewizyjnych w PRL i III RP; Funkcjonowania product placement i jego wpływ na decyzje zakupowe Polaków; 3. Dzieci i młodzież w przestrzeni medialnej: Polskie telewizyjne programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży- zarys historyczny; Globalna przestrzeń komunikacji społecznej źródłem zagrożeń dla współczesnej rodziny; Zapobieganie zachowaniom problemowym dzieci w internecie jako zadanie dla edukacji medialnej; Agresja elektroniczna i cyberbullying wśród dzieci i młodzieży a działania szkoły; Kreatywne wykorzystanie telefonów komórkowych. Twórcza inwencja młodzieży w obszarze profilaktyki społecznej- kreacja rzeczywistości z wykorzystaniem mediów; Rola Internetu w nauczaniu języków obcych- perspektywa nauczyciela.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-17779-9
Zawiera: Przedmowa do wydania polskiego (Anna Brzezińska). Przedmowa. Rozdział 1 Odkrywanie natury dziecka: Czym jest psychologia dziecka?; Do czego jest nam potrzebna psychologia dziecka?; Podsumowanie; Literatura dodatkowa; Literatura uzupełniająca w języku polskim. Rozdział 2 Istota dzieciństwa: Kim jest dziecko?; Perspektywa historyczna; Perspektywa kulturowa; Dorosły sposób myślenia o dzieciach; Podsumowanie; Literatura dodatkowa; Literatura uzupełniająca w języku polskim. Rozdział 3 Początek życia: O dziedziczeniu; Od poczęcia do narodzin; Przystosowanie noworodka do życia; Podsumowanie; Literatura dodatkowa; Literatura uzupełniająca w języku polskim. Rozdział 4 Tworzenie związków: Istota związku; Rodzina; Rozwój przywiązania; Relacje między rówieśnikami; Podsumowanie; Literatura dodatkowa; Literatura uzupełniająca w języku polskim. Rozdział 5 Rozwój emocjonalny: Czym są emocje?; Pojmowanie emocji przez dzieci; Socjalizowanie emocji; Kompetencje emocjonalne; Podsumowanie; Literatura dodatkowa; Literatura uzupełniająca w języku polskim. Rozdział 6 Dziecko jako naukowiec: Piagetowska teoria rozwoju poznawczego: Przegląd; Studia rozwoju poznawczego; Za i przeciw teorii Piageta; Podsumowanie; Literatura dodatkowa; Literatura uzupełniająca w języku polskim. Rozdział 7 Dziecko jako praktykant: Wygotskiego społeczno-poznawcza teoria rozwoju: Przegląd; Od cudzej pomocy do autopomocy; Ocena; Podsumowanie; Literatura dodatkowa; Literatura uzupełniająca w języku polskim. Rozdział 8 Dzieci jako osoby przetwarzające informacje: Modelowanie czynności umysłowych; Istota myśli; Organizacja umysłu; Zapamiętywanie; Myślenie o ludziach; Podsumowanie; Literatura dodatkowa; Literatura uzupełniająca w języku polskim. Rozdział 9 Posługiwanie się językiem: Czym jest język?; Przebieg rozwoju języka; Wyjaśnienie procesu przyswajania sobie języka; Podsumowanie; Literatura dodatkowa; Literatura uzupełniająca w języku polskim. Rozdział 10 Ku dojrzałości: Stawanie się człowiekiem dorosłym; Ciągłość i zmiana; Podsumowanie; Literatura dodatkowa; Literatura uzupełniająca w języku polskim. Słownik pojęć. Bibliografia. Indeks nazwisk. Indeks rzeczowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14534-X
1. Odkrywanie natury dziecka, 2. Istota dzieciństwa, 3. Początek życia, 4. Tworzenie związków, 5. Rozwój emocjonalny, 6. Dziecko jako naukowiec. Piagetowska teoria rozwoju poznawczego, 7. Dziecko jako praktykant: Wygotskiego społeczno-poznawcza teoria rozwoju, 8. Dzieci jako osoby przetwarzające informację, 9. Posługiwanie się językiem, 10. Ku dojrzałości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (3 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-264-1
1. Dysleksja jako specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania: Co warto wiedzieć o dysleksji; Specjalne trudności w czytaniu i pisaniu jako przyczyna niepowodzeń szkolnych; Wpływ dysleksji na funkcjonowanie psychospołeczne uczniów; 2. Niekonwencjonalne sposoby działań terapeutycznych: Terapia pedagogiczna dziecka dyslektycznego; Zastosowanie map myśli w terapii dysleksji; Humor w procesie nauczania dzieci dyslektycznych; Bajkoterapia- motywacja do nauki czytania i pisania; 3. Multimedia w terapii dzieci z zaburzeniami czytania i pisania: Zastosowanie komputera w terapii dzieci z zaburzeniami czytania i pisania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again