Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(9)
available
(5)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(9)
Author
Krzyżaniak Stanisław
(2)
Świderska Gertruda Krystyna
(2)
Bućko Józef
(1)
Czarnecki Jerzy
(1)
Fertsch Marek
(1)
Filipowicz Janina
(1)
Fołta Teresa
(1)
Gabrusewicz Wiktor
(1)
Godlewska Jadwiga
(1)
Niemczyk Roman
(1)
Pyka Irena
(1)
Samelak Janusz
(1)
Sobańska Irena
(1)
Więcław Wojciech
(1)
Wnuk-Pel Tomasz
(1)
Wąsik Teresa Lidia
(1)
Year
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Środki obrotowe
(9)
Finanse
(3)
Gospodarka materiałowa
(3)
Środki trwałe
(3)
Bilans księgowy
(2)
Fundusz zakładowy
(2)
Inwestycje
(2)
Koszty
(2)
Logistyka gospodarcza
(2)
Obsługa klienta
(2)
Podatek dochodowy
(2)
Popyt -- prognozy
(2)
Popyt -- statystyka -- Polska
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rachunkowość
(2)
Wartość ekonomiczna
(2)
Zarządzanie
(2)
Środki obrotowe -- rachunkowość
(2)
Amortyzacja
(1)
Inwentaryzacja
(1)
Kredyt
(1)
Leasing
(1)
Motywacja pracy
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Podatek
(1)
Popyt
(1)
Produkcja
(1)
Produkcja -- a obrót towarowy
(1)
Przedsiębiorstwo -- ekonomika -- podręcznik akademicki
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- zarządzanie -- podręcznik
(1)
Przedsiębiorstwo -- wycena
(1)
Przedsiębiorstwo -- zaopatrzenie -- planowanie
(1)
Rachunkowość handlowa
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Sekurytyzacja -- Polska
(1)
Siła robocza -- zagadnienia -- Polska
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Teoria dystrybucji
(1)
Wierzytelność
(1)
Środki trwałe -- ekonomika
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7187-747-1
R.1 Prowadzenie ksiąg rachunkowych w świetle znoweli zowanych ustawy o rachunkowosci; R.2 Zakładowy plan kont; R.3 Spółki w nowym ustawodawstwie (wybrane zagadnienia); R.4 Aktywa trwałe; R.5 Środki pieniężne; R.6 Rozrachunki; R.7 Obórt towarowy; R.8 Inwentaryza cja; R.9 Ewidencja i rozliczanie kosztów handlowych; R.10 Pozostała sprzedaż; R.11 Pozostałe przychody i koszty operacyjne; R.12 Przychody i koszty operacji finansowych; R.13 Rozliczenia międzyokresowe przycho dów i rezerwy; R.14 Straty i zyski nadzwyczajne; R.15 Ustalanie i podział wyniku działalności jedno stki handlowej; R.16 Kapitały (fundusze) jednostki; R.17 Ewidencja księgowa działalności jednostki handlo wej- przykłady ogólne; R.18 Podstawowe sprawozdania finansowe i ich analiza; R.19 Wybrane zagadnienia ewidencji księgowej działalności wytwórczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
(Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; 192)
ISBN: 978-83-7417-204-2
1. Aktywa trwałe rzeczowe oraz niematerialne i prawne. 2. Aktywa inwestycyjne. 3. Rozrachunki. 4. Materiały i towary. 5. Koszty i ich rozliczenie oraz produkty pracy. 6. Przychody i koszty ich uzyskania. 7. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe. 8. Wynik finansowy - ustalenie i rozliczenie. 9. Kapitał (fundusz) własny. 10. Sprawozdawczość finansowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne / C.H.Beck)
ISBN: 83-7483-135-9
R.1 Współczesne zarządzanie; R.2 Rachunkowość zarządcza; R.3 Podstawy rachunku kosztów i wyników; R.4 Systemy rachunku kosztów i wyników; R.5 Analiza relacji : koszty-rozmiary-wyniki; R.6 Wycena produktów i operacyjny wynik okresu; R.7 Rachunek kosztów standardowych - odchylenia kosztów bezpośrednich; R.8 Rachunek kosztów standardowych - odchylenia kosztów pośrednich; R.9 Budżetowanie kosztów, przychodów i wyników; R.10 Zastosowanie metod oceny efektywności inwestycji w strategicznej rachunkowości zarządczej; R.11 Nowe technologie; R.12 Współczesne systemy rachunku kosztów i metody zarządzania; R.13 Rachunek kosztów działań; R.14 Zrównoważona karta dokonań jako system pomiaru działalności i zarządzania strategicznego; R.15 Rachun kowość zarządcza w praktyce polskiej. Cz.II : 16. Podział kosztów na stałe i zmienne metodą analizy regresji, 17. Zarządzanie zapasami, 18. Problemy rachunkowości zarządczej w międzynarodowym przedsiębiorstwie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Sprawozdanie finansowe bez tajemnic / red. Gertruda Krystyna Świderska. - Warszawa : Difin, 2003. - XIX,[802,7] s. : rys.,tab., wozry ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-363-5
R.1 Rola rachunkowości finansowej w przygotowaniu sprawozdań finanoswych; R.2 Sprawozdanie finansowe jako źróło informacji; R.3 Rzeczowe aktywa trwałe. Wartości niematerialne i prawne; R.4 Zapasy i czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów; R.5 Należności; R.6 Inwestycje krótkoterminowe i długoterminowe; R.7 Instrumenty pochodne i działanie zabezpieczające; R.8 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; R.9 Kapi tał (fundusz) własny. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym; R.10 Rachunek zysków i strat; R.11 Rachunek przepływów pieniężnych; R.12 Leasing; R.13 Zdarzenia warunkowe, zdarzenia po dniu bilansowym błędy podstawowe, zmiany zasad (polityki) rachunkowo ści, zmiany szacunków; R.14. Podatek dochodowy w rachunkowości; R.15 Połączenie spółek. Wycena udziałów i akcji metodą praw własności; R.16 Sprawozdanie finan sowe i jego analiza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-592-1
R.1 Rola rachunkowości finansowej w przygotowaniu sprawozdań finanoswych; R.2 Sprawozdanie finansowe jako źróło informacji; R.3 Rzeczowe aktywa trwałe. Wartości niematerialne i prawne; R.4 Zapasy i czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów; R.5 Należności; R.6 Inwestycje krótkoterminowe i długoterminowe; R.7 Instrumenty pochodne i działanie zabezpieczające; R.8 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; R.9 Kapitał (fundusz) własny. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym; R.10 Rachunek zysków i strat; R.11 Rachunek przepływów pieniężnych; R.12 Leasing; R.13 Zdarzenia warunkowe, zdarzenia po dniu bilansowym błędy podstawowe, zmiany zasad (polityki) rachunkowości, zmiany szacunków; R.14. Podatek dochodowy w rachunkowości; R.15 Połączenie spółek. Wycena udziałów i akcji metodą praw własności; R.16 Sprawozdanie finansowe i jego analiza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-265-8
1. Sekurytyzacja w procesie przemian międzynarodowych rynków finansowych, 2. Sekurytyzacja aktywów przedsiębiorstwa, 3. Sekurytyzacja aktywów i pasywów banku, 4. Wiarygodność kredytowa w procesie sekurytyzacji, 5. Perspektywy rozwoju sekurytyzacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17, 658.14./17 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14./17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 658.1/.5
1.Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania, 2.Wycena wartości przedsiębiorstwa i jego skłądników majątkowych, 3.Gospodarka środkami trwałymi przedsiębiorstwa, 4.Ekonomika majatku obrotowego przedsiębiorstwa, 5.Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie, 6.System motywacji pracowników
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
ISBN: 83-87344-41-9
1. Harmonogram zapotrzebowania materiałowego (harmonogram MRP), 2. Planowanie zapotrzebowania potencjału, 3. Planowanie zapotrzebowania dystrybucji, 4. Harmonogram główny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
ISBN: 83-87344-85-0
1. Podstawowe problemy zarządzania zapasami w warunkach zapotrzebowania niezależnego, 2.Analiza popytu, 3. Prognozowania popytu, 4. Losowa zmienność popytu w cyklu uzupełnienia zapasu, 5. Poziom obsługi klienta, 6. Zapas zabezpieczający, 7. Zamawianie w systemie opartym na poziomie informacyjnym, 8. Zamawianie w systemie przeglądu okresowego, 9. Optymalizacja wielkości zapasu rotującego, 10. Zapas zabezpieczający dla wielu miejsc lokalizacji, 11. Zarządzanie zapasami grup asortymentów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
ISBN: 83-87344-85-0
1. Podstawowe problemy zarządzania zapasami w warunkach zapotrzebowania niezależnego, 2.Analiza popytu, 3. Prognozowania popytu, 4. Losowa zmienność popytu w cyklu uzupełnienia zapasu, 5. Poziom obsługi klienta, 6. Zapas zabezpieczający, 7. Zamawianie w systemie opartym na poziomie informacyjnym, 8. Zamawianie w systemie przeglądu okresowego, 9. Optymalizacja wielkości zapasu rotującego, 10. Zapas zabezpieczający dla wielu miejsc lokalizacji, 11. Zarządzanie zapasami grup asortymentów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bilans 2005 / Teresa Fołta, Jadwiga Godlewska. - Warszawa : INFOR, 2005. - 604, [1] s. ; 24 cm.
(Biblioteka Profesjonalisty / Grupa Wydawnicza INFOR ; 23)
ISBN: 89-7440-027-7
1.Zasady sporządzanie jednostkowych sprawzdań finansowych, 2.Inwenaryzacja aktywów i pasywów na ostatni dzień roku obrotowego, 3.Uznawanie i wycena składników aktywów, 4.Uznawanie i wycena składników pasywów, 5.Zasady ustalenia finansowego w prawie bilansowym, 6.Przychody, zyski, koszty i straty w prawie podatkowym oraz ustalanie podstawy opodatkowania, 7.Amortyzacja bilansowa i podatkowa, 8.Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych w ujęciu bilansowym i podatkowym, 9.Leasing w prawie bilansowym i podatkowym, 10.Rozliczanie usług długoterminowych na dzień bilansowy, 11.Instrumenty finansowe, 12.Odroczony podatek dochodowy, 13.Sprawozdanie z działalności, 14.Badanie, zatwierdzenie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again