Form of Work
Książki
(19)
Status
only on-site
(15)
available
(10)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(15)
Author
Błędowski Piotr
(2)
Kurzyna-Chmiel Danuta
(2)
Stopolska Joanna
(2)
Bielecka Agnieszka
(1)
Chojnacki Jan
(1)
Day Christopher
(1)
Desperak Marta
(1)
Dyrda Beata
(1)
Falecki Janusz
(1)
Fryczyńska Marzena
(1)
Gondzik Erwin (1932- )
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Jabłońska-Wołoszyn Maria
(1)
Jarosz Klaudia
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Koczoń-Zurek Sabina
(1)
Konarska Teresa
(1)
Lewowicki Tadeusz (1942- )
(1)
Małkus Tomasz
(1)
Michalak Joanna
(1)
Nyczkało Nella
(1)
Oleksiuk Adam
(1)
Pielachowski Józef
(1)
Pituła Beata
(1)
Plewka Czesław
(1)
Przybylska Irena
(1)
Przybyszewski Roman
(1)
Stanios Marta
(1)
Staszewska Jolanta
(1)
Szempruch Jolanta
(1)
Szybalska Małgorzata
(1)
Słowik Anna
(1)
Wilsz Jolanta
(1)
Wojda Krystyna
(1)
Wolniak Radosław
(1)
Wężyk Agata
(1)
Zasępa Piotr
(1)
Ziaziun Iwan
(1)
Ściborek Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(13)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Nauczyciele
(12)
Kadry
(5)
Kształcenie
(4)
Szkolnictwo
(4)
Awans zawodowy
(3)
Kariera
(3)
Oświata
(3)
Nauczanie
(2)
Oceny pracowników
(2)
Praca
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Człowieka
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Empatia
(1)
Energetyka
(1)
Humanizacja pracy
(1)
Inkubatory przedsiębiorczości
(1)
Innowacje
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Logistyka
(1)
Motywacja pracy
(1)
Organizacja
(1)
Osobowość
(1)
Pedeutologia
(1)
Private equity
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Płaca
(1)
Rozój regionalny
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Second Life
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Uczniowie
(1)
Venture capital
(1)
Wybór kierunku kształcenia
(1)
Wychowanie
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zawód
(1)
Łańcuch dostaw
(1)
30 results Filter
Book
In basket
Dylematy rozwoju zawodowego / Zbigniew Ściborek. - Warszawa : Wydawnictwo PTM, 2009. - 144 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-924215-7-3
1.Znaczenie personelu dla współczesnych organizacji; 2. Charakterystyka wybranych teorii rozwoju zawodowego; 3. Typy i etapy karier zawodowych; 4. Uwarunkowania rozwoju zawodowego; 5. Implikacje pracy zawodowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Authority data
Kadry - awans zawodowy (hasło przedmiotowe)
Authority data
Nauczyciele - awans zawodowy (hasło przedmiotowe)
Authority data
Szkolnictwo - awans zawodowy (hasło przedmiotowe)
Authority data
Kadry - awans zawodowy - psychologia (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Praca - awans zawodowy - psychologia (hasło przedmiotowe)
Authority data
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7098-672-2
Zawiera: Cz. I Zagadnienia przygotowania zawodowego we współczesnym społeczeństwie: Filozofia edukacji XXI stulecia; Edukacja zdrowotna - potrzeba zmian; Problemy rozwoju teorii edukacji zawodowej; Relacje między procesem przystosowania zawodowego a strukturą osobowości osoby przystosowującej się; Ustawiczna edukacja pedagoga: czynniki motywacyjne; Profesjonalizacja osobowości robotnika w kontekście ustawicznej edukacji zawodowej; Problem edukacji dorosłych w materiałach konferencji międzynarodowych; Przygotowanie praktyk nauczycieli w świetle badań eksperymentalnych. Cz. II Filozofia, pedagogika i psychologia edukacji w przestrzeni wielokulturalnej: Nieświadome i intuicja twórcza; Osobliwości wewnętrznej dynamiki psychiki; technologie ukierunkowane osobowościowo: istota, specyfika, wymagania przy projektowaniu; Kontrowersje wokół idei równości w edukacji; Rozwój twórczego potencjału i kultura psychologiczna osobowości przywódcy; Utalentowanie: natura i istota; Główne mikroczynniki socjalizacji nastolatka; Reformy edukacji obowiązkowej państwa UE: aspekt porównawczy; Różnorodność uczelni w edukacji zawodowej Ukrainy (koniec XIX - pierwsze ćwierćwiecze XX st.); Wzajemne odniesienie wartości chrześcijańskich i tradycyjnych w paradygmacie edukacyjnej Rusi Kijowskiej. Cz. III Problemy edukacji zawodowej, wychowania, poradnictwa i działalności zawodowej: Edukacja z perspektywy teorii ludzkiego kapitału; Zarządzanie informacją w poradnictwie; Zainteresowania uczniów liceów i techników w wyborze kariery edukacyjno-zawodowej; Elementy teorii informacji w edukacji przyrodniczej i technicznej; Nauczyciel informatyki - sylwetka, kompetencje pedagogiczne, kwalifikacje; Założenia modelowe i propozycje rozwiązań struktury podręczników do uczenia techniki-informatyki; Specyfika kształcenia na kierunkach zarządzania na uczelniach technicznych w Polsce; Przygotowanie uczniów do zawodu w systemie ustawicznej edukacji medycznej; Szczegóły kształtowania zawodowych umiejętności młodszego specjalisty przemysłowego w trakcie jego edukacji; Przydatność klasyfikacji problemów zawodowych w pracy doradcy zawodu; Poglądy Janusza Korczaka na role i zadania wychowawcy. Cz. IV Aspekty humanistyczne i metodologiczne edukacji zawodowej: Narodowa doktryna rozwoju edukacji i nauka pedagogiczna w Ukrainie; Teoretyczne podstawy zawodowego rozwoju człowieka; Pewność osobowościowa w znaczeniu humanistycznym: aspekty psychologiczne, etyczne i pedagogiczne; problemy kształtowania się zawodowego przyszłych nauczycieli przedmiotów cyklu estetycznego; Sztuka w treści edukacji zaowodowo-pedagogicznej; Informatyzacja szkoły ogólnej i zawodowo-technicznej na Ukrainie: zasady koncepcje i kierunki priorytetowe; Przygotowanie zawodowe nauczycieli. Przegląd koncepcji i propozycja teoretycznego ujęcia; Podejście systemowe do zarządzania procesem nauczania w szkołach edukacji podyplomowej pracowników pedagogicznych; Ustawiczność i stopniowość w przygotowaniu kadry dla turystyki; Turystyka jako źródło emocji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zawiera: Wprowadzenie; I. Oczekiwania studentów wobec wykładowców w zakresie własnego rozwoju zawodowego; II. Podwyższanie kwalifikacji poprzez samokształcenie; III. Metodyka badań własnych studenta; IV. Zdolności i uzdolnienia a rozwój zawodowy; V. Praca zawodowa dorosłych; Vi. Wytwory zawodowej pracy człowieka; VII. Charakterystyka i opis zawodu; VIII. Psychologiczna charakterystyka zawodowa; IX. Opis i zastosowanie metody statystycznej w badaniach własnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-837365-364-1
Zawiera: Cz. I Wprowadzenie w problematykę rozwoju zawodowego: Teoretyczne podstawy rozwoju zawodowego; Wybrane aspekty dotyczące rozwoju zawodowego człowieka; Charakterystyka poszczególnych etapów i okresów rozwoju zawodowego jednostki. Cz. II Teoretyczne podstawy zarządzania procesem rozwoju zawodowego: Teoretyczne podstawy zarządzania procesem rozwoju zawodowego; Proces kierowania własnym rozwojem zawodowym postrzegany z perspektywy różnic indywidualnych człowieka; Charakterystyka wybranych komponentów zarządzania rzutujących na jakość procesu rozwoju zawodowego. Cz. III Kształtowanie umiejętności zarządzania procesem własnego rozwoju zawodowego: Wybrane aspekty dotyczące procesu kształtowania umiejętności: Umiejętność diagnozowania własnego rozwoju zawodowego; Kształtowanie umiejętności planowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego; Kształtowanie umiejętności wdrażania i monitorowania przedsięwzięć ujętych w zaprojektowanym planie własnego rozwoju zawodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Interdyscyplinarna Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7489-136-3
1. Bycie nauczycielem i rozwój zawodowy; 2. Nauczyciele jako badacze; 3. Doświadczenie, wiedza fachowa i kompetencje; 4. Warunki pracy nauczycieli: klasy, kultury, przywództwo; 5. Ocenianie nauczyciela, zmiany i planowanie rozwoju osobistego; 6. Rozwój zawodowy pod kierunkiem szkoły. Studium przypadku; 7. Doskonalenie zawodowe nauczycieli: ograniczenia i możliwości; 8. Uczenie się dzięki partnerstwu; 9. Sieci służące uczeniu się; 10. Rola nauczyciela w uczącym się społeczeństwie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Inwestowanie w kapitał ludzki w Polsce / Adam Oleksiuk. - Szczecin : ECONOMICUS, 2009. - 172 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-60606-33-9
1. Człowiek kapitałem kraju, regionu i organizacji: Kapitał ludzki - jego znaczenie oraz wzrost gospodarczy; Kapitał ludzki w polityce podnoszenia konkurencyjności regionu; Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji; Wybrane aspekty zarządzania kapitałem ludzkim. 2. Kariera zawodowa pracownika: Pojęcie kariery zawodowej; Modele kariery zawodowej; Planowanie kariery zawodowej; Pozyskiwanie zasobów ludzkich do organizacji; Etapy kariery zawodowej; Model kariery zawodowej na przykładzie polskiej administracji publicznej. 3. Współczesne systemy wynagradzania pracowników a rozwój kapitału ludzkiego: Pojęcie i funkcja systemu wynagrodzeń; Formy systemu wynagrodzeń; Premie i nagrody jako ruchome składniki wynagrodzenia; Gainsharing, bony, "bonusy" jako sposoby na wynagrodzenie pracownika; zmiany w sferze wynagrodzeń w Polsce. 4. Szkolenia pracowników jako inwestycja w kapitał ludzki: Cele i formy kształcenia; Formy i metody szkolenia pracowników; Etapy rozwoju i szkolenia pracowników; Przyczyny wzrostu potrzeb szkoleń; Analiza rynku szkoleń w Polsce. 5. Inwestowanie w kapitał ludzki w ramach pomocy z Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61249-00-9
1. Kluczowe zagadnienia rozwoju i awansu zawodowego nauczyciela; 2. Uwarunkowania prawne i procedury formalne uzyskiwania stopni awansu zawodowego; 3. Podmioty procedury awansowej. Ich zadania i uprawnienia. 4. Plan rozwoju zawodowego na okres stażu i jego realizacja. 5. Dorobek zawodowy nauczyciela i jego ocena; 6. Szczegółowe kalendarium procedur awansowych; 7. Wnioski formalne i ewentualne odwołania nauczyciela oraz wymogi dokumentacyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Authority data
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-21-2
1. Streszczenie; 2. Wprowadzenie; 3. Praktyki pedagogiczne w procesie kształcenia nauczycieli; 4. Metodologia analizy desk-research przeprowadzonej w ramach projektu; 5. Wyniki analizy desk-research programu praktyk pedagogicznych; 6. Wnioski z analizy programów praktyk pedagogicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / PLACET)
ISBN: 978-83-7488-123-4
R.I Rozwój zawodowy pracowników a rozwój organizacji: 1. Pojęcie oraz obszar rozwoju zawodowego pracowników, 2. Determinanty strategii i cele rozwoju zawodowego pracowników, 3. Ocena efektywności rozwoju zawodowego pracowników, 4. Podmioty odpowiedzialne za rozwój zawodowy pracowników. R.II Diagnoza kompetencji w kontekście rozwoju zawodowego: 1. Ocena kompetencji w kontekście rozwoju zawodowego pracowników, 2. system okresowej oceny pracowników (SOOP) w ujęciu rozwojowym, 3. Centrum Oceny i Rozwoju - Development Center (DC), 4. Diagnoza kompetencji z wykorzystaniem Oceny 360. R.III Formalny rozwój zawodowy pracowników: 1. Proces szkolenia, 2. Coaching, 3. Ścieżka kariery w organizacji, 4. Programy rozwoju kadry kierowniczej. R.IV Rozwój zawodowy przez organizację pracy: 1. Treść i warunki pracy, 2. Tworzenie zespołów zadaniowych, 3. Korzystanie z zasobów wiedzy w organizacji. R.V Rozwój zawodowy poza organizacją: 1. Kariera zawodowa w szerokim ujęciu, 2. Networking jako instrument rozwoju zawodowego, 3. Społeczności praktyków
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again