Form of Work
Książki
(182)
Status
only on-site
(108)
available
(76)
unknown
(29)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(78)
Czytelnia
(136)
Author
Nowicka Elżbieta
(4)
Hykawy Rafał
(3)
Skotnicka-Illasiewicz Elżbieta
(3)
Bielska Agnieszka
(2)
Gancarz Marcin
(2)
Jatczak Marcin
(2)
Kaczmarczyk Paweł
(2)
Kałużyńska Małgorzata
(2)
Okólski Marek
(2)
Budzyńska Małgorzata
(1)
Burnewicz Jan
(1)
Byrt Agnieszka
(1)
Chmielecka Ewa
(1)
Czachór Zbigniew
(1)
Dumała Andrzej
(1)
Duszczyk Maciej
(1)
Fihel Agnieszka
(1)
Gieroczyńska Edyta
(1)
Grochowska Renata
(1)
Górzyński Michał
(1)
Jasiński Filip
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Kolasińska Elżbieta
(1)
Kołodziej Tomasz
(1)
Kraśniewski Andrzej
(1)
Kułakowski Jan
(1)
Kwasowski Marcin
(1)
Kwieciński Leszek
(1)
Michalski Ryszard
(1)
Mroczek Wojciech
(1)
Mrówka Barbara
(1)
Niemczyk Józef
(1)
Orłowski Witold M
(1)
Pawłowska Zofia
(1)
Pietrzyk-Reeves Dorota
(1)
Piotrowicz Radosław
(1)
Poczta Walenty
(1)
Pęciłło Małgorzata
(1)
Rokicki Bartłomiej
(1)
Rotuska Adrianna
(1)
Ryba Jacek
(1)
Serafin Piotr
(1)
Smoter Katarzyna
(1)
Stępniak Andrzej
(1)
Szałucki Krzysztof
(1)
Szewczyk Marcin K
(1)
Szwabe Michał
(1)
Szwaja Janusz (1934- )
(1)
Umiński Stanisław
(1)
Wapiennik Ewa
(1)
Wiśniewski Jakub
(1)
Woodward Richard
(1)
Woźnicki Jerzy
(1)
Wtorek Jakub
(1)
Wójcik Karolina
(1)
Władyniak Aleksandra
(1)
Zdanowicz Mieczysław
(1)
Łukowicz-Oniszcuk Ewa
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(178)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(182)
Language
Polish
(182)
Subject
Unia Europejska
(112)
Polska
(52)
Integracja europejska
(20)
Polska a Unia Europejska
(19)
Społeczeństwo
(16)
Urząd Komitetu Intergacji Europejskiej
(10)
Unia Europejska a Polska
(7)
Harmonizacja prawa
(5)
Konstytucja Europejska
(5)
Rolnictwo
(5)
Konwent Europejski (2002-2003 ; Bruksela)
(4)
Ochrona środowiska
(4)
Wspólna Polityka Rolna UE
(4)
Jednolity rynek UE
(3)
PHARE
(3)
Polityka strukturalna UE
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Rada Unii Europejskiej
(3)
Społeczeństwo informacyjne
(3)
Zatrudnienie
(3)
Emigracja zarobkowa
(2)
Gospodarka
(2)
Innowacje
(2)
Instytucje europejskie
(2)
Konkurencja
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Migracje
(2)
Młodzież
(2)
Niemcy
(2)
Obywatelstwo
(2)
Opinia publiczna
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Polityka zagraniczna
(2)
Prawo
(2)
Prawo ochrony środowiska
(2)
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(2)
Programy pomocowe UE
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rada Europy
(2)
Ruchliwość społeczna
(2)
Rynek
(2)
Sport
(2)
Sprawiedliwość
(2)
Swobodny przepływ osób
(2)
Traktat o Unii Europejskiej
(2)
Transport
(2)
Transport samochodowy
(2)
Umowy międzynarodowe
(2)
Wybory do Parlamentu Europejskiego
(2)
Zamówienia publiczne
(2)
Zatrudnienie za granicą
(2)
Administracja
(1)
Artykuły konsumpcyjne
(1)
Aspiracje
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Bhp
(1)
Biała Księga o Europejskim Rządzeniu
(1)
Bibliologia
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Cło
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Edukacja
(1)
Energetyka
(1)
Energia
(1)
Energia elektryczna
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Finlandia
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Handel
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Hiszpania
(1)
Hutnictwo
(1)
Integracja Europejska
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Izby gospodarcze
(1)
Kadry
(1)
Kalkulacja kosztów
(1)
Klimat
(1)
Konferencja Międzyrządowa Unii Europejskiej
(1)
Korupcja
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kultura
(1)
Kultura audiowizualna
(1)
Meblarstwo
(1)
Medycyna
(1)
Mleczarstwo
(1)
Mleko
(1)
Narkomania
(1)
Narkotyki
(1)
Negocjacje
(1)
Oczyszczalnia ścieków
(1)
Ośrodki informacji europejskiej
(1)
Parlament
(1)
Parlament Europejski
(1)
Podatki
(1)
Subject: time
2001-0
(4)
1901-
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(13)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Wielka Brytania
(1)
Włochy
(1)
182 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89218-43-7
R.1 Ekonomiczny wymiar korzyści ekologicznych : 1.Tło, 2.Definicje i metodologia, 3.Jak mierzyć korzyści zew nętrzne pozarynkowe, 4.Wycena korzyści w analizie kosz tów i korzyści, 5.Porównanie kosztów z korzyściami. R.2 Techniki pieniężnej wyceny wartości korzyści : 1. Metody rynków substytucyjnych (pośrednie), 2.Metody wyceny bezpośredniej, 3.Wycena strategiczna zycia, 4. Przenoszenie korzyści-wskaźnikowa metoda wyceny korzyś ci, 5.Alternatywne wobec pieniężnych mierniki skutków zdrowotnych. R.3 Rola wyceny korzyści w podejmowaniu decyzji doty czących ochrony środowiska w krajach OECD i UE : 1.Do świadczenia międzynarodowe z wykorzystaniem analizy ko rzyści w procesie podejmowania decyzji, 2.Stosowanie analizy kosztów i korzyści w programach ochrony środo wiska w USA, 3.Analiza korzyści i kosztów w ochronie środowiska w UE, 4.Wycena korzyści w kontekście rozsze rzenia UE. R.4 Szacunek wartości korzyści wynikających dla Polski z wdrożenia praw ochrony środowiska UE : 1.Wprowadze nie i ogólny opis metody, 2.Wycena korzyści dla Polski wynikających z redukcji emisji zanieczyszczeń do powi etrza, 3.Szacunek korzyści wynikających z poprawy jako ści wód, 4.Szacunek korzyści w gospodarce odpadami, 5. Szacunek korzyści z ochrony przyrody, 6.Szacunek oczek iwanych wpływów ze środków UE na infrastrukturę ochron y środowiska, 7.Agregacja wycenionych korzyści, porówn ania, podsumowania i wnioski. R.5 Uwzględnienie korzyści w analizie ostatecznych sku tków makroekonomicznych : 1.Wprowadzenie, 2.Uwzględnie nie pośrednich skutków rynkowych w modelu równowagi o gólnej, 3.Uwzględnianie korzyści zewnętrznych pozarynk owych, 4.Wyniki symulacji modelem równowagi ogólnej, 5 .Podsumowanie wyników i wnioski. R.6 Uwzględnianie korzyści ekologicznych przy optymali zacji programów wdrażania dyrektyw UE. R.7 Analiza finasowa i ekonomiczna projektu inwestycyj nego; studium przypadku. R.8 Jak zwiększać korzyści i zmniejszać koszty integra cji europejskiej w ochronie środowiska : wnioski i rek omendacje dla Polski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89218-48-8
R.1 Struktura rolnictwa, R.2 Środki na rolnictwo i obs zary wiejskie, R.3 Wpływ integracji na przychody rolni ctwa, R.4 Sytuacja ekonomiczna rolnictwa w ujęciu sekt orowym, R.5 Wpływ akcesji na sytuację ekonomiczną wybr anych modelowych typów gospodarstw i ich możliwości ro zwojowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Energia, regiony, transport. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. - 74, [1] s. ; 24 cm.
(O co pytamy najczęściej / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ; 5)
ISBN: 83-89218-73-9
1.Energia, 2.RP a UE - energia, 3.Regiony, 4.RPa UE - regiony, 5.Transport, 6.RP a UE - transport
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Działania horyzontalne wspierające proces dochodzenia Polski do członkostwa w Unii Europejskiej; 2. Ocena stopnia wypełnienia kopenhaskich kryteriów członkostwa Polski w UE: Polityczne kryteria członkostwa; Ekonomiczne kryteria członkostwa; Zdolność so przyjęcia obowiązków członkostwa UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich)
ISBN: 83-89218-38-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Europejska ; 44)
ISBN: 978-83-7567-000-4
Unia Europejska - Polska - Dolny Śląsk: w kierunku innowacyjnej gospodarki; Warunki rozwoju procesów innowacyjnych w krajach UE; Innowacyjna Europa, wspólna przestrzeń badawcza, innowacyjny jednolity rynek - czy to możliwe; Rola dialogu społecznego w kształtowaniu innowacyjnego jednolitego rynku; Budowanie sieci współpracy badawczej między ośrodkami naukowymi - Europejski Instytut Technologiczny; Od EIT do EIT+. Szansa dla Polski, konieczność dla Wrocławia; Budowa gospodarki opartej na wiedzy w przekroju regionów jako wyzwanie dla procesów integracji krajów Unii Europejskiej; Inicjatywy środowiskowe na rzecz rozwoju Dolnego Śląska. Rola szkół wyższych; Europejski Instytut Technologiczny (EIT) we Wrocławiu: uwarunkowania i perspektywy rozwoju biotechnologii i zaawansowanych technologii medycznych; Innowacyjność w praktyce. Platformy technologiczne i ich rola w generowaniu innowacji w nauce i gospodarce; Innowacje w praktyce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. UKIE (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monitor Integracji Europejskiej ; 73)
1.Kalendarium integracji, wrzesień 1988-kwiecień 2004 (stosunki Polska-Unia Europejska), 2.Najważniejsze poslkie dokumenty z okresu styczeń 2003-kwiecień 2004, 4.Aneks: spis polskich dokumentów z procesu integrowania się Polski ze wspólnotami Europejskimi z lat 1991-2002 r., zamieszczonych w numerach 3/1995, 33/2002 i 60/2002 "Moniotora Integracji Europejskiej"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monitor Integracji Europejskiej ; 69)
1.Wprowadzenie, 2.Kwestie gospodarcze, 3.Zobowiązania i wymagania wynikające z negocjacji w sprawie przystą pienia, 4.Wnioski
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. UKIE (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(O co pytamy najczęściej / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ; 4)
ISBN: 83-89218-73-9
1.Konkurencja, 2.RP a UE - konkurncja, 3.Przedsiębiorstwa, 5.RP a UE - przedsiębiorstwa, 6.Unia Gospodarcza i walutowa, 7.RP a UE - unia gospodarcza i walutowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(O co pytamy najczęściej / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ; 6)
ISBN: 83-89218-73-9
1.Konsumenci, 2.RP a UE - konsumenci, 3,Środowisko, 4.RP a UE - środowisko, 5.Zdrowie, 6.RP a UE - zdrowie, 7.Żywność, 8.RP a UE - żywność
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monitor Integracji Europejskiej ; 67)
1.Raport końcowy przewodniczącego grupy roboczej VIII "Obrona" dla Konwentu Europejskiego, 2.Raport końcowy przewodniczącego grupy roboczej VII - "Działania zew nętrzne" dla Konwentu Europejskiego, 3.Raport końcowy przewodniczącego grupy roboczej X - "Wolność, bezpie czeństwo i sprawiedliwość" dla Konwentu Europejskiego, 4.Raport końcowy przewodniczącego grupy roboczej IX - "Uproszczenie" dla Konwentu Europejskiego, 5.Raport końcowy przewodniczącego grupy roboczej V - "Kompeten cje uzupełniające" dla Konwentu Europejskiego, 6.Ra port końcowy przewodniczącego grupy roboczej II - "Włą czenie katy praw podstawowych do Traktatów/Przystąpie nie Unii do Konwencji Praw człowieka" dla Konwentu Eu ropejskiego, 7.Raport końcowy przewodniczącego grupy r oboczej IV - "Rpola parlamentów narodowych" dla Konwen tu Europejskiego, 8.Raport końcowy przewodniczącego gr upy roboczej VI - "Zarządzanie ekonomiczne" dla Konwen tu Europejskiego, 9.Raport końcowy przewodniczącego grupy roboczej III - "Osobowość prawna" dla Konwentu Europejskiego, 10.Raport końcowy przwodniczącego grupy roboczej I - "Zasada subsydiarności" dla Konwentu Eu ropejskiego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. UKIE (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monitor Integracji Europejskiej ; 56)
ISBN: 1641-6333
Konwent Europejski; Dokumenty; Wystąpienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. UKIE
Book
In basket
ISBN: 83-89218-71-2
1. Tendencje w zakresie rozwoju szkolnictwa wyższego w Europie; 2. Korzyści i koszty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w dziedzinie Szkolnictwa Wyższego; 3. Wnioski; 4. Teza końcowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Raporty / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej)
ISBN: 83-89218-95-X
1. Wprowadzenie; 2. Zasady szacowania kosztów i korzy ści wdrażania postanowień dyrektyw UE; 3. Koszty i korzyści wdrażania w Polsce postanowień dyrektyw WE z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; 4. Postano wienia dyrektyw 391/89/EWG i ich wpływ na zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach; 5. Koszty i korzyści wdrażania dyrektyw WE na poziomie przedsiębiorstwa; 6. Koszty ponoszone przez budżet państwa w związku z wdrażaniem dyrektyw WE w zakresie bezpieczeństwa i higieny parcy; 7. Koszty i korzyści wdrażania dyrektyw w ocenie przedsiębiorstw brytyj skich i polskich; 8. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89218-81-X
1. Wstęp, 2. Uwagi metodologiczne, 3. Średniookresowe konsekwencje członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, 4. Długookresowe konsekwencje członkowstwa Polski w Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ME 1. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004. - 125, [1] s. ; 24 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 1)
Dynamika zmian społecznej oceny członkowstwa Polski w UE: między referendum a akcesją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ME 2. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004. - 121, [1] s. ; 24 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 2)
Społeczność wiejska w Polsce - nowe linie podziału, kapitał społczny oraz strategie uczestnictwa we Wspólnej Polityce Rolnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again