Form of Work
Książki
(30)
Status
available
(23)
only on-site
(12)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(24)
Czytelnia
(12)
Author
Adamiak Barbara
(2)
Borkowski Janusz
(2)
Brodecki Zdzisław
(2)
Byjoch Krzysztof
(2)
Ignatowicz Jerzy (1914-1997)
(2)
Kosikowski Cezary (1942- )
(2)
Kruczalak Kazimierz
(2)
Nowacka Ewa J
(2)
Stefaniuk Krzysztof
(2)
Stelmachowski Andrzej
(2)
Balicki Ryszard
(1)
Banaszak Bogusław
(1)
Bardach Juliusz
(1)
Bierzanek Remigiusz
(1)
Boć Jan
(1)
Błaś Adam
(1)
Cieślak Zbigniew
(1)
Ciszewski Jan
(1)
Czechowski Paweł
(1)
Ereciński Tadeusz
(1)
Grabowska Genowefa
(1)
Grat Ireneusz Stanisław
(1)
Janowicz Zbigniew
(1)
Kmieciak Zbigniew
(1)
Korolko Mirosław
(1)
Korzycka-Iwanow Małgorzata
(1)
Kozłowski Tomasz
(1)
Kryniecka-Piotrak Anna
(1)
Leoński Zbigniew
(1)
Leśnodorski Bogusław
(1)
Lipowicz Irena
(1)
Masternak-Kubiak Małgorzata
(1)
Mitera Monika
(1)
Niczyporuk Janusz
(1)
Niewiadomski Zygmunt
(1)
Nowacki Konrad
(1)
Pietrzak Michał
(1)
Prutis Stanisław
(1)
Pułło Andrzej
(1)
Redeł Sylwester
(1)
Sagan Stanisław
(1)
Sczaniecki Michał
(1)
Sulimierski Jerzy
(1)
Symonides Janusz
(1)
Szreniawski Jan
(1)
Szyszkowska Maria
(1)
Tarno Jan Paweł
(1)
Wolter Aleksander
(1)
Wódz Jacek
(1)
Year
2000 - 2009
(21)
1990 - 1999
(9)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(30)
Subject
Administracja
(4)
Samorząd terytorialny
(4)
Postępowanie administracyjne
(3)
Prawo
(3)
Prawo administracyjne
(3)
Państwo
(2)
Polska
(2)
Prawo cywilne
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Prawo handlowe
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Sądownictwo administracyjne
(2)
: Prawo handlowe
(1)
Dysertacje i prace magisterskie
(1)
Dyskusja
(1)
Ekologia
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Grupy społeczne
(1)
Kodeks postępowania administracyjnego*
(1)
Kultura
(1)
Monarchia
(1)
Monopol
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Orzeczenie sądowe
(1)
Postępowanie cywilne międzynarodowe
(1)
Prawo cywilne procesowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
Retoryka
(1)
Rolnictwo
(1)
Społeczeństwo
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Szlachta
(1)
Unia Europejska a Polska
(1)
Subject: place
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Antologie
(1)
Literatura
(1)
30 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87367-49-4
R.1 Nazwa, przedmiot i źródła prawa konstytucyjnego; R.2 Teoria konstytucji; R.3 Współczesne formy państwa; R.4 Zasady ustroju politycznego; R.5 Symbole państwa polskiego; R.6 Prawa i wolności człowieka i obywatela oraz obowiązki obywatela; R.7 Źródła prawa; R.8 Instytucje demokracji bezpośredniej; R.9 Prawo wyborcze; R.10 Prawo partii politycznych; R.11 Parlament; R.12 Prezydent; R.13 Rząd i administracja rządowa; R.14 Samorząd terytorialny; R.15 Wymiar sprawiedliwości - sądy i trybunały; R.16 Trybunał Konstytucyjny; R.17 Trybunał Stanu; R.18 Organy ochrony i kontroli prawa; R.19 Stany szczególnego zagrożenia państwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86702-82-6
Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego; Zarys historii prawa międzynarodowego i historii jego nauki; Źródła prawa międzynarodowego; Podmioty prawa międzynarodowego; Organy państwa w stosunkach międzynarodowych; Terytorium w prawie międzynarodowym; Ludność w prawie międzynarodowym; Organizacje międzynarodowe; Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych; Prawo konfliktów zbrojnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym; Pojęcie własności i jej uwarunkowania społeczno-gospodarcze; Treść, zakres i wykonywanie własności; Nabycie i utrata własności; Współwłasność; Własność lokali; Ochrona własności; Użytkowanie wieczyste; Prawa rzeczowe ograniczone - przepisy ogólne; Użytkowanie; Służebności; Prawa zastawnicze; Hipoteka; Zastaw; Posiadanie; Księgi wieczyste i ewidencja gruntów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88296-32-9
Retoryka i erystyka prawnicza ; Antologia tekstów oratorskich ; Ćwiczenia w sztuce żywego słowa .
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 808.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88296-05-1
Pojęcie i struktura samorządu terytorialnego; Zadania jednostek samorządu terytorialnego; Struktura samorządu terytorialnego; Nadzór nad samorządem terytorialnym; Miejsce i rola samorządowych kolegiów odwoławczych w systemie organów samorządu terytorialnego; Ocena aktualnej regulacji prawnej samorządu terytorialnego oraz wnioski de lege ferenda.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86702-74-5
1. Koncepcja administracji publicznej; 2. Struktura i funkcjonowanie samorządu terytorialnego; 3. Pozycja prawnoustrojowa terenowych organów rządowej administracji ogólnej wobec samorządu terytorialnego; 4. Związki międzygminne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88296-29-9
1. Od wiedzy społecznej do socjologii; 2. Główne nurty rozwojowe socjologii od końca XIX wieku do czasów współczesnych; 3. Więź społeczna i kontrola społeczna; 4. Małe i wielkie struktury społeczne; 5. Narody, wielkie zbiorowości religijne, cywilizacyjne, globalizacja; 6. Dynamika społeczna; 7. Kultura; 8. Pomiędzy socjologią a psychologią społeczną - pojęcie osobowości społecznej i pojęcie postawy; 9. Metody badań socjologicznych; 10. Problemy społeczne i patologia społeczna; 11. Elementy socjologii polityki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87558-94-X
Ustrój administracji publicznej; Władza wykonawcza; Zadania, kompetencje i formy działania organów administracji publicznej w dziedzinie ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego; Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; Nadzór nad samorządem terytorialnym; Samorząd województwa; Samorząd gminy i powiatu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88296-28-0
Cz. I Zagadnienia ogólne: Administracja publiczna i prawo administracyjne; Stosunek administracyjno-prawny; Konstytucyjne podstawy (zasady) działania administracji publicznej. Cz. II Ustrojowe prawo administracyjne: Pojęcie ustrojowego prawa administracyjnego i zasady budowy organów administracji; Organy i podmioty realizujące zadania administracji publicznej; Centralne organy administracji; Podział terytorialny; Terenowe organy administracji rządowej; Samorząd terytorialny; Samorząd zawodowy i gospodarczy; Kontrola administracji Cz. III Formy prawne działania administracji publicznej Istota i rodzaje form prawnych działania administracji Akty generalne (normatywne) organów administracji publicznej; Indywidualne akty administracyjne (decyzje administracyjne); Inne prawne formy działania administracji; Postępowanie administracyjne ogólne; Sądownictwo administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne; Postępowanie egzekucyjne a administracji; Sankcje typu karnego a wykonanie aktu administracyjnego (wykonanie obowiązków publicznoprawnych). Cz. IV Wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego: Istota i charakterystyka materialnego prawa administracyjnego; Pomoc społeczna i jej reformy; Reglamentacja administracyjno-prawna działalności gospodarczej; Działanie administracji publicznej w stanach zagrożenia (stanach nadzwyczajnych). Policja administracyjna; Podstawowe instytucje prawa budowlanego; Wywłaszczenie nieruchomości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87558-03-6
Cz.I: Prawo cywilne w systemie prawa; Podstawowe cechy prawa cywilnego; Prawo cywilne a układ stosunków ekono micznych; Pierwiastek moralny w prawie cywilnym; Prawo cywilne a układ stosunków polityznych. Cz.II: Zasada autonomiczności stron; Zasada bezpieczeń stwa obrotu; Zasada słuszności (współżycia społecznego Interes jednostkowy a interes społeczny w prawie cywil nym. Cz.III: Podmiotowość w prawie cywilnym : Elastyczność cywilistyczna ujęcia podmiotu praw i obowiązków; Osoby fizyczne; Ososby prawne. Cz.IV: Wasność w prawie cywilnym; Odpowiedzialność cywilna; Mechanizmy zawierania umów; Mechanizm usuwa nia sprzeczności między układem stosunków faktycznych a ukłądem stosunków prawnych w prawie cywilnym; Mecha nizm realizacji praw cywilnych. Cz.V: Powszechne (konstytucyjne) źródła prawa cywilne go; Pozakonstytucyjne źródła prawa cywilnego. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again